5 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29792

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇAMUR HAVUZLARI TEMİZLİĞİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİNİN YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA ÇALIŞAN DİZEL ELEKTRİK VE ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFLERİN TEKERLEK BODENLERİNİN YAĞLANMASINDA KULLANILMAK ÜZERE 20.000 KG SENTETİK BODEN YAĞLAMA YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİNİN (APU) TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 40 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TAŞLIDERE ÇAY FABRİKASI KAZAN DAİRESİ VE BUHAR TESİSATI EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


KALMAR MARKA KONTEYNER MOBİL VİNÇLERİNİN ONARIMININ YAPILMASI HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


AMBAR TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI 2

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


RÖDEVANSLI TAŞKÖMÜRÜ SAHASI 20 YIL SÜRE İLE AÇIK İHALE USULÜ İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


1 ADET CNC TORNA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF M1 VE N1 ÖTA ARAÇLAR SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYESİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


12 (ONİKİ) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI, 3 (ÜÇ) ADET JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME RUHSAT SAHALARI İLE 1 (BİR) ADET DOĞAL MİNERALLİ SU SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇAMUR HAVUZLARI TEMİZLİĞİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİNİN YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Çamur Havuzları Temizliği, Hafriyatının Nakliyesi ve Tesviyesinin Yapılması Hizmeti Alımı İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/304316

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 km Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası       :  Tel : 0 344 419 16 09 Fax : 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız toprak çamur havuzları temizlenmesi, yaklaşık 22.000 m3 hafriyatın (± %10) Nakliyesi ve Tesviyesi işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Elbistan Şeker Fabrikası sahası.

c) İşin süresi                              :  Yer teslimini müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  16.08.2016 Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7240/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA ÇALIŞAN DİZEL ELEKTRİK VE ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFLERİN TEKERLEK BODENLERİNİN YAĞLANMASINDA KULLANILMAK ÜZERE 20.000 KG SENTETİK BODEN YAĞLAMA YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/301575

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  (0 312) 309 05 15/4419-4149  (0 312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  20.000 Kg Sentetik Boden Yağlama Yağı

3 - İhalenin yapılacağı yer                      :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/ TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 07/09/2016 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7131/1-1


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİNİN (APU) TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 40 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/302913

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15 / 4419 - 4149 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı

     ve miktarı                              :  40 Kalem Yedek Malzeme Alımı.

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar - ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Merkez Mal ve Hizmet İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 08/09/2016 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7160/1-1


TAŞLIDERE ÇAY FABRİKASI KAZAN DAİRESİ VE BUHAR TESİSATI EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz Taşlıdere Çay Fabrikası’nın ihtiyacı, Kazan Dairesi ve Buhar Tesisatı Ekipmanları Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler aşağıdaki adresten 100,00 TL ihale dokümanı bedeli Çaykur Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya T.C. Ziraat Bankası İBAN: TR03 0001 0024 7629 3289 8761 83 ile T. Vakıflar Bankası İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.

a) Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.08.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6927/1-1


KALMAR MARKA KONTEYNER MOBİL VİNÇLERİNİN ONARIMININ YAPILMASI HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/294930

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi No. 97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 463 16 00/391 - Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi         :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

     Adı ve Miktarı                      :  KALMAR Marka Konteyner Mobil Vinçlerinin (Reachstacker) bom/makina bağlantı noktalarında onarım iş ve işlemlerinin yapılması. 11 Adet

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale Tarihi                            :  18.08.2016

b) İhale Saati                              :  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18.08.2016 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7178/1-1


AMBAR TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Dönemi Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/292570

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9.km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2016/2017 Döneminde % 20 toleranslı 190.000 Ton Kristal Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı İşidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarenin belirlediği tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  24/08/2016 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7013/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (II. Kısım) alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve Telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Hükümet Caddesi No: 60     18600 Çerkeş/ÇANKIRI

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çerkes Organize Sanayi Bölgesi (II. Kısım) 49 Ha alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Çerkeş/ÇANKIRI

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  7.539.810 TL

f) Geçici Teminatı                      :  527.786,70 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  23/08/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Hükümet Caddesi No:60 18600 Çerkeş/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7065/2-2


