4 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29791

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KARTON TABAK VE ÇATAL BIÇAK SETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


2500 ADET 4 ÇEKMECELİ KARTOTEKS DOLABI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


30.000 TAKIM NEVRESİM TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET YÜK DENGELEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ VE BAĞIRSAK SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ (KELLE DERİLERİ DAHİL) SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI, YAN ÜRÜNLER İLE HAYVANSAL YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ULUSLARARASI İHALEYE DAVET

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


SONDAJ İŞÇİLİĞİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALİAĞA-TEPEKÖY HATTI ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM MUHTELİF KATENER MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İnegöl Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sarıkamış Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KARTON TABAK VE ÇATAL BIÇAK SETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 50.000 Adet Karton Tabak (Küçük), 50.000 Adet Karton Tabak (Büyük) ve 200.000 Adet Çatal Bıçak Seti, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 12.08.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

7157/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil-Tahliye işleri hizmeti alımı ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                            :  2016/297576

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / VAN

b) Telefon ve faks numarası                :  0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız 2016/2017 Kampanya döneminde İdaremiz İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait ± %20 toleranslı 27.000 ton malzemenin yaklaşık 90 gün boyunca boşaltma istif, uzaklaştırma, karma ve taşınma işleminin yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Meydan Hizmetleri işlerinin Fabrikanın hangi sahalarında yapılacağı ekli Teknik Şartnamede gösterilmiştir.

c) İşin süresi                                       :  2016/2017 Pancar alım kampanyası dönemi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  17.08.2016 Çarşamba günü - Saat;14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

Araç iş makineleri 24 Saat/Gün hazır bulundurulup hizmet vereceklerdir.

İş makineleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden bakımlı, işe emniyetli hazırlanmış ve periyodik bakımları yapılmış olacaktır.

İsteklilerin İdarenin belirttiği sayıda ve teknik özellikte işin ifası için gerekli araç park listesini gösteren belgeleri sözleşmeden önce idareye tevsik etmesi gerekmektedir. Araçların kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

Ancak isteklinin kendi malı olan araçları, amortisman kayıtlarında olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait araçlar, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

İstenen araç park listesi:

a) 1 Adet Lastik tekerlekli, ağzı bıçaklı yükleyici (200 HP gücünde)

b) 1 Adet damperli kamyon (20-25 ton’luk)

4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü işin konusuna uygun her türlü yükleme ve boşaltma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7144/1-1


2500 ADET 4 ÇEKMECELİ KARTOTEKS DOLABI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü ihtiyacı 2500 adet 4 çekmeceli kartoteks dolabı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a)                İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7156/1-1


30.000 TAKIM NEVRESİM TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 30.000 takım Nevresim Takımı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a)                İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7132/1-1


2 ADET YÜK DENGELEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 2 Adet Yük Dengeleme Cihazı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16/08/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7133/1-1


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ VE BAĞIRSAK SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2016 yılı Eylül - Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri ve bağırsaklar ihale ile satılacaktır.

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 16 Ağustos 2016 Salı günü saat 11.00’e kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

7114/1/1-1


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2016 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatatlar ihale ile satılacaktır.

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 16 Ağustos 2016 Salı günü saat 15:00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

7114/2/1-1


SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ (KELLE DERİLERİ DAHİL) SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2016 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) ihale ile satılacaktır.

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 16 Ağustos 2016 Salı günü saat 10.00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

7115/1/1-1


BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI, YAN ÜRÜNLER İLE HAYVANSAL YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2016 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatat ve yan ürünler ile hayvansal yağlar ihale ile satılacaktır.

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 16 Ağustos 2016 Salı günü saat 14.00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

7115/2/1-1


ULUSLARARASI İHALEYE DAVET

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Kurutelek Kuyu Alanı Rehabilitasyonu

EuropeAid/138289/ID/WKS/TR

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan “Çevre” çok yıllı operasyonel programından sağlanan mali yardım ile Erzincan/Türkiye ‘de Kurutelek Kuyu Alanı Rehabilitasyon işlerini kapsayan bir yapım işi sözleşmesinin ihale edilmesini planlamaktadır. Teklif dosyası https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm ?do=publi.welcome ve www.ipa.gov.tr adresinde mevcuttur.

