13 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29800

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


VİDALI TİP BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRÜ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU, 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41-59/3. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


3 (ÜÇ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 22 KALEM MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLAN 2 KALEM OKSİJEN VE ASETİLEN GAZI TÜP DOLUMU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


DEPO TESLİMİ AKARYAKIT TEMİNİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ALIŞVERİŞ MERKEZİ (AVM) YAP İŞLET DEVRET MODELİYLE 30 YIL SÜRE İLE AYNİ HAK TESİSİ YAPILARAK İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gümüşhane Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

İhalenin-Niteliği-Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih Saati

Teslim Süresi

1

9 Kalem Dökme - Fıçılı Madeni Yağ ve Antifriz alımı

316985

2016-1434

01.09.2016 - 14.00

270 Gün

2

2 Adet Seyyar Kaynak Makinesi Alımı

316992

2016-1435

01.09.2016 - 14.30

90 Gün

3

4 Kalem Rulman Alımı

316995

2016-1436

01.09.2016 - 15.00

  45 Gün

4

17 Kalem Sanayi Gazları Dolumu

316998

2016-1437

01.09.2016 - 15.30

365 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

7396/1-1


VİDALI TİP BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRÜ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı Vidalı Tip Basınçlı Hava Kompresörü temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*              :  2016/314246

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No. 195/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38

c) Elektronik posta adresi       :  eskisehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 adet 315 KW Vidalı Tip Basınçlı Hava Kompresörü temini

b) Yapılacağı yer                    :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  31.08.2016 Çarşamba günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri.

- Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli yetki belgesi.

- İsteklinin ortaklık olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

- Geçici Teminat.

- Teklif mektubu.

- ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli sureti

- Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi

- Malzeme ile ilgili referans listesi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 31.08.2016 Çarşamba günü, Saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat Teklif olarak verecekler ve ihale sonucu ihale üzerine yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7357/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT SOĞUTMA ÜNİTESİ BAKIM İŞÇİLİĞİ için yapılacak ihale 05.09.2016 Tarih, saat 10.30’e ertelenmiştir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/281367

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                       :  20 Adet DE 24000 tipi lokomotiflere ait Soğutma Ünitesi Bakım İşçiliği teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  05/09/2016 - Saat: 10.30

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 05/09/2016 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7381/1/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT BOJİLERİN DEMONTE VE TEMİZLİK İŞİ için yapılacak ihale 06.09.2016 tarih, saat 10.30’a ertelenmiştir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/264849

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  40 Adet (20 Lokoluk)  DE 24000 Tipi Lokomotiflere Ait Bojilerin Demonte ve Temizlik İşi 250.002 nolu teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  06.09.2016 - Saat 10:30

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 06.09.2016 günü saat 10:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7381/2/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından Nakliye Hizmet Alımı (41 Kalem) için yapılacak ihale 05.09.2016 tarih, saat 15.00’e ertelenmiştir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/283770

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                       :  Nakliye Hizmet Alımı (41 Kalem), 250.383 nolu teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  05.09.2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 05/09/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7381/3/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) Tarafından çeşitli tip vagonlarda kullanılmak üzere 3 kalem vagon malzemesi satın alımı için yapılacak İhale 07.09.2016 tarih, saat 14.00’e ertelenmiştir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2016/270167

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00   (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  3 KALEM VAGON MALZEMESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 07.09.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7425/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

TLM16V185 tipi dizel motorlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 320 adet piston pimi için yapılacak ihale 06.09.2016 tarih, saat 15:00’e ertelenmiştir.

İhale Kayıt No                                        :  2016/303981

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  320 Adet Piston Pimi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06.09.2016 günü, saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7426/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

Revizyonları yapılacak DE22000 ve DE33000 tipi Lokomotiflerde kullanılmak üzere satın alınacak 14 kalem malzeme için yapılacak ihale 08.09.2016 tarih, saat 14:00’a ertelenmiştir.

