3 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29790

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DE 33000 TİPİ ANA HAT LOKOMOTİFLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 89 ADET YAĞ KALİTESİ ÖLÇÜMÜ İLE İZLEME VE KAYIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


4 KISIM 18 KALEM ORMAN MUHAFAZA MEMURU KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


5 KALEM ORMAN MUHAFAZA MEMURU KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET ÇOK MAKSATLI ARAÇ VE ÜST EKİPMANLARI İLE BERABER İTFAİYE ARACI (İLK MÜDAHALE VE KURTARMA ARACI) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET RAL 3000 RENKTE 42 METRE KONVANSİYONEL HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR NETWORK ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


ELEKTRİK TESİSATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


5 ADET ÇİFT SPİRALLİ MOBİL KAZANLI MİKSER (HAMUR YOĞURMA) MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


FABRİKAMIZ ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİ PANCAR ALIM KANTARLARINDAN FABRİKAMIZA VE AFYON ŞEKER FABRİKASINA KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÇAMUR HAVUZU TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 25 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TLM16V185 TİPİ MOTORLARIN REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 20 ADET KOMPLE KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME SAHASI İLE JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


HİDROLİK GÜÇ ÜNİTELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


PLASTİK SU TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DE 33000 TİPİ ANA HAT LOKOMOTİFLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 89 ADET YAĞ KALİTESİ ÖLÇÜMÜ İLE İZLEME VE KAYIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/293174

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı

     ve miktarı                              :  89 adet yağ kalitesi ölçümü ile izleme ve kayıt sistemi temini.

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Merkez Mal ve Hizmet İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 08/09/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7110/1-1


4 KISIM 18 KALEM ORMAN MUHAFAZA MEMURU KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 4 kısım 18 kalem Orman Muhafaza Memuru Kıyafeti, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7112/1-1


5 KALEM ORMAN MUHAFAZA MEMURU KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 5 kalem Orman Muhafaza Memuru Kıyafeti, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7113/1-1


1 ADET ÇOK MAKSATLI ARAÇ VE ÜST EKİPMANLARI İLE BERABER İTFAİYE ARACI (İLK MÜDAHALE VE KURTARMA ARACI) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Muş Belediye Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 adet çok maksatlı araç ve üst ekipmanları ile beraber itfaiye aracı (ilk müdahale ve kurtarma aracı), ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır.

4 - Teklifler, 24.08.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

7053/1-1


1 ADET RAL 3000 RENKTE 42 METRE KONVANSİYONEL HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Muş Belediye Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 adet RAL 3000 renkte 42 metre konvansiyonel hidrolik merdivenli itfaiye aracı, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır.

4 - Teklifler, 24.08.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

7054/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR NETWORK ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Network Ürünleri teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/08/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7123/1-1


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız merkezinde 4 adet Dazkırı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni ve Yeşilova Bölge Kantarlarında bulunan 5 adet seyyar pancar boşaltma makineleri ile Fabrikamızda bulunan 1 adet sabit pancar boşaltma makinesinin çalıştırılması işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/294045

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                               :  Fabrikamızda bulunan 4 adet, Taşra Bölge kantarlarında bulunan 5 adet seyyar pancar boşaltma makineleri ile Fabrikamızda bulunan 1 adet sabit pancar boşaltma makinesinin işletilmesi.

b) Niteliği ve miktarı                        :  Tahmini olarak boşaltılacak pancar miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Dazkırı (Beylerli): 12.000

Y.ova (Alagöz): 11.500

Gölhisar (Gölhisar): 17.700

Fab.Seyyar: 335.000

Senirkent (Esendere): 15.000

Fab.Sabit: 245.000

Tefenni (Tefenni): 9.000

TOPLAM: 645.200

 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri       :  Burdur Şeker Fabrikası ve Bölge Kantarları

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının

    görüleceği yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                           :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