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 92,00 TL ile en çok 339.103,00 TL arasında değişen; 17.08.2016 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 33.911,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında; konteyner, metal aksam, sigorta, fan motoru, baskı kağıdı, cilt bakım cihazı, çizme, mont, çuvaldız, yazıcı aksamı, metal boru, tütün sarma aleti, şarj cihazı, somun, adaptör, kumaş, kumaş numunesi, iş ayakkabısı, rulman, batarya, hareket sensörü, valf, şemsiye, rezistans, motor, av tüfeği, namlu, dolu fişek, ups, plastikten elbise askılığı, tahta palet, paslanmaz çelik çubuk, triger kayışı, iş makinesi yedek parçası, kablo fiş, branda, vida, sac vidası, yat motoru, yeşil yosun, segman, fren disk balatası, bijon anahtarı, plastikten sofra mutfak eşyası, silikon, süzgeç, damga, oyuncak araba, toprak çapalama makinası, plastik oyuncak, flamanlı ampuller, vb. 35 (ondokuz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 18.08.2016 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7145/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3,50-TL, en çok 760,28-TL olan, 15.08.2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı en az 0,35-TL, en çok 76,30-TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Dinamo, Cep Telefonu, Cep Telefon Şarj Cihazı, Cep Telefon Bataryası, Cep Telefon Kulaklığı, Sigara Sarma Makinası, Tabaka, Motor Parçası, USB Aparatı, MP3 Player, Traş Makinası, Jilet ve çeşitli sayılarda muhtelif eşya cinsi 98 Grup eşya açık artırma suretiyle Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No:37 İlkadım/SAMSUN adresindeki ihale salonunda 16.08.2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(362)(445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7146/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Susurluk Şeker Fabrikası ve Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Alım Kantarlarından Eskişehir Şeker Fabrikasına Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/298946

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk / BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 266 865 19 40 - 0 266 865 26 05

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2016/2017 Kampanya Döneminde 95.000 Ton pancarın Eskişehir Şeker Fabrikasına Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

 

Kantar Adı

Taşınacak Pancar (Ton)

Fabrika

  6.000

Karacabey

19.000

Orhaneli

    900

Yenisarıbey

  3.100

Gönen

  3.100

Haydar

  2.100

Tepecik

11.800

Barçın

16.500

İnegöl

18.000

Yenişehir

14.500

TOPLAM

95.000

 

b) Yapılacağı yer                    :  Nakliye hizmeti: Fabrika, Karacabey, Orhaneli, Yenisarıbey, Gönen, Haydar, Tepecik, Barçın, İnegöl ve Yenişehir pancar alım kantarlarından Eskişehir Şeker Fabrikasına yapılacaktır.

c) İşin süresi                           :  2016/2017 Kampanya süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu Susurluk / BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                     :  23/08/2016 Salı günü, saat 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 – L2, R1 – R2 ve K1 dir.)

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - hale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7127/1-1


DÜZELTME İLANI 2

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

28 Mayıs 2016 tarih ve 29725 sayılı Resmi Gazete ile 30 Mayıs 2016 tarih ve 29727 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan DB.RTU.01 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

7. Teklifler, 02 Eylül 2016 tarihinde yerel saat ile 14:00 veya öncesinde aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Teklifler teminatlı olmalıdır. İstenen geçici teminat miktarı 200.000 ABD Doları (iki yüz bin ABD Doları) veya serbestçe çevrilebilir para cinsinden eşdeğer bir miktardır. Geç kalmış teklifler reddedilecektir. Teklifler, 02 Eylül 2016 tarihinde yerel saat ile 14:00'te aşağıdaki adreste, katılmak isteyen teklif sahibi firma temsilcilerinin huzurunda açılacaktır.

Teklif vermek için adres:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

Satınalma ve İhale Komisyonu

Sefer Kul Toplantı Salonu

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, A Blok, Giriş Katı

06520 Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE

İhale açılışı için adres:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

Satınalma ve İhale Komisyonu

Sefer Kul Toplantı Salonu

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, A Blok, Giriş Katı

06520 Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE

7237/1/1-1

—————

AMENDMENT NOTICE 2

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)

Seventh item of IFB No:DB.RTU.01 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 29725 on May 28, 2016 and Issue No: 29727 on May 30, 2016 are updated as follows.

7. Bids must be delivered to the address below at or before 14:00 (Turkey local time) on 02 September 2016.  Bids need to be secured. The amount of bid security required is 200,000 US Dollar (Two hundred thousand US Dollar) or an equivalent amount in a freely convertible currency. Late bids will be rejected.  Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend at the address below at 14:00 (Turkey local time) on 02 September 2016.

