2 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29789

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


400 GR ORGANİK GRUBU AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


1 ADET TİP 1 SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


400 GR ORGANİK GRUBU AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 400 gr Organik Grubu Ambalaj Malzemeleri (800.000 adet 400 gr Organik Hemşin Çayı Kutu İskeleti - 1.000.000 adet 400 gr Organik Rize Çayı Kutu İskeleti - 2.400.000 adet 400 gr Organik Çay İç Poşeti) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.08.2016 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7073/1-1


1 ADET TİP 1 SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet Tip 1 Sunucu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  2016/280327

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  0 372 291 1478 / Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi          : -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 adet Tip 1 Sunucu alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü/ZONGULDAK

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  B.E.Ü. Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15/08/2016 – Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.8.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teklif veren istekliler sunucuda kullanılan güç kaynakları için “Platinium Sertifikası’’ belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

4.3.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.3.2.1. Teklif edilen cihaza ait tanıtıcı broşür, katalog, teknik doküman ve fotoğraf vb. belgeler Türkçe veya İngilizce olarak ihale başvuru dosyasında sunulacaktır.

4.3.2.2. Teklif veren istekliler Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevap verilecektir.

4.3.2.3. Teklif veren istekliler cihazın her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 3 (Üç) yıl ücretsiz garantili, 10 (on) yıl süreyle de ücretli mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisine dair belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belgeler İhale dosyasında sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen hükümler haricinde, teknik şartname hükümleri geçerlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 15/08/2016 Pazartesi günü Saat 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7029/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki 10 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı, 2 adet Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su Arama Ruhsatlı ve 1 adet Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde yapılacaktır.

1 - İhale Konusu İşler; Aşağıda ilçesi, Mahalle/Mevkii, alanı, koordinatları ve muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilerek Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre 3 yıllık ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.

1.1. Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Sahalar:

 

Ruhsat No

İli, İlçesi, Mevkii

Alan (hektar)

Pafta No

Koordinatları

Muh. Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

AR:95

Beyşehir, Yeşildağ

3810,00

M26c3, M27d4

362850- 4153000, 362850- 4162000, 365000- 4162000, 365000- 4160500, 367500- 4160500, 367500- 4153000

176.996,02

17.699,60

22.08.2016

14:00

AR:102

Konya, Tuzlukçu Kazak

4065,00

L27a1, L27a2

377000-4258000, 384250-4257300, 384000-4252000, 376650-4252200

77.148,82

7.714,88

22.08.2016

14:00

AR:104

Konya, Ilgın Boğazkent

4950,00

L27a3, L27b4

384000-4246000, 393000-4246100, 393000-4240750, 384000-4240350

93.945,06

9.394,51

22.08.2016

14:00

AR:42-2013/112

Konya, Meram Kızılören

1778,68

M28a1, M28a2, M28a4

422719-4193263, 418000-4192779, 418000-4195000, 427000-4195000, 422733-4191059

33.757,21

3.375,72

22.08.2016

14:00

AR:42-2013/116

Konya, Meram Sağlık

1622,27

M27b2, M27b3, M28a1, M28a4

415203-4194567, 415038-4194999, 418000-4195000, 418000-4192779, 414261-4192397, 414710-4190000, 412000-4190000, 412000-4192515

30.788,74

3.078,87

22.08.2016

14:00

AR:42-2013/120

Konya, Beyşehir Sevindik

3082,97

M27a3, M27b4

394491-4184999, 398000-4184999, 398000-4184000, 389000-4184000, 389000-4189000, 394427-4188999

58.511,07

5.851,11

22.08.2016

14:00

AR:42-2014/132

Konya, Hüyük Köşk

4399,99

M27a1, M27a2

Polg.1(381001-4198000, 380000-4198000, 380000-4197000, 377000-4193000, 377000-4200000, 383000-4200000, 383000-4197899) Polg.2(377000-4193000, 379999-4196999, 381000-4197000, 381000-4197467, 381027-4197998, 381000-4197467, 381000-4198000, 383000-4197899, 383000-4196000, 384000-4196000, 384000-4193000)

83.506,53

8.350,65

22.08.2016

14:00

AR:42-2014/126

Konya, Ereğli

3461,68

M32d3, M32d4

597962-4160942, 597005-4162703, 596694-4163285, 600500-4164000, 602000-4155500, 598000-4155500, 595873-4158205

65.698,53

6.569,85

22.08.2016

14:00

AR:42-2014/127

Konya, Ereğli

2350,58

M32c1, M32d2

Polg.1(611000-4173739, 608500-4173000, 604500-4177000, 611000-4177784) Polg.2 (619000-4178000, 612779-4177999, 621000-4179000, 619000-4177228)

44.611,19  

4.461,12 

22.08.2016

14:00

AR:42-2014/128

Konya, Ereğli Çiller

2412,03

M32c1, M32d1, M32d4

Polg.1(590003-4163519, 590735-4161385, 589000-4161000, 588000-4166000, 592697-4166938) Polg.2 (596694-4163285, 596555-4163547, 596177-4164306, 593922-4167183, 598000-4168000, 598000-4163530)

45.777,43

4.577,74

22.08.2016

14:00

AR:42-2014/129

Konya, Ereğli Aşağıgöndelen

4900,00

M32d1, M32d2

594000-4176000, 604000-4177000, 607000-4174000, 594000-4171000

92.996,12

9.299,61 

22.08.2016

14:00

AR:42-2013/118

Konya, Akşehir

4960,00

L26b3,

L26b4

362900-4242000, 362900-4238000, 350500-4238000, 350500-4242000

47.067,42

4.706,74

22.08.2016

14:00

AR:42-2012/107

Konya, Ilgın, Çavuşçugöl

4887,75

L27b1, L27b2, L27b4

397500-4245870, 398350-4252580, 403150-4257000, 406600-4251530, 399319-4247000

92.763,63

9.276,36

22.08.2016

14:00

2 - İhaleye iştirak edeceklerin;

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/ KONYA adresinden 250 TL karşılığı temin edebilirler.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

3.8. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.9. Gerçek Kişiler İçin;

3.8.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.8.2. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.8.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3.9. Tüzel kişi olması halinde;

3.9.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 - İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Şartnamesi, Konya Valiliği Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/KONYA adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7 - Başkanlık ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7023/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

 

Sıra No

Dosya

İlçe

Mah/Köy

Ada

Parsel

Yüzölçüm

Hazine Hissesi M²

Vasfı (Cinsi)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

06080103778

Yenimahalle

Yuva

13399

18

2.063,00

2.063,00

Tarla ve Bahçe

Kreş Alanı

1.856.700,00

371.340,00

09:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 12/08/2016 tarihinde saat 09:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Defterdarlık İhale Salonunda, Ulus Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Taşınmaz Satışları Servisinde görülebilir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5 - İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri is e; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) Dahili:1371-1374

İlan olunur.

6925/1-1