9 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29796

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Efeler Belediye Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1 - Genel Bilgiler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9’uncu derece kadrolara atanacak toplam 45 (kırkbeş) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:

 

ALAN/BÖLÜM

ADET

Sosyal bilimler alanında, üniversitelerin; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü mezunlarından

5

Hukuk alanında avukatlık ruhsatına sahip hukuk fakültesi mezunlarından

20

Mühendislik alanında üniversitelerin, elektrik - elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği mezunlarından

20

 

2 - Sınava Katılma Şartları

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılı sınavının yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

ç) 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada;

• Sosyal bilimler alanında, KPSSP-40 puan türünden ilk 100,

• Hukuk alanında, KPSSP-79 puan türünden ilk 400,

• Mühendislik alanında, KPSSP-2 puan türünden ilk 400

aday arasına girmiş olmak,

d) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden 2015 veya 2016 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Alanlar itibarıyla son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.

3 - Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, müteakiben;

a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,

b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

d) YDS dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile başvurularını 31 Ağustos - 6 Eylül 2016 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Yeşilırmak Sokak No. 16 Demirtepe/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.

4 - Sınav ve Değerlendirme

Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 08/10/2016 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da (Ankara Atatürk Lisesi, Sıhhiye, Çankaya) yapılacaktır.

Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Adayın özgeçmişi,

b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan

İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.

Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve öğrenim alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenir.

Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü sınavın bitimini takip eden beş gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.

5 - Sınav Konuları

Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;

• Sosyal bilimler alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,

• Hukuk alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından

• Mühendislik alanında, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme ve Mikro İşlemciler konularından,

oluşacaktır.

6 - Diğer Hususlar

Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir.

Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.

Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

7283/1-1


Efeler Belediye Başkanlığından:

EFELER BELEDİYESİ HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın Şekli ve Türü

Bu yarışma Efeler Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde serbest ulusal, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Aydın ili Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi sınırları içinde 5958 ada 17 parselde kayıtlı alandır ve mülkiyeti Efeler Belediyesi’ne aittir. Yarışma konusu bu alanda yapılacak olan Efeler Belediye Hizmet Binası’nın tasarımıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Efeler Belediyesi Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

 

Yarışma Takvimi

 

• Yarışmanın ilanı:

  9 Ağustos 2016, Salı

• Soru sormak için son tarih:

31 Ağustos 2016, Çarşamba

• Cevapların ilanı:

  5 Eylül 2016, Pazartesi

• Yer görme için son tarih:

  4 Ekim 2016, Salı

• Projelerin teslimi:

24 Ekim 2016, Pazartesi, 17:00

• Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi:

26 Ekim 2016, Çarşamba

• Jüri çalışması başlangıcı:

28 Ekim 2016, Cuma

• Kolokyum:

  5 Kasım 2016, Cumartesi, 13:00

 

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

• M. Mesut ÖZAKCAN, Efeler Belediye Başkanı

• Osman Derya TIKIR, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı

• Figen ÇAKIRTAŞ, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürü

• Barış EKMEKÇİ, Peyzaj Mimarı

• Ömer YILMAZ, Mimar

 

Asli Jüri Üyeleri

• Halil İbrahim ALPASLAN, Yrd. Doç. Dr. Mimar

• Hüseyin BÜTÜNER, Mimar

• Kerem PİKER, Mimar

• Dürrin SÜER, Mimar

• Mutlu BİLGİN, İnşaat Mühendisi

 

Yedek Jüri Üyeleri

• Hakan DEMİREL, Mimar

• Gökçeçiçek SAVAŞIR, Doç. Dr. Mimar

• Ruhsar UZUN, İnşaat Mühendisi

 

Raportörler

• Umut TORÇUN, Mimar; Efeler Belediyesi

• Alper ŞEKERLER, İnşaat Yüksek Mühendisi; Efeler Belediyesi

• Elif DEMİROĞLU, Şehir Plancısı

 

