21 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29777

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


Supply of Equipment for Yozgat Business Support Office


100 GR. ALTINBAŞ TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN ÇEŞİTLİ TİP VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


PANCAR BIÇAĞI OTOMATİK BAĞLAMA APARATI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TOPLAM 3.490 m²’LİK DEPONUN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


GSM BAZ İSTASYONU (KULE) KURULMASI İÇİN ALAN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


500.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çan Belediye Başkanlığından:


OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 20 TL. ile en çok 200.580 TL. arasında değişen; 26/07/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2 TL. en çok 20.058 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen çay, ütü, sabun ve muhtelif oyuncak v.b. cinsi 15 grup eşya açık artırma suretiyle, NESİMİ MAHALLESİ NESİMİ KÜME EVLERİ No: 20 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinde 27/07/2016 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6717/1-1


Supply of Equipment for Yozgat Business Support Office

EuropeAid/138282/ID/SUP/TR

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT/ DoEUFP) intends to award a supply contract for 'Yozgat Business Support Office' which will be established for strengthening the entrepreneurial infrastructure in Yozgat/Turkey with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)The tender dossier is available from

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for EU and Foreign Affairs, Directorate of European Union Financial Programmes, (MoSIT/DoEUFP) TOBB İkiz Kuleleri C-Blok Kat:23 İdari İşler Odası (Administrative Office) (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 Çankaya Ankara/TURKEY (TR)

and will also be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

The deadline for submission of tenders is 12:00 noon (Local Time- Turkey) on 19/09/2016.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and on the MoSIT/DoEUFP website at http://ipa.sanayi.gov.tr .

6784/1-1


100 GR. ALTINBAŞ TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan, 3 Kalem 100 Gr. Altınbaş Teneke Kutunun (sade 1.000.000 adet-Bergamot 2.500.000 adet - Karanfil 500.000 adet), %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 - TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.08.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6669/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN ÇEŞİTLİ TİP VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/270167

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  3 KALEM VAGON MALZEMESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 18.08.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6759/1-1


PANCAR BIÇAĞI OTOMATİK BAĞLAMA APARATI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Pancar Bıçağı Otomatik Bağlama Aparatı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/258144

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) – Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 adet pancar bıçağı otomatik bağlama aparatı satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                            :  Ilgın Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşme tarihinden itibaren en fazla 150 (Yüzelli) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                        :  02/08/2016 Salı günü Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (YüzonsekizTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6672/1-1


TOPLAM 3.490 m²’LİK DEPONUN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi 2108 ada 19 parselde bulunan 938 m² kapalı, 2.552 m² açık olmak üzere toplam 3.490 m²’lik deponun kiralanması ihalesi işi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliğinin 48. ve 101. maddelerine göre açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasından muhammen bedel üzerinden açık artırmaya gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                        :  Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0312 211 01 70 - 0312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi            :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

 İnternet adresi                              :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin

    edileceği yer ve ücreti               :  A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü,    100,00-TL

                                                         Posta Yoluyla                         150,00-TL

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi 2108 ada 19 parselde bulunan 938 m² kapalı, 2.552 m² açık olmak üzere toplam 3.490 m²’lik deponun kiralanması işi

b) İşin Süresi                                :  Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren10 yıldır.

c) Muhammen Bedel                    :  Aylık 21.000,00-TL

d) Geçici Teminat                         :  75.600,00-TL

e) Kati Teminat                             :  Oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının % 6’sı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                          :  03/08/2016 - 14:00

c) Teklif Mektuplarının en son

    teslim tarihi, saati, teslim yeri    :  03/08/2016 - 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6720/1-1


GSM BAZ İSTASYONU (KULE) KURULMASI İÇİN ALAN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Koşu Yolu Parkı içerisinde, 3258 ada 1 parselde bulunan 100 m²’ lik alan üzerine GSM Baz İstasyonu (Kule) kurulması için alan kiralanması işi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliğinin 48. maddesine göre açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasından muhammen bedel üzerinden açık artırmaya gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                        :  Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0312 211 01 70 - 0312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi            :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi                           :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin

    edileceği yer ve ücreti               :  A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü,    100,00-TL

