11 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29798

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HAYVAN TAŞIMA AMAÇLI ARAÇ KİRALANACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

TKİ Eli Müessesesi Müdürlüğünden:


PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


FABRİKAMIZ PANCAR ANALİZ LABORATUVARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


39 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


12 KG LIK 100 AD VE 45 KG LIK 300 AD LPG TÜP ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


MUHTELİF DALGIÇ VE SANTRİFÜJ POMPALARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


AÇIK HAVA REKLAM VE DURAK YERLERİ REKLAM ÜNİTELERİNİN İŞLETİLMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


500 TON BUZ ÖNLEYİCİ/BUZ ÇÖZÜCÜ (DE-ICING) SIVI ALIM İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya İli Alanya İlçesi Milli Emlak Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HAYVAN TAŞIMA AMAÇLI ARAÇ KİRALANACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünden 42 ilin Gıda Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine toplam 27.900 baş canlı hayvan nakliyesi hizmeti yaptırılacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 22.08.2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

Adres:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.    : (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax   : (0 312) 417 78 39

7340/1-1


İPTAL İLANI

TKİ Eli Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemize ait olup 28.07.2016 tarih ve 29784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sıradaki 9 Kalem Sivil Savunma Teçhizatı İhale İlanını 09.08.2016 tarihi itibariyle İPTAL edilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

S. No

İhale Konusu

KİK No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Teslim Süresi

4

9 Kalem Sivil Savunma Teçhizatı Alımı. (1 Adet Kaldırma yastığı seti, 1 Adet Göçük altı görüntülenme kamerası ve karof, 1 Adet Dinleme canlı tespit cihazı, 1 Adet Prt kitparatech manuel, 1 Adet Makaralı kurtarma seti, 1 Adet Sepet tipi sedye, 2 Adet Kaşık faraş sedye 1 Adet Çoklu gaz ölçme cihazı 1 Adet Çok amaçlı fırlatma tüfeği)

282989

2016-1327

17.08.2016

15.30

45 Gün

7347/1-1


PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya döneminde Toplam 13.000 ton pancarın Kovancılar Ziraat Bölge kantarından fabrikamıza karayoluyla nakliyesi Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2016/300745

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Yurtbaşı Beldesi/Elazığ

b) Telefon ve faks numarası                :  0 424 251 28 75 - 79/0 424 251 24 14

c) Elektronik posta adresi                    :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      : 

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  2016/2017 Kampanya döneminde Toplam 13.000 ton pancarın Kovancılar Ziraat Bölge kantarından fabrikamıza karayoluyla nakliyesi. Nakliye yapılacak kantar ve sevk programı ihale dokümanı ekinde verilecektir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Elazığ Şeker Fabrikası (İhale dokümanında belirtilen kantarlardan)

c) İşin süresi                                       :  Fabrikanın kantar açılış tarihinden itibaren başlayıp kampanya bitiş tarihine kadar devam edecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Elazığ Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  23.08.2016 Salı günü - Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar:

İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7177/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati          :  22.08.2016 Pazartesi Günü - Saat: 11:00

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer         :  Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ)

3 - İhale Usulü                              :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri                    :  Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü- İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                         Tel: 0262 343 20 20 - Fax: 0 262 344 42 12

5 - Şartname Bedeli                      :  500,00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

7 - Teklif mektuplarının en geç 22.08.2016 Pazartesi günü saat 11:00'a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçe/Mahalle

Ada/Parsel No

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

1

Yeniköy Mevkii Sepetlipınar Mah.

