14 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29770

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KATI ATIK ÖN İŞLEM VE KOMPOST TESİSİ İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliğinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Akşehir Belediye Başkanlığından:


60 E1 (60, 21 KG/M’LİK) RAY SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


MAVİ DERİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


290 ADET BİLGİSAYAR, 290 ADET MONİTÖR VE 51 ADET ULTRABOOK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Babaeski Belediye Başkanlığından:


LABORATUAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KATI ATIK ÖN İŞLEM VE KOMPOST TESİSİ İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliğinden:

1 - İhalenin Konusu:

Afyonkarahisar İli Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisine gelen evsel atığın ön işleme tabi tutulacağı değerlendirilebilir malzemelerin, inorganik ve organik malzemelerin ayrıştırılacağı ve organik kısımdan kompost üretimi yapılacak olan Katı Atık Ön İşlem ve Kompost Tesisinin 01.10.2016 ile 31.12.2022 tarihleri (75 ay) arasında işletilmesi işini (KATI ATIK KULLANIMINI) kapsamaktadır. İhale sonucu belirlenen aylık Katı Atık Kullanım bedeli Yüklenici tarafından İdareye ödenecektir. İdare Yükleniciye herhangi bir bedel ödemeyecektir.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                          :  Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği

2.2. İlgili Birim                             :  Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği

2.3. İlgili Adres                            :  Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası. Kat: 5 Daire: 510 - 511 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR

2.4. İletişim Telefonu, Faks          :  0 272 214 28 03 - 0 272 214 28 04

2.5. İhalenin Yapılacağı yer          :  Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Afyonkarahisar Belediyesi Kat: 3 Encümen Toplantı Salonu)

2.6. İhale Tarihi ve Saati               :  27/07/2016 Çarşamba günü Saat: 11:00

2.7. İhale Usulü                            :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif (artırma) Usulü

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

3.1. İhale konusu için Katı Atık Kullanım bedeli alınacaktır. Söz konusu iş için KDV hariç aylık 5.000 TL, işin süresi boyunca (01.10.2016 - 31.12.2022) muhammen bedeli 375.000 (üçyüz yetmiş beşbin türklirası) TL olarak belirlenmiştir. Aylık bedel üzerinden artırım yapılacaktır. İhale sonucu belirlenen aylık Katı Atık Kullanım bedeli her yıl TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranlarındaki katsayı ile güncellenecektir.

3.2. İhale konusu işin geçici teminatı, muhammen bedelin toplam tutarı olan 375.000,00 TL’nin %3’ü (yüzde üç) olup, 11.250,00 TL’dir. Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, kesin teminatın haricinde EK KESİN TEMİNAT alınacaktır. Ek kesin teminat 200.000 TL olacaktır.

4 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliğinden(Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası. Kat: 5 Daire: 510 - 511 MERKEZ/ AFYONKARAHİSAR), 200,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

5.1. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

5.3. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

5.4. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin yukarıda ilk üç maddede belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin sunulması,

5.5. İhale şartnamesinde belirlenen Geçici teminata ait dekont belgesi veya banka teminat mektubu,

5.6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.7. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

5.8. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

5.9. Benzer iş olarak kabul edilecek belgeler:

Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi İşletmesine ait Lisans Belgesi veya

Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi İşletmesi veya

Katı Atık Ön İşlem ve Kompost Tesisi İşletmesi veya

Çöplerin toplanması, taşınması, cadde ve sokakların el ve süpürge makinesi ile süpürülmesi hizmet işlerine ait İş Bitirme veya İş Teyit Belgesi veya Referans Belgesi Benzer İş olarak kabul edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

6552/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Akşehir Belediye Başkanlığından:

Aşağıda belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 45, 46, 47. maddelerine uyularak açık artırma ihale suretiyle Belediye Encümeni huzurunda 26.07.2016 tarihinde saat 15,00’de yapılacaktır.

Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Seyran Mahallesi, Sanayi Bulvarında 217 ada, 18 parsel nolu imar planına göre ticari, akaryakıt ve LPG istasyonu alanında kalan ve akaryakıt istasyonu olarak kullanılabilen 2.895,52 m2’lik taşınmazın muhammen bedeli KDV dahil 3.600.000,00. TL, geçici teminatı 108.000,00.TL.’dir.

Taliplilerin 26/07/2016 tarihinde Salı günü ihale saatine kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve teminat makbuzlarını plastik dosya içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00. TL. bedelle alınabilir.