                                                         Posta Yoluyla                         150,00-TL

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Koşu Yolu Parkı içerisinde, 3258 ada 1 parselde bulunan 100 m²’lik alan üzerine GSM Baz İstasyonu (Kule) kurulması işi

 b) İşin Süresi                               :  Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır.

c) Muhammen Bedel                    :  Yıllık 65.000,00-TL                                           

d) Geçici Teminat                         :  10.000,00-TL

e) Kati Teminat                             :  Oluşacak kira bedelinin 5 yıllık tutarının %6’sı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                          :  02/08/2016 - 14:00

c) Teklif Mektuplarının en son

    teslim tarihi, saati, teslim yeri    :  02/08/2016 -14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6719/1-1


500.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/270039

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/4469-4199 - Faks: 311 53 05

c) WEB Adresi                                       :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  500.000 kg dökme SAE 40 dizel motor yağı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 12/08/2016 Cuma günü saat 14.30 ’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV. Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6722/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

2015/048 nolu Bilimsel Araştırma Projesi Kapsamında kullanılmak üzere 1 Adet Değişken Açılı Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera Sistemi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki esaslarının 19 uncu maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. [Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.]

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                  :  2016/268954

1-İdarenin

a) Adresi                                                   :  Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası                      :  0 262 303 11 09-07/0 262 303 11 23

c) Elektronik posta adresi                          :  kocaelibilimsel@gmail.com

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

    görülebileceği internet adresi (varsa)     :

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  1 Adet Değişken Açılı Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera Sistemi

b) Teslim [yeri/yerleri]                              :  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                           :  Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                       :  Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu

Umuttepe Yerleşkesi

b) Tarihi ve saati                                        :  09/08/2016 tarih ve saat:14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2) Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

4.4.1.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığı oluşturanlardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

4.4.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması

4.4.2.1. Adaylar, satın alınan cihaz/cihazlar bütün donanımı ile birlikte en az 2 (iki) yıl ücretsiz garantili, garanti süresi bitiminden itibaren 8 (Sekiz) yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisini İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunacaktır.

4.4.2.2. Teklif edilen ürün ve İsteklinin T.C İlaç ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların ürün numaraları (UBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şarttır.

4.4.2.3. Adaylar, GAMA Kamera için NEMA Standartlarında uygunluk belgesi ön yeterlilik başvuru dosyasında sunmalıdır.

4.4.2.4. Teklif veren firmalar, teklifleri uygun bulunduğu taktirde cihazın kullanılacağı mekan ve uygulamalarla ilgili radyasyon güvenliği önlemlerinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun standartlarına göre sağlanmasından ve ilgili kurumdan Nükleer Tıp Anabilim Dalı adına kullanım lisansının alınması ile ilgili masraflardan sorumlu olacaklardır.

4.4.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.4.3.1. Teklif verecek firmalar bu şartnamede belirtilen özellikler için cihazlarının niteliklerine göre her maddeye açıklayıcı ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.4.3.2. Tekliflerle birlikte cihaza ilişkin üretim verilerini (product data) de kapsayan 1 takım olmak üzere kullanım, bakım kılavuzu gerekli diğer teknik dokümanlar verilmelidir. Teklif edilen cihaz, yardımcı ekipman, standart, opsiyonel softwareler ile ilgili datasheet ve broşürler üzerinde şartnameye uyan maddeleri işaretlenerek ihale ön yeterlilik dosyasına eklenecektir. Şartnamede yer alan ancak broşürlerde gösterilemeyen her bir madde için üretici veya ithalatçı firmanın bu maddeyi karşılayabildiğine dair yazılı belgeler ihale ön yeterlik dosyasında bulunacaktır.

4.4.3.3. Teklif sonrası değerlendirme aşamasında teknik ve kullanım özellikleriyle ilgili demonstrasyon ya da bilgilendirme yapılmak istenirse bununla ilgili koşulların belirtildiği yazılı belge ihale ön yeterlik dosyasında sunulacaktır.

Yukarıda sayılan belgeler İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunulacaktır.

