28 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29784

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


OTOMATİK MERKEZİ GRES YAĞLAMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÇAY İMALAT MAKİNELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DIŞ CEPHE REKLAM AYDINLATMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BASKILI ATLET POŞET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET DIŞI BRİKET TESİSİ MALZEMESİ SATIŞI İLE MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR VERİ TABANI UYGULAMALARI VE GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


I. KATEGORİ ATIK YAĞ SATILACAKTIR

TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünden:


6 ADET HELİKOPTER 2 ADET HELİKOPTER MOTORU ÖZEL ALET TECHİZAT VE YEDEK PARÇA SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OTOMATİK MERKEZİ GRES YAĞLAMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Otomatik Merkezi Gres Yağlama Sistemi Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              :  2016/287546

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Muş-Bitlis karayolu üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ

c) Tel. ve Faks Numarası        :  436 215 12 80 / 436 215 13 30

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamız muhtelif ekipmanlarına ait “Otomatik Merkezi Gres Yağlama Sistemi” kurulması işidir. Türü ve miktarı Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

b) Teslim Yeri                        :  Muş Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Malzeme İşyeri tesliminden itibaren 30 (Otuz) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Malzemelerin tedarik edilmesi ve montajı bu süreye dahildir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Muş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                     :  08.08.2016 Pazartesi günü saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı MUŞ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (K.D.V. Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 08.08.2016 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Yolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)  takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6931/1-1


ÇAY İMALAT MAKİNELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Çay İmalat Makineleri %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.08.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6801/1-1


DIŞ CEPHE REKLAM AYDINLATMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Dış Cephe Reklam Aydınlatma (Kocatepe) yaptırılması işi, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 04.08.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74

6923/1-1


BASKILI ATLET POŞET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 10.000 kg Baskılı Atlet Poşet (Küçük), 15.000 kg Baskılı Atlet Poşet (Orta), 15.000 kg Baskılı Atlet Poşet (Büyük), 10.000 kg Baskılı Atlet Poşet (Battal) alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 04.08.2016 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 04.08.2016 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74

6924/1-1


HİZMET DIŞI BRİKET TESİSİ MALZEMESİ SATIŞI İLE MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No.111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)          Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1-

212 Kalem Hizmet Dışı Briket Tesisi Malzemesi SATIŞI

-----

2016-1324

17.08.2016-14.00

30 Gün

2-

104 Adet Araç Takip Sistemi Alımı

282923

2016-1325

17.08.2016-14.30

30 Gün

3-

6 Kalem Tavan Vinci Alımı

282941

2016-1326

17.08.2016-15.00

45 Gün

4-

9 Kalem Sivil Savunma Teçhizatı Alımı. (1 Adet Kaldırma yastığı seti, 1 Adet Göçük altı görüntülenme kamerası ve karof, 1 Adet Dinleme canlı tespit cihazı, 1 Adet Prt kitparatech manuel, 1 Adet Makaralı kurtarma seti, 1 Adet Sepet tipi sedye, 2 Adet Kaşık faraş sedye 1 Adet Çoklu gaz ölçme cihazı 1 Adet Çok amaçlı fırlatma tüfeği)

282989

2016-1327

17.08.2016-15.30

45 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

6910/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR VERİ TABANI UYGULAMALARI VE GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Veri Tabanı Uygulamaları ve Güvenlik Ürünleri teknik şartnamesine, Oracle markasına ve İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlara uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususları, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/08/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, Oracle markasına ve İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6929/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım, “Bilgi Sistem Donanımları İdari Şartnamesine Eklenecek Hususlar”a ve “Bilgi Sistem Donanımları İhtiyacı Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10.08.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6930/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2783 ada, 1 parseldeki 14.589,93 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla ile birlikte

550.000

100

02.09.2016

2

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2785 ada, 1 parseldeki 21.086,99 m² yüzölçümlü taşınmaz

500.000

100

02.09.2016

3

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2786 ada, 1 parseldeki 29.557,60 m² yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

200

02.09.2016

4

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2789 ada, 1 parseldeki 44.784,34 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla ile birlikte

