7 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29794

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SAFKAN ARAP TAYI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM ONARIM VE REVİZYONU HİZMET İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SAFKAN ARAP TAYI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 49 baş Safkan Arap Tayı açık arttırma usulüyle teker teker satılacaktır.

2 - İhale 23.08.2016 günü saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL’dir.

4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No: 62 Bakanlıklar/ ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,

b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. İhale, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İlan olunur.

ADRES:

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7.Km.  Karacabey/BURSA 

Tel        : 0 224 689 64 75-76

Faks     : 0 224 689 64 96

7096/1-1


2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM ONARIM VE REVİZYONU HİZMET İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                          :  2016/301122

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0 222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 1353 - 0 222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın Ziraat Bölge Şeflikleri pancar alım kantarlarında mevcut 1 adet elektrikli, 14 adet dizel olmak üzere toplam 15 adet pancar boşaltma makinesinin çalıştırılması, Bakım-onarım ile dönem sonunda revizyonu hizmeti.

b) Yapılacağı yer                    :  İhale dokümanında isimleri belirtilen Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı pancar alım sahaları.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  23.08.2016 Salı günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İstekliler, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış benzer işlere ait operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini ihale teklifi ile birlikte vermek zorundadır.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

4.4.1. İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; pancar boşaltma makinesi bazında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 23.08.2016 Salı günü, Saat 14:00'a kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7230/1-1


MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:

1 - İhalenin Konusu:

Ordu Büyükşehir Belediyesinin İlimiz Ünye İlçesi Eskikızılcakese Mekanik Ayrıştırma ve Transfer İstasyonu Alanı ve Çaybaşı Düzenli Depolama Alanlarının enerji üretimi için kiralanmasını ve bu işlemler esnasında;

• (Lokasyonunda değişiklik yapma hakkı idarenin uhdesinde olan) 6 adet Aktarma İstasyonunun kurulması,

• Ünye İlçesi, Eskikızılcakese Mahallesi, Yukarıköy Mevkii’nde 600 ton/8 saat kapasiteli Mekanik Ayırma ve Transfer İstasyonunun Kurulması, Enerji elde etmek amacıyla atıktan türetilmiş yakıt hammaddesi üretilmesi ve tesisin işletilmesi,

• Biyometanizasyon (biyogaz) tesisinin ve kompost tesisinin, idarenin onayına bağlı olarak Çaybaşı düzenli depolama sahasında veya Ünye İlçesi, Eskikızılcakese Mahallesinde kurulması ve işletilmesi, kurulacak biyometanizasyon (biyogaz)  tesisinden elektrik enerjisi üretilmesi ve yüklenici tarafından değerlendirilmesi,

• Çaybaşı Düzenli Depolama sahası (sabit tesisler, saha içi yollar ve arıtma tesisi) İnşaatının yapılması ve işletilmesi, Çöp Gazından (LFG) elektrik enerjisi üretilmesi ve yüklenici tarafından değerlendirilmesi,

• Altıordu İlçesi Karapınar Mahallesinde bulunan 200 ton/gün kapasiteli ayrıştırma tesisinin Ünye İlçesi Eskikızılcakese Mahallesi Yukarıköy Mevkii’nde, 600 ton/8 saat kapasiteli Mekanik ayırma ve Transfer istasyonunun faal hale getirilinceye kadar işletilmesi, Ünye Çimento Fabrikasına nakli idare ye ait olmak üzere ATY geçişli malzemelerin elde edilmesi işleri; teknik şartnamesi doğrultusunda yıllık kira + ciro bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) ihale usulü ile 20 (yirmi) yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

İdarenin Adı                     :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İlgili Birim                        :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                       :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

İletişim Telefonu, Faks     :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

İhalenin Yapılacağı yer     :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

İhale Tarihi ve Saati          :  19/08/2016 Cuma günü Saat: 10:30

İhale Usulü                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Tahmini Bedel ve Geçici Teminat:

İhale konusu işin tahmin edilen yıllık kira bedeli K.D.V. hariç 141.377,53 TL olup, 20 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 2.827.550,60 TL’dir. Geçici teminatı miktarı ise 20 yıllık kira bedelinin %3’ü olan 84.827,00 TL'dir.

Tahmini bedel yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.

Yüklenici kira bedeline ilave katkı payı olarak, Ordu Büyükşehir Belediyesine, elektrik enerjisi üretiminden elde edeceği ciro üzerinden katkı payı ödeyecektir.

İhaleye konu taşınmaz ve üzerinde kurulacak enerji üretim tesislerinin cirosundan, yüklenicinin elde edeceği gelirlerden, İdareye verilecek olan payın yıllık oranı en az;

İhalede artırım K.D.V. hariç % 1 ciro bedeli üzerinden artırılarak yapılacaktır.

