21 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29777

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gedik Üniversitesinden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TEBLİGAT METNİ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 25/05/2007 tarih ve İŞL/1206-6/22143 sayılı İşleme Lisansı sahibi SER-PORT YAĞ SANAYİ VE DEPOLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

6737/1/1-1

—————

TEBLİGAT METNİ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 15.03.2007 tarih ve İŞL/1130-3/21647 sayılı İşleme Lisansı sahibi ÖZCOŞKUN YAKIT TEKSTİL GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C    06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

6737/2/1-1


Adalet Bakanlığından:

Bahçe Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/41 Esas, 1996/153 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6736/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Tekel Mensupları Yardımlaşma Vakfı, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/09/2014 tarih ve E: 2009/105, K: 2014/402 sayılı Mahkeme kararı ve Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 24/05/2016 tarih ve E: 2016/2716, K: 2016/8432 sayılı onama kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6729/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜMÜ

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Doçent

(1, 2, 3)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

1

Moleküler kardiyoloji alanı ile ilgili uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç.

(1, 2, 3)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

3

1

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Küresel göç ve toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmaları bulunmak.

 

1 - Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak ve doktora sonrası teorik ve deneysel araştırma çalışmaları ve tecrübeleri bulunmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

6774/1-1


Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Aranan Şartlar;

• Üniversitelerin Ekonomi Bölümünden lisans diplomasına sahip olmak. Yüksek Lisansını Ekonomi alanında yapmış olmak. Doktorasını Maliye alanında yapmış ve Doçentliğini Maliye alanında almış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof.

1

Üniversitelerin Ekonomi Bölümünden lisans diplomasına sahip olmak. Yüksek Lisansını Ekonomi alanında yapmış olmak. Doktorasını Maliye alanında yapmış ve Doçentliğini Maliye alanında almış olmak.

 

Başvuru adresi

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi: Bahar ALYAR

Adres   :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        :  0 216 4524585-86/1120

Fax       :  0 216 452 87 17

6707/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

 

 

Denizcilik Eğitimi

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak, Denizcilik alanında 20 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Sayısal Yöntemler (*)

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentliğini almış olmak. İşletme Sayısal Yöntemler alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Hidrolik

Profesör

1

Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak. İnşaat Mühendisliği alanında diferansiyel transform yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak.

Mekanik (Makina)

Profesör

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Düşük sıcaklıklarda kompozit malzemelerin tekil ve tekrarlı darbe davranışları konusunda çalışmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Proses Yeterlilik Analizi - SMED Yalın Üretim - Taguchi yaklaşımı ilişkisi ile performans analizi alanlarında yayınlar yapmış olmak.

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programı

Profesör

1

Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Isı probleminin çeşitli bölgelerde eliptik fonsiyonlar cinsinden çözümü konularında çalışmaları olmak. Eğitim ve öğretimde alanında en az 20 (yirmi) yıl akademik deneyimi olmak.

6715/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince 2013-2015-2016 yıllarında alınmış aşağıda adı ve soyadı, bilinen son adresleri, Encümen tarih ve sayıları ile ceza miktarları belirtilen toplam altı mükellefe ait Encümen kararlarındaki cezaların tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararlar tebliğ edilmek üzere belirtilen adreslere gönderilmiş olup; ilgililerin adreslerinde bulunmamaları ve başka adreslerinin de belirlenememesi nedeniyle kendilerine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle; söz konusu cezalara ait Encümen kararlarının terkin edilebilmesi ve ilgililerine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere aşağıda adı geçen kişilere ilanen tebliğ olunur.

 

S. No

Adı ve Soyadı

Adresi

Faaliyeti

Enc. Kar. Tar. No'su

Para Cezası Miktarı

1

Nejla GÜÇLÜ

Çayyolu Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi Hilmi Barlas Parkı F Blok No: 50/1

İçkili Lokanta

21.11.2013/1278

500.00 TL.

2

Ahmet Görkem YÜCEL

Eryaman Susuz Mahallesi Karlıdağ Caddesi Selvi Evleri Sitesi 1/D No: 4

Emlak ve Danışmanlık Bürosu

26.03.2015/493

208.00 TL.

3

Miraç GÜNDAY

Demetevler 357.Cadde No: 17/G

Playstation Cafe

22.10.2015/1115

208.00 TL

4

Selahattin BİNGÖL

Yenimahalle Karşıyaka Mahallesi 513. Cadde No: 44/B

Çiğ Köfte Satış

12.11.2015/1182

208.00 TL.

5

Celal CEYHAN

Susuz Mahallesi Dempa San.Sit. 379. Sok. No: 3-4-5-6

Çay Ocağı

14.04.2016/295

219.00 TL.

6

Servet DAŞDEMİR

Beştepe Mahallesi Meriç Sok. No: 54/A

Pastane

21.04.2016/317

219.00 TL.

6728/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84220/32 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

       ADA/PARSEL                                           MEVKİİ

            60563/10                                              ÖZEVLER

             60576/7                                               ÖZEVLER

            60576/23                                              ÖZEVLER

6727/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