Tekliflerin sunulması için son tarih 10 Ekim 2016 saat 14:00’tür (Türkiye saati ile). Muhtemel ek bilgiler veya açıklamalar/sorular:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/veya www.ipa.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

7136/1/1-1

—————

Standard advertisement for local publication

of local open tender procedures

Rehabilitation of Kurutelek Well Field

EuropeAid/138289/ID/WKS/TR

The Department of EU Investments, Ministry of Environment and Urbanization, intends to award a work contract for Rehabilitation of Kurutelek Well Field in Erzincan/Turkey with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Environment" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey programme of the European Union. The tender dossier is published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and

http://www.ipa.gov.tr.

The deadline for submission of tender is 14:00 hrs (Local Time- Turkey) on 10 October 2016. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and/or http://www.ipa.gov.tr.

7136/2/1-1


SONDAJ İŞÇİLİĞİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:

16 Kişi ile Sondaj İşi İşçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/300908

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 Kızılcahamam/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 736 1250 - 0 312 736 1251

c) Elektronik posta adresi                    :  k.hamam@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  16 Kişi ile Sondaj İşi İşçilik Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                                 :  Ankara İli Sincan İlçesi Yenipeçenek Mah. ve Civarı

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi 01.09.2016- 31.12.2016 tarihleri arası 4 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  15/08/2016 Pazartesi Günü saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- (Elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7126/1-1


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Emek Mahallesi, 11. Sokak (6137 ada 23 parsel 3 nolu mesken) Girne Apt. No: 5/3 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 24 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - Ankara İli, Çankaya İlçesi, Güvenevler Mahallesi, Kuzgun Sokak (2867 ada 3 parsel 6 nolu mesken) Mutlu Apt. 1.kat No: 61/6 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 24 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat: 15.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

3 - Ankara İli, Keçiören İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Aşıkpaşa Caddesi, Bartın Sokak (4069 ada 22 parsel 6 nolu mesken) Çiçek Apt. No: 15/6 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 25 Ağustos 2016 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

4 - Ankara İli, Keçiören İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Aşıkpaşa Caddesi, Bartın Sokak (4069 ada 22 parsel 7 nolu mesken) Çiçek Apt. No: 15/7 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 25 Ağustos 2016 Perşembe günü saat: 15.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

5 - İhalelerin tamamı, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığında (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) yapılacaktır.

6 - İstekliler şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatlerine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

7 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, THK Keçiören Şube Başkanlığından (Pınarbaşı Mah. Aşıkpaşa Cad. Bartın Sok. No: 15/2 Keçiören/ANKARA) veya THK Çankaya Şube Başkanlığından (Cinnah Cad. No: 35/9 Çankaya/ANKARA) temin edebilirler.

8 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname bedeli 100,00.- TL’dir.

9 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı                 (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK Keçiören Şube Başkanlığı    (0 312) 356 79 41

                   THK Çankaya Şube Başkanlığı    (0 312) 213 22 22

7134/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALİAĞA-TEPEKÖY HATTI ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM MUHTELİF KATENER MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/279152

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                     :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği

internet adresi                                         :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :

 

KALEM

BİRİM

İŞİN ADI

İŞİN TANIMI

MİKTAR

1.0

 

FİDER İLETKENİ / BY PASS BESLEME

 

 

1.1

METRE

İZOLESİZ FİDER İLETKENİ / BY PASS BESLEME FİDERLERİ

LA 280 ALÜMİNYUM/ÇELİK İLETKEN, TEKNİK ŞARTNAMEDE TARİFE UYGUN

8.000

1.2

METRE

İZOLE FİDER

1*240 / 25 CU İletkenli, 52 kV izolasyon gerilimli, teknik şartnamesine uygun XLPE kablo temini

400

1.3

ADET

İZOLE FİDER BAŞLIĞI

İzole fiderle aynı özelliklere sahip, şartnameye uygun kablo başlığı temini,

20

2.0

ADET

PHASE BREAK

(NÖTR IS)

Nötr IS takımı (2 adet IS’den oluşur.) Şartnameye uygun, montaj için şartnameyle sınırlı kalmayan diğer tüm parça ve malzemelerde dahil.