181/1

4.333

İlköğretim Tesis Alanı

2.274.825,00-TL

68.244,75-TL

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

7346/1-1


FABRİKAMIZ PANCAR ANALİZ LABORATUVARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası*                    :  2016/304116

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ilıca Mah. E80 Karayolu Sok. No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46/0 442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2016 - 2017 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı 3 vardiya 22 işçi çalıştırılması işi.

b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  2016-2017 Kampanya dönemi

                                                         Pancar Analiz Laboratuvarı hizmetleri 90 gün.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                           :  22.08.2016 Saat: 10:30

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı işinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [22.08.2016], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7285/1-1


39 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü ihtiyacı 39 kalem muhtelif cins ve miktar mobilya, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7373/1-1


12 KG LIK 100 AD VE 45 KG LIK 300 AD LPG TÜP ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/287531

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27/E Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası         :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  12 Kg'lık 100 Adet ve 45 Kg'lık 300 Adet ± % 30 Toleranslı LPG Tüp Gaz Alımı

b) Teslim yeri                               :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihleri                          :  Teknik Şartnamemizde belirtilmiştir. Sözleşme imzalandıktan sonra İdarenin ihtiyacı oldukça peyder pey teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati :  19/08/2016 Cuma Günü Saat 14:00 de

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 19.08.2016 Cuma günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7371/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 Kalem Mal alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi         :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): -

2 - Ön yeterlik konusu malın

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale saati

1 -

Temiz Oda Sistemi (Hotcell (Sıcak Hücre) Sistemi, İsolatör İçerisinde Liyofilizatör, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC), Temiz Oda Mekanik ve Elektrik İşleri)

İhale kayıt no: 2016/318243

1

Adet

01/09/2016

09:00

 

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi                           :  b.1) İ.Ü. Eczacılık Fakültesi

                                                  :  c.1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31/12/2016 tarihine kadar teslim edilecektir.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                        :  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Beyazıt/İSTANBUL

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler :

İhale için 362.575,30-TL’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur.

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 46'ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler;

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.4. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.5. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

4.3.5.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş ISO 9001 belgesi sunmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar cihazı işine ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7374/1-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi (2. Tevsii) alanına ait, YG-AG Elektrik Şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                              :  Çorum - Ankara Karayolu 12. Km. ÇORUM

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                 :  ÇORUM

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                       :  15/12/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 Tedaş B.F. ile)  :  7.725.000 TL

f) Geçici Teminatı                               :     540.750 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  25/08/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Çorum - Ankara Karayolu 12. Km. Çorum adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7229/2-2


MUHTELİF DALGIÇ VE SANTRİFÜJ POMPALARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : Muhtelif dalgıç ve santrifüj pompaları 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2016/306228

Dosya no                                      :  1624473

1 - İDARENİN:

a) Adres                                        :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                         Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi             : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Muhtelif dalgıç ve santrifüj pompaları 4 kalem

b) Teslim yeri                               :  TTK Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü ambarıdır. ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                              :  İşe başlanmasını müteakip, santrifüj pompalar 90 takvim günü, dalgıç pompalar 75 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  23.08.2016 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - Pompalara ait performans eğrileri.

4.2.2 - Tip-2 dalgıç pompa için Atex belgesi, diğer pompalar için TSE Uygunluk belgesi

4.2.3 - Teknik şartname eki soru formu cevapları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden (yerli malı belgesi ile belgeleyen) yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 23.08.2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7294/1-1


AÇIK HAVA REKLAM VE DURAK YERLERİ REKLAM ÜNİTELERİNİN İŞLETİLMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz, mülkiyeti/tasarrufunda olan ve Belediyemizce yapılıp halen mevcutta bulunan 500 adet “Billboard” yerleri ile birlikte, kurulumları ve imalatları işletmeci tarafından yeni yaptırılacak olan; 700 adet “Billboard”, 100 adet “Hareketli Billboard”, 300 adet “CLP-Reklam Vitrini”, 166 adet “Hareketli CLP -Reklam Vitrini”, 38 adet “Megalıght” ve 10 adet “Totem” yerleri olmak üzere toplam: 1.814 adet Açık Hava Reklam Üniteleri ve Belediyemizce yapılıp halen mevcut bulunan 123 adet “Reklam Raketli Kapalı Durak Yerleri” ile yine, kurulumu ve imalatları işletmeci tarafından yeni yaptırılacak olan 1250 adet “Reklam Raketli Durak Yerleri” olmak üzere toplam: 1373 adet Reklam Raketli Otobüs Durak Yerleri ünitelerin belirlenen idari ve teknik şartnamelerine uygun olarak kurulumlarının yapılması, kurulum sonrası bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin yapılması, süre sonunda Belediyemize teslimi karşılığında Toplamda; 3.187 adet tüm Reklam Üniteleri (müştereken) 28 Eylül 2016 Çarşamba günü saat: 10:30’da Aylık: 362.500,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden ve 10 (on) yıl süre ile K.B.B. Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü (artırım) ile işletilmesinin kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1 - İhale Şartname alındığına dair makbuz, (İhale şartnamesi ve diğer ilgili evrak Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 1.000,00-TL (KDV dahil) bedelle satın alınabilir. Makbuz aslı dosyasına konulacaktır.