4 - Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler;

A) Gerçek Kişiler:

1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2. Nüfus Kayıt Örneği.

3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

7. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

8. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-7-8-9-11-13-14-15-16-17 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

10. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

11. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

12. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Tahmin edilen 20 yıllık tahmini kira bedelinin asgari %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

13. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.

14. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

15. İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

16. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

17. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

18. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)'dan en çok 2 sahada toplam en az 4 megawatt landfill (çöp sahalarından)'den elektrik üretimine ilişkin lisansı veya lisans muafiyeti belgesini ve; lisansı veya lisans muafiyet yazısı ibraz edilen sahalarda elektrik üretim tesislerinin işletildiğine ilişkin teyit yazılarını,

19. Yükleniciler, saha işletme tecrübelerini tevsik etmek amacıyla, toplam en az 300 ton/gün kapasiteli mekanik ayrıştırma veya gruplama tesisi işlettiklerine veya işletmekte olduklarına ilişkin iş bitirme belgesi veya noter onaylı sözleşmeyi ihale dosyaları içerisinde ibraz edeceklerdir.

20. Yükleniciler, ihale kapsamındaki işlerin tamamını, Bir Belediye veya Katı Atık Birliğinin Depolama Sahalarında (kapasitesi miktarına bağlı olmaksızın) tekbir sözleşmede dahilinde yapmakta olduğunu gösterir, noter onaylı sözleşmeyi veya iş bitirme belgesi

21. Teknik şartnamenin 12. Maddesinde istenilen teknik belgeler.

B) Tüzel Kişiler:

1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-6-7-9-10-12-13-14-15-16 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

8. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

10. Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

11. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Tahmin edilen 20 yıllık tahmini kira bedelinin asgari %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

12. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge

13. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

14. İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı

15. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

16. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

17. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)'dan en çok 2 sahada toplam en az 4 megawatt landfill (çöp sahalarından)'den elektrik üretimine ilişkin lisansı veya lisans muafiyeti belgesini ve; lisansı veya lisans muafiyet yazısı ibraz edilen sahalarda elektrik üretim tesislerinin işletildiğine ilişkin teyit yazılarını,

18. Yükleniciler, saha işletme tecrübelerini tevsik etmek amacıyla, toplam en az 300 ton/gün kapasiteli mekanik ayrıştırma veya gruplama tesisi işlettiklerine veya işletmekte olduklarına ilişkin iş bitirme belgesi veya noter onaylı sözleşmeyi ihale dosyaları içerisinde ibraz edeceklerdir.

19. Yüklenici ihale kapsamındaki işlerin tamamını, Bir Belediye veya Katı Atık Birliğinin Depolama Sahalarında (kapasitesi miktarına bağlı olmaksızın) tekbir sözleşme dahilinde yapmakta olduğunu gösterir, noter onaylı sözleşmeyi veya iş bitirme belgesi.

20. Teknik şartnamenin 12. Maddesinde istenilen teknik belgeler.

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 18/08/2016 tarihinde saat 15:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

7244/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

ADA/ PARSEL NO.

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ

İDARE HİSSESİ

İMAR DURUMU

TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ORDU

ÜNYE

ATATÜRK

30 / 6

ARSA

1.632,00

TAM

İMARLI

2.040.000,00 TL

61.200,00 TL

18.08.2016

14:00

 

1 - Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 380   55200 Atakum/SAMSUN adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3 - Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı ihale kanunun 26 ve 27 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir),

b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı örneği ve İkametgah Belgesi,

c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Levhası,

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli Vekaletnamesi ve İmza Beyannamesi,

e) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı,

sunulması zorunludur.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 380   55200 Atakum/SAMSUN adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ordu İli Ünye İlçesi Atatürk Mahallesinde yer alan 30 Ada 6 Parsel numaralı satış için bir şartname bedeli olan 150,00 TL. (YüzElliTürkLirasının Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartname alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

6 - İhale ile ilgili giderler (Vergi, KDV, Resim, Harç, İhale İlan giderleri ve diğer ödenmesi gereken giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

7 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 380   55200 Atakum/SAMSUN adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar (18.08.2016 tarih ve saat:14:00'a kadar) Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulv. No: 380   55200 Atakum/SAMSUN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

10 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

11 - İhale konusu işe ait şartname düzenlenecek olup, ihale sonucunda peşin ödeme halinde sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme bedelinin taksitli ödenmesi halinde sözleşme imzalanacaktır. Ödemenin kalan tutarı, sözleşmede belirtilen ödeme planına TÜİK tarafından açıklanan aylık Yİ-ÜFE oranları ilave edilecektir.

12 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13 - İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı 1.000,00 TL.(BinTürkLirası) olarak uygulanacaktır.

İlan olunur.

7138/1-1