5 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29792

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Maarif Vakfı

VAKFEDENLER: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: 17/06/2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu ile Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/08/2016 tarihli ve E: 2016/400, K: 2016/400 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurtiçi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 990.000 TL (Dokuz Yüz Doksan Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Milli Eğitim Bakanlığına Devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7239/1-1

—————

VAKFIN ADI: Vesile İlim ve Hayrat Vakfı

VAKFEDENLER: Hamdi Güler, Metin Çakırkaya, Ömer Güler, İsmail Cihangir, Metin Uzun, Yüksel Özsoy, Hasan Güneş, Fikret Şeker, Mehmet İhsan Çubukcu, Bekir Hilmi Fırat, Eyüp Bayrak, Mustafa Yıldırım, Arif Öztürk, Hasan Toy, Meliha Güler, Meryem Akbal, Münevver Güler, Özlem Zengin, Saime Niymet Argıt, Asuman Güler, Gönül Çakır, Ayşe Çoruk, Hatice Şam, Hüseyin Yağyudan, Salih Uçak, Salih Yağyudan, Ender Caner Aybek, Hülya Ebru Aybek Özgür, Hatice Asan, Murat Durbaba, Yıldıray Yılmaz, Hatice Şenbabaoğlu, Aysel Güler, Abdullah Muradalan, Celal Koca, Sadiertan Soysal, Selda Özgel, Ayşe Çelikbilek, Zehra Özışık, Firdevs Önay, Şerife Kılıç, Ali Şükrü Çoruk

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.05.2016 tarihli ve E: 2015/328,       K: 2016/458 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kur’an-ı Kerim’i doğru anlamak ve anlatmak üzere, Kur’an-ı Kerim öğretimi ve hayata yansımasının sağlanması, hafızlık kurumunun yaşatılması ve öğrencilerden temel okul eğitimleriyle beraber, genç hafızlar yetiştirilmesi ve vakıf senedinde yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Tokat İli Almus İlçesi Kurtuluş Mahallesi 30028JD Pafta No:69 Ada 50 Parselde bulunan taşınmaz ile 20.000.00.-TL. (YirmibinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Hamdi Güler, Ömer Güler, Hüseyin Yağyudan, Yüksel Özsoy, Meryem Akbal, Münevver Güler, Hülya Ebru Aybek Özgür, Özlem Zengin, Saime Niymet Argıt, Bekir Hilmi Fırat, Selda Özgel

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakıfa ait tüm taşınır, taşınmaz mallar ve değerler en yakın amacı güden başka bir vakfa veya kuruluşa böyle bir vakıf veya kuruluş yoksa ilgili Bakanlıklara devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7153/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

DÜZELTME İLANI

Resmi Gazete’nin 27 Haziran 2016 tarihli ve 29755 sayılı nüshasının 20. sayfasında “2013/123224 İKN’lu (Acıpayam-Antalya) Ayr.-Çameli 13. Bölge Hududu Yolu (Km:10+000-29+317) ve Km:39+ 593-45+600 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İkmal İnşaatı İşi” ile ilgili olarak yayınlanan ilan aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir ve 27.06.2016 tarihi itibari ile geçerlidir.

- 760 036 6424 Vergi Dairesi No.lu İzmir Ticaret Odasına 113232 Ticaret 101593.1 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan SELFA Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 12271684292 T.C. Kimlik No.lu Mustafa Yücel TURAN’ın,

- 434 233 25916 Vergi Dairesi no.lu Konya Ticaret Odasına Merkez-8612 Ticaret Sicil No.su ile kayıtlı bulunan Ali YETİŞ –YETİŞ Müş. Müh. ve İnş. Firmasının,

- 059 000 5580 Vergi Dairesi No.lu Konya Ticaret Odasına 23415 Ticaret ve 16277 Oda Sicil No.su ile kayıtlı Alser İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 43423325916 T.C. Kimlik No.lu Ali YETİŞ’in,

“1 (bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı” Resmi Gazete’nin 08.12.2015 gün ve 29556 sayılı nüshasının 148., 149. ve 150. sayfalarında yayımlanarak ilan edilmişti.