İhale Kayıt No                                        :  2016/275400

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  14 Kalem Malzeme

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 08.09.2016 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7427/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

DE24000 tipi lokomotiflerde kullanılmak üzere 25 adet yardımcı güç ünitesi ve montajı Satın alımı için yapılacak ihale 06.09.2016 tarih, saat 14:00' e ertelenmiştir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2016/294923

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  25 Adet Yardımcı Güç Ünitesi ve Montajı

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 06.09.2016 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7428/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

DE24000 tipi lokomotiflere ait TLM16V185 tipi motorların Revizyonlarında kullanılmak üzere 20 adet komple krank mili Satın alımı için yapılacak ihale 08.09.2016 tarih, saat 15:00'e ertelenmiştir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2016/294874

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  20 adet Komple Krank Mili

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 08.09.2016 günü ve saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7429/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU, 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41-59/3. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 16,25-TL ile en çok 35953,13- TL arasında değişen; 18.08.2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,63 TL ile en çok 3595,31-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif eşya cinsi 68 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde 19.08.2016 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

7424/1-1


3 (ÜÇ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 3 (üç) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                          :  1) 2016/318513  

                                                               2) 2016/318534  

                                                               3) 2016/318550

1 - İdarenin

a) Adres                                              :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel  : 0 (362) 312 19 19/7091 - 7093

                                                               Faks: 0 ( 362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                    :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  - - -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1) Atmosfer Analizi ve Sayısal Hava Tahminine Yönelik Donanım, 1 Adet (4 kalem 7 Parçadan Oluşan Komple Sistem)

                                                               2) Yüksek Geçerlilikli Doğum Simulatörü Eğitim Seti, 1 Adet (Komple)

                                                               3) Üst Düzey Göz Ameliyat Mikroskobu ve Geniş Açılı Görüntüleme Sistemi, 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  1) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü;

                                                               2) Samsun Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Bölümü;

                                                               3) Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı;

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/

      İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri       :  1) Tarih: 01/09/2016 Saat: 14:00

                                                               2) Tarih: 01/09/2016 Saat: 14:30

                                                               3) Tarih: 08/09/2016 Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7376/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 22 KALEM MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2016/305738

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0 - 372 259 47 94 - 84

                                                            Fax: 0 372 - 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i               :        Malzemenin Cinsi                           Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Muhtelif cins madeni yağ                    22 Kalem

b) Teslim yeri                                   :  Madeni yağların teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim süresi                                :  Madeni yağlarda kısmi teslimat yapılacaktır. İhtiyaç listesi haftalık, 15 günlük veya aylık olarak T.T.K’ca belirlenecek olup her hafta pazartesi günü firmaya gönderilecek ve teslimat o hafta içinde yapılacaktır. Faturalar ihtiyaç listelerinde belirtilen birimler adına İdari Şartnamenin 45.1 maddesine göre düzenlenecektir. Malzemelerin tamamı 365 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı   ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  05.09.2016 Pazartesi - saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1618035

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale idari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

i) İhale idari şartnamenin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

4.2.1.1. İstekliler teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan alınmış Banka Referans Mektubunu vereceklerdir. Banka Referans Mektubu ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olacaktır.

İş ortaklığında, bu belgeler ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde sunulabilir.

4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İstekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ve bu belgelere eşdeğer belgelerini vereceklerdir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olmalı

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar / toplam aktif) en az 0.15 olmalı

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, yeterlilik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunulabilir. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve 4.2.2 maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Bilanço veya bilançonun 55.1.2 maddede belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun 55.1.2 maddede belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

4.2.3 - İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:

İstekli ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu ve taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleşen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalarını veya fatura yerine bunların noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretlerini vereceklerdir. İstenilen yeterlilik şartlarını bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde; bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlamaması halinde ise, iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınacaktır.

Bu belgelerin tutarlarının, toplam ciro için, isteklinin teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise isteklinin teklif ettiği bedelin %15’inden az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden herhangi birini sağlaması ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin iş ortaklığı olarak ihaleye katılması halinde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İsteklinin ortak girişim ortağı olarak taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği mal satışlarının parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi; İstekli ihale konusu alımla veya benzer işlerle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, teklif ettiği bedelinin %30’u oranında tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini vereceklerdir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartı ile iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İdare ve Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından iş bitirme belgesi düzenlenmesi, özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi, iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi ve iş deneyiminin güncellenmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki Madde 44, 46, 47 ve 48’e göre yapılacaktır.

