28 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29784

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Nurlu Ufuklar Eğitim ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Asiye Ural, Mehmet Nurdoğan Ural, Mehmet Bilgin, Şadan Özkaya, İbrahim Ceylan, İsmail Hakkı Okur, Yusuf Kenan Ketenci, İbrahim Güder.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/05/2016 tarih ve E: 2015/467, K: 2016/64 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Çalışkan ve kabiliyetli himayeye muhtaç memleket evlatlarını, orta, lise, yüksekokul, üniversite ve teknik okullarda tahsillerini yaptırmak, bu okulların bütün derece ve kademelerinde okuyan talebelerin pozitif ilimlerle mücehhez, milli kültür örf ve adetlerimize bağlı vatanperver bir duygu ile yetişmelerini temin etmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000 - TL (İkiyüzbin) nakit

YÖNETİM KURULU: Mehmet Nurdoğan Ural, İbrahim Ceylan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar aynı gaye ile kurulmuş bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6916/1-1

—————

VAKFIN ADI: Türk Kompozit Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. (KOMSAV)

VAKFEDENLER: Serpil ÖZTÜRK, Bülent ÖZTÜRK.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.06.2016 tarihinde kesinleşen 29/03/2016 tarih ve E: 2015/612, K: 2016/183 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türk Kompozit Sanayicilerinin çağdaş teknolojik düzeye ulaşabilmelerini sağlamak üzere, eğitim araştırma ve incelemeler yapmak, uluslararası bilimsel araştırma, geliştirme, dökümantasyon ve raporlama yaparak dünya ülkeleri ile Türkiye arasında bilgi bankası oluşturmak ve bilgi transferi yapmak, uluslararası üniversiteler ve enstitüler ile beraber Ar-ge çalışmalarını yürütmek ve projeler geliştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 - TL (Ellibeşbin) nakit

YÖNETİM KURULU: Serpil Öztürk, Bülent Öztürk, Demet Cengiz, Oğuz Şen, Neşide Taş, Arif Yaşa.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan malvarlığının benzer amaçlı bir vakıf veya kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6917/1-1

—————

VAKFIN ADI: Erdemli Hayat Vakfı (ERVA)

VAKFEDENLER: Ömer Faruk ÖZ

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.06.2016 tarih ve E: 2016/241, K: 2016/185 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın gayesi fert ve toplum hayatında erdemli düşünce ve davranışların yaşanılır hale getirilmesi konusunda her türlü faaliyette bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000.00.-TL. (AltmışbeşbinTürklirası) Nakit

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Yönetim Kurulunca belirlenen benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6891/1-1

—————

Mülkiye Spor Vakfı Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/02/2016 tarihinde kesinleşen, 24/12/2014 tarihli ve E: 2014/226, K: 2014/628 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

6890/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İletişim ve Hukuk Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Uygulamalı İletişim Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk

 -

İdare Hukuku

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Kamu Hukuku Anabilim Dalında almış olmak, idare hukuku alanında çalışmaları bulunmak.

Hukuk

-

İslam Hukuku

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İslam Hukuku Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

6905/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26., 25. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)- Muhasebe-Finansman Alanı

Profesör

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Profesör

1

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı-Borçlar Hukuku Alanı

Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doçent kadrosuna Borçlar Hukuku Alanında uzmanlaşmış olan adayların başvurması beklenmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans -Y.Lisans -Doktora) belgelerinin noter onaylı suretleri ile not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

6922/1-1


 


 


 


 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında münhal bulunan 1 (bir) Mühendis, 1 (bir) Tekniker ve 3 (üç) Teknisyen olmak üzere toplam 5 (beş) sözleşmeli personel pozisyonuna 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre personel istihdamı yapılacak olup, KPSS (B) grubu başarı puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

I. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) ÖSYM tarafından, lisans mezunları için 22 Mayıs 2016, ortaöğretim ve önlisans mezunları için 27 - 28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan türleri itibarıyla en az sözleşmeli pozisyonun karşısında belirtilen taban puanları almış olmak, 

c) Son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda sözleşmeli pozisyonun karşısında nitelikleri belirtilen bölümlerden mezun olmak,

d) Adaylar sözleşmeli pozisyonlardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

e) 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan istisnalar dışında, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşme dönemi içinde sözleşmesini tek taraflı fesheden sözleşmeli personel, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmeyecektir.

f) YDS’den en az aşağıdaki tabloda sözleşmeli pozisyonun karşısında nitelikleri belirtilen düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlilikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi başvurunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi beş yıldır.