Ödüller ve Ödeme Şekli

• 1. Ödül:                             60.000 TL

• 2. Ödül:                             40.000 TL

• 3. Ödül:                             25.000 TL

• 1. Mansiyon                      20.000 TL

• 2. Mansiyon                      20.000 TL

• 3. Mansiyon                      20.000 TL

• 4. Mansiyon                      20.000 TL

• 5. Mansiyon                      20.000 TL

 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri http://www.efeler.bel.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi    :  Efeler Belediyesi, Halk Bankası Merkez Şubesi

                                      IBAN: TR21 0001 2009 5330 0007 0000 76

Yer Görme

Yer görme zorunludur. Son yerme görme tarihi yarışma takviminde verilmiştir. Yer görme belgesi raportörlükten alınacaktır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum   :  Efeler Belediyesi

Adres                               :  Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler AYDIN

Telefon                             :  444 80 09

E-posta                             :  yarisma@efeler.bel.tr

Web                                  :  www.efeler.bel.tr

7245/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İzzettin Vardarlı Vakfı.

VAKFEDENLER: İzzettin Vardarlı.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.06.2016 tarihinde kesinleşen 21.04.2016 tarihli tashih kararlı 21.03.2016 tarihli ve E:2015/442, K:2016/122 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: - Gıda bankacılığı yapmak suretiyle muhtaçlara iaşe yardımı yapmak, yasal mevzuat çerçevesinde insanların sağlık, eğitim ve öğretim, ibadet ve dinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eğitim ve öğretim konusunda her kademede okul öncesi ve ilköğretim, ortaöğretim, akademi, enstitü, teknik okullar, yüksek okullar, fakülteler gibi eğitim öğretim kurumları tesis etmek, mevcutlara yardımcı olmak, öğrenci yurtlan, öğrenci evleri, dershaneler, etüt merkezleri, kütüphaneler açmak ve mevcutlara destek ve yardımcı olmak aşevi huzur evi açmak ve ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, din sosyolojisi çalışmaları, faaliyetleri yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000TL (EllibeşbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: İzzettin Vardarlı, Feyzullah Murat Vardarlı, Fazilet Vardarlı.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Yönetim kurulunun veya mütevelli heyeti üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7281/1-1

—————

VAKFIN ADI: Nur-u Osmaniye İlim Vakfı. (NUR VAKFI)

VAKFEDENLER: Halil Hız, Ali Koçer, Adil Keskin, Önder Kaşka, Talip Alaoğlu, Mehmet Tubay, Talat Mehmet Özdemir, Osman Solak, Abdurrahman Tuna Keskiner, Fahri Karbeyaz, Mehmet Yaşaroğlu, Emre Cengiz Hayat, Ramazan Zorbaz, Nuh Yasak, Hüseyin Al.

VAKFIN İKAMETGAHI: Osmaniye

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  Osmaniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/07/2016 tarihinde kesinleşen 28/04/2016 tarih ve E:2015/71, K:2016/407 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: İnsanımızı özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi müspet fen bilimleri ile birlikte ilim, kültür ve manevi değerlere sahip, sağlıklı, bilgili, ahlaklı, kültürlü, eğitimli, milli ve manevi değerlere bağlı ve meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlamak, eğitim ve öğretim imkanı olmayan talebelerin öğrenim görmeleri için her türlü eğitim müesseseleri açmak, barınmaları ile maddi ve manevi gelişimlerini destekleyici faaliyetler yapmak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Dereobası Köyü, 113 ada, 236 parsel sayılı 1396 m2 lik iki katlı kargir bina ve arsası

YÖNETİM KURULU: Halil Hız, Ali Koçer, Osman Solak, Önder Kaşka, Adil Keskin.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyet üye tamsayısının 2/3 kararı ile (üçte iki) karar çoğunluğu ile “Osmaniye Çınar İlim Kültür Eğitim ve Yardım Derneği” ne bu olmadığı takdirde “Çukurova İlim Vakfı” na intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7280/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel üzerindeki 784794 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Duran Ahmet CEYHAN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 14.06.2016 tarihli ve E.2015/2467-K.2016/2351 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mimar Duran Ahmet CEYHAN (Denetçi No: 19680, Oda Sicil No: 5393) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.07.2016 tarihli ve 16956 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7273/1/1-1