3

 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 16.08.2016 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 250,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7024/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Burdur ili, Tefenni ilçesi, Yokuş Mahallesi, 151 ada, 8 no.lu parseldeki 7.932,00 m2 yüzölçümlü Gelişme Konut Alanı, Park ve Yol Alanı imarlı taşınmaz

10.000.-

200.-

07.09.2016

2

İzmir ili, Bergama ilçesi, Turabey Mahallesi, 191 ada, 39 no.lu parseldeki 2.904,80 m2 yüzölçümlü Belediye Hizmet Alanı imarlı taşınmaz üzerindeki muhdesatı ile birlikte

65.000.-

300.-

07.09.2016

3

İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Birgi köyü, 2796 no.lu parseldeki 3.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki muhdesatı ile birlikte

4.000.-

150.-

07.09.2016

4

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice Mahallesi, 172 ada, 2 no.lu parseldeki 632,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki;

- 27/632 arsa paylı, zemin kat 10, 11 ve 13 ile

- 30/632 arsa paylı, zemin kat 12

bağımsız bölüm no.lu dükkanların bir bütün halinde

5.000.-

150.-

07.09.2016

5

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 155 ada, 1 no.lu parseldeki 7.162,55 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

15.000.-

200.-

07.09.2016

6

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 156 ada, 1 no.lu parseldeki 10.735,07 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

25.000.-

250.-

07.09.2016

7

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 221 ada, 1 no.lu parseldeki 17.409,65 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

40.000.-

300.-

07.09.2016

8

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 225 ada, 1 no.lu parseldeki 10.325,45 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

25.000.-

250.-

07.09.2016

9

Sivas ili, Merkez ilçesi, Kılavuz Mahallesi, 192 ada, 208 no.lu parseldeki 13.524,99 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

300.000.-

500.-

07.09.2016

10

Van ili, Edremit ilçesi, Eminpaşa Mahallesi, 97 ada, 4 no.lu parseldeki 4.785,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

50.000.-

300.-

07.09.2016

11

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 2 no.lu parseldeki 23.245,96 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı imarlı taşınmaz

750.000.-

1.000.-

20.09.2016

12

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 3 no.lu parseldeki 32.158,97 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı imarlı taşınmaz

1.000.000.-

1.000.-

20.09.2016

13

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 4 no.lu parseldeki 15.723,37 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı imarlı taşınmaz

450.000.-

750.-

20.09.2016

14

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa paylı, zemin kat 8 bağımsız bölüm no.lu dükkan ve eklentisi depo bir bütün halinde

1.000.-

50.-

20.09.2016

15

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa paylı, 1. kat 16 bağımsız bölüm no.lu dükkan ve eklentisi depo bir bütün halinde

1.500.-

100.-

20.09.2016

16

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa paylı, 1. kat 17 bağımsız bölüm no.lu dükkan ve eklentisi depo bir bütün halinde

1.500.-

100.-

20.09.2016

17

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Aktepe Mahallesi, 102 ada, 1 no.lu parseldeki 557,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

8.000.-

200.-

20.09.2016

18

Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, Aksalur Mahallesi, 160 ada, 13 no.lu parseldeki 230,09 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 1/6 arsa paylı, zemin kat 3 ve 4 bağımsız bölüm no.lu dükkanlar bir bütün halinde

1.000.-

50.-

20.09.2016

19

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 2312 ada, 107 no.lu parseldeki 85,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

2.000.-

150.-

20.09.2016

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86

www.ttagayrimenkul.gov.tr

7158/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Yozgat Şeker Fabrikası Kantarlarından Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/295265

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü Sivas Karayolu 5. Km.   SORGUN/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası      :  0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2016/2017 Kampanya Döneminde 112.000 Ton pancarın Yozgat Şeker Fabrikasına, 54.000 Ton pancarın Turhal Şeker Fabrikasına olmak üzere Toplam 166.000 Ton pancarın Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti İşidir.

 

Kantar Adı

Taşınacağı

Fabrika

Pancar

Miktarı (Ton)

AKDAĞMADENİ

Yozgat

9.000

KİRSİNKAVAĞI

Yozgat

8.000

HASBEK

Yozgat

7.000

KADILI

Yozgat

25.000

SARIKAYA

Yozgat

8.000

SARIKENT

Yozgat

35.000

ŞEFAATLİ

Yozgat

20.000

Toplam

112.000

ÇEKEREK

Turhal

4.000

KÜMBET

Turhal

13.000

KADIŞEHRİ

Turhal

17.000

KESİKKÖPRÜ

Turhal

20.000

Toplam

54.000

Genel Toplam

166.000

 

b) Yapılacağı yer                       :  Nakliye hizmeti: Akdağmadeni, Kirsinkavağı, Hasbek, Kadılı, Sarıkaya, Sarıkent ve Şefaatli kantarlarından Yozgat Şeker Fabrikasına,

                                                     Çekerek, Kümbet, Kadışehri, Kesikköprü kantarlarından Turhal Şeker Fabrikasına yapılacaktır.

c) İşin süresi                              :  2016/2017 Kampanya Süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu - Sorgun / Yozgat

b) Tarihi ve saati                        :  17.08.2016 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.)

