10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29797

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı    :  Akis Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yapı Fenni Mesulü)

Adresi        :  Bilinmiyor

İmarın 27293 ada 4 parseli üzerinde bulunan binanın istinad duvarının tehlikeli yapı oluşturması nedeniyle düzenlenen 22/06/2015 günlü teknik eleman raporuna istinaden 3194 sayılı Kanununun 39. maddesi gereğince anılan istinad duvarının yaptırılması, yine aynı kanunun 42. maddesi gereğince de adınıza 14.649,00 TL. (On Dört Bin Altıyüz Kırk Dokuz Türk Lirası) tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 11/08/2015 gün ve 4244 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 11/08/2015 gün ve 4244 sayılı karar 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

7093/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı    :  İbrahim - Hacı KARAKURT

Adresi        :  Bilinmiyor

Çiğdem Mahallesi, İmarın 27029 ada 3 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 28.12.2015 gün ve 155/07829 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince İbrahim - Hacı KARAKURT'a 7.505,78.- (Yedi Bin Beş Yüz Beş Lira Yetmiş Altı Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 31.12.2015 gün ve 6528 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 31.12.2015 gün ve 6528 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

7093/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı    :  İbrahim - Hacı KARAKURT

ADRESİ    :  Bilinmiyor

Çiğdem Mahallesi, İmarın 27029 ada 3 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 28.12.2015 gün ve 155/07829 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince İbrahim - Hacı KARAKURT' a ait taşınmazın yıkım işleminin gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 19.04.2016 gün ve 2534 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 19.04.2016 gün ve 2534 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

7093/3/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85299 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 19.07.2016 tarih ve 943 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.07.2016 tarih ve 1905/4109 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 10.08.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85299 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Eryaman (Güzelkent) Mahallesi 18498 Ada 1 ve 2, 48513 Ada 1, 18514 Ada 1 ve 18515 Ada 2, 3 ve 4 sayılı parseller.

İlgililere ilanen duyurulur.

7325/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 04/03/2016 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/07/2016 tarih ve 1283 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi imarın 47347 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 10/08/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7326/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85281 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 15.03.2016 tarih ve 459/758 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.06.2016 tarih ve 1691/3616 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 10.08.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

85281 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Etimesgut ilçesi, Fevziye Mahallesi, 101/17, 18, 19 - 102/4, 5, 6 -103/13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 - 107/61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 - 108/1 - 112/1, 2 - 113/1, 2, 3, 4 - 115/1 - 117/1 - 118/1, 2 - 119/1,  2 - 120/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-121/1, 2, 3, 4 -122/1, 2- 123/1, 2-124/1, 2, 3, 4-125/1 -126/1,- 127/1 -128/1, 2, 3 -129/1, 2 - 130/1, 2, 3 - 131/1 - 132/1, 2, 3, 4 - 133/1, 2, 3 - 134/2 - 135/1 - 136/1, 2, - 137/1, 2, 3, 4, 5, 6 - 138/1, 2, 3, 4 - 139/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 140/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 141/1 - 142/1, 2 - 143/1, 2 sayılı Ada/parseller

İlgililere ilanen duyurulur.

7327/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

2

2

2

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Harita Mühendisliği

2

2

2

Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

2

2

2

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Makine Mühendisliği

2

2

2

Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2

2

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İnşaat Mühendisliği

2

2

2

Yapı Denetimi alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

2

2

2

Ulaşım alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

2

2

2

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor Bilimleri Bölümü

2

 

 

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Spor Bilimleri alanında doçentlik aşaması sonrası profesörlük için gerekli olan deneyime sahip olmak

 

2

 

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Spor Bilimleri alanında doçentlik için gerekli deneyime sahip olmak

 

 

2

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans mezunu olup ilgili bölümde doktora eğitimini tamamlamış olmak

Hemşirelik

2

 

 

Hemşirelik alanında doçentlik aşaması sonrası profesörlük için gerekli olan deneyime sahip olmak

 

2

 

Hemşirelik alanında doçentlik için gerekli deneyime sahip olmak

 

 

2

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup ilgili bölümde doktora eğitimini tamamlamış olmak

Çocuk Gelişimi

1

1

3

Çocuk Gelişimi alanında doçentlik aşaması sonrası profesörlük için gerekli olan deneyime sahip olmak

 

2

 

Çocuk Gelişimi alanında doçentlik için gerekli deneyime sahip olmak

 

 

2

Çocuk Gelişimi Bölümü veya Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü lisans mezunu olup ilgili bölümde doktora eğitimini tamamlamış olmak

Ebelik

2

 

 

Hemşirelik ya da Ebelik alanında doçentlik aşaması sonrası profesörlük için gerekli olan deneyime sahip olmak

 

2

 