    (KDV dahil)                                 :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres         :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres              :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi       :  16/08/2016 Salı günü

d) İhale (son teklif verme) saati        :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7082/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

2016/2017 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2016/285520

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                                  :  2016/2017 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye ihalesi

b) Niteliği ve miktarı                           :  Tahmini 185.000 ton pancarın karayolu ile aşağıda adları yazılı kantarlardan kampanya süresince (tahmini 120 gün) Fabrikamıza taşınması

 

Pancarın Tesellüm

Bölge Adı

Yükleme Yapılacak

Kantar Adı

Sevk Edilecek

Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından Taşınacak Pancar

Ton

DAZKIRI

Dazkırı

Burdur

4.000

Beylerli

Burdur

12.000

DİNAR

Dinar

Burdur

4.600

Akgün

Burdur

5.000

Alpaslan

Burdur

4.000

Gümüşsu

Burdur

2.000

Irgıllı

Burdur

5.700

Tatarlı

Burdur

3.700

Y.Hüyük

Burdur

5.000

ELMALI

Düden

Burdur

37.000

Çavdır

Burdur

15.900

Gölhisar

Burdur

17.700

İbecik

Burdur

2.500

Söğüt

Burdur

13.900

SENİRKENT

Esendere

Burdur

15.000

TEFENNİ

Tefenni

Burdur

9.000

Kağılcık

Burdur

4.000

Karamanlı

Burdur

5.000

YEŞİLOVA

Yeşilova

Burdur

4.000

Akçaköy

Burdur

1.700

Alagöz

Burdur

11.500

Kelekçi

Burdur

1.800

TOPLAM

 

 

185.000

 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri          :  Yukarıda adları yazılı pancar kantarları ile Fabrikamız arası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

    (KDV dahil)                                    :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi          :  17/08/2016 Çarşamba günü

d) İhale (son teklif verme) saati           :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6987/1-1


ELEKTRİK TESİSATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Ek Binası’na ilave aydınlatma, priz, internet ve telefon hatları kablolama işinin projesine uygun, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması, tam ve çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işi 16 Ağustos 2016 Salı günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 56 - 303 73 78 / 80

7109/1-1


5 ADET ÇİFT SPİRALLİ MOBİL KAZANLI MİKSER (HAMUR YOĞURMA) MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5 adet Çift Spiralli Mobil Kazanlı Mikser (Hamur Yoğurma) Makinası alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 11.08.2016 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Nihai teklifler en geç 11.08.2016 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

Adres   :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71

7121/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (II. Kısım) alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve Telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Hükümet Caddesi No: 60     18600 Çerkeş/ÇANKIRI

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çerkes Organize Sanayi Bölgesi (II. Kısım) 49 Ha alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Çerkeş/ÇANKIRI

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  7.539.810 TL

f) Geçici Teminatı                      :  527.786,70 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  23/08/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Hükümet Caddesi No:60 18600 Çerkeş/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7065/2-1


FABRİKAMIZ ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİ PANCAR ALIM KANTARLARINDAN FABRİKAMIZA VE AFYON ŞEKER FABRİKASINA KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2016/288236

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0222-230 27 39 (10 hat) - 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin          :

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

KANTAR ADI

FABRİKA ADI

2016–2017

TAŞINACAK

PANCAR

MİKTARI TON

HAMİDİYE

ESKİŞEHİR

17.000

YEŞİLHAN

ESKİŞEHİR

14.000

ALPU

ESKİŞEHİR

15.000

OSMANİYE

ESKİŞEHİR

15.000

BEYLİKOVA

ESKİŞEHİR

18.000

ÇİFTELER

AFYON

22.000

DOĞANAY

AFYON

17.000

KÖRHASAN

ESKİŞEHİR

16.000

MAHMUDİYE

ESKİŞEHİR

18.000

SEYİTGAZİ

ESKİŞEHİR

18.800

KIRKA

ESKİŞEHİR

 3.200

AHİLER

AFYON

18.000

GÜNYÜZÜ

ESKEŞEHİR

29.500

İLÖREN

ESKİŞEHİR

38.000

KAYAKENT

ESKİŞEHİR

18.000

M.ÇİFTLİĞİ

ESKİŞEHİR

5.500

SAZAK

ESKİŞEHİR

10.000

YUNUSEMRE

ESKİŞEHİR

7.000

 