(Adres: Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 6. Cadde No: 40 İzmit/KOCAELİ Tel: 0262 325 9370)

2 - Geçici Teminat (1.305.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz ya da süresiz banka teminat mektubu,

3 - İştirak teminatı (3.000.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz ya da süresiz banka teminat mektubu,

4 - Yatırım teminatı (3.000.000,00-TL) (İhale sonrası, ihaleyi kazanan istekliden sözleşme yapılmadan önce alınır.)

5 - Kanuni İkametgâhı olması,(Türkiye’de tebligat için adres beyanı.)

6 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası belgesi vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içeresinde alınmış, kayıtlı olduğuna dair belge ve Ticari Sicil Gazetesi,

7 - İmza beyannamesi veya imza sirkülerini vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel Kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri,

8 - İhaleye girecek isteklilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin “Borcu Yoktur” yazısı,

9 - İstekliler ihale ilan tarihinden geriye doğru Açık Hava Reklamcılığı faaliyet konusu alanında en az 2(iki) yıl faaliyet gösterdiğine dair resmi veya yarı resmi (oda, borsa, kanunla kurulan meslek kuruluşları) kurumlardan alınmış belge,

10 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak vekilin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak eden vekilin Noter tasdikli şahıs imza örneği vermesi gerekir.

11 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca Noterde imzalanan ortaklık girişim beyannamesini vermesi ve bütün isteklilerin istenen şartları sağlaması, belgeleri ayrı ayrı ibraz etmeleri gerekir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapılacak sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

12 - Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, T.C. Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca bu belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.

13 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

14 - İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 2 (iki) gün önce, 26 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 17:00’e kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

15 - (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

* İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

7290/1-1


2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2016/238355

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kastamonu - Taşköprü Yolu 18. Km / Kastamonu

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL: 0 366 242 73 11    FAKS: 0 366 242 73 33

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2 Adet Dizel Pancar Boşaltma makinesi Çalıştırılması Hizmeti.

Devrekani

Dizel

1

16.000

Taşköprü

Dizel

1

30.000

 

Toplam

2

46.000

b) Yapılacağı yer                       :  Kastamonu Şeker Fabrikası Devrekani ve Taşköprü Ziraat Bölge Şeflikleri

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24.08.2016 Çarşamba günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

4.4.1. İş makineleri (kepçe, Loader ve dozer) ile yapılan boşaltma ve doldurma işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; pancar boşaltma makinesi bazında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 24.08.2016 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - Bu hizmet ihalesi kısmi teklife kapalıdır.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

14 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7304/1-1


500 TON BUZ ÖNLEYİCİ/BUZ ÇÖZÜCÜ (DE-ICING) SIVI ALIM İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası            :  2016/28

1 - Kuruluşun

a) Adresi                                 :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32    06560 YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası  :  +90 (312) 204 2000 - 204 2340 - 204 2341 - 204 2348 - 204 2626 - 204 2878/Fax No: + 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

   görülebileceği adresi            :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı-500 Ton

b) Teslim yerleri                     :  Söz konusu malzeme İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                        :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 100 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                     :  21/09/2016 saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İdari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi;

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25 den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.2.3. İstekli, De-Icing sıvının donma noktası ve sıvının görünümüne ilişkin teknik şartnamenin 3.1 maddesinde belirtilen özelliklere ilişkin laboratuar sonuçlarını verecektir.