1.500.000

300

02.09.2016

5

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2790 ada, 1 parseldeki 38.109,57 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla ile birlikte

1.200.000

250

02.09.2016

6

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2792 ada, 1 parseldeki 27.803,17 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla ile birlikte

900.000

200

02.09.2016

7

Ankara ili, Kazan ilçesi, Atatürk Mahallesi, 1672 ada, 1 parseldeki 1.652,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla ile birlikte

50.000

50

02.09.2016

8

Karaman ili, Merkez ilçesi, Zembilli Mahallesi, 1601 ada, 2 parseldeki 8.319,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

400.000

50

02.09.2016

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

   Tel  : 312 585 82 70

   Faks: 312 585 83 54

www.oib.gov.tr

6932/1-1


I. KATEGORİ ATIK YAĞ SATILACAKTIR

TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünden:

TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünce; 31/12/2003 tarih, 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre 30 Ton I. Kategori Atık Yağın satışı gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Dosya numarası                         :  2016/2

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19 Merkezefendi/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası      :  258 3773144 - 258 3777391

c) Elektronik Posta Adresi         :  21grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu satış işinin;

a) Malzemenin Niteliği, türü ve miktarı:

 

Sıra No

Adı ve Karekteristiği

Miktarı

Tehlikeli Atık Kodu

1

I. Kategori Atık Yağ

30 Ton

13 03 10

 

b) Teslim edileceği yer               :  TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Aydın İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü Aydın TM Ilıcabaşı/AYDIN

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde ödeme yapılarak teslimata başlanacaktır.

ç) İşin süresi                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19 Merkezefendi/DENİZLİ

b) Tarihi ve saati                        :  05/08/2016 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Atık yağları satın alacak firmanın Çevre ve Orman Bakanlığından I. kategori atık yağlara uygun olarak geri kazanımına ilişkin verilen lisansı şartsız olarak almış olması ve lisansın iş bitimi sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir. Bu koşula uymayan lisansa sahip firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. Atık yağ geri kazanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığından lisans almış firmalar konu ile ilgili lisanslarını teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

4.3.2. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. Firmaların lisansının süresi işin bitirilme süresi içinde geçerli olmalıdır. Tehlikeli Atık Kodları Lisans belgelerinde veya Çevre ve Orman Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada Tehlikeli Atık Kodunu taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (elli) Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Vakıflar Bankası Denizli Şubesi TR 070001500158007296830248 IBAN nolu hesabına yatırarak satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 05/11/2016 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

6787/1-1


6 ADET HELİKOPTER 2 ADET HELİKOPTER MOTORU ÖZEL ALET TECHİZAT VE YEDEK PARÇA SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

Kurumu         :  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                     İhale Tarihi    : 10 AĞUSTOS 2016

Dairesi           :  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı                                                    İhale Saati      : 14:00

Müdürlüğü    :  Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü                                             İhale Yeri      : D.S.M.Ş.M. Top. Odası

 

S. No

Satış Yeri

Cinsi

İstif No

Parti No

Helikopter

Modeli

Miktarı

Birimi

Muhammen Bedel

Fiyat İndirimi

% 10 Teminat

Para Birimi

1

OGM

Dauphın Helikopter

S/N : 6302 N1

1

AS 365

1987

1

Adet

265.200

% 49

26.520

USD

2

OGM

Dauphın Helikopter

S/N : 6303 N1

2

AS 365

1987

1

Adet

330.250

% 49

33.025

USD

3

OGM

Dauphın Helikopter

S/N : 6434 N2

3

AS 365

1991

1

Adet

612.000

% 49

61.200

USD

4

OGM

Dauphın Hel. Motoru

S/N : 5044

4

AS 365

 

1

Adet

127.500

% 49

12.750

EURO

5

OGM

Dauphın Hel. Techizat

Helikopter

5

AS 365

 

66

Kalem

75.256

% 49

7.526

EURO

6

OGM

Dauphın Özel Aletler

Helikopter Özel

6

AS 365

 

35

Kalem

41.371

% 49

4.137

EURO

7

OGM

Dauphın Hel. Yedek Parça

Helikopter

7

AS 365

 