 

300.000

 

b) Yapılacağı yer                       :  Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  18.08.2016 Perşembe günü Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektubu dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

g) Karayolu taşıma yönetmenliğinde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı suretleri. ( Bu belgeler C2, L1-L2,R1-R2 ve K1 dir.)

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.İş deneyimini gösteren belgeler

4.2.1.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

4.2.1.2. Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

4.2.1.3. İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.2.1.4. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur.

4.2.1.6. Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5 - İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Karayolu eşya ve yük taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

8 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. İstekliler; bir fabrikaya bağlı kantarların tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kantar veya birden fazla kantar içinde teklif verebilirler. Tekliflerde her kantarın taşıma fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

13 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

14 - Teklifler, 18.08.2016 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

6982/1-1


ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2016/284704

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar cad. No:195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası      :  0222-230 27 39 (10 hat) Faks: 0 222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  4 adet Çamur Havuzunun temizlenmesi ve çıkan toprak Çamurun nakliyesi hizmet İşi.

b) Yapılacağı yer                       :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sahası

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17.08.2016 Saat:14:00

4 - İhale Dokumanı: Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Geçici Teminat: İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Bu İhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

8 - İhale için istenen belgeler idari şartnamemizin 7. Maddesinde düzenlenmiştir.

9 - Yüklenici ilgili hizmet işini: 2 adet lastik tekerlekli yükleyici ve 6 adet damperli kamyonla yapacaktır.

10 - İhaleye Teklif vermek isteyen istekliler Atıkların dökülebileceği yere ilişkin Büyükşehir Belediyesi veya diğer belediyelerden onaylı izin belgesi alacaklardır.

6983/1-1


ÇAMUR HAVUZU TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Çamur Havuzu Temizliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/285170

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ilgın Şeker Fabrikasında mevcut 2 no’lu Toprak Çamur Havuzunun ve ana nizamiye karşısında birikmiş çiftçi toprağının taban kotlarına kadar tabii zeminin bulunması esastır. Hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime göre tesviyesinin yapılması, çamur havuzlarından çıkan yaklaşık 120.000 ton hafriyatın ve pancar nizamiye karşısında birikmiş yaklaşık 7.500 ton çiftçi toprağın idarenin (Fabrika sahası dışında veya içerisinde) göstereceği 500 m. mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip iş yeri teslim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  16/08/2016 Salı günü Saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7015/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2016/287383

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Uşak - Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK

b) Telefon ve faks numarası   :  0 276 231 14 91 - 94    Faks: 0 276 231 17 32

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Karayolu Pancar Nakliyesi

 

Pancarın Tesellüm Edileceği

Sevk Edilecek Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından Taşınacak Pancar Ton

Bölge Adı

Kantar Adı

MERKEZ

Banaz

Uşak

6.000

ÇİVRİL

Çivril

Uşak

13.000

Hadım

Uşak

36.000

Işıkhisar

Uşak

15.000

DUMLUPINAR

Gündüzören

Uşak

300

MERKEZ

Gediz

Uşak

2.200

UŞAK ŞEKER FABRİKASI TOPLAMI

72.500

 

b) İşin Süresi                          :  2016/2017 Kampanya Süresi

c) İşin Yapılacağı Yer             :  2-a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis binası

b) Tarih ve Saati                     :  16.08.2016 Salı günü saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Uşak adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (YÜZ TL) K.D.V Dahil karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

6 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.

