26 Temmuz 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29782

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖN YETERLİK İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


1. KATEGORİ ATIK YAĞ İLE YAĞ VARİLLERİ SATILACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TABLET PC SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET TEKERLEK ÖLÇÜM CİHAZI ALINMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


1 ADET DİZEL FORKLİFT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


OTEL VE ARSA KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:


REVİZYONLARI YAPILACAK DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 14 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖN YETERLİK İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimince proje kapsamında 1 Kalem Mamul Mal Alımı - Kablosuz Cihazların Erişimi Noktası ve Kontrol Sisteminin Alımı, Montajları, Kurulumları işi 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                  :  2016/276260

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep, TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası                      :  Tel: 0 342 317 13 73   Fax: 0 342 360 17 01

c) Elektronik posta adresi                          :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

    görülebileceği internet adresi (varsa)     :  bap.gantep.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  1 Kalem Mamul Mal Alımı - Kablosuz Cihazların Erişimi Noktası ve Kontrol Sisteminin Alımı, Montajları, Kurulumları

b) Teslim yeri                                            :  Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep, TÜRKİYE

c) Teslim tarihi                                          :  İşe başlama tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) Takvim Günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                       :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                        :  12.08.2016 Cuma günü - Saat: 10.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.6’den görülebilir.

5 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Gaziantep Üniversite Şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 no.lu hesaba yatırılmak zorundadır. Ön yeterlik dokümanı 150,00-TL (Yüz Elli Türk lirası) ve ihale dokümanı 150,00TL (Yüz Elli Türk lirası) karşılığı Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep, TÜRKİYE adresinden satın alınabilir

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 12.08.2016 tarihi saat 10.00’a kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep, TÜRKİYE adresine elden teslim edilebilecektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmeyecektir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6887/1-1


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Madeni Yağ Mal Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2016/278569

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu Malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Sıra No

Adı

Evsafı

Ölçüsü

Miktarı

1

Kapalı Sistem Dişli Yağı

Gravis M220

Kg.

1.480

2

Kapalı Sistem Dişli Yağı

Gravis M320

Kg.

1.660

3

Hidrolik Sistem Yağı

Hydro Oil HD 46

Kg.

5.940

4

Hidrolik Sistem Yağı

Tellus 68

Kg.

160

 

b) Teslim Yeri:                             :  Kırşehir Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Süresi                            :  Sözleşme imzalanmasını müteakiben 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde teslim tek parti halinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200  KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                           :  05.08.2016 Cuma Günü, Saat 10.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6864/1-1


ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/274937

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ankara Yolu 9. Km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde başlamak üzere toplam 14 işçi ile Fabrika Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım işlerinin ±%20 toleranslı 5 ay süreli hizmet işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminden başlamak üzere  ±%20 toleranslı 5 ay süreli

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                        :  16/08/2016 Salı günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6810/1-1


1. KATEGORİ ATIK YAĞ İLE YAĞ VARİLLERİ SATILACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin satışı işi Kapalı Teklif ve Artırım İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin;

a) Adres                                     :  18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Çan / ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 286 435 33 70 - 71 / 0 286 435 33 75

c) Elektronik Posta Adresi         :  cantermik@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü, miktarı             :

 

S. No

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1 -

1. Kategori Atık Yağ

  30 Ton

 

59,00 TL

08.08.2016

2 -

Yağ Varilleri

137 Adet

 

 

08.08.2016

 

b) Teslim yeri                            :  18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Atık Yağ Depolama Alanı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde bedeli peşin yatırılarak teslim alınacaktır.

d) İhale usulü                             :  Kapalı teklif açık artırım yolu ile

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  08.08.2016 Tarih, Saat :14.00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini             :  18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi

4 - İhale dökümanı                     :  (Dosya No: CEV - 2016 / 11)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Satış Teklif İsteme Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan / ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 59,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 08/08/2016, saat 14:00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

6793/1-1


TABLET PC SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1260 adet Tablet PC kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05.08.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6861/1-1


1 ADET TEKERLEK ÖLÇÜM CİHAZI ALINMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/273028

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0 216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Sirkeci Marmaray Loko Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü’ne 1 adet tekerlek ölçüm cihazı alınması işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 16.08.2016 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 16.08.2016 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6777/1-1