4.3.2 - İhale tarihinde süresi dolmamış Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış madeni yağ lisansının veya madeni yağ alt başlığı altında dağıtıcı lisansının aslı veya noter tasdikli sureti (Bu lisansları almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.)

4.3.3 - İmalatlarıyla ilgili 2 Takım tanıtıcı katalog ve/veya broşür (teknik özelliklerini, standartlarını, kullanma yerleri ve/veya dengini gösteren ürün karşılaştırma tablosunu içerecektir)

4.3.4 - İhale tarihinde süresi dolmamış TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

4.3.5 - İhale tarihinde süresi dolmamış ; İmalat yeterlilik belgesi’nin (Türk Standartları Enstitüsünden alınmış) ve kapasite raporu’nun (min. 25.000 Ton/Yıl) (Sanayi - Ticaret odalarından alınmış) aslı veya noter tasdikli sureti

4.3.6 - İhale tarihinde süresi dolmamış; petrol ürünlerinin her türlü test analizlerini yapabilecek nitelik ve kapasitede laboratuara sahip olduğunu gösteren TSE onaylı “Laboratuar Yeterlilik Belgesinin” veya ISO 17025 akredite laboratuar belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1 - İş deneyim belgelerinde ihale konusu madeni yağların haricindekiler benzer olarak kabul edilmeyecektir.

4.4.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) olarak verebileceklerdir.

4.4.3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL ) olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; özel yağlar ve firma üretiminde bulunmayan madeni yağlar hariç diğer tüm madeni yağ kalemlerinde (firma seri üretimindeki en az 20 kalem malzemeye teklif verecektir ve bu kalemlerin miktarı en az toplam ihale miktarının %80’ini karşılayacaktır.) toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre, bu değerlendirmenin dışında kalan madeni yağlarda ise en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. ihale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05.09.2016 Pazartesi - saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler ihale konusu madeni yağlardan seri üretiminde olanlar hariç olmayanlarına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif Kabul edilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

13.1 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

7359/1-1


TTK İHTİYACI OLAN 2 KALEM OKSİJEN VE ASETİLEN GAZI TÜP DOLUMU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2016/305807

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı   ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0 - 372.259 47 94

                                                            Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i       :

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı       :

Asetilen Gazı Tüpü Dolumu

10.255 Kg

Oksijen Gazı Tüpü Dolumu

28.155 M3

b) Teslim yeri                                   :  Asetilen ve Oksijen tüpleri Armutçuk, Kozlu, Karadon, Üzülmez ve Amasra Müesseseleri ile Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü işyerinden (FİRMACA BOŞ TÜPLERİN ALINMASI VE DOLDURULARAK TESLİMİ HER MÜESSESE VE M.M.F.İ.M İŞYERİ İÇİN BELİRLİ TEK NOKTADAN) alınıp yine aynı işyerine teslim edilecektir.

c) Teslim süresi                                :  - Firmaca alınan boş asetilen gazı tüpleri en geç bir ay içinde dolumu yapılarak teslim edilecektir.

                                                            - Firmaca alınan boş oksijen gazı tüpleri en geç bir hafta içinde dolumu yapılarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  05.09.2016 Pazartesi - saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1618037

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3 - Firmalar teklifleri ile birlikte Asetilen Gazı Tüpleri için geçerli dolum, bakım ve hidrostatik test yeterlilik belgesi vereceklerdir. Ancak yüklenici firma dolumu başka kuruluşlarda yaptıracaksa, o kuruluşlara ait yeterlilik belgesi tekliflerle birlikte verilecektir. (TS EN 1803 25.06.2011)

4.3.1. Dolum yapan firma tüp üzerine dolum tarihini, asetilen gazı standardı ile firma garantisi gibi bilgileri içeren etiket yapıştıracaktır. Firma dolum tarihinden itibaren tüplere 2 yıl garanti verecektir.

4.3.2. Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı broşür verecekler ve marka belirteceklerdir.