7 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7044/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 25 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/294923

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad.   26490 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı

     ve miktarı                              :  25 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ VE MONTAJI

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 25.08.2016 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7077/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TLM16V185 TİPİ MOTORLARIN REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 20 ADET KOMPLE KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/294874

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad.   26490 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı

     ve miktarı                              :  20 adet Komple Krank Mili

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 24.08.2016 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7078/1-1


JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME SAHASI İLE JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu;

İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı, paftası ile şartnamesinde koordinatları verilen jeotermal kaynak işletme sahası ile Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi (c) fıkrası ve Uygulama Yönetmeliğinin 17’ nci maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’ inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

2 - İhale edilecek sahalar;

2.1. Beypazarı İlçesi Adaören Mahallesi sınırlarında H28d1-d2-d3-d4 paftalarında bulunan 4900,00 hektarlık jeotermal kaynak işletme sahası,

2.1 a) Muhammen bedeli        :  100.000 TL

2.1 b) Geçici teminatı              :  3.000 TL

2.1 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 09:00

 

2.2. Altındağ İlçesi Karacaören, Yeşilyurt, Karaköy Mahalleleri sınırlarında H29c3 paftasında bulunan 1528,89 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.2 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.2 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.2 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 09:10

 

2.3. Bala İlçesi Beynam, Oğulbey Mahalleleri sınırlarında I29c1-c2,I30d1 paftalarında bulunan 4832,08 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.3 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.3 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.3 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 09:20

 

2.4. Beypazarı İlçesi Dibecik Mahallesi sınırlarında H28d1-d3-d4 paftalarında bulunan 3657,15 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.4 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.4 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.4 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 09:30

 

2.5. Çubuk İlçesi Kurusarı Mahallesi sınırlarında H29c2-c3,H30d4 paftalarında bulunan 2116,17 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.5 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.5 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.5 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 09:40

 

2.6. Çubuk İlçesi Tahtayazı Mahallesi sınırlarında H30a4 paftasında bulunan 3175,00 hektarlık doğal mineralli su arama sahası,

2.6 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.6 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.6 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 09:50

2.7. Etimesgut İlçesi sınırlarında H29d4,I29a1-a2 paftalarında bulunan 2266,41 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.7 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.7 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.7 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 10:00

 

2.8. Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi sınırlarında H29d3-d4,I29a2 paftalarında bulunan 2047,37 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.8 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.8 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.8 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 10:10

 

2.9. Gölbaşı İlçesi Karaali Mahallesi sınırlarında I29c2 paftasında bulunan 1442,86 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası,

2.9 a) Muhammen bedeli        :  20.000 TL

2.9 b) Geçici teminatı              :  600 TL

2.9 c) İhale tarihi                     :  16.08.2016 Saat: 10:20

 

2.10. Gölbaşı İlçesi Karaoğlan, Yurtbeyi, Oğulbey Mahalleleri sınırlarında I29b3-b4-c1-c2 paftalarında bulunan 4976,89 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.10 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.10 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.10 c ) İhale tarihi                  :  16.08.2016 Saat: 10:30

 

2.11. Gölbaşı İlçesi Soğulcak Mahallesi sınırlarında I29c3-c4 paftalarında bulunan 2596,01 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.11 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.11 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.11 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 10:40

 

2.12. Gölbaşı İlçesi Yaylabağ Mahallesi sınırlarında I29b3-b4 paftalarında bulunan 1350,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.12.a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.12.b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.12.c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 10:50

 

2.13. Güdül İlçesi Afşar Mahallesi sınırlarında H28d2 paftasında bulunan 792,05 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.13 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.13 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.13 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 11:00

2.14. Güdül İlçesi Güneyce Mahallesi sınırlarında H28d3-d4,I28a1-a2 paftalarında bulunan 299,25 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.14 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.14 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.14 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 11:10

 

2.15. Kazan İlçesi Fethiye Mahallesi sınırlarında H28c2,H29d1-d4 paftalarında bulunan 1708,01 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.15 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.15 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.15 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 11:20

 