4.2.4. İstekli, De-Icing sıvı içindeki aktif madde miktarına ilişkin teknik şartname 3.2 maddesinde belirtilen laboratuvar sonuçlarını verecektir.

4.2.5. İstekli; Teknik Şartnamenin 3.3. maddesinde belirtildiği şekliyle Sıvı üretim tesisinin ismi, adresi ve sıvının Federal Havacılık Kurumu (FAA) onaylı AMS 1435 şartnamesi hükümlerine uygunluğunu belirten, bağımsız bir onay laboratuvarından alınmış olan ürün sertifikasını verecektir.

4.2.6. İstekliler; Teknik Şartnamenin 3.4. maddesinde belirtildiği şekliyle Şayet sıvı herhangi bir lisans altında veya taşeron bir firma tarafından üretiliyorsa, sanki sıvı yeni onaya sunulan bir ürünmüş gibi tüm testleri yapılmış, tarafsız makamlar tarafından onaylanmış ve AMS 1435 Şartnamesine ait sertifikasyon belgeleri üretici firma adına alınmış olacak ve istekli tarafından teklifle birlikte İdareye teslim edilecektir.

4.2.7. Doğal çevre koruması kapsamında, İstekli, teknik şartname 3.5 maddesinde belirtilen sıvı için tam bir akut sıvı zehirlilik test raporunu (acute aquatic toxicity test report) verecektir.

4.2.8. İstekli sıvı ile ilgili olarak, Teknik Şartnamenin 3.6. maddesinde belirtildiği şekliyle EPA metotlarına uygun olarak yapılan ve bağımsız bir kurum tarafından tanzim edilen, bakterilerin su içerisindeki organik moleküllerini okside etme miktarı olarak da bilinen biyokimyasal oksijen gereksinimi (BOD) ve teorik oksijen gereksinimi (TOD) değerlerini belirten raporu verecektir.

4.2.9. İstekli, bağımsız bir üçüncü kurum tarafından hazırlanmış olan, teknik şartnamenin 3.7. maddesinde belirtilen test raporunu verecektir.

4.2.10. İstekli, sıvının raf ömrünü Teknik Şartnamenin 3.8. maddesinde belirtilen şekliyle teklifle birlikte İdareye teslim edecektir.

4.2.11. Teknik Dokümanlar;

İstekli, Teknik Şartnamenin 3.10., 3.11. maddelerinde istenilen detaylı bilgi, resim, katalog ve dokümanları verecektir.

4.2.12. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar;

4.2.12.1. Teknik şartnameye sırası ile cevap verilecektir. Teknik Şartnameye verilen cevaplar açık ve net bir şekilde teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlarla desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte sunulan teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle verilecektir.

4.2.12.2. İstekli, Teknik Şartnamede istenen hususlarla ilgili olarak verilecek katalog/teknik doküman üzerinde Teknik Şartnamedeki madde numarası belirtilerek işaretleme yapacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Anti-Icing Sıvı Malzeme kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %12 (yüzde oniki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satı Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

7337/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/ İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Tapu

Mahalle

Ada

Parsel

Parsel Alanı

(m²)

İmar

Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale gün

ve Saati

Güzelyalı

0

4499

1.252,67

Akaryakıt

12.526.700,00+KDV- (Onikimilyonbeşyüzyirmialtıbinyediyüz TL+KDV)

375.801,00-

(Üçyüzyetmişbeşbinsekizyüzbir TL.)

Toplam bedelin %50’si (KDV dahil) peşin kalan kısmı 2 taksit

25.08.2016

Perşembe

Saat: 11.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Akaryakıt Satış, Servis ve Bakım İstasyonu Alanında kalmaktadır. Max.Taks: 0,15, Max.Kaks: 0,30, Hmax: 2 kat’dır.

* 5393 Sayılı Kanunun 80. maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 40. Maddesine istinaden; İBB Birinci Sınıf Gayrisıhhi İşyerlerine ait tesis izni alınması ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından proje onayı yapılması şartıyla “LPG Otogaz İstasyonu” yapılabilir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1) Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2) Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7292/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya İli Alanya İlçesi Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

No

İşlem

Meop

No

Taşınmaz Yeri

Ada/

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Hazine Hissesi

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale

Tarihi:

İhale Saati

1

Satış

07030105434

Konaklı Mah.

