26 Temmuz 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29782

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimliğinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden:

İLANEN TEBLİGAT

30.03.2011 tarihinde Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2011/364 sayılı Değişik İş Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 30.06.2007 tarihli Değişik İş No: 2007/1508 sayılı el koyma kararına istinaden kaçak eşya naklinde kullanılması nedeniyle yakalanarak Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Erenköy Kaçak Araç Şefliğince teslim edilen 34 BZ 011 plakalı HYUNDAİ marka H.350 tipli 1998 model KMFHA17EPVC105091 şase, D4AET008016 motor numaralı kamyonun 11.07.2007 tarihinde 114 sıra numarasına kayden Müdürlüğümüz bağlantısı Erenköy Kaçak Araç Şefliği ambarına teslim edilmiştir.

17395345 sayılı, 19.07.2016 tarihli yazımız ile DOĞUŞ TEKS. MAK. YEDEK PAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmanız adına kayıtlı araç özet bilgilerinde belirtilen ONUR SAN. SİT. KIŞLA CAD. TİKVEŞLİ SOKAK NO: 199 EYÜP/İSTANBUL adresine tebligat çıkartılmış, anılan tebligat yazımız PTT tarafından iade edilmiştir.4458 Sayılı Gümrük Kanunun Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler başlıklı 177. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi gereğince söz konusu 34 F 4114 plakalı aracın yazımız tebliğ tarihinden itibaren, en geç 30 gün içerisinde Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden teslim alınmasını, aksi halde anılan kanunun 177 ile 180. maddeleri kapsamında firmanıza ait 34 BZ 011 plakalı aracın tasfiye işlemine tabi tutulacağının bilinmesini tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

NOT: 1 - Aracın Kayıtları Kapalı olduğundan, aracınıza ait trafik kayıtları açılmadan firmanıza yediemin olarak teslim edilmeyecektir.

NOT: 2 - Araç Özet Bilgileri üzerinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile diğer tüzel kişilerin icra şerhleri bulunduğundan, anılan kuruluşlara ait şerhleri firmanız tarafında kaldırılması durumunda firmanıza teslim edilecektir.

NOT: 3 - Firmanız aracı teslim alması, durumunda, ARAÇ ÜZERİNE SATILMAZ DEVREDİLEMEZ şerhi eklenmek kaydı ile firmanıza yediemin olarak teslim edilecek olup, aksi halde teslim edilmeyecektir.

6865/1-1


 


 

 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            79.00.479

Toplantı Tarihi ve No    : 28.04.2016 - 117                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.04.2016 - 1675                                       GAZİANTEP

Kilis İli, Merkez İlçe, Şıhabdullah Mahallesi, Kentsel sit alanı içinde, özel mülkiyete ait, tapuda 64 ada, 44 parseldeki tescilsiz taşınmazın tescil talebinin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin; Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.10.2015 tarih ve 1045 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 12.04.2016 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kilis İli, Merkez İlçe, Şıhabdullah Mahallesi, Kentsel sit alanı içinde, özel mülkiyete ait, tapuda 64 ada, 44 parseldeki tescilsiz taşınmazın Kentsel sit alanının bir parçası olması ve geleneksel Kilis sivil mimarlık örneklerinin izlerini taşıması nedeniyle 2863 sayılı Kanunun 6/d Maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, taşınmazın koruma grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı” başlıklı ilke kararı gereği “2. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, Koruma Amaçlı İmar Planına işlenmesine, alana yönelik imar plan tadilatının yapılmasına, yapıya yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi sebebi ile ilgililerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildi.

6834/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                              46.01.5

Toplantı Tarihi ve No    : 31.03.2016 - 115                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31.03.2016 - 1650                                       GAZİANTEP

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Dedebaba Mahallesi, sit alanı dışında yer alan, mülkiyeti vakıflara ait, 208 ada, 1 parseldeki 1. Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı Pirali Camisi minaresi ve Pirali Camisine yönelik Müdürlüğümüzce yürütülen tespit çalışmasında koruma alanının Kurulumuzda değerlendirilmesi talebine ilişkin; Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.12.2006 tarih ve 2266 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 18.03.2016 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Dedebaba Mahallesi, sit alanı dışında yer alan, mülkiyeti vakıflara ait, 208 ada, 1 parseldeki 1. Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı Pirali Camisi minaresi ve Pirali Camisine yönelik hazırlanan Koruma Alanı haritasının 2863 Sayılı Yasanın 8. maddesi doğrultusunda uygun olduğuna (OLUMLU), söz konusu koruma alanının imar planlarına işlenerek Kurulumuza iletilmesine, alanda KUDEB yönetmeliğinin geçerli olduğuna anılan yasanın ilgili maddesi uyarınca yapılacak her türlü uygulama için Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi.

 

6833/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             46.01.11

Toplantı Tarihi ve No    : 31.03.2016 - 115                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31.03.2016 - 1651                                       GAZİANTEP

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, sit alanı dışında yer alan, mülkiyeti belediyeye ait, 26 ada, 14 parseldeki 2. Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıya yönelik Müdürlüğümüzce yürütülen tespit çalışmasında koruma alanının Kurulumuzda değerlendirilmesi talebine ilişkin; Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.02.2016 tarih ve 1584 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 18.03.2016 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, sit alanı dışında yer alan, mülkiyeti belediyeye ait, 26 ada, 14 parseldeki 2. Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıya yönelik yönelik hazırlanan Koruma Alanı haritasının 2863 Sayılı Yasanın 8. maddesi doğrultusunda uygun olduğuna (OLUMLU), söz konusu koruma alanının imar planlarına işlenerek Kurulumuza iletilmesine, alanda KUDEB yönetmeliğinin geçerli olduğuna anılan yasanın ilgili maddesi uyarınca yapılacak her türlü uygulama için Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi.

 

6832/1-1