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2- Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1- Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00 - (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7148/1-1


KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İnegöl Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz Başkanlığınca Mülkiyeti İdaremize ait Cuma Mahallesi 31 ada 60 nolu parselde yapılmak istenen kat karşılığı yapım işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a) Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin;

A) Adresi                                  :  İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sinanbey Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi, No: 1  İNEGÖL - BURSA

B) Telefon ve Faks No              :  0 224 715 10 10 - 0 224 713 75 26

C) E-Posta Adresi                     :  gelir@inegol.bel.tr

2 - İhale Konusu;

A) Niteliği, Yeri ve Miktarı       :  Anahtar teslim Kat karşılığı inşaat yapımı işi, Zeminkat ve asmakatın (2 adet işyeri) kat mülkiyetinin Yükleniciye (Müteahhit) verilmesi, Otoparkın idareye bırakılması ve üzerine ihalede teklif edilen bedelin aşağıdaki metrajlar çerçevesinde İdareye (İnegöl Belediyesi) ödenmesinden ibarettir.

 

İNŞAAT ALANI VE KAT İRTİFAKI HESABI

Katlar

Kat Mülkiyet Dağılımı

MUHAMMEN BEDEL

Bölümler

Yüklenici

Belediye

Arsa Payı

 

Zemin Kat (374 m²)

Asma Kat (332 m²)

İşyeri-1

706.00 m²

706 / 5426

Zemin Kat (374 m²)

Asma Kat (197 m²)

İşyeri-2

571.00 m²

571 / 5426

Zemin Kat, Asma Kat, Normal 1-2-3.Kat, Teras Kat

Ticari Otopark Alanları Toplamı

İşyeri-3

4149.00 m²

3280 / 5426

Değerlendirme Dışındadır.

Toplam

1277.00 m²

4149.00 m²

5426.00 m²

3,394,436.31 TL

 

B) Yapılacağı Yer                                  :  Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi No: …, Tapunun Cuma Mahallesi 11 pafta, 31 ada, 60 nolu parseli olup Alanı: 1.009,84 m² dir.

C) İşin Süresi                                         :  Sözleşmeye müteakip 365 takvim günüdür.

D) Şartnamelerin Nerden Alınacağı       ;  İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesi 5.000,00 TL karşılığında İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Md.’lüğü Kira serisinden temin edebilirler.

3 - İhalenin:

A) Yapılacağı Yer                                  :  Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8, İnegöl Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası Meclis Salonu.

B) Tarih ve Saati                                    :  16.08.2016 Salı günü, saat 10.00’da.

C) 2886 sayılı kanunun 35.a) Maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ihale edilecektir.

D) Muhammen Bedel: 3,394,436.31 TL olup geçici teminat miktarı 101,834.00 TL dir.

E) Hangi Tarih ve saate kadar nereye verilebileceği; Teklifler 16.08.2016 tarih 09:45 e kadar İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Md.’lüğü Kira servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de ihale tarih ve saatinden önce idareye ulaştırılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:

a. İsteklilerin tebligat için “Kanuni ikametgâh” adres beyanı ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresi.

b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası sicili kayıt belgesi.

b.1 Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.2 Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin merkezinde bulunduğu yer Ticaret ve Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından 2016 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.3 Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin b1,b2 deki esaslara göre temin edecekleri belge.

5 - Gerçek kişi olması halinde, kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri, Ortak Girişim olması durumunda ise, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri.

6 - İstekliler adına vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri.

7 -  Bu şartnamede belirtilen (%3) 101,834.00 TL tutarında geçici teminat verilmesi.

8 - İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

9 - İsteklilerin Ortak Girişim olarak başvurmaları halinde Ortak Girişim ortak sayısı üçten fazla olamayacaktır.

10 - İsteklilerin Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı tekliflerini vermesi.

11 - İstekliler en az 5.000.000,00 TL (BeşMilyon Türk Lirası) tutarında Bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir banka Referans mektubu vereceklerdir. Bu mektuplar ilk ilan tarihinden sonra ve bu ihale ile ilgili düzenlenmiş olacaktır.