(Telatiye)

358 / 8

1.872,35 m²

Tarla

Günübirlik Turizm Tesis Alanı

Yeşil Alan ve Çocuk Parkı

Tam

2.365.896,00-TL

709.750,00-TL

23.08.2016

10:00

2

Satış

07030100865

Mahmutlar Mah.

- /2572

1.100,25 m²

Hali Arazi

Tercihli Kullanım Alanı

Yeşil Alan ve Meyve Bahçesi

Tam

2.035.463,00-TL

610.630,00-TL

23.08.2016

12:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.

2 - 1 no.lu taşınmaz Kültür ve Turizm Bakanlığınca 09/09/2005 tarihinde onaylı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında olup, taşınmazın tamamı Günübirlik Turizm Tesis Alanı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, büfe, lokanta, pastane, çayhane vb. tesisler yapılabilir. Yan bahçeye çekme mesafesi 5 metredir. Maksimum E=0,20, yapı yüksekliği en fazla 4,50 m olacaktır. Aynı parsel bütününde kalan günübirlik turizm tesisleri, parsel içinde yapılacak turistik tesislerin tamamlayıcısı olabilir. İnşaat emsali imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır, ancak İmar planında GT ile işaretli alanda yapılacak tesislerin toplam inşaat alanı GT ile gösterilen alanın 0,20 sini geçemez. Bu alanda minimum ifraz 1.000,00 m²’dir.

3 - 2 no.lu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Tercihli Kullanım Alanında kalmaktadır. TAKS: 0,25 KAKS: 1,50 olmak üzere 6 kat olup, söz konusu parsel çekme sınırı içinde kaldığından tek başına inşaat yapılamaz.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 SK 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.

d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim Beyannamesini (Beyannamenin düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

7 - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan tüzel ve gerçek kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

9 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Telefon: 0 242 511 66 28     Faks: 0 242 513 77 25 - www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir.

7350/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğü           :  Aladağ                                                                                                                                  İhale Tarihi    : 25/08/2016

Satışın Yap. İlçe/belde      :  Karacasu Beldesi                                                                                                                   İhale Saati      : 14:00

Satışın Yapılacağı Yer      :  Satış Salonu

S. No

Deposu

Cinsi

Adet

Durumu

M3

Parti

Muh. Bed.

% 3 Teminat

  1

Muhtelif Depo

1 Sn. Nb. Kl. Çs Tom.

 

Global

45,000

3

420,00

570,00

  2

Muhtelif Depo

2 Sn. Nb. Kl. G Tom.

 

Global

845,712

17

300,00

7.627,00

  3

Ortakıraç Sarıalan

2 Sn. Nb. İn. Çs Tom.

 

Global

40,000

2

300,00

362,00

  4

Muhtelif Depo

2 Sn. Nb. Kl. Çk Tom.

 

Global

89,685

3

310,00

837,00

  5

Muhtelif Depo

2 Sn. Nb. Kl. Çs Tom.

 

Global

110,00

5

340,00

1127,00

  6

Ortakıraç S.D

2 Sn. Ub. Kl. G Tom

11

 

11,182

1

310,00

104,00

  7

Muhtelif Depo

2.S.İn .Çs Mad.d.

3147

 

76,391

4

170,00

393,00

  8

Çaydurt S.D

2.S.İn. Çs Mad.d.

358

 

32,868

2

190,00

188,00

  9

Sarıalan SD

2.S.İn. Çs Mad.d.

386

T. İrat

38,089

1

210,00

240,00

10

Belkaraağaç SD.

3 Sn. Kb. Kl. G Tom.

 

Global

50,000

2

230,00

346,00

11

Ortakıraç S.D

3 Sn. Kb. Kl. Çs Tom.

29

 

5.853

1

230,00

41,00

12

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

 

Global

1.180,000

28

210,00

7.459,00

13

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

 

Global

3.429,793

61

250,00

25.777,00

14

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. İn. Çk Tom.