Hemşirelik ya da Ebelik alanında doçentlik için gerekli deneyime sahip olmak

 

 

2

Ebelik Bölümü Lisans Mezunu olup ilgili bölümde doktora yapmış olmak

Sosyal Hizmet

2

 

 

Sosyal Hizmet alanında doçentlik aşaması sonrası profesörlük için gerekli olan deneyime sahip olmak

 

2

 

Sosyal Hizmet alanında doçentlik için gerekli deneyime sahip olmak

 

 

2

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi veya Kamu Yönetimi lisans mezunu olup ilgili alanların birinde doktora eğitimini tamamlamış olmak

Odyoloji

2

 

 

Odyoloji alanında doçentlik aşaması sonrası profesörlük için gerekli olan deneyime sahip olmak

 

2

 

Odyoloji alanında doçentlik için gerekli deneyime sahip olmak

 

 

2

Odyoloji Bölümü lisans mezunu olup ilgi alanda doktora eğitimini tamamlamış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentlik aşaması sonrası profesörlük için gerekli olan deneyime sahip olmak

 

2

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentlik için gerekli deneyime sahip olmak

 

 

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup ilgili alanda doktora eğitimini tamamlamış olmak

 

 

2

Nöroloji alanında uzman olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak

Beslenme ve Diyetetik

2

 

 

Beslenme ve Diyetetik alanında doçentlik aşaması sonrası profesörlük için gerekli olan deneyime sahip olmak

 

2

 

Beslenme ve Diyetetik alanında doçentlik için gerekli deneyime sahip olmak

 

 

2

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup ilgili alanda doktora eğitimini tamamlamış olmak

Sağlık Yönetimi

2

 

 

Sağlık Yönetimi alanında doçentlik aşaması sonrası profesörlük için gerekli olan deneyime sahip olmak

 

2

 

Sağlık Yönetimi alanında doçentlik için gerekli deneyime sahip olmak

 

 

2

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği lisans mezunu olup ilgili alanda doktora eğitimini tamamlamış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye

2

2

2

Maliye alanında alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Uluslararası İlişkiler

 

 

2

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak

İktisat

 

 

2

İktisat Ekonomisi veya İktisat alanında doktora yapmış olmak ya da ilgili alanlarda eserler vermiş olmak

Uluslararası Finans ve Bankacılık

2

2

2

Muhasebe - Finansman alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

 

 

2

Cebir ve Sayılar Teorisi alanında doktora yapmış olmak veya eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

7332/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

(Ticaret Hukuku)

1

 

 

Doçentliğini medeni hukuk alanında yapmış ve en az 7 yıl ticaret hukuku alanında çalışmış olmak

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

(Medeni Hukuk)

 

 

1

Doktorasını Borçlar Hukuku alanında yapmış, bu alanda en az 1 yıl akademisyenlik yapmış ve iyi derecede İngilizce biliyor olmak

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk (Milletlerarası Özel Hukuk)

 

 

1

Doktorasını Milletlerarası Özel Hukuk alanında yapmış ve en az 1 yıl alanında çalışmış olmak iyi derecede Almanca veya İngilizce biliyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

1

Doktorasını Bilgisayar Mühen-disliği altında Dil ve Bilgi Teknolojileri alanında yapmış olmak ve en az 5 sene yurt dışında araştırma tecrübesine sahip olmak. Doğal dil işleme teknolojileri, bilgi erişim sistemleri, arama motorları, uzman bulumu sistemleri, makine çeviri sistemleri, metin madenciliği ve sosyal medya analizi gibi alanlarda uzman-laşmış olmak. Disiplin içi ve disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış yayınlar ile göstermiş olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

 

1

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik, Optik veya Fotonik alanında yapmış olmak ve en az 10 sene yurt dışında araştırma tecrübesine sahip olmak. Fotonik, optoelektronik, optik biyosensörler, optik görüntüleme ve spektroskopi, mikro akışkan sistemler, biyo MEMS/NEMS alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplin içi ve disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış yayınlar, bildiriler ve patentler ile göstermiş olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Lisansı İstatistik alanında; yüksek lisansı Ekonomi veya Ekonometri alanında; doktorasını Ekonomi veya Ekonometri alanında tercihen yurtdışında yapmış olmak.