2.16. Kazan İlçesi Güvenç Mahallesi sınırlarında H29d2-d3-c1-c4 paftalarında bulunan 1800 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.16 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.16 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.16 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 11:30

 

2.17. Kazan İlçesi Memlük Mahallesi sınırlarında H29c4-d3 paftalarında bulunan 3247,05 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.17 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.17 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.17 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 11:40

 

2.18. Kazan İlçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi sınırlarında H29d2 paftasında bulunan 175,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.18 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.18 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.18 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 11:50

 

2.19. Keçiören İlçesi sınırlarında I29b1,H29c4 paftalarında bulunan 309,22 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.19 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.19 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.19 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 13:00

 

2.20. Polatlı İlçesi Ilıca Mahallesi sınırlarında J28b4-a3 paftalarında bulunan 1540,89 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.20 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.20 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.20 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 13:10

 

2.21. Polatlı İlçesi Karahamzalı Mahallesi sınırlarında J28a1-a2 paftalarında bulunan 2187,58 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.21 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.21 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.21 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 13:20

2.22. Polatlı İlçesi Özhamamı Mahallesi sınırlarında J28a3-b4 paftalarında bulunan 1144,63 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.22 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.22 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.22 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 13:30

 

2.23. Polatlı İlçesi Özyurt Mahallesi sınırlarında J28d1-d2 paftalarında bulunan 4729 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.23 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.23 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.23 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 13:40

 

2.24. Polatlı İlçesi Yaralı Mahallesi sınırlarında J28d1-d2-a4 paftalarında bulunan 4148,30 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.24 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.24 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.24 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 13:50

 

2.25. Sincan İlçesi sınırlarında I28b2,I29a1 paftalarında bulunan 1499,79 hektarlık doğal mineralli su arama sahası,

2.25 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.25 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.25 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 14:00

 

2.26. Yenimahalle İlçesi Aşağıyurtçu Mahallesi sınırlarında I29a4,I28b3 paftalarında bulunan 4952,48 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.26 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.26 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.26 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 14:10

 

2.27. Yenimahalle İlçesi Varlık Mahallesi sınırlarında I29b1-a2 paftalarında bulunan 2027,39 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,

2.27 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.27 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.27 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 14:20

 

2.28. Kızılcahamam İlçesi Aşağıadaköy Mahallesi sınırlarında H28b3-c2,H29a4 paftalarında bulunan 2284,58 hektar Jeotermal Kaynak arama sahası,

2.28 a) Muhammen bedeli      :  20.000 TL

2.28 b) Geçici teminatı            :  600 TL

2.28 c) İhale tarihi                   :  16.08.2016 Saat: 14:30

3 - İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1. Şartname temini: Şartname, Varlık Mahalle Tazminat Caddesi No: 67/C Blok-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Başkanlığımız Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ulus şubesi TR 860001000683000010006402 No’lu hesaba yatırılacaktır.

3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ihale odasında yapılacaktır.

3.3. Tekliflerin verileceği yer; Varlık Mah. Tazminat Caddesi No: 67/C Blok-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ihale komisyon başkanlığına verilecektir.

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

4.1. Gerçek kişi istekliler için;

a) Adres beyannamesi,

b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 yılında alınmış Oda kayıt belgesi

b) Noter tasdikli imza sirküleri

c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

4.3. Ortak Belgeler;

a) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi’nde bulunan TR 860001000683000010006402 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,

c) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7061/1-1


HİDROLİK GÜÇ ÜNİTELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Hidrolik güç üniteleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/284316

Dosya no                                   :  1624472

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hidrolik güç üniteleri 3 kalem

b) Teslim yeri                            :  TTK Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü ambarıdır. ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  18.08.2016 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 18.08.2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6980/1-1


PLASTİK SU TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Plastik su torbası 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/283609

Dosya no                                   :  1624073

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Plastik su torbası: 2 kalem

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  22.08.2016 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- Plastik su torbası için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test belgeleri.

4.2.2- Teknik şartnamede istenen belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 22.08.2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6981/1-1