 

Global

90,00

4

200,00

544,00

15

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. İn. Çs Tom.

 

Global

330,000

10

230,00

2.287,00

16

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. Kl. Çk Tom.

 

Global

300,000

8

230,00

2.078,00

17

Çaydurt S.D

3 Sn. Nb. Kl. Çk Tom.

125

T.İrat

57,030

1

270,00

462,00

18

Muhtelif Depo

3 Sn. Nb. Kl. Çs Tom.

 

Global

505,000

15

260,00

3.954,00

19

Muhtelif Depo

Çk Kağ. od.

 

Global

190,000

5

165,00

943,00

20

Muhtelif Depo

Çk Kağ. od.

5279

 

691,969

21

165,00

3.437,00

21

Muhtelif Depo

Çs Kağ. od.

 

Global

380,000

14

165,00

1.887,00

22

Muhtelif Depo

Çs Kağ. od.

2452

 

275,965

15

165,00

1.372,00

23

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk (9 Boy)

2

 

0,684

1

250,00

6,00

24

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk (10 Boy)

2

 

0,600

1

265,00

5,00

25

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk (11 Boy)

71

 

34,723

1

275,00

287,00

26

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk (12 Boy)

9

 

4,518

1

295,00

40,00

27

Muhtelif Depo

G Kağ. od.

15919

 

2.057,088

48

150,00

9.279,00

28

Muhtelif Depo

G Kağ. od.

 

Global

1.745,000

50

165,00

8.674,00

29

Aladağ

Gök Yuv. San. Od.

237

 

8,923

1

150,00

41,00

30

Aladağ

Çs Yuv. San Od.

608

 

24,539

1

150,00

111,00

                                                     TOPLAM

12.650,612

327

 

80.478,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 327 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kâğıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %7,2 vade faizi alınacaktır.

9 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık %1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

10 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

TEL: 0 374 262 96 60 - 61    FAX: 0 374 262 96 10

http://www.boluobm.ogm.gov.tr

7330/1-1

 


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Encümen Karar

Tarih/Sayı

İhale Tarih

ve Saati

m²

Yüzölçümü

m² sinin

Muhammen Bedeli

Tamamının

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İmar Durumları

İhale

Türü

Onikişubat

Hayrullah

6620/3

26.07.2016

2016/1130

23.08.2016

14:00

2.922,18

7.000,00 TL

20.455.260,00 TL

613.658,00 TL

Mia

E=2,50

Kapalı Teklif

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi 6620 ada 3 nolu parseldeki 2.922,18 m²’lik arsa 23.08.2016 tarihinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35 (a) maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile İsmet paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda ihale ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale İle satılacak arsanın Geçici teminatı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, geçici teminatlar nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar bankası Çarşı Şubesinde bulunan TR 9800 0150 0158 0072 9236 1081 iban nolu hesabına yatırılarak dekonta açıklama olarak işin adı ve teminatın türü belirtilecektir.

3 - İhale ile Satılacak arsanın şartnamesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında incelenebilecek olup ihaleye katılmak isteyenler 100,00 TL karşılığında satın alabileceklerdir. (şartname bedelleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir) Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaktır.

4 - İhale ile satılacak olan taşınmaz Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi 6620 ada 3 nolu parselde kayıtlı tam 2.922,18 m²’lik arsa imar parselidir, mücavir alan içerisinde imar planında tamamı E=2.50 Mia dır. Buna bağlı olarak İhaleye girecekler ihaleye konu olan taşınmazın her türlü imar planını ve durumunu ayrıca araştırmış olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

5 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a) Tedavüldeki Türk parası

b) Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c) Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d) Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

6 - İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

a) İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge,

b) Geçici teminat belgesi,

c) İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekâleten ihaleye girenin noter onaylı imza sirküleri (aslı)

d) İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.

e) İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla;

- Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi

- Ticaret Sicil Gazetesi

- Şirket yetkilisine ait imza sirküsü

- İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

7296/1-1