3 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29790

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Vize İcra Müdürlüğünün 2002/630 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7091/1-1

—————

Gelibolu Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/81 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7092/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

26.05.2015 tarih ve 6136 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Trabzon İli, Maçka İlçesi, Akarsu Mağarası koruma alanı ile birlikte tescil edilmiştir.

2863 sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan “Tek yapı ölçeğindeki kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanlarına ilişkin tescil kararları, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca maliklere tebliğ edilir.” hükmü gereğince özel mülkiyetleri bulunan maliklere tebligat yapılmış ancak bazı mülkiyet sahiplerinin adreslerine ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır.

2863 sayılı Kanunun 7. maddesinde (Ek:8/102013-6498/1 md.) “Sit alanlarının, tabiat varlıklarının ve tek yapı ölçeğinde tescil edilen taşınmazlar da dahil olmak üzere malikleri idarece tespit edilemeyen taşınmazların tescil kararları, Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle Trabzon İli, Maçka İlçesi, Akarsu Mağarası, mağara koruma alanı içerisinde kalan ve tebligatı yapılamayan özel mülkiyete konu taşınmazların ada ve parsel numaralarının Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir.

Trabzon İli, Maçka İlçesi, Akarsu Mahallesi, Akarsu Mağarası Tescil ve Koruma Alan Sınırı İçerisinde Bulunan Özel Mülkiyete Ait Parsel Listesi

102 Ada 5 ve 6 Nolu Parseller

118 Ada 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 50, 51, 53, 55, 60, 61, 62 ve 63 Nolu Parseller

119 Ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 26 Nolu Parseller

130 Ada 3 Nolu Parsel

7079/1-1


Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar ilçesi merkez 1. Etap imar ve parselasyon planı kapsamında bulunan 95366 ada 8 ve 9 no.lu parselleri kapsayan 90000/53 numaralı parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 12.05.2016 gün 2016/275 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 16.06.2016 tarih 1576 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla onaylanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7068/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Sayı      : 2015/1-906 CBS İlam Dosyası

Konu    : Reyhan DEMİRDELEN

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hükümlü Yaşar ve Zeynep'den olma, Gaziosmanpaşa 05/07/1969 doğumlu, Tekirdağ İli Malkara İlçesi Deveci nüfusuna kayıtlı, 59401389436 TC Kimlik numaralı Sarıgöl Mah. Hamam caddesi No: 80 Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde ikamet ettiği bildirilen REYHAN DEMİRDELEN hakkında Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/232 Esas 2012/83 karar sayılı dosyasından 500,00 TL adli para cezası verildiği, ilamın kesinleşerek infaz için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca hükümlüye ödeme emri düzenlendiği, hükümlüye, "5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/6 maddesi gereğince, mahkum olduğunuz para cezasının, mahkemece takside bağlanmışsa taksitlerden ilkini, takside bağlanmamış ise tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödemeniz veya bu süre içinde 1/3 ünü yatırarak (Hükümlünün isteği üzerine) geri kalanını da birer aylık iki eşit taksitte ödemeniz lüzumu, ödemediğiniz takdirde;

1 - İlk taksidin süresinde ödenmemesi halinde verilen ikinci takside ilişkin izinin hükümsüz kalacağı,

2 - 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı hakkındaki Kanun ve Ceza İnfaz Kurumları Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük gereğince adli para cezasının ödenmemesi halinde, 1 gün karşılığı 20,00 TL hesabı ile hapse çevrileceği ve 2 saat çalışmanız karşılığı 1 gün olmak üzere Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışmanıza karar verileceği, günlük çalışma süresinin en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce belirleneceği, hükümlünün hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması halinde çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamının Açık Ceza İnfaz Kurumunda yerine getireceğine dair düzenlenen ödeme emrinin tebligat ve yazışmalara rağmen hükümlü REYHAN DEMİRDELEN'e tebliğ edilemediği anlaşılmakla;

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ödeme emrinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Ödeme  emrinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - İlanın bir suretinin Cumhuriyet Başsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine karar verilmiş olup, İlan olunur.

6881/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

KÜTAHYA HAYAT ASANSÖR ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

43-HYB-232

TS 12255

TS EN 13015+Al

28.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

SÜLEYMANOĞLU AHŞAP ÜRÜNLER MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

43-HYB-183

TS 12487

08.07.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

7081/1-1


 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen - Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 44 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Psikoloji

1

Psikoloji, PDR

Profesör

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

2

Grafik Tasarım

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Oyunculuk

1

Oyunculuk

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Muhasebe

Profesör

2

İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları

Prof., Doç.

2

Yönetim ve Organizasyon

Prof., Doç.

2

Stratejik Yönetim

Prof., Doç.

2

Örgütsel Davranış

Prof., Doç.

1

Toplam Kalite Yönetimi

Prof., Doç.

İşletme (İngilizce) *

1

Pazarlama

Yardımcı Doçent

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık *

1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, Yönetim Organizasyon

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Uluslararası Ticaret (İngilizce) *

1

Uluslararası Ticaret, İktisat

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Yönetim Bilişim Sistemleri **

3

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi, Savunma Yönetimi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim *

1

Görsel İletişim, İletişim

Yardımcı Doçent

Meslek Yüksekokulu

Anestezi

1

Anestezi ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

Çocuk Gelişimi **

1

Çocuk Gelişimi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Yardımcı Doçent

İşletme Yönetimi

1

İşletme Yönetimi

Yardımcı Doçent

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği **

3

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) *

3

Endüstri Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İç Mimarlık (İngilizce) *

2

İç Mimarlık, Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İç Mimarlık

1

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

İşletme Mühendisliği **

1

İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Makine Mühendisliği

1

Makine Mühendisliği

Doçent

Mimarlık (İngilizce) *

1

Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Yazılım Mühendisliği **

2

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

1

Bankacılık ve Finans

Yardımcı Doçent

Bankacılık ve Finans (İngilizce) *

1

Bankacılık ve Finans, Bankacılık, Finans

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) *

3

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

** Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

7116/1-1