12 - İhale dokümanı İnegöl Belediyesi Emlak ve İstimlak Md. Kira Servisinde ücretsiz görülebileceği gibi Teklif Vereceklerin satın alması zorunlu olup, doküman bedeli 5.000,00 TL den alındığını gösterir belgenin verilmesi.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7152/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İl/İlçe

Mahalle/Sokak

Ada/Parsel

Alan

Belediye Payı

Belediye Payına Düşen Alan

Parselin Muhdesat Bilgisi

İstanbul

/Gaziosmanpaşa

Merkez/

Hastane Sokak

1943/5

725,00 m²

Tam

1/1

Yok

 

1 - Niteliği                                        :  Merkez Mahallesi Hastane Sokak, Hüdaverdi Sokak ve Hacı Hasan Sokaklara cepheli boş arsa.

2 - İmar Durumu                              :  Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesi 1943 Ada 5 Parsel 07.08.2006/12.12.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli Tem Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında (UİP-6963) Yönetim Merkezi Sosyal Kültürel Tesisi alanında kalmakta olup ancak, 18.03.2016 t.t.'li NİP-4380,22 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Özel Sosyal Altyapı (Özel Sağlık Tesisi Yer Alabilir) alanına alınmıştır.

3 - Tahmin Edilen Bedel                  :  8.700.000,00-TL

4 - Geçici Teminat                            :  870.000,00-TL

5 - Şartname Bedeli                          :  1.000,00-TL

6 - İhale Tarihi ve Saati                    :  25 AĞUSTOS 2016     Saat: 14:30

7 - İhaleye Son Teklif Verme Saati  :  14:30

8 - İhalenin Yapılacağı Yer              :  İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

9 - İhale Usulü                                 :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği Kapalı Zarf Usulü

10 - İhale Şartnamesi                       :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

11 - İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

11/1- İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

11/2- Dış Zarf (dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir)

a)Teklif Mektubunu havi iç zarf

b) Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek,

c) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekaleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

d) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküsü,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz aslını sunmak,

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

h) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum şeklinde imzalanması,

i) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterden tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda a, b, c, d, e şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

12 - İhaleye katılabilmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları ihale günü, ihale saatine kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden (7.kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - İş bu ilan 04.08.2016 tarihinde Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 5.kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir. Ayrıca yine aynı tarihte Belediyemiz internet sayfasında yayınlanıp süre bitiminde kaldırılacaktır.

İlan olunur.

6955/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sarıkamış Belediye Başkanlığından:

I - GENEL ŞARTLAR

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

1 - Kars İli Sarıkamış ilçesinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacaktır.

SARIKAMIŞ İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

 

MAHALLE

MEVKİ

PAFTA

ADA

PARSEL

MİKTARI

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

BR. FİYAT

MUH. BEDEL

İHALE TÜRÜ

1. İnönü

Belediye Cad.

1

5

1

1.916,00 m2

Dört Katlı Betonarme

İşyeri ve Arsası

Ticaret

3130 tl/m2

5.997.000,00 TL

KAPALI

2. Yeni

Hançerli

18B4D

504

1

3.193,97 m2

Arsa

Ticaret

125 tl /m2

399.246,25 TL

AÇIK

3. İstasyon

E. Erz. Şos.

36

218

9

448,96 m²

Arsa

Konut

45 tl/m2

20.203,20 TL

AÇIK

 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Sarıkamış Belediyesine ait gayrimenkuller Sarıkamış Belediyesi Başkanlığınca 18/08/2016 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’de Sarıkamış Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Sarıkamış Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 100,00-TL (iki yüz elli TL.) ücret karşılığında satın alabilirler.

MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

Taşınmazların muhammen satış bedelleri yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. İştirakçilerin Geçici teminat bedelini 18.08.2016 tarihinde ve saat 13.30' a kadar belediyemiz veznesine yatırmaları ve Açık İhale veya Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsalar için teklifleri dosya halinde 18.08.2016 tarihinde saat 13.30'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan 5 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve 504 ada 1 numaralı taşınmaz için gayrimenkul bedeli %50 peşin geriye kalan kısmı aylık 6 (Altı) eşit taksitte ödenecektir. Diğer taşınmazın %50 si ihale tarihinden itibaren 15 gün, kalan yarısı ise ihale tarihinden itibaren 30 gün içinde peşin olarak yatırılacaktır.

MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

A) Açık İhale

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

2) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

4) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

5) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

6) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

7) Şartname alındı makbuzu.

B) Kapalı Teklif Usulü İhale

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

2) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

3) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

5) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

6) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

8) Şartname alındı makbuzu.

Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 18.08.2016 tarihinde Perşembe günü saat 13.30’a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

6965/1-1