Address for bid submission:

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

Trade Department,

Adjudication and Procurement Commission

Sefer Kul Meeting Room

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, A Blok, Base Floor (Giriş Katı)

06520 Çankaya - ANKARA/TURKEY

Address for bid opening:

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

Trade Department,

 Adjudication and Procurement Commission

Sefer Kul Meeting Room

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, A Blok, Base Floor (Giriş Katı)

06520 Çankaya - ANKARA/TURKEY

7237/2/1-1


RÖDEVANSLI TAŞKÖMÜRÜ SAHASI 20 YIL SÜRE İLE AÇIK İHALE USULÜ İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

HUKUKU KURUMUMUZ UHDESİNDE KALMAK ŞARTIYLA AŞAĞIDA AYRINTILI DURUMU BELİRTİLEN ALACAAĞZI VE KANDİLLİ -300 KOTU ÜZERİ RÖDEVANSLI TAŞKÖMÜRÜ SAHASININ 20 YIL SÜRE İLE MADEN İŞLETMECİLİĞİ YAPABİLECEK EHİL GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİNDEN UYGUN TEKLİF YAPAN İŞLETMECİYE AÇIK İHALE USULÜ İLE KİRAYA VERİLECEKTİR.

 

RÖDÖVANS İHALESİ

DOSYA NO

İHALE TARİHİ

AÇILIŞ SAATİ

Ş. BEDELİ

ALACAAĞZI VE KANDİLLİ -300 KOTU ÜZERİ RÖDEVANSLI TAŞKÖMÜRÜ SAHASI

1613602

19.10.2016

15.00

1.000,00 TL

 

a) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

1 - Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, varsa elektronik posta adresi,

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı.

3 - Tüzel kişiler için Ana statüsünün yer aldığı ve şirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve ilgililerin görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmış belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

4 - İstekliye ait imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza sirkülerinin aslı.

5 - Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin a.2, a.3, a.4, a.16, a.17 fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir.

6 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi

7 - İsteklilerin ihale konusu sahayı gördüğüne dair, Armutçuk Taşkömürü İşletmesi Müessesesinden alınmış yer görme belgesi.

8 - Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat verilmesi. (İsteklinin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde geçici teminatın veya konsorsiyumu oluşturan diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

9 - İsteklilerin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi veya konsorsiyum üyelerince imzalanan ortaklık sözleşmesinin vermesi. (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter onaylı ortaklık veya konsorsiyum sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, iş ortaklığını oluşturan ortaklık veya konsorsiyum yetkilileri; TTK ile yapılacak rödövans sözleşmesini imzalayacaktır.

10 - Ortak girişim veya konsorsiyum üyeleri ihale konusu iş ile ilgili TTK’ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ortaklık sözleşmesinde taahhüt edeceklerdir.

11 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen form teklif mektubu.

12 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

13 - Şartnamenin 7.b Maddesinde belirtilen şekilde düzenlenmiş olan yeterlik belgeleri.

14 - Kuruma borcu olmadığına dair beyanname.

15 - Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan veya her sayfası istekli tarafından firma kaşesi vurulmuş ve imzalanmış şartname ve ekleri.

16 - Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname.

17 - Türkiye’nin (SGK) veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

18 - Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

Bu belgeleri tam ve usulüne uygun olarak vermeyen istekliler ile TTK’ya borcu olduğu tespit edilenlerin teklifleri geçersiz sayılır.

b) Ayrıntılı durumu ihale şartnamesinde gösterilen Ekonomik, Mali, Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler

c) İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı

Bu ihale, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.”

19 - Tekliflerin Hazırlanması

a) Teklif mektubunun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

1) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği beyan edilecektir.

2) Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazılacaktır.

3) Tekliflerin üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır.

4) Teklif mektubu, ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle kaşelenerek, yetkili kişilerce imzalanacaktır.

5) Birinci üretim yılı için taahhüt üretim miktarı en az 80.000 ton (seksen bin ton) olacaktır. İstekliler yıllar itibarıyla taahhüt ettikleri yıllık üretim miktarını bir önceki üretim yılı teklifinin %5’ini geçmeyecek şekilde arttırarak, bir önceki yılın taahhüdünün de altına düşmeyecek şekilde teklif edeceklerdir. Dolayısıyla isteklilerin tekliflerini verirken ilk taahhüt üretimlerini buna göre göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Belirtilen şekle uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) İstekliler; rödövans payını KDV hariç 5 TL/ton’dan (Beş Türk Lirası / Ton) az olmamak üzere teklif vereceklerdir. Bu bedelin altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) Teklif mektubunda, yıllar itibarıyla taahhüt üretim miktarları (ton), ihalede teklif edilen ton başına rödövans bedeli (TL/ton) ve 20 (yirmi) yıl için toplam üretim taahhüdü ile ton başına rödövans bedelinin çarpımı, yazı ve rakamla açık olarak yazılacaktır.

8) Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

9) Teklif zarfında bulunacak belgeler

Madde 6’da yer alan, İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ait belgeler teklif zarfında yer alacaktır.