6438/1-1


60 E1 (60, 21 KG/M’LİK) RAY SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/252108

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1   GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

2.000 ton 60 E1 (60,21 Kg/m’lik) doğrusal kütleye sahip ray (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 26/07/2016 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6440/1-1


MAVİ DERİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 10.000 kg mavi deri poşeti (80x110 cm 210 mic.) alımı 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü saat: 14.00’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 77 - 78 - 80

6551/1-1


290 ADET BİLGİSAYAR, 290 ADET MONİTÖR VE 51 ADET ULTRABOOK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 290 adet Bilgisayar, 290 adet Monitör ve 51 adet Ultrabook kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine; 290 adet bilgisayar Hp Elitedesk 800 G2, Lenovo M900 veya Dell Optiplex 7040M marka/modeline; 290 adet Monitör Hp Elite Display E240, Lenovo T2424P veya Dell P2414H marka/modeline ve 51 adet Ultrabook Hp Elitebook 840 G3, Lenovo T460 veya Dell Latitude 7470 marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/07/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine; 290 adet bilgisayar Hp Elitedesk 800 G2, Lenovo M900 veya Dell Optiplex 7040M marka/modeline; 290 adet Monitör Hp Elite Display E240, Lenovo T2424P veya Dell P2414H marka/modeline ve 51 adet Ultrabook Hp Elitebook 840 G3, Lenovo T460 veya Dell Latitude 7470 marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6549/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Babaeski Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhalenin Konusu ve Şekli

Mülkiyeti Babaeski Belediyesi adına kayıtlı; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 01/06/2016 tarih ve 554 sayılı görüşüne bağlı olarak Taşkın sorunu bulunmayan Bahçeli Kargir Mezbahane ve Arsasının aşağıdaki tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmaz malın Belediye Başkanlığının 23/06/2016 tarih ve E.1174 sayılı onayı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre satılacaktır.

İli                               :  Kırklareli

İlçesi                          :  Babaeski

Mahalle/ Köyü           :  Gazikemal Mahallesi

Mevkii                       :  Köprü Altı

Pafta No                     :  F18-A-07-C-2-A

Ada                            :  216

Parsel                         :  127

Yüzölçümü                :  13.299,80 m2

Niteliği                       :  Bahçeli Kargir Mezbahane ve Arsası

Ulusal Adres Veri

Tabanı Adresi            :  Gazikemal Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 101 - Babaeski

Muhammen Bedeli     :  3.250.000,00 TL

Geçici Teminatı          :  97.500,00 TL

İhale Babaeski Belediyesince, 02/08/2016 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:30’da Babaeski Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden K.D.V dahil 750,00.-TL (yedi yüz elli) karşılığında temin edilebilir.

Madde 2 - Muhammen Bedel ve Teminat Miktarları

Bahçeli Kargir Mezbahane ve Arsanın satış bedeli ve Geçici teminat miktarı madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu yerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları Bahçeli Kargir Mezbahane ve Arsanın muhammen bedelinin en az %3 (yüzde üç) oranında geçici teminatını ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne nakit yatırmak veya Banka Teminat Mektubu vermek zorundadır.

Bahçeli Kargir Mezbahane ve Arsanın kati teminatı %6 (yüzde altı) oranında olacaktır.

Teklifleri Kapalı zarf içerisinde 02/08/2016 tarihinde ihale saatine kadar Encümen Toplantı Salonuna teslim etmek zorundadır.

Bahçeli Kargir Mezbahane ve Arsası K.D.V’den muaftır.

Madde 3 - İhaleye Katılma Şartları

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olarak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

Madde 4 - İhale Dosyasında Aranacak Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1 - Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut)

2 - Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu

3 - İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilat makbuzu

4 - Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

5 - Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (ikametgah belgesi)

6 - Gerçek ve tüzel kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekaletname

7 - İhaleye iştirak edecek kişilerin Tüzel Kişilik olması halinde, 2016 yılı onaylı Tüzel Kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerden alacağı Tüzel Kişiliğin faaliyette olduğuna dair belge

8 - Ortak katılım halinde Otaklık beyannamesi

6367/1-1


LABORATUAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/259945

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9.km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı hizmetlerinin toplam 53 işçi ile ±%20 toleranslı 100 gün süresince yaptırılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası Laboratuvarı

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 100 gün).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  26/07/2016 Salı günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6528/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya döneminde Meydan Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 Adet Kamyon, 2 adet Yükleyici (loder) ve 1 adet Traktör Kepçe Kiralanması hizmeti işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2016/256726

