15 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29802

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HASSAS EKİM MAKİNASI VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI YEDEKLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PANCARIN SİLOLARA BOŞALTILMASI VE MAKİNELERİN BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya III Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


59 PAFTA, 2651 ADA, 4 PARSEL SAYILI, 13.840,79 m2 ALANLI TAŞINMAZIN, ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:


DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda Anonim Şirketinden:


AKARYAKIT İSTASYON YERİ (ARSA) SATILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından:


FABRİKAMIZ 2016-2017 KAMPANYASI SÜRESİNCE PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMET İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİDİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HASSAS EKİM MAKİNASI VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI YEDEKLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                           :  2016/320228

1 - İdarenin                                :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 458 55 00    Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01

c) Elektronik Posta Adresi         :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           Muhtelif cins ve miktarlarda 34 kalem Hassas Ekim Makinası ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinası Yedekleri

b) Teslim Yeri                           :  Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut / ANKARA

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 (Doksan) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  31.08.2016 tarihi, Saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır,

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları, KDV.dahil TL.75,00 (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 31.08.2016 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7402/1-1


PANCARIN SİLOLARA BOŞALTILMASI VE MAKİNELERİN BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

6 adet Elektrik Tahrikli, 9 adet Dizel Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri ile yaklaşık 2 ay süre ile 406.000 Ton Pancarın Silolara Boşaltılması ve Makinelerin Bakım - Onarım ve revizyonu ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                  :  2016/318512

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Cumhuriyet Caddesi   TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası      :  356 275 35 30 - 356 275 35 39

c) Elektronik posta adresi          :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamızın 2016/2017 kampanya döneminde 6 adet Elektrik Tahrikli, 9 adet Dizel Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri ile yaklaşık 2 ay süre ile 406.000 Ton Pancarın Silolara Boşaltılması ve Makinelerin Bakım - Onarım ve revizyonu

b) Yapılacağı yer                       :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası Artova Ziraat Bölge Şefliği Artova, Sulusaray, Üçyol ve Yeşilyurt Pancar Kantarı, Çamlıbel Ziraat Bölge Şefliği Çamlıbel Pancar Kantarı, Pazar Ziraat Bölge Şefliği Pazar Pancar Kantarı, Zile Ziraat Bölge Şefliği Boztepe, Güzelbeyli, Reşadiye ve Akyazı Kantarı

c) İşin süresi                              :  Yaklaşık 2 ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  25/08/2016 - 14:00

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihale kantar bazında kısmi teklife açıktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞBEŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

7409/1-1


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya III Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Sakarya III Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                     :  OSB Bölge Müdürlüğü Soğucak Mahallesi - Sögütlü/ SAKARYA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Sakarya III Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede yapımı öngörülen 9.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.

b) Yapılacağı yer                    :  Sakarya

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                           :  Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  06/09/2016 Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 12.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple (inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1-B/4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve asgari 4.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

 

Adet

Mesleki Unvanı

1

İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. (En az 5 yıl deneyimli)

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 5 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) 4.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Sakarya III Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 1.500.000 TL tutarında Geçici Teminat.

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

J) Performans Garanti Beyannamesi.

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

N) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Sakarya III Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının OSB Bölge Müdürlüğü Soğucak Mahallesi - Sögütlü/SAKARYA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7406/2-1


59 PAFTA, 2651 ADA, 4 PARSEL SAYILI, 13.840,79 m2 ALANLI TAŞINMAZIN, ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Üsküdar Belediyesine ait, Mimar Sinan (Toygar Hamza) Mahallesi, 59 Pafta, 2651 Ada, 4 Parsel sayılı, 13.840,79 m2 alanlı, imar planında "Ticaret + Hizmet Alanı" lejantında bulunan arsa üzerinde idarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesini kapsayan Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

İlçe Mahalle

Pafta Ada Parsel

Alanı (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi Saati

Üsküdar

Mimar Sinan

59

2651

4

13.840,79

Arsa

Ticaret+

Hizmet

310.000.000,00 TL+KDV

9.300.000,00 TL

08.09.2016

10:00

 

2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 08.09.2016 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da Üsküdar Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

3 - Şartname ve Ekleri, Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No: 35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ücretsiz görülebilir ve 1.000,00-TL (Bin-Türk Lirası) bedelle aynı adresten temin edilebilir.

4 - İhaleye Katılabilme Şartları

İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç 08/09/2016 Perşembe günü saat 09:30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler.

a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı

b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun),

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.

Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli Banka Referans Mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 25.000.000,00- TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası)'den az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın en az % 50'sini, geri kalanını da diğer ortakların sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.

Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının yeminli mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun en az 50.000.000,00- TL (Ellimilyon Türk Lirası) olması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

j) İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 15.000 m2 komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir.

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

l) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

6 - İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 08/09/2016, Saat: 09:30’a kadar Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No: 35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

7 - Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

7403/1-1


DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası            :  2016/18

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32     06560 - Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 204 2338 - 0 312 212 81 58

c) İhale Dokümanının

   Görülebileceği adres            :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası İçerisinde Bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı - 1 adet “DHMİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi Temin ve Tesisi”

b) Teslim yeri                         :  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlük Binası

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32 06330 - Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  08.09.2016 Perşembe Günü , Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.2.3. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, işletim ve bakımı için üreticinin Türkiye’de bulunan ofisinden veya Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmış satış, servis ve garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi,

4.2.4. İstekli, 10 yıl süreli yedek parça garantisine ilişkin taahhütname verecek olup, bu hususa ilişkin 10 yıllık süreyi içeren fiyatlandırılmış yedek parça listesini, bu listede yedek parçaların kullanım ömürleri de yer alacaktır.