II. ÖZEL ŞARTLAR:

KPSS PUAN SIRALAMASI İLE YERLEŞTİRİLECEK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR:

 

SIRA NO

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR

ADEDİ

YERİ

KPSS TÜRÜ VE PUANI

NİTELİKLERİ

1

MÜHENDİS

1

TEKİRDAĞ

KPSS P3

70 PUAN

-Üniversitelerin Makine Mühendisliği/Makine Mühendisliği/ Makine ve İmalat Mühendisliği bölümünden mezun olarak tesis/bina yapım işlerinde/bakım ve işletmeciliğinde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

-Üniversitelerin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünden mezun olarak en az Uzakyol 2 nci Mühendis Yeterlik Belgesine sahip olmak,

-YDS’den en az 70 puan almış olmak,

2

TEKNİKER

1

TEKİRDAĞ

KPSS P93

70 PUAN

-Meslek Yüksekokullarının İnşaat/İnşaat Teknikerliği/İnşaat Teknolojisi bölümünden mezun olmak,

-Tesis/bina yapım işlerinde/bakım ve işletmeciliğinde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

3

TEKNİSYEN

1

TEKİRDAĞ

KPSS P94

70 PUAN

-Meslek liselerinin Makine bölümünden mezun olmak,

-Makine Teknisyeni olarak en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

4

TEKNİSYEN

2

TEKİRDAĞ

KPSS P94

70 PUAN

-Meslek liselerinin Elektrik/Elektrik-Elektronik bölümünden mezun olmak,

-Elektrik/Elektrik-Elektronik Teknisyeni olarak en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak

 

III. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a) Başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır,

c) KPSS sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış barkodlu bilgisayar çıktısı,

d) Yabancı dil belgesinin aslı veya onaylı örneği,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş, 1 adedi forma yapıştırılacak),

f) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı özgeçmişi (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

g) Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının belirtildiği Sağlık Beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.),

h) Adres beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

i) Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,

j) Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),

k) Çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardan alacağı onaylı hizmet belgesi ve e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi ile Uzakyol 2 nci Mühendisi ve üstü yeterlik belgesine sahip olanlar için Gemiadamı Cüzdanının fotokopisi,

Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular 28 Temmuz 2016 - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında, 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 17.00 saatleri arasında tam ve eksiksiz olarak hazırlanmış başvuru evraklarıyla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5   06338 Emek - ANKARA adresine şahsen veya postayla yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır.

V. YERLEŞTİRME VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI:

Asil ve yedek olarak sıralamaya giren adaylarla ilgili duyuru Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, asil olarak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılacaktır.

VI. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ:

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin olarak, bu yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç yedi iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VII. DEĞERLENDİRME VE ATANMA:

Geçerli başvurular arasından KPSS (B) grubu puanına göre puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday olarak belirlenir.

Sıralama sonucu, asil olarak kazanan adayların tebligat adresine yazılı olarak bildirilecektir. Söz konusu atanmaya esas bilgi ve belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

6888/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 10 Ağustos 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiş olmalıdır.

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 10 Ağustos 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 15 Ağustos 2016 Pazartesi gününe kadar incelenecek, SMM sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 19 Ağustos 2016 Cuma gününe kadar duyurulacaktır.

d) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar.

e) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 01 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır.

f) Sınav giriş belgeleri, adaylara 8 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

g) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günleri: 24 Eylül 2016 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati: 09.30

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

6892/1-1

—————

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 6 ıncı ve 8 inci maddeleri ile “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü” nün 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları yapılacaktır. Sınavlara aşağıdaki şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır.