1 - İdarenin;

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 km Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası       :  Tel: 0 344 419 16 09

                                                     Fax: 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız 2016/2017 Kampanya dönemi Meydan tesislerinde hareket gören günlük tahmini 1620 ton olmak üzere kampanya süresince toplam 186300 ton malzemelerin 2 kamyon, 2 yükleyici (loder) ve 1 adet traktör kepçe kiralanmak suretiyle idarenin göstereceği mahallerden yükleme, boşaltma, taşıma, düzeltme ve temizlenmesi işidir. Kampanya süresi tahmini 115 gündür. İhale konusu işin miktarı ± %20 toleranslı olacaktır.

b) Yapılacağı Yer                      :  Elbistan Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  2016/2017 Kampanyası başından İtibaren Yaklaşık 115 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Elbistan Şeker Fabrikası

b) Tarihi - Saati                          :  27.07.2016 - 14:00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6432/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Konu İş’in;

Adı

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi I. Etap 11183 Ada-5 ve 11185 Ada-7 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi, 11183 ada 5 Parsel ile 11185 ada 7 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi

İhale Yöntemi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi

600 gün

Yeri ve Miktarı

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2)

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11183

5

5.982,00

20.726,33

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11185

7

6.827,00

23.520,53

İhale kapsamında ada-parsel m2 toplamı

12.809,00

44.246,86

Asgari Şartlar

İdarece, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında "Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanında" yapılan uzlaşma görüşmeler neticesinde sözleşme imzalanan hak sahiplerine teslim edilecek olan ve Sözleşme eki Paylaşım Tablosu’nda belirtilmiş olan bağımsız bölümler; ihalede aranacak asgari şarttır.

 

11183 ada 5 parsel ve 11185 ada 7 parsel Bağımsız Bölüm Sayıları:

İdare Payı

: 139 konut + 9 işyeri

= 148 bağımsız bölüm

Yüklenici Payı

: 141 konut + 24 işyeri

= 165 bağımsız bölüm

Toplam

: 280 konut + 33 işyeri

= 313 bağımsız bölüm

Tahmin Edilen Bedel

64.524.862,57 TL (KDV dahil)

(Altmışdörtmilyonbeşyüzyirmidörtbinsekizyüzaltmışikiliraelliyedikuruş)

Geçici Teminat Miktarı

1.935.745,88 TL.

(Birmilyondokuzyüzotuzbeşbinyediyüzkırkbeşliraseksensekizkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli

300,00- TL

(Üçyüzlira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres / Yer

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 1 / 113 no’lu oda Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat:

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.30 - 11.30 / 13.30 - 16.00 saatleri arası

İhale için son evrak verme tarihi ve saati

Tarih: 28.07.2016

Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:1/113 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1    Konak / İZMİR

İhale tarihi

(dış zarfların açılması) ve saati

Tarih: 28.07.2016

Saat: 14:00

İhale salonu

(dış zarfların açılacağı yer) adresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası

Cumhuriyet Bulvarı No:1    Konak / İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma

(iç zarfların açılması) Tarih ve saati

Tarih: 04.08.2016

Saat: 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

Cumhuriyet Bulvarı No: 1    Konak / İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 1 / 113 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin %20’sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen veya mülkiyetinde bulunan arsalara yapılan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olup, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16-  İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17- İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konacaktır.

2.2. İdare payı olarak kalacak bağımsız bölümler ihale için asgari şartı olarak belirlenmiştir. İstekliler asgari şartın üstüne Türk Lirası olarak nakit para teklifinde bulunacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup,  teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6539/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

1 - a) Adı                   :  Kadıköy Belediye Başkanlığı

b) Adresi                    :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) Telefon No             :  226 8338570-1-2-3

d) Faks No                 :  226 8338574

e) e-mail adresi           :  kadıköybel@hotmail.com

f) İlgili personelin

    adı-soyadı/unvanı   :  İsmet KARAYAVRU-Başkâtip

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Satılacak Miktar (Metrekare)

1

2386

11

4.515,99

2

2406

11

5.145,42

3

2407

11

5.059,60

 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü                                :  Kapalı teklif usulü

b) İhalenin yapılacağı adres          :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) İhale tarihi                                 :  27.07.2016

d) İhale saati                                 :  14.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri   :  Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu - Kadıköy/YALOVA

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir.

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir.