371

Kalem

591.325

% 49

59.133

EURO

8

OGM

Ecureuıl Helikopter

S/N : 5354

8

AS 355

 

1

Adet

265.108

% 49

26.511

EURO

9

OGM

Ecureuıl Helikopter

S/N : 5357

9

AS 355

 

1

Adet

275.308

% 49

27.531

EURO

10

OGM

Ecureuıl Helikopter

S/N 5369

10

AS 355

 

1

Adet

265.108

% 49

26.511

EURO

11

OGM

Ecureuıl Hel. Motoru

250 C 20F

11

AS 355

 

1

Adet

91.800

% 49

9.180

USD

12

OGM

Ecureuıl Hel. Teçhizat

Helikopter

12

AS 355

 

33

Kalem

16.232

% 49

1.623

USD

13

OGM

Ecureuıl Özel Aletler

Helikopter Özel

13

AS 355

 

32

Kalem

13.471

% 49

1.374

EURO

14

OGM

Ecureuıl Hel. Yedek Parça

Helikopter

14

AS 355

 

148

Kalem

188.010

% 49

18.801

EURO

 

1 - Satışa konu malzemelerin tamamına teklif verilebileceği gibi kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

2 - Söz konusu ihale 10.08.2016 ÇARŞAMBA günü günü saat 14.00’de Orman Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. 8/1 Zemin Kat İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Toplantı Odasında yapılacaktır.

3 - İhale dokümanı Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. 8/1 Zemin Kat Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü odasında 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasının KDV. dahil 100,00 TL. bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir.

4 - İhale dokümanı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait "istekli mümessili" olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Muhasebe Servisinden temin edebilirler.

5 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelebilecek gecikmeler ve telgraf/fax ile yapılacak başvurular kabul edilmez.

6 - İhaleye katılabileceklerde aranılacak şartlar İdari Şartnamenin 7. Maddesinde belirtilmiştir.

7 - Bu iş için istekliler teklif ettikleri bedelin % 10'undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatı İdari Şartnamenin 25. Maddesinde belirtilen şartlara göre vereceklerdir. Geçici teminatın mektup olarak verilmesi halinde teminat mektubunun geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 210 gün olacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

9 - Satışa konu malzemeler önceden haber verilmek koşuluyla ihale tarihinden bir gün öncesine kadar. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri (iş günü olması şartıyla) 10.00 - 16.00 saatleri arasında OGM Helikopter Hangarı Türkkuşu Tesisleri Etimesgut/ANKARA adresinde görülebilir.

10 - Bu ihalede Kuruluşumuz 2886 Sayılı Kanun Hükümlerine tabi olup, satış mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte ve tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbest olduğu gibi öncelik T.C. Kamu Kuruluş ve Teşkillerindedir.

11 - Helikopter alım ve satış sonrası tescil giderleri ve her türlü vergi resim ve harçlar alıcıya aittir.

12 - Helikopter alım ve satış sonrası nakil, taşıma, uçuş izinleri ve sigorta giderleri alıcıya aittir.

13 - İhaleyi yapıp yapmamakta Kurumumuz serbesttir.

İlan olunur.

TEL                               :  0 312 296 3569 - 3570

FAX                             :  0 312 296 3572

BANKA HESAP NO  :  ANKARA Kamu Girişimci Şubesi

                                         TR 16 000 1 00 25330 0 6288169 5025

6901/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih/Saat

100.Yıl (K.Ocağı)

7811

10

6.000

12.000.000,00

360.000,00

TİCK E=1.60 Y en çok=Serbest

10.08.2016/16:00

 

2 - İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

5 - İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin %51 (yüzdeellibir) oranı peşin olarak ödenecek, kalan %49 (yüzdekırkdokuz) oran ise iki eşit taksit halinde 1. taksit peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde 2. taksit ise peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksit bedeli 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir.

11 - Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır.

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa ihale bedelinin %51 (yüzdeellibir) oranı peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 10/08/2016 günü saat 16.00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) dir.

6877/1-1