A) SINAVA GİRECEK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE SINAV BAŞVURU ESASLARI:

1 - Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun mühendis veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak.

2 - 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki serbest yeminli meslek mensubu olacaklar için aranan genel ve özel şartlara sahip olmak.

3 - Halen kamu kurumlarında görevli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Yön. Md. 51/2)

4 - Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak.

5 - Odaya borcu bulunmamak.

6 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesinde Serbest Yeminli Meslek Mensubu olmasına engel sicil kaydı bulunmamak.

7 - Bu maddenin aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleki alanların biri veya bir kaçında, sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştığını veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye ekleyerek Odaya teslim etmek.

Buna göre;

a) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında, Serbest Meslek Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı süreler; “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” nin 51 inci maddesi esaslarına göre ve resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanacaktır.

b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştıkları süreler aşağıdaki şekillerde kanıtlanacaktır.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerde sosyal güvenceli olarak çalışılan süreler, resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanması.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büroları ile serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketlerinde veya hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlere sosyal güvenceli olarak çalışılan sürelerin Oda kayıtlarından belgelenmesi.

c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında iştigal eden gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinde, sosyal güvenceli olarak ve mesleki faaliyet konularına uygun işlerde mühendis olarak çalıştığının sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlanması.

8 - SYMM sınavına başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenerek 10 Ağustos 2016 Çarşamba gününe kadar Odaya teslim edilecektir. Odaya teslim tarihi esas olup, teslimdeki gecikme dikkate alınmayacaktır.

a) Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan belgelere dayalı Hizmet Cetveli Formu ve form eki belgeler

b) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı,

c) Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi

ç) Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

9 - Oda Yönetim Kurulunca; sınavlara girmeye hak kazanacak adayların tespitine ilişkin incelemeleri, sınav başvuru belgeleri üzerinden TEMDEM Kuruluna 16 Ağustos 2016 Salı gününe kadar yaptırılacaktır.

10 - Oda Yönetim Kurulu, sınavlara girecek adayları 19 Ağustos 2016 Cuma gününe kadar belirleyecek ve Oda internet sayfası ile ilan tahtasında duyuracaktır. SYMM adayları, bu tespitlere karşın 24 Ağustos 2016 Çarşamba gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü kadar itirazları kesin sonuca bağlar.

11 - Sınav konularına ait giderler, 5 Eylül 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya yatırılacaktır.

12 - Adaylara sınav giriş belgeleri, 8 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

13 - Sınavlara, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle girilecek ve yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Oda üyeliği kimlik belgesi bulunacaktır.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

1) Sınav günü: 25 Eylül 2016 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.              

2) Sınav başlama saati: 09.30

3) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

4) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

5) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

6) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

7) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre, Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

EK: Hizmet cetveli formu

 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU YAPMIŞ VE/VEYA SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU HAKKINI KAZANMIŞ OLARAK EN AZ ON (10) YIL SÜRELİ ÇALIŞILDIĞINI KANITLAYAN BELGELERE DAYALI HİZMET CETVELİ FORMU

 

ADI SOYADI

………………………….

MESLEKİ UNVANI

…………………..

TC KİMLİK NO

…………..……………

ODA SİCİLNO: …..…

Böl.

No

Serbest Meslek Mensupluğu Görevinin Yapıldığı Veya Kazanıldığı Yerler

Çalışılan Kurum ve Kuruluşlar

Çalışılan Yerdeki Mesleki Görevler

Göreve Başlayış Tarihi

Görevden Ayrılış Tarihi

Süresi

(Ay)

Dayanağı Belgenin Tarih ve Numarası

I

Serbest meslek mensupluğu hakkının kazanıldığı ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren KAMU KURUMLARI.

- Bu kurumlarda çalışılan süreler onaylı “Hizmet Cetveli” ne dayanarak belirlenecektir.

- Hizmet Cetveli bu forma eklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 Serbest Meslek Mensubu olarak, 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce, Odaya üye kayıtlı olmak koşuluyla, sosyal güvenceli olarak ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında görev yapılan GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER.

 - Serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerdeki çalışılan süreler veya gerçek ve tüzel kişilerde resmi belgelere dayanarak belirlenecektir.

 - Odadan alınan müşavirlik belgeleri ile sosyal güvenlik belgeleri bu forma eklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Serbest Meslek Mensubu olarak, 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar listesinde kayıtlı olmak koşuluyla ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında görev yapılan GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER.

 - Kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büro ve şirketlerindeki süreler Oda kayıtlarından belirlenecektir.

 -Hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlerde veya gerçek ve tüzel kişilerde sosyal güvenceli olarak çalışılan süreler Oda kayıtlarından belirlenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

I-a) Kamu kurumlarında yapılan görevlere dair Hizmet Cetveli

II-a) Kendi nam ve hesabına açılan büro ve şirkete dair Oda tescil belgesi ile çalışanlar listesi kaydı, b) Hizmet akdi ile çalışılan günlere dair SGK belgesi

III-a) Kendi nam ve hesabına açılan büro ve şirkete dair Oda tescil belgesi ile çalışanlar listesi kaydı, b) Hizmet akdi ile çalışılan günlere dair SGK belgesi

6893/1-1


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce aşağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması nedeni ile amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve 29.Maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen kamu alacakları ilanen tebliğ olunur.

 

FİRMA ADI

BEYANNAME NO

VERGİSİ

VERGİ CEZASI

KDV

KDV PARA CEZASI

KARAR

Mobsan Mobilya Dekorasyon ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti.

(V.N:6220135317)

10.02.2010/ IM014852

-

-

1.900,00-TL

5.700,00-TL

09.06.2016/16575954 tarih sayılı Ödeme Emri

YY İthalat ve Bilgi Tek. Ltd. Şti.

(V.N:9960360063)

10.04.2013/ IM059930

-

-

386,00-TL

76,00-TL

23.06.2016 16945095 tarih sayılı Ödeme Emri

YY İthalat ve Bilgi Tek. Ltd. Şti.

(V.N: 9960360063)

27.02.2013/ IM031846

-

-

2.322,00-TL

76,00-TL

23.06.2016/16943685 tarih sayılı Ödeme Emri

Sifonik Sistemleri İnş. Teks. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (V.N:7700149883)

19.07.2013/ IM123846

-

-

596,56-TL

1.789,68-TL

23.06.2016/16942853 tarih sayılı Ödeme Emri

Pratiker Yapı Marketleri A.ş.

(V.N:7330064731)

08.02.2013/ IM020524

-

-

876,59-TL

2.629,77-TL

23.06.2016/16944484 tarih sayılı Ödeme Emri

Süar Müş. Piyasa Araştırma İth. İhr. Ltd. Şti. (V.N: 7840032475)

08.10.2014/ IM168216-13.10.2014/ IM171717

-

-

63,00-TL

189,00-TL

22.06.2016/16917832 tarih sayılı Ödeme Emri

Se-mavi Havacılık ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti. (V.N: 7570051009)

04.09.2012/ IM143806

(4. kalem)

 

 

102,95-TL

71,00-TL

22.06.2016/16919981 tarih sayılı Ödeme Emri

Morinek Süt Mamulleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (V.N: 6220543586)

25.05.2009/ IM056173

KKDF

6.856,54-TL

-

44.533,44-TL

-

20.07.2016/17422705 tarih sayılı Ödeme Emri

Süperkozmo Kozmetik Teks. San. Tic. Ltd. Şti. (V.N: 7870330358)

02.12.2014/ IM204082

 

 

900,22-TL

2.700,66-TL

20.05.2016/16135470 tarih sayılı Ödeme Emri

Mada Gıda Hayvancılık Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. (V.N: 6100433314)

20.01.2015/ IM0008371

 

 

99,00-TL

297,00-TL

22.06.2016/16917017 tarih sayılı Ödeme Emri

Özgür Elkırmış

(T.C.:50356286566)

06.03.2015/ IM037595

-

-

183,60-TL

550,80-TL

15ET844 ve 15CK8545 sayılı kararlar

6867/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