5 - a)Tekliflerin sunulacağı yer                  :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi)       :  27.07.2016

c) Son teklif verme saati (ihale saati)         :  14.00

6 - İşin tahmin edilen bedeli:

2386 ada 11 nolu parsel için 3.838.592,00.-TL. dir. (Üç Milyon Sekizyüzotuzsekizbin Beşyüzdoksaniki Türk Lirası) dır.

2406 ada 11 nolu parsel için 4.373.607,00.-TL. dir. (Dört Milyon Üçyüzyetmişüçbin Altıyüzyedi Türk Lirası) dır.

2407 ada 11 nolu parsel için 4.300.660,00.-TL. dir. (Dört Milyon Üçyüzbin Altıyüzatmış Türk Lirası) dır.

7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

A) İsteklinin tebligat adres beyanı,

B) Kanuni ikametgâh belgesi.

C) 2016 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi;

a - Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.)

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi;

a - Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri.

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır.

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi germektedir.

8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’uncu maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’inci maddesi doğrultusunda 27.07.2016 günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç Zarf,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat ait alındı veya banka teminat mektubu,

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

6484/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğü           :  Aladağ                                                İhale Tarihi: 26/07/2016

Satışın Yap. İlçe/belde      :  Karacasu Beldesi                                     İhale Saati  : 14:00

Satışın Yapılacağı Yer      :  Satış Salonu

İhale Saati                         :  14:00

 

Sıra No

Satış Yeri/Depo

Cins, Nevi, Boy ve Sınıf

Parti Sayısı

Miktarı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

 

m3 / Ster*

TL

TL

1

Ortakıraç SD.

1 Sn. Nb.Kl. Çs Tom.

1

global

20

420

253

2

Muhtelif Depolar.

2 Sn. Nb. Kl. G Tom.

8

global

550

300

4958

3

Ortakıraç SD.

2 Sn. Nb.İn. Çs Tom.

2

global

40

300

362

4

Belkaraağaç SD.

2 Sn. Nb.Kl. Çk Tom.

2

global

100

310

932

5

Sarıalan SD.

2 Sn. Nb.Kl. Çs Tom.

3

global

75

340

768

6

Ortakıraç SD. Sultanköy SD.

2 Sn. Ub. Kl. G Tom

4

global

100

310

934

7

Ortakıraç SD.

2 Sn. Ub.Kl. Çs Tom.

2

global

40

370

446

8

Muhtelif Depolar.

2.S.İn.Çs Mad.dir

7

global

175

170

896

9

Muhtelif Depolar.

2.Sn.Çs Mad. dir.

2

global

40

190

230

10

Sultanköy SD.

2.Sn.Çs Mad. dir.

1

278

27,097

160

131

11

Sultanköy SD.

3 Sn. Kb. Kl. G Tom.

1

global

25

230

173

12

Belkaraağaç SD.

3 Sn. Kb.Kl. Çk Tom.

1

global

30

210

190

13

Ortakıraç SD.

3 Sn. Kb.Kl. Çs Tom.

1

29

5,853

230

41

14

Muhtelif Depolar.

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

43

global

1780

210

11254

15

Muhtelif Depolar.

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

65

global

3555

250

26723

16

Muhtelif Depolar.

3 Sn. Nb.İn. Çk Tom.

4

global

140

200

844

17

Muhtelif Depolar.

3 Sn. Nb.İn. Çs Tom.

15

global

490

230

3396

18

Muhtelif Depolar.

3 Sn. Nb.Kl. Çk Tom.

7

global

290

230

2008

19

Muhtelif Depolar.

3 Sn. Nb.Kl. Çs Tom.

16

global

550

260

4306

20

Sultanköy SD.

3 Sn. Ub. Kl. G Tom.

2

global

60

270

488

21

Muhtelif Depolar.

Çk Kağ. od.

22

global

770,062

165

3826

22

Muhtelif Depolar.

Çs Kağ. od.

24

global

661,101

165

3286

23

Muhtelif Depolar.

G Kağ. od.

79

global

3058,971

165

15187

24

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk (9 Boy)

1

2

0,684

290

6

25

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk(10 Boy)

1

2

0,600

305

6

26

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk(11 Boy)

1

71

34,723

315

329

27

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk(12 Boy)

1

9

4,518

340

47

TOPLAM

316

 

12.623,609

 

82020

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 316 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kâğıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kâğıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.

10 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

11 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

TEL: 0 374 262 96 60 - 61       FAX: 0 374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

6437/1-1