10) Geçici teminat ve geçici teminatın miktarı

İstekli, 20 (yirmi) yıl için taahhüt ettiği toplam üretim miktarı (ton) ile teklif ettiği ton başına rödövans bedelinin (TL/ton) çarpımının en az %3’ü oranında geçici teminatı, teklifi ile birlikte verecektir. Teklif edilen toplam bedelin %3’ü oranından az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

20 - İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi Bahçelievler Mahallesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 68. Sok. no:22 ANKARA adresinden 1.000,00TL karşılığında temin edebileceklerdir.

21 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 19.10.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Genel Haberleşme Şefliği, Fener Mahallesi İhsan Soyak Sok. No:2 ZONGULDAK adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

22 - Postadaki vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz

23 - Bu ihale Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Alım, Satım, Kiralama, Tesis ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiştir.

7045/1-1


1 ADET CNC TORNA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

1 adet CNC torna tezgahı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/284488

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası             :  356 275 35 30 - 356 275 35 39

c) Elektronik Posta Adresi               :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 adet CNC torna tezgahı alımı  

b) Teslim yeri                                   :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme Sonrası en geç 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  16/08/2016 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7043/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2016/289653

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük Köyü Mevkii/37070 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası         :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi             :  -

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  2016/2017 kampanya döneminde muhtelif kantarlardan Fabrikamıza 54.000 ton pancarın karayolu ile nakliyesi.

 

 

KANTAR ADI

YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAŞINACAK PANCAR MİKTARI (TON)

PANCAR GÜNLÜK SEVK PROGRAMI (TON)

1.

Tüney

2.000

100

2

Devrekani

16.000

350

3.

Seydiler

4.000

150

4.

Göl

2.000

100

5.

Taşköprü

30.000

1.000

 

TOPLAM

54.000

1.700

 

b) Yapılacağı yer                          :  Kastamonu Şeker Fabrikası ve Pancar Kantarları.

c) İşin süresi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren tahmini 60 (Altmış) takvim günü olup kampanya başlamadan önce verilecek termin programına göre belirlenecektir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  17.08.2016 – 14:00

Madde 4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.4'ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1 İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.nci maddesinin (a), (b) ve (ğ) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Yok

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1 Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya ,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

4.4.2 Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bkz. Liste (Madde 5.1.f)

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

6 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (K.D.V. Dahil) 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve uygun bedeli saptamakta serbesttir.

7080/1-1


MUHTELİF M1 VE N1 ÖTA ARAÇLAR SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz Aliağa Müdürlüğümüze 31.12.2016 tarihine kadar gelmesi tahmin edilen muhtelif N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları, kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasına gelecek olan 112.000 Kg. (80 Adet) Muhtelif N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları,

İhaleye Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 16 01 04 atık koduna sahip ÖTA Geçici Depolama Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi olan firmalar katılacaktır. (ÖTA Geçici Depolama Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi ihale tarihinden itibaren geçerli olan firmalar ile Aliağa Hurda Müdürlüğümüze 31.12.2016 tarihi ve daha sonraki tarihleri kapsayan lisansı olan firmalar katılacaktır. Ancak ihale tarihi itibariyle lisansı bulunup ta işin devamında (teslimat tamamlanmadan) lisansı biten firmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslarını uzattıramadıkları takdirde kati teminatları irad kaydedilecek olup, kalan malzemenin kullanım hakkı İşletme Müdürlüğümüze ait olacaktır. Firmaya lisans bitim tarihine kadar teslim aldığı miktar kadar fatura kesilecektir. (Firmalar bu lisanslarını teklif mektubuna ekleyeceklerdir.)

(16 01 04 atık koduna sahip ÖTA Geçici Depolama Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi ihale tarihinden itibaren geçerli olan firmalar Aliağa Hurda Müdürlüğümüze 31.12.2016 tarihi ve daha sonraki tarihleri kapsayan lisansı olan firmalar Hurda Müdürlüğümüze gelmesi tahmin edilen M1 ve N1 ÖTA araçların tamamına teminat yatırmak kaydıyla teklif verebileceklerdir.)

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

15 AĞUSTOS 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    :  03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                      :  02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                :  03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     :  02623413797/124-126

7155/1-1


KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYESİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYESİ hizmet alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                           :  2016/287492

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Kantarları Silo sahalarından Fabrikamıza taşınacak 460.000 Ton Pancarın Karayolu ile Nakliyesi.

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası ve Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Kantarları.

c) İşin süresi                                       :  Fabrika Tarafından verilecek programa göre

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer:                                :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  15/08/2016 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

7071/1-1


12 (ONİKİ) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI, 3 (ÜÇ) ADET JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME RUHSAT SAHALARI İLE 1 (BİR) ADET DOĞAL MİNERALLİ SU SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 12 (Oniki) adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları, 3 (Üç) adet Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahaları ile 1 (bir) adet Doğal Mineralli Su Ruhsat Sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile ihale edilmek üzere aramaya açılacaktır.