Firmalar, TSE uygunluk ve ISO kalite belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.3.3. Firmalar muhtelif kurum ve müesseselerden almış oldukları en az dört referansı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.3.4. Kısmi teslimat yapılabilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05.09.2015 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7358/1-1


DEPO TESLİMİ AKARYAKIT TEMİNİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2016/305773

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372 259 47 94 - 84

                                                            Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i         :

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı        :

1

Motorin (Merkez depoları teslimi)

220.000 Lt.

2

Motorin (Kilimli-Karadon T.İ.M depo teslimi)

  45.000 Lt.

3

Motorin (Ereğli-Armutçuk T.İM depo teslimi)

130.000 Lt.

4

Motorin (Amasra-Amasra T.İ.M depo teslimi)

  35.000 Lt.

5

Gazyağı (Amasra-Amasra T.İ.M depo teslimi)

  55.000 Lt.

b) Teslim yeri                                   :  Firmalar akaryakıtları, bayisi olduğu ana dağıtım şirketinin depolarından Kurumumuz elemanı nezaretinde ekli akaryakıt taşıma esaslarına göre alarak, iş yerlerimizdeki depolara teslim edeceklerdir.

c) Teslim süresi                                :  365 Takvim gününde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  05.09.2015 Pazartesi - saat 15.00

c) Dosya No                                    :  1618036

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale idari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale idari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale idari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

i) İhale idari şartnamesinin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.2. İş Deneyim Belgesi, istekli ihale konusu alımla veya benzer işlerle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, teklif ettiği bedelinin % 30’u oranında tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini vereceklerdir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması şartı ile iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İdare ve Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından iş bitirme belgesi düzenlenmesi, özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi, iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi ve iş deneyiminin güncellenmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki Madde 44, 46, 47, ve 48’e göre yapılacaktır.

4.2.3. İhale tarihinde süresi dolmamış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış akaryakıt bayilik lisanslarının aslı veya noter tasdikli sureti (Bu lisansları almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.)

4.2.4. İhale tarihinde süresi dolmamış, bayilik sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti

4.2.5. Akaryakıtların Tüpraş speklerine uygunluğunu gösteren belgeler Motorin Tüpraş Kod No: 403 speklerinin teknik özelliklerini, standartlarını, test metotlarını içerecektir)

4.2.6. Akaryakıt taşımacılığı yapacak tankerlerin ruhsatlarının ihale tarihinde süresi dolmamış noter tasdikli suretleri

4.2.7. İstekliler günlük en az 40 ton akaryakıt taşıması yapabilecek tankerlere (Kendilerine ait tankerler ile başkalarından kiralayacakları tankerlerin toplam kapasiteleri) sahip olacaktır. Başkalarından kiralayacakları tankerlerin bu işe tahsis edildiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti

4.2.8. İhale tarihinde süresi dolmamış, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi ve taşıt belgesi ile taşımacılıkta kullanılacak tankerlere ait taşıt kartlarının fotokopileri (Bu belgeyi almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.)

4.2.9. İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir.

4.2.10. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05.09.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhalede kısmi teklif verilemez

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7360/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Beyazşehir mahallesi, 3697 ada, 1 parselde bulunan 1686,85 m2’lik, 3651 ada, 3 parsel 1914,78 m2’lik ve 3695 ada, 1 parsel, 1799, 67 m2’lik Konut + Ticaret Alanı arsaları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

1 - İhale 28/09/2016 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

c - Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç - Tüzel kişiliklerde Noter tasdikli imza sirküleri.

d - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 28/09/2016 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii

Ada

Parsel

m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Açıklama

Beyazşehir

3697

1

1686,85

2.400.000,00-TL

72.000,00-TL

Konut + Ticaret

Beyazşehir

3651

3

1914,67

4.000.000,00-TL

120.000,00-TL

Konut + Ticaret

Beyazşehir

3695

1

1799,67

2.400.000,00-TL

72.000,00-TL

Konut + Ticaret

7179/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Beyazşehir mahallesi, 3626 ada, 3 parselde bulunan 2246,99 m2’lik, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

1 - İhale 28/09/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

c - Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç - Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 28/09/2016 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii

Ada

Parsel

m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Açıklama

Beyazşehir

3626

3

2246,99

4.000.000,00-TL

120.000,00-TL

Akaryakıt ve Servis İstasyonu

7180/1-1


ALIŞVERİŞ MERKEZİ (AVM) YAP İŞLET DEVRET MODELİYLE 30 YIL SÜRE İLE AYNİ HAK TESİSİ YAPILARAK İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gümüşhane Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Gümüşhane Belediyesi adına kayıtlı; aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen parseli kapsayan alan üzerindeki Gümüşhane Belediyesince uygun bulunan Alış Veriş Merkezi (AVM) Projesine uygun mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanıp idareye onaylattırılarak; işletme hakkının yükleniciye bırakılması; Tapuya 30 yıl süre ile ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, proje alanında bulunan ticari alan ve otopark alanın kullandırılmasından dolayı yüklenicinin elde edeceği gelirlerden Belediyeye pay verilmek suretiyle, 30 yıl süre ile işletilmesi; süre sonunda, Gümüşhane Belediyesi’ne üzerindeki müştemilatı ile birlikte bedelsiz devredilmesi işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ihaleye ile 30 yıllığına kiraya verilecektir.

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Vasfı

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Sınırı

Gümüşhane

Merkez

Hasanbey

Boş Arsa

-

52

  1

3.594,00 m²

Paftasındadır.

Gümüşhane

Merkez

Hasanbey

Boş Arsa

-

52

  2

772,00 m²

Paftasındadır.

Gümüşhane

Merkez

Hasanbey

Boş Arsa

-

53

  3

100,00 m²

Paftasındadır.

Gümüşhane

Merkez

Hasanbey

Boş Arsa

-

53

  4

110,00 m²

Paftasındadır.

Gümüşhane

Merkez

Hasanbey

Boş Arsa

-

53

22

9.937,00 m²

Paftasındadır.

 

1 - İhale 26/08/2016 tarihinde Cuma günü saat: 14:00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler:

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; Gümüşhane Belediyesi adına alınmış 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 27.maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu,

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

c) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler İçin),

d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek Kişiler İçin),

e) Noter tasdikli imza sirkülerini,

f) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

g) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.)

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i) Tüzel kişi olması halinde; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

j) Vekaleten İhaleye Katılma Halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

k) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

l) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan her bir ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) işbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, en az 70.000 m² organize ticaret birimleri tesisi ile ticari alan tesisi yatırımı, geliştirmesi ve yönetimi yaptığını belgelemelidir. İstekli, Türkiye’de ve/veya yurt dışında alışveriş merkezi ve/veya benzeri organize ticaret birimleri tamamladığı işlere dair deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan anlaşmaları veya projelerin inşaat sözleşmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fes olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir. )

m) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan her bir ortağın) Mali durum bildirisi ve belgeler. Bankalar nezdinde, tahmini bedelin (Şartnamenin 5. Maddesinde belirtilmiştir.) en az % 25’i (yüzdeyirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat kredisini gösteren, Banka Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu

n) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belge aslı (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

o) Şartname Bedeli 300,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 26/08/2016 günü saat 14:00’ye kadar Gümüşhane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden idare sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 26/08/2016 Cuma günü saat 14:00'ye kadar olup Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

Alış Veriş Merkezi (AVM)

29.026.000,00 - TL.

870.780,00 - TL.

7440/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Satışı Yapılacak Taşınmazların;

Sıra

No

İli/İlçesi/Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmin Edilen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

Mardin/Artuklu/

Acar Mahallesi

131

1

10.779,40

Tam

Arsa

1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır.

2.425.500,00

242.550,00

24/08/2016

14:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

2 - İhale Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Defterdarlık Binası 6. kat) toplanacak Komisyon eliyle, 1. maddede belirtilen usul ile yukarıdaki her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıt bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6 - Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir. 

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr,  www.mardin.gov.tr ve www.mardindefterdarliği.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.

İlan olunur.

7122/1-1


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.500.000 Kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 23.08.2016 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 23.08.2016 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı kapsamındadır.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 0 312 397 33 65 - 66   Faks: 0 312 397 33 71 - 74

7404/1-1


İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 çuval irmik altı un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 24.08.2016 Çarşamba günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 24.08.2016 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

7405/1-1