7287/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas Standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilan en duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB

Numarası

Standard/Kriter

Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

KAYSERİ BACA TEMİZLİK VE TEMİZLİK MALZEMELERİ İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

38-HYB-3953

TS 13287

09.05.2016

Ara Kontrol Olumsuz

MURAT OĞUZ

38-HYB-208

TS 12850 TS 12711

TS 12907

31.05.2016

Firma İsteğiyle

KAYA PETROL İNŞ. TURZ. TARIM ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

38-HYB-588

TS 11939

03.06.2016

Firma İsteğiyle

TAYLAN ORHAN

38-HYB-2491

TS 10956 TS 12749

TS 12739 TS 12845

TS 12498

11.07.2016

Firma İsteğiyle

DEVELİ YILKAR PETROL GIDA NAKLİYE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

38-HYB-3866

TS 12820 TS 11939

11.07.2016

Firma İsteğiyle

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

38-HYB-613

TS 12845 TS 10079

TS 12498 TS 12427

TS 12907 TS 12711

TS 12859

19.07.2016

Firma İsteğiyle

SERTEK TEKNİK SİSTEMLER-İZZET USLU

38-HYB-182

TS 12426

19.07.2016

Adres Değişikliği Olumsuz

ABUŞLAR OTOMOTİV NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

38-HYB-148

TS 12047

21.07.2016

Ara Kontrol Olumsuz

ATLANTİK İPLİK VE HALI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAYSERİ ŞUBESİ

38-HYB-3807

KRT. 117

21.07.2016

Yıllık vize yaptırmama

TIPFEN GRUP DIŞ TİCARET A.Ş.

38-HYB-3985

TS 12426

21.07.2016

Yıllık vize yaptırmama

ADRES MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK VE BİL. SİS. TİC. LTD. ŞTİ.

38-HYB-3982

TS 12739 TS 10079

TS 10956 TS 12498

21.07.2016

Yıllık vize yaptırmama

MODİLAY MOBİLYA YATAK KANEPE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

38-HYB-605

TS 12487 TS 13439

21.07.2016

Yıllık vize yaptırmama

ÖZKAN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ İMALATI İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

38-HYB-3960

TS 12690

21.07.2016

Yıllık vize yaptırmama

CEMAL CAN BAYDEMİR- BAYDEMİR İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET

38-HYB-3959

TS 13287

21.07.2016

Yıllık vize yaptırmama

SEVİM KARAKAYA-ENTOKAR KİMYASAL İLAÇLAMA TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA TEKSTİL TAAHHÜT

38-HYB-3955

TS 8358

21.07.2016

Yıllık vize yaptırmama

ÖZERLER TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

38-HYB-130

TS 11939 TS 12663

27.07.2016

Firma İsteğiyle

KMO PET. NAK. GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

38-HYB-3829

TS 11939

27.07.2016

Firma İsteğiyle

7295/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               35.003.715

Toplantı Tarihi ve No    : 24.03.2016-164                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.03.2016-4327                                               İZMİR

İzmir İli, Menderes İlçesi, Çakaltepe Mahallesi, Uzundere Mevkii sınırları içerisinde tapunun L18-D-15-C-1, 169 ada, 39-40-54-157-158-160-161-162-163 parseller ve Nohutgölü Mevkii sınırları içerisinde tapunun L18-D-15-D-2 pafta, 169 ada 168 parsellerde yer alan arazi üzerinde "Lisanssız Güneş Enerji Santrali" kurulması planlandığı belirtilerek söz konusu projelere ilişkin hazırlanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına esas Kurum görüşümüzün talep edildiği Ari-Es Enerji'nin 03.12.2015 tarih ve 2015/1244 sayılı yazısı, Müdürlüğümüzün 18.01.2016 tarih ve 66017023-35.003.175-198 sayılı yazısı ile söz konusu sahada 2863 sayılı Yasa kapsamında tespit çalışmaları yürütüldüğünden, 5177 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği Kurum görüşlerinin bildirilmesi talebi üzerine iletilen İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.02.2016 tarih ve 71160347-252.01.99.35-E.5803 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.02.2016 tarih ve 20913469-045-E.404938 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 17.02.2016 tarih ve 86141515-611/36872 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 18.02.2016 tarih ve 51091705-611.99-109438 sayılı yazısı, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.02.2016 tarih ve 94596769.168.16/445-1594 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünün 10.03.2016 tarih ve 63305748-310.99-589 sayılı yazısı, Menderes Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.02.2016 tarih ve 57698231-529-E.338-270 sayılı yazısı ve ekleri Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 17.03.2016 tarih 281 kayıt numaralı raporu okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli, Menderes İlçesi, Çakaltepe Mahallesi, L18-D-15-C-1 pafta, 169 ada, 161 ve 162 parsellerde Helenistik dönem, Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait çeşitli seramik parçalarının bulunması sebebiyle 169 ada, 161 ve 162 parsellerin 3.derece arkeolojik sit olarak tescillenmesine, lisanssız güneş enerjisi santrali talebinin söz konusu parsellere ilişkin koruma amaçlı imar planının yapılmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

 

7298/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               35.15/1114

Toplantı Tarihi ve No    : 26/05/2016 - 173                                  TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26/05/2016 - 4603                                          İZMİR

7299/1-1