1 - Aşağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, paftası, muhammen bedeli (KDV hariç), geçici teminatı, ihale tarihi ve saatleri yazılı jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahalarının ihalesi yapılacaktır.

1 - 2008/48 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli: AYDIN                      İlçesi: Nazilli                                       Mevkii: Direcik

Ruhsat Alanı                 : 3468,40Ha            Pafta No                              : M20b4

Taban İhale Bedeli        : 200.000,00 TL      Geçici Teminat Bedeli         : 6.000.00 TL

Ruhsat Koordinatları:                                    İhale Tarihi ve Saati             : 17/08/2016 09:00

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

610 053

615 000

616 507

616 800

617 500

614 500

YUKARI (X)

4 188 218

4 188 800

4 188 955

4 186 998

4 180 000

4 180 000

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

612 000

610 050

 

 

 

 

YUKARI (X)

4 188 000

4 188 000

 

 

 

 

 

2 - 2009/95 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli: AYDIN             İlçesi: Sultanhisar                Mevkii: Malgaç Mustafa Köyü

Ruhsat Alanı              : 2110,67Ha            Pafta No                        : L20d3, M20a1, M20a2

Taban İhale Bedeli     : 125.000,00 TL      Geçici Teminat Bedeli   : 3.750,00 TL

Ruhsat Koordinatları: İhale Tarihi ve Saati                                      : 17/08/2016 09:00

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

600 253

602 057

604 017

604 872

YUKARI (X)

4 201 999

4 207 156

4 209 803

4 201 999

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

598 813

598 594

605 166

605 168

YUKARI (X)

4 195 999

4 195 999

4 199 314

4 199 298

 

3 - 2012/26 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER:3289134

İli: AYDIN                                            İlçesi: Nazilli                    Mevkii: Hamidiye

Ruhsat Alanı              : 4822,8Ha           Pafta No                           : M20b3, M20b4, M21a4

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL   Geçici Teminat Bedeli      : 3.000,00 TL

Ruhsat Koordinatları:                             İhale Tarihi ve Saati          : 17/08/2016 09:20

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

626 550

629 367

633 740

635 200

YUKARI (X)

4 190 000

4 190 734

4 191 440

4 189 700

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

631 100

617 170

616 680

621 548

YUKARI (X)

4 189 650

4 184 000

4 188 700

4 189 478

 

4 - 2012/20 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3287660

İli: AYDIN                                      İlçesi: Köşk                         Mevkii: Umurlu

Ruhsat Alanı: 2254,77 Ha                      Pafta No                                 : M20a1

Taban İhale Bedeli: 125.000,00 TL        Geçici Teminat Bedeli             : 3.750,00 TL

Ruhsat Koordinatları:                             İhale Tarihi ve Saati                : 17/08/2016 09:30

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

592 390

597 860

597 908

596 689

YUKARI (X)

4 197 920

4 201 785

4 195 999

4 195 999

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

596 500

595 969

593 000

593 000

YUKARI (X)

4 196 200

4 195 999

4 196 000

4 194 877

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11. NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

592 000

592 129

592 192

 

YUKARI (X)

4 194 500

4 195 999

4 195 999

 

 

5 - 2013/8 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3297850

İli: AYDIN                                                   İlçesi: Kuşadası       Mevkii: Merkez

Ruhsat Alanı              : 788,75 Ha                Pafta No                        : M18b4

Taban İhale Bedeli     : 75.000,00 TL           Geçici Teminat Bedeli   : 2.250,00

Ruhsat Koordinatları:                                    İhale Tarihi ve Saati      : 17/08/2016 09:40

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

SAĞA (Y)

528 116

532 500

532 500

530 650

YUKARI (X)

4 186 761

4 186 916

4 186 315

4 186 300

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

8.NOKTA

SAĞA (Y)

530 740

527 604

527 600

528 002

YUKARI (X)

4 185 119

4 183 552

4 183 600

4 186 062

 

6 - 2013/9 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER: 3297847

İli: AYDIN                                                   İlçesi: Kuşadası                Mevkii:

Ruhsat Alanı                 : 1114,57Ha            Pafta No                        : M18a3, M18b4

Taban İhale Bedeli        : 150.000,00 TL      Geçici Teminat Bedeli   : 4.500,00 TL

Ruhsat Koordinatları:                                    İhale Tarihi ve Saati      : 17/08/2016 09:50

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

522 602

522 490

524 196

523 500

526 391

526 125

YUKARI (X)