1 ADET DİZEL FORKLİFT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/272942

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         : 0 216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Halkalı Loko Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü’ne 1 adet dizel forklift temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 05.08.2016 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 05.08.2016 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6778/1-1


OTEL VE ARSA KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu              :  88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ

İşin Niteliği                :  74 ADA 12 VE 14 NOLU PARSELLERİNDE BULUNAN OTEL VE ARSASININ KİRALANMASI

Muhammen Bedeli     :  41.500,00 TL/AY +KDV

İhale Süresi                :  15 YIL

Geçici Teminat (%3)  :  270.000,00 TL

İhale Usulü                :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ- ARTTIRIM

Şartname Bedeli         :  500,00 TL

İhale Tarihi                 :  05.08.2016 Cuma günü

İhale Saati                  :  09:00

1 - İHALEYE KATILIMA ŞARTLARI

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 05.08.2016 Cuma günü ve Saat 09:00’da Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihaleye verilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 05.08.2016 Cuma günü saat:09:00 da yapılacaktır.

İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)

e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

f. İmza sirküleri vermek:

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

g. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,

h. İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge.

i. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

j. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

k. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

l. İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı veya noter tasdikli örneği

m. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

2 - İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır.

3 - İhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

İlan olunur.

6785/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Satıkadın Mahallesi tapulamasına kayıtlı 16 (onaltı) adet bağımsız bölüm ile Fatih Mahallesi tapulamasına kayıtlı 1 (bir) adet Akaryakıt ve LPG satış istasyonu arsası, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45,46 ve 47’nci maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazların Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 12.08.2016 Cuma günü saat 11.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazların bedeli peşin tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

ALAN (M²)

KAT

TOPLAM DEĞERİ (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (¨)

SATIKADIN

1124

1

1 NOLU BÜRO

84,65 m²

1

¨ 125.000,00.

¨ 3.750,00.

2 NOLU BÜRO

76,25 m²

1

¨ 120.000,00.

¨ 3.600,00.

3 NOLU BÜRO

80,60 m²

1

¨ 130.000,00.

¨ 3.900,00.

4 NOLU BÜRO

84,65 m²

2

¨ 125.000,00.

¨ 3.750,00.

5 NOLU BÜRO

76,25 m²

2

¨ 120.000,00.

¨ 3.600,00.

6 NOLU BÜRO

80,60 m²

2

¨ 130.000,00.

¨ 3.900,00.

7 NOLU BÜRO

84,65 m²

3

¨ 125.000,00.

¨ 3.750,00.

8 NOLU BÜRO

76,25 m²

3

¨ 120.000,00.

¨ 3.600,00.

9 NOLU BÜRO

80,60 m²

3

¨ 130.000,00.

¨ 3.900,00.

10 NOLU BÜRO

84,65 m²

4

¨ 125.000,00.

¨ 3.750,00.

11 NOLU BÜRO

133,00 m²

4

¨ 205.000,00.

¨ 6.150,00.

12 NOLU BÜRO

80,60 m²

4

¨ 130.000,00.

¨ 3.900,00.

13 NOLU ASMA KAT DÜKKÂN

48,05 m²

ZEMİN

¨ 155.000,00.

¨ 4.650,00.

14 NOLU ASMA KAT DÜKKÂN

261,95 m²

ZEMİN

¨ 800.000,00.

¨ 24.000,00.

15 NOLU DÜKKÂN

80,00 m²

BODRUM

¨ 260.000,00.

¨ 7.800,00.

16 NOLU DÜKKÂN

75,00 m²

BODRUM

¨ 205.000,00.

¨ 6.150,00.

 

MAHALLESİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

ALAN

(M²)

ARSA M² BEDELİ (¨)

TOPLAM BEDELİ (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (¨)

FATİH

ARSA

2444

11

3.020,00m²

¨ 300,00.

¨ 906.000,00.

¨ 27.200,00.

6813/1-1


REVİZYONLARI YAPILACAK DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 14 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/275400

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00    (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

      adı ve miktarı                    :  14 Kalem Malzeme

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19.08.2016 günü, saat 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6818/1-1