4.2.5. Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar). Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir.

4.2.6. İstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait CE, FCC, UL, TSE, ISO vb. ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini,

4.2.7. İstekli firma, ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini,

4.3.8. İstekli cihazlara ait broşür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, CD/DVD’leri,

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak “CCTV sistemi ile bu sistemlerin entegrasyonunun bir bütün halinde gerçekleştirildiği işler” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye, yerli malı olduğunu belgelemesi kaydıyla, %12 (Yüzde On iki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL (Yüzelli Türk lirası) karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 no.lu odadan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

7342/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda Anonim Şirketinden:

Mülkiyeti Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.’ye ait aşağıda, adres bilgisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü attırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin Adı                      :  Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.

a) Adresi                                 :  Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10 Altıeylül/BALIKESİR

b) Telefon Numarası               :  0266 241 64 46 - 290 80 12

2 - İhale Konusu

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  “Dörder Katlı İki Kargir Bina ve Tek Katlı Sinema Salonu ve İki Katlı Bürolar” vasfındaki 1 adet Gayrimenkulün satışı

b) Yeri                                    :  Hacıilbey Mahallesi, Ali Hikmet Paşa Caddesi, Tavanlı Pınar Sokak, No: 1 Altıeylül/BALIKESİR    19.L.1 Pafta, 6055 Ada, 2 Parsel

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10 Kat: 3 Toplantı Salonu  Altıeylül/BALIKESİR

b) Tarihi ve Saati                    :  25/08/2016 Perşembe Günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek Kişiler için; Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel Kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4.maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

ı) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetkili belgeleri sunmaları gerekmektedir.

i) 2886 Sayılı D.İ.K’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

j) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

k) İhale şartnamesinin 27. maddesinin (c) bendi uyarınca şartname ekinde örneği bulunan ‘Gayrimenkulün Fiili Teslimine İlişkin’ noterden düzenlenmiş taahhütname.

l) İhale şartnamesinin ekinde örneği bulunan ‘Satış İhalesine Katılıma İlişkin Taahhütname’

5 - İhale Dökümanı Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10 Altıeylül/BALIKESİR adresinden 5.000,00 TL (BeşbinTürkLirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6 - Başvuru dosyaları 25/08/2016 Perşembe günü, Saat 14:00’a kadar Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10 Altıeylül/BALIKESİR adresinde Satın Alma Birimi’ne teslim edilebileceği gibi,  ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, KDV, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8 - Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

9 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

Sıra No

İlçesi

Parsel

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m² )

Vasfı

Adresi

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

1

Altıeylül

19.L.1

6055

2

4.453,07 m²

Dörder Katlı İki Kargir Bina ve Tek Katlı Sinema Salonu ve İki Katlı Bürolar

Hacıilbey Mahallesi, Ali Hikmet Paşa Caddesi, Tavanlı Pınar Sokak, No:1 Altıeylül/BALIKESİR

25.000.000,00-TL (Yirmibeşmilyon

TürkLirası)

750.000,00-TL (Yediyüzellibin

TürkLirası)

7441/1-1


AKARYAKIT İSTASYON YERİ (ARSA) SATILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli Merkez İlçe Zafer mahallesinde bulunan akaryakıt istasyon yeri (arsa), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi hükmüne göre kapalı teklif hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.

2 - İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mevki/ Mahalle

Ada

Parsel

m2 si

Cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1-

Aksaray

Merkez

Zafer

5019

1

6346 m2

Akaryakıt istasyon yeri (bu alanlarda tır kamyon otoparkı otel, motel, lokanta gibi tesisler, teşhire ticarete yönelik mağazalar ile spor tesisleri de bulunabilen Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonları yer alabilir)

5.000.000,00 TL

150.000,00 TL

 

İstekliler; şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edebileceklerdir. Ayrıca İdarenin elektronik adresinden (“aksaray bel.tr”) bilgi temin edilebilecektir.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi uyarınca, 36, 37, 40 ve 43 üncü maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (arttırma) ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu

c) Son teklif verme tarihi ve saati: 25.08.2016 saat: 12.00 Perşembe günü

d) İhale tarihi ve saati: 25.08.2016 Saat: 14.00 Perşembe günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp - yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b) İmza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

c) Geçici teminatı:

(1) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

(2) Basılı evrak ve şartname bedeli 500,00 TL’yi ihale saatinden önce Belediyemiz veznelerine yatırmaları gerekmektedir.

d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

İlan olunur.

7228/1-1


FABRİKAMIZ 2016-2017 KAMPANYASI SÜRESİNCE PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMET İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİDİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                         :  2016/320172

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 2016-2017 Kampanyası süresince pancar analiz laboratuvarı hizmet işlerinin yapılması. Toplam 33 kişi tahmini 90 gün çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  29.08.2016 Pazartesi günü saat 10.00

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 29/08/2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7438/1-1