SELFA Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., ALSER İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Ali Yetiş-Yetiş Müş. Müh. ve İnş. Firması ile Mustafa Yücel TURAN tarafından Bakanlığımız aleyhine Ankara 18. İdare Mahkemesinin E.2015/3109 sayılı dosyası ile açılmış olan davada Mahkemenin 23.05.2016 tarihli ve E. 2015/3109, K.2016/1554 sayılı kararı ile "Dava konusu işlemin iptaline" karar verildiğinden, 2013/123224 İKN’lu (Acıpayam-Antalya) Ayr.-Çameli 13. Bölge Hududu Yolu (Km:10+000-29+317) ve Km:39+ 593-45+600 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İkmal İnşaatı İşi” yönünden ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası, 27.06.2016 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

……….

Ancak, Resmi Gazete'nin 2 Haziran 2016 tarihli ve 29730 sayılı nüshasının 42. ve 43. sayfalarında “2011/162690 İKN’lu Konya - Beyşehir Devlet Yolu Km: 18+300 - 23+350 ile 33+100 - 55+000 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri vs. Yol Yapım İşi” ile ilgili olarak yayınlanan ilan gereğince;

- 059 000 5580 Vergi Dairesi No.lu Konya Ticaret Odasına 23415 Ticaret ve 16277 Oda Sicil No.su ile kayıtlı Alser İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 43423325916 T.C. Kimlik No.lu Ali YETİŞ ile

- 760 036 6424 Vergi Dairesi No.lu İzmir Ticaret Odasına 113232 Ticaret 101593.1 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan SELFA Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 12271684292 T.C. Kimlik No.lu Mustafa Yücel TURAN’ın

“1 (bir) yıl süre ile 02.06.2016 tarihi itibari ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklılığı” devam etmektedir.

7184/1-1


 


 


 


 


 


 


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

21.07.2016 tarihli ve 29777 sayılı Resmi Gazete’nin 27. sayfasında yayımlanan Akademik Personel alınması ile ilgili ilanımız iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7234/1-1


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadrolar devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, anabilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet vesikalık fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

 

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Birimi

Bölümü/ Programı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk / Medeni Hukuk

Profesör

1

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

- Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk / Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

Doçent

1

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

- Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

7238/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    :  01/08/2016

Son Başvuru Tarihi             :  15/08/2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Sağlık Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne-Çırpıcı Yolu No: 9 Cevizlibağ-Topkapı/İSTANBUL"

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerine devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini içeren 6 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte İstinye Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Not: Başvuruda bulunacak adayların, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları CD'lere birer adet fotokopi koymaları ve ayrıca; Üniversitemiz web sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık) 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmak, kimlik fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan adet pdf formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte İstinye Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Not: Başvuruda bulunacak adayların, Üniversitemiz web sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmak) ve kimlik fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte İstinye Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 22/08/2016 günü saat:14:00’te İstinye Üniversitesi Topkapı Sağlık Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne-Çırpıcı Yolu No: 9 Cevizlibağ-Topkapı/İSTANBUL adresindeki Üniversitemiz Rektörlük Merkezi’nde yapılacaktır.

AÇIKLAMALAR:

1 - İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2 - Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan gönderilerde eksik evrak ve başvuru tarihi dışında bir ulaşım sözkonusu ise dikkate alınmayacaktır.