4 189 005

4 188 850

4 188 224

4 186 600

4 186 700

4 185 000

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

523 515

523 700

522 200

520 880

521 400

522 500

YUKARI (X)

4 184 150

4 185 800

4 187 000

4 188 200

4 189 500

4 189 047

 

7 - 2013/10 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: ER:3297214

İli: AYDIN                                                   İlçesi: Kuşadası                Mevkii:

Ruhsat Alanı              : 279,84Ha                 Pafta No                        : M18b1, M18b4

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL         Geçici Teminat Bedeli   : 3.000,00 TL

Ruhsat Koordinatları: İhale Tarihi ve Saati   : 17/08/2016 10:00

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

SAĞA (Y)

523 407

524 553

524 483

524 804

524 189

522 975

523 245

YUKARI (X)

4 192 817

4 192 584

4 191 647

4 192 251

4 190 474

4 190 973

4 192 698

 

8 - 2013/11 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli: AYDIN                                                         İlçesi: Kuşadası                Mevkii:

Ruhsat Alanı              : 315,87 Ha                      Pafta No                        : M18a3, M18b4

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL               Geçici Teminat Bedeli   : 3.000,00 TL

Ruhsat Koordinatları: İhale Tarihi ve Saati          : 17/08/2016 10:10

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5. NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

SAĞA (Y)

521 400

521 002

522 975

524 189

524 025

522 500

522 500

YUKARI (X)

4 189 500

4 190 585

4 190 973

4 190 474

4 190 000

4 190 000

4 189 047

 

9 - 2013/13 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli: AYDIN                                               İlçesi: Kuşadası                Mevkii: Güzelçamlı

Ruhsat Alanı              : 613,76 Ha             Pafta No                        : M18c1, M18d2

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL      Geçici Teminat Bedeli   : 3.000,00 TL

Ruhsat Koordinatları: İhale Tarihi ve Saati                                      : 17/08/2016 10:20

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

SAĞA (Y)

525 000

525 000

524 900

527 000

527 000

526 029

521 574

YUKARI (X)

4 174 000

4 174 750

4 175 049

4 173 999

4 173 464

4 172 650

4 172 649

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

SAĞA (Y)

527 000

527 000

526 337

YUKARI (X)

4 173 367

4 172 650

4 172 650

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5. NOKTA

SAĞA (Y)

520 060

520 394

520 609

520 556

520 060

YUKARI (X)

4 172 987

4 173 235

4 173 152

4 172 650

4 172 650

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

 

SAĞA (Y)

520 060

520 235

520 060

 

YUKARI (X)

4 173 365

4 173 297

4 173 204

 

 

10 - 2013/15 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli: AYDIN                   İlçesi: Didim                                           Mevkii: Denizköy

Ruhsat Alanı              : 2094,60 Ha           Pafta No                        : N18b1, N18b2, N18b4

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL      Geçici Teminat Bedeli   : 3.000,00 TL

Ruhsat Koordinatları: İhale Tarihi ve Saati                                      : 17/08/2016 10:30

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

525 000

524 250

528 997

528 990

529 073

528 900

YUKARI (X)

4 135 000

4 139 500

4 139 387

4 139 502

4 139 500

4 140 957

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11 NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

528 653

529 948

529 900

533 407

533 417

526 000

YUKARI (X)

4 144 961

4 144 593

4 141 000

4 141 493

4 141 448

4 137 000

 

13. NOKTA

14. NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

17. NOKTA

18.NOKTA

SAĞA (Y)

526 000

525 922

524 495

524 142

 

 

YUKARI (X)

4 135 212

4 133 961

4 134 589

4 135 000

 

 

 

11 - 2012/24 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli: AYDIN                   İlçesi: Söke             Mevkii: Akyeniköy

Ruhsat Alanı           : 1112,53 Ha                 Pafta No: M18 c3, M18 c4,N18 b1, N18 b2

Taban İhale Bedeli  : 100.000,00 TL            Geçici Teminat Bedeli         : 3.000,00 TL

Ruhsat Koordinatları:                                    İhale Tarihi ve Saati            : 17/08/2016 10:40

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

 

SAĞA (Y)

532 725

534 000

533 134

533 625

536 975

532 752

 

YUKARI (X)

4 148 999

4 149 000

4 150 905

4 150 906

4 147 628

4 148 155

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

SAĞA (Y)

527 452

528 993

529 759

529 952

528 100

528 100

525 829

YUKARI (X)

4 149 466

4 150 400

4 149 038

4 148 689

4 148 280

4 148 500

4 148 500

 

12 - 2012/25 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli: AYDIN                                                   İlçesi: Didim           Mevkii: Yalıköy