—————

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 741 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 609 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Oğuz GÜRER tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20.04.2016 tarihli ve E.2015/202-K.2016/1177 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Oğuz GÜRER (Oda Sicil No:68568) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.08.2016 tarihli ve 17600 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7273/2/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 4448 ada, 5 parsel üzerindeki 664100 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 28.04.2016 tarihli ve E.2014/797-K.2016/1712 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17893 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7273/3/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883977 YİBF nolu (C Blok) inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Tümay YENİDOĞAN (Denetçi No: 19269, Oda Sicil No: 13331) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/2041 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.06.2016 tarihli ve E.2015/2041-K.2016/2114 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tümay YENİDOĞAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17890 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7274/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883972 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Tümay YENİDOĞAN (Denetçi No: 19269, Oda Sicil No: 13331) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/2041 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.06.2016 tarihli ve E.2015/2041-K.2016/2114 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tümay YENİDOĞAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17894 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7275/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (C Blok) üzerindeki 579733 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Bayezid Hamit ULUSEMRE (Denetçi No: 5717, Oda Sicil No: 3865) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2014/2246 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 13.04.2016 tarihli ve E.2014/2246-K.2016/1162 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bayezid Hamit ULUSEMRE hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17900 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7276/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel üzerindeki 784781 YİBF nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Duran Ahmet CEYHAN (Denetçi No: 19680, Oda Sicil No: 5393) tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2015/2466 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.03.2016 tarihli ve E.2015/2466-K.2016/1343 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Duran Ahmet CEYHAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17901 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7277/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883967 YİBF nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Tümay YENİDOĞAN (Denetçi No: 19269, Oda Sicil No: 13331) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/2041 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.06.2016 tarihli ve E.2015/2041-K.2016/2114 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tümay YENİDOĞAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.08.2016 tarihli ve 17903 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7278/1-1

—————

Diyarkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 685587 YİBF nolu yapıya ilişkin, 15.07.2016 tarihli ve 16436 sayılı Makam Oluruna istinaden 23.07.2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen iş ve işlemlerin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2016 tarihli ve 17637 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7279/1/1-1

—————

Şark Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 685258 YİBF nolu yapıya ilişkin, 15.07.2016 tarihli ve 16437 sayılı Makam Oluruna istinaden 23.07.2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen iş ve işlemlerin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 01.08.2016 tarihli ve 17645 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7279/2/1-1

—————

Şen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 244691 YİBF nolu yapıya ilişkin, 15.07.2016 tarihli ve 16485 sayılı Makam Oluruna istinaden 23.07.2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen iş ve işlemlerin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 01.08.2016 tarihli ve 17636 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7279/3/1-1


 

ŞABLON_Sayfa_1


 

ŞABLON_Sayfa_2

ŞABLON_Sayfa_3

ŞABLON_Sayfa_4

ŞABLON_Sayfa_5

ŞABLON_Sayfa_6

ŞABLON_Sayfa_7

ŞABLON_Sayfa_8

ŞABLON_Sayfa_9


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini,  bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile,

2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile,

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar 25 Ağustos 2016 tarihine kadar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

2

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

Yapı anabilim dalı alanında uzmanlaşmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında almış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak

Sosyal Hizmet

Profesör

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

Çocuk Gelişimi

Profesör

1

İç Hastalıkları alanında uzmanlaşmış olmak.

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

Okul Öncesi Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Yardımcı Doçent

1

Reklamcılık ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak.

Psikoloji

Profesör

1

Doçentliğini Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanlarının birinden almış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Lojistik

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Lojistik alanında yapmış olup, İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Profesör

1

Doçentliğini Kimya alanından almış olmak. A Grubu İş Güvenliği belgesine sahip olmak

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

İşletme ya da iktisat doktorası yapmış olmak.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Eğitici pilot bröve sahibi olmak.

7324/1-1