3 - Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan İstinye Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

4 - İlanımıza www.istinye.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

UNVAN

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

TIP

YARD. DOÇ.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

Anatomi alanında doktora yapmış olmak veya uzmanlık eğitimi almış olmak

1

TIP

YRD. DOÇ.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

Histoloji-Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak

1

TIP

YRD. DOÇ.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

Biyokimya/Moleküler Onkoloji alanında doktora yapmış olmak veya uzmanlık eğitimi almış olmak

1

TIP

YRD. DOÇ.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak

1

TIP

YRD. DOÇ.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

Biyofizik alanında doktora yapmış olmak

1

TIP

DOÇ. DR.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GENETİK

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak, tromboz ve kanser genetiği konusunda çalışmalar yapmış olmak

1

TIP

PROF. DR.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Perinatoloji ve yüksek riskli gebelikler konusunda deneyim sahibi olmak

1

TIP

YRD. DOÇ. DR.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık eğitimi almış olmak

1

TIP

PROF. DR.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

Biyokimya alanında uzmanlık eğitimi almış olmak

1

TIP

PROF. DR.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENDOKRİNOLOJİ

Endokrinoloji yandal uzmanlık eğitimi almış olmak

1

TIP

YRD. DOÇ. DR.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GENETİK

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve tıbbi Genetik alanında doktora eğitimi almış olmak

1

TIP

DOÇ. DR.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Sipinal ve el cerrahi uzmanlığı belgesine sahip olmak

1

TIP

YRD. DOÇ. DR.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Minimal invazif sipinal cerrahi alanında deneyim sahibi olmak

1

TIP

PROF. DR.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ GENETİK

Tıbbi genetik alanında uzmanlık eğitimi almış olmak

1

TIP

YRD. DOÇ. DR.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

Alanında uzmanlık eğitimi almış olmak

2

TIP

YRD. DOÇ. DR.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP DAMAR CERRAHİSİ

Alanında uzmanlık eğitimi almış olmak

1

TIP

DOÇ. DR.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

AİLE HEKİMLİĞİ

Alanında uzmanlık eğitimi almış olmak

1

TIP

PROF. DR.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

Abdominal radyoloji, sanal kolonoskopi, MR defakografi konusunda deneyimli olmak

1

TIP

DOÇ. DR.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

Girişimsel radyoloji alanında deneyimli olmak

1

TIP

YRD. DOÇ. DR.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

Alanında uzmanlık eğitimi almış olmak

1

TIP

PROF. DR.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

Varis ve Damar Cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak

1

TIP

PROF. DR.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ROMATOLOJİ

Romatoloji uzmanlığına sahip, Sarkoidoz konusunda deneyim sahibi olmak

1

TIP

PROF. DR.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FARMAKOLOJİ

Alanında doktora yapmış ve deneyim sahibi olmak

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PROF. DR.

HEMŞİRELİK

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ

Doktorasını hemşirelik alanında yapmış ve Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında akademik tecrübe sahibi olmak. 15 ve üzeri Uluslararası yayın yapmış olmak

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD. DOÇ. DR.

BESLENME VE DİYETETİK

BESLENME VE DİYETETİK

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak

1

7241/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ASAL MÜHENDİSLİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

33-HYB-19

TS 12842

23.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

GARZAN PETROL NAKLİYAT KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

33-HYB-731

TS 11939

23.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜLER SOĞUTMA-MUSTAFA GÜLER

33-HYB-849

TS 10079  TS 10956

TS 12850

23.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

EMAS SİS ASANSÖR-HASAN GÜDEN

33-HYB-487

TS 12255

TS EN 13015+1

23.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ESPET GIDA KUYUMCULUK HIRDAVAT MALZEMELERİ PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

33-HYB-728

TS 11939

23.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

GELEN OTOMOTİV-ABDO GELEN

33-HYB-485

TS 8986  TS 13168

23.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

AYDINCIK ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

33-HYB-840

TS 12134  TS 10956

TS 12498

23.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜLNAR DEVEDAŞI PETROL FİDANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

33-HYB-704

TS 11939

23.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÜNİSAŞ GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ MEDİKAL VE HİZMET İŞLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

33-HYB-567

TS 8985

23.06.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ASLANAY OTOMOTİV YEMEKÇİLİK TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

33-HYB-861

TS 12047

01.08.2016

Yılık Vizesi Yaptırmadığından OLUMSUZ

 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            :  Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad.Gökdelen İş Merkezi Kat:3           AKDENİZ / MERSİN

Tel                 :  0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü    :  HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

7147/1-1