Ruhsat Alanı              : 2539,81 Ha              Pafta No                        : N18 a2, N18 b1

Taban İhale Bedeli     : 100.000,00 TL         Geçici Teminat Bedeli   : 3.000,00 TL

Ruhsat Koordinatları: İhale Tarihi ve Saati   : 17/08/2016 10:50

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

SAĞA (Y)

524 000

525 000

525 000

526 197

526 294

528 038

YUKARI (X)

4 142 000

4 142 000

4 144 600

4 144 0208

4 143 452

4 143 370

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

 

SAĞA (Y)

528 176

528 465

529 073

524 228

524 000

 

YUKARI (X)

4 143 765

4 144 628

4 139 500

4 139 632

4 141 000

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

 

 

 

SAĞA (Y)

523 467

524 000

520 000

 

 

 

YUKARI (X)

4 144 466

4 141 000

4 141 000

 

 

 

1 - 2009/77 No’lu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası

İli: AYDIN                      İlçesi: Kuyucak                                   Mevkii: Aksaz Bucak

Ruhsat Alanı              : 3336, 10Ha           Pafta No                        : M21a2, M21a3, M21b1

Taban İhale Bedeli     : 250.000,00 TL      Geçici Teminat Bedeli   : 7.500,00 TL

Ruhsat Koordinatları: İhale Tarihi ve Saati                                      : 17/08/2016 11:00

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

646 000

647 646

648 000

648 310

652 350

652 345

YUKARI (X)

4 193 231

4 194 000

4 194 000

4 194 310

4 196 200

4 196 217

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

652 349

653 000

653 000

653 958

653 655

647 500

YUKARI (X)

4 196 218

4 196 236

4 195 000

4 194 840

4 190 120

4 190 500

 

13. NOKTA

 

SAĞA (Y)

646 000

 

YUKARI (X)

4 193 000

 

 

2 - 2009/84 No’lu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası:

İli: AYDIN                                            İlçesi: Söke                     Mevkii: Güllübahçe

Ruhsat Alanı              : 1618,92Ha         Pafta No                        : M18c1, M18c4, M18d3

Taban İhale Bedeli     : 250.000,00 TL   Geçici Teminat Bedeli   : 7.500,00 TL

Ruhsat Koordinatları: İhale Tarihi ve Saati                                   : 17/08/2016 11:10

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

524 000

529 642

529 692

524 315

524 160

521 013

YUKARI (X)

4 164 000

4 167 074

4 166 925

4 163 925

4 162 785

4 162 829

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

521 000

519 362

519 000

523 000

523 643

 

YUKARI (X)

4 163 000

4 163 276

4 164 000

4 167 000

4 167 214

 

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

SAĞA (Y)

522 007

521 217

521 025

YUKARI (X)

4 160 671

4 160 145

4 162 667

 

3 - 2011/96 No’lu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası:

İli: AYDIN                                      İlçesi: Kuşadası                          Mevkii:

Ruhsat Alanı           : 1530,49Ha               Pafta No                        : M18b2, M18b3

Taban İhale Bedeli  : 350.000,00 TL         Geçici Teminat Bedeli   :10.500,00 TL

Ruhsat Koordinatları:                                İhale Tarihi ve Saati       : 17/08/2016 11:20

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

540 883

540 936

539 000

539 000

538 532

537 650

YUKARI (X)

4 193 917

4 193 904

4 191 000

4 190 319

4 190 295

4 190 250

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

537 900

538 640

539 758

541 400

541 491

541 050

YUKARI (X)

4 188 650

4 188 565

4 188 438

4 188 250

4 186 446

4 186 430

 

13. NOKTA

14. NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

17.NOKTA

18.NOKTA

SAĞA (Y)

541 548

541 618

539 075

539 426

538 870

539 045

YUKARI (X)

4 185 310

4 183 928

4 186 900

4 186 489

4 186 170

4 185 922

 

19. NOKTA

20. NOKTA

21.NOKTA

22.NOKTA

23.NOKTA

24.NOKTA

SAĞA (Y)

538 517

538 288

538 950

537 434

536 929

536 850

YUKARI (X)

4 185 193

4 185 439

4 186 370

4 186 357

4 186 900

4 186 900

 

25. NOKTA

26. NOKTA

27.NOKTA

28.NOKTA

29.NOKTA

30.NOKTA

SAĞA (Y)

536 788

537 600

537 500

536 750

537 500

540 331

YUKARI (X)

4 187 071

4 187 100

4 190 100

4 190 099

4 191 100

4 193 490

 

1 - 2013/16 No’lu Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası:

İli: AYDIN                                      İlçesi: Karacasu                   Mevkii: Alemler