4.5. Yeterliliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir.

4.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.6.1. Her türlü tıbbi cihaz teslimleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) ve ihale dokümanı 140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Umuttepe Yerleşkesi İzmit/KOCAELİ adresinden satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 09/08/2016 tarihinde Salı günü Saat:14.00’a kadar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Umuttepe Yerleşkesi İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6718/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin;

a) Adı                                        :  Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                   :  Tandoğan Mah. Billur Sok No: 8 Sincan/ANKARA

c) Telefon numarası                   :  444 4 762 - Dahili 344/347

ç) Faks numarası                       :  0312 271 12 72

d) Elektronik posta adresi          :  sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.

e) İlgili personel                         :  Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İHALENİN KONUSU:

2.1. Adı: Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mah. 1392 ada 12 parsel ve Mülk Mah. 233 ada 15 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılması işidir.

2.2. Taşınmazların Evsafı:

1392 ada 12 parsel; Konut Parseli olup 2 katlı Ayrık Düzen ve Yapılaşma Koşulları TAKS = 0.15, KAKS=0.30’dur. Arsanın toplam inşaat alanı 149,40 m2 dir. Zeminde 74,70 m2 lik inşaata alanına sahiptir.

233 ada 15; Mülk Mahallesinin yerleşim merkezinde kadastro parselidir. Onaylı imar planı bulunmamaktadır. Belediye Hizmetlerinden (yol, su, elektrik ve otobüs hizmetlerinden) yararlanmaktadır.

3 - MUHAMMEN BEDELİ ile GEÇİCİ TEMİNAT TUTARLARI ve İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

 

S. No

Mahallesi

Ada Parsel No

M2

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Mustafa Kemal Mahallesi

1392 ada

    12 parsel

498 M2

99.600,00 TL

2.988,00 TL

03.08.2016

14.00

2

Mülk Mahallesi

  233 ada

    15 parsel

2918,89 M2

77.846,80 TL

2.335,41 TL

03.08.2016

14.30

 

4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ:  Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi Tandoğan Mah. Billur Sok. No: 8   2. Kat Meclis Toplantı Salonu Sincan/ANKARA adresinde yapılacaktır. Teklifler ihale tarih ve saatlerine kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ:

5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.

a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Tandoğan Mah. Billur Sok. No: 8   1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sincan/ANKARA

b) Şartname satış bedeli: 150,00 TL

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.

6.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),

b) Noter onaylı imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü ve/veya imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus kayıt örneği,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

6.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya diğer resmi makamlardan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Noter onaylı tüzel kişiliğe ait imza ve yetki sirküleri,

c) Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girilecek ise bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi,

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi tamamen kabul etmiş sayılırlar.

8 - İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

6726/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyetleri Çan Belediyesine ait, Çanakkale İli, Çan İlçesi, İstiklal Mahallesinde bulunan 3 pafta, 55 ada, 22 parselde imar planında, akaryakıt istasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri olan 1 adet arsa ve 19 LII pafta, 604 ada, 32-33-34 parsellerde bulunan 3 adet arsa 2886 Sayılı İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Arttırma Usulü” suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Adı geçen arsaların satış ihalesi 02.08.2016 Salı günü saat 15.00'de Belediye Binası 3. Katta Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak olan İstiklal Mahallesinde bulunan 4 adet arsalar:

(Açık Arttırma Usulü)

 

Sıra No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Cinsi İmar Durumu

M2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

1

İstiklal

3

55

22

Arsa Akaryakıt İstasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri

3698

2.000.000,00 TL

60.000,00 TL

2

İstiklal

19 L II

604

32

Arsa

256,11

1.250.000,00 TL

37.500,00 TL

3

İstiklal

19 L II

604

33

Arsa

256,50

750.000,00 TL

22.500,00 TL

4

İstiklal

19 L II

604

34

Arsa

256,93

1.000.000,00 TL

30.000,00 TL

 

4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

e) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

h) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

i) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

j) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

k) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur.

l) Şartname alındı makbuzu

m) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

5 - Adı geçen taşınmazın KDV’si ve satış bedeli peşin ödenecektir.

6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır.

7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

8 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

10 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

11 - Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesinde bulunan 1 adet akaryakıt istasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri olan arsa ve 3 adet arsa satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları İlan olunur.

6646/1-1


OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın her türlü faaliyetlerinde kurum demirbaşlarına kayıtlı araçlar ve kiralık araçlarda kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine göre otomatik taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 300.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 15.08.2016 tarih saat 09:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 16.08.2016 saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

6730/1-1