Ruhsat Alanı: 1761,24Ha                       Pafta No: M20B3, M20C2, M21A4, M21D1

Taban İhale Bedeli: 100.000,00 TL        Geçici Teminat Bedeli   : 3.000,00 TL

Ruhsat Koordinatları:                             İhale Tarihi ve Saati      : 17/08/2016 11:30

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

SAĞA (Y)

631 000

633 000

633 000

634 121

634 483

636 000

YUKARI (X)

4 179 191

4 180 000

4 181 999

4 181 999

4 180 000

4 180 000

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

SAĞA (Y)

636 000

636 050

636 000

637 000

637 000

631 000

YUKARI (X)

4 178 547

4 178 546

4 177 800

4 177 800

4 177 000

4 177 000

 

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde, Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Binası (Efeler Kaymakamlık Binası)’ nın (1.Kat)toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Konu ile ilgili şartname ve diğer evraklar Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyasını, 150.00 (yüzelli) TL. karşılığında idareden almaları gerekmektedir.

4 - İhaleye katılmak için, isteklilerce 2886 sayılı kanunun 5. ve bu Kanunun 74üncü maddesine dayanılarak çıkarılan ilgili maddelerince usulüne göre hazırlanmış teklif mektubunu diğer kapalı zarfla istenilen belgelerle 16/08/2016 tarihinde saat 17.30’a (mesai bitimine) kadar Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;

İhaleye katılabilmek için 08/09/2003 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde usulüne uygun hazırlanmış teklif için;

A - Gerçek Kişiler ;

1) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e- posta adresi,

2) T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi),

3) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

4) Vekaleten iştirak edenlerin, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noter’den imza sirküsünü içeren Vekaletnameyi ibraz etmesi,

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

6) Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

7) Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve vergi nosunu gösteren belge

8) İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz

B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;

1 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4üncü maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

2 - Yönetimin onaylı imza sirküleri,

3 - Tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılacak olanlar için şirket yetkililerine verilmiş noter onaylı vekaletname

4 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan imza sirkülerini ihale saatine kadar İdareye sunmaları gerekmektedir.

5 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

6 - Geçici teminata ilişkin banka teminat mektubu veya geçici teminatın ilgili saymanlığın hesabına nakit yatırıldığına dair banka dekontu,

7 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ve vergi numarasını gösterir belge.

8 - İrtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,

9 - Her sayfası imzalanmış olan şartname (ekleri ile birlikte),

10 - İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

ilişkin belgeleri eksiksiz olarak vereceklerdir.

6 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular ile ilgili olarak, 2886 Sayılı Kanununun 46ncı maddesi hükümleri uygulanacaktır.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

7072/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Denizli Defterdarlığından:

1 - Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlardan (1) sıra numarası ile (3) sıra numarası arasındaki taşınmazların satış ihaleleri 16.08.2016 tarihinde, (4) sıra numarası ile (6) sıra numarası arasındaki taşınmazların satış ihaleleri 17.08.2016 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tablolarda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2 - İhaleler, Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2016 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4 - İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5 - Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

6 - Taşınmaz mal satış ve kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.

7 - Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

8 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

1 - SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

 

Sıra

No

Mahallesi

Mevkii

Cinsi

Pafta No

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(M²)

Hazine

Payı

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Bedeli

(TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale

Saati

1

Kumkısık

---

Arsa

M22a11a3b

185

2

11.419,00

Tam

Tarımsal Sanayi Depolama Alanı

Boştur.

2.284.000,00.-

228.400,00.-

14:30

2

Bereketler

Karaçayaltı

Arsa

M22a21a3b

179

6

2.499,00

Tam

A-2 Konut Alanı

Boştur.

2.499.000,00.-

249.900,00.-

15:00

3

Çakmak

Mezarlıkdibi

Arsa

M22a16d4d

615

1

7.914,00

Tam

A-2 Konut Alanı

Boştur.

2.770.000,00.-

277.000,00.-

15:30

4

Eskihisar

---

Arsa

M22a18a2a

6574

2

3.646,00

Tam

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

Beton büz, bordür taşı, mıcır vb. imalathanesi ve bahçesi olarak kullanılıyor.

2.917.000,00.-

291.700,00.-

09:30

5

Bereketler

Karaçayaltı

Arsa

M22a21b3a

508

5

2.150,00

Tam

A-5 Konut Alanı

Boştur.

4.300.000,00.-

430.000,00.-

10:00

6

Bereketler

Karaçayaltı

Arsa

M22a21b3a

508

6

2.223,00

Tam

A-5 Konut Alanı

Boştur.

4.446.000,00.-

444.600,00.-

10:30

6794/1-1