13 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29769

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Türk Standardları Enstitüsü Nevşehir Temsilciliğinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Amara Özgür Yaşam Vakfı (ÖYAV).

VAKFEDENLER: Hacer Çekiç GÜNDÜZ, Mehmet Zeki ÇETER, Rıdvan SAİN, Nesrin SARICA, Mehmet Sani KIZILKAYA, Cengiz ÇİÇEK, Rezan SARICA, Hüseyin BOĞATEKİN, Cemila AKGÜN, Mustafa RÜZGAR, Mahmut TAŞÇI, Cuma BARAN, Suzan UYSAL, İbrahim BİLMEZ, Sıdık BAL, Ramazan DEMİR, Önder ALÇİÇEK.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/11/2015 tarihli ve E:2015/124, K:2015/370 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanlık tarihinin ve insanlığın ortak birikimlerinin ışığında modern, demokratik, kolektif eşitlikçi bir yaşam, hukuk, toplum ve üretim biçimleri ile ilişkilerinin incelenmesi, araştırılması, uygulanması, geliştirilmesi; bireysel, yerel ve uluslararası vb. tüm sorunların çözümünde barışçıl yöntemlerin uygulanması ve tüm bu çerçevede bireysel, toplumsal ve uluslararası işbirliği, dayanışma ve farkındalığın oluşturulması temel amacını güder ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: İbrahim BİLMEZ, Cengiz ÇİÇEK, Hüseyin BOĞATEKİN, Rezan SARICA, Rıdvan SAİN, Önder ALÇİÇEK, Mahmut TAŞÇI, Hacer ÇEKİÇ, Mehmet Sani KIZILKAYA, Nesrin SARICA, Sıdık BAL, Suzan UYSAL.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Genel kurul vakfın tasfiyesine karar verdiği takdirde vakfın mevcut malvarlığının nasıl değerlendirileceğine de bir karar verebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6423/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI: SZ İnş. Turz. Otomotiv Petrol Ürünleri Gıda Tekstil Elektronik Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ: Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak No: 21/7 Çankaya/ANKARA

Şirketiniz tarafından Müdürlüğümüze sunulan 23.05.2012 tarih ve 1709-1711 sayılı dilekçelerde; Belediyemizden kiraladığınız 15 adet ve 18 adet çiçek evi büfelerinin çeşitli tarihlerde yapılan kira sözleşmelerinin feshedildiği, bu bağlamda kiralanan çiçek evi büfelerinin 21.05.2012 tarihi itibariyle tahliye edildiği bildirilmiştir.

Ancak, dosyasında yapılan incelemede; şirketiniz tarafından en son 2011 yılı Aralık ayına ait kira bedelinin Ankara 19. İcra Dairesi Müdürlüğü 2008/14673 dosyasına yatırıldığı, 01.01.2012 tarihinden söz konusu çiçek büfelerinin sözleşmelerinin feshedildiği 21.05.2012 tarihine kadar (4 ay 20 gün) aylık 11.190,00-TL’den toplam 52.220,00-TL (Gecikme zammı hariç) kira bedelinin ise ödenmediği tespit edilmiştir.

Bu nedenle iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren, ödenmemiş olan kira bedelleri ve gecikme zammını 30 gün içinde ödemeniz, aksi halde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca birikmiş kira bedelinin tahsili için hukuksal yollara başvurulacağı hususundaki 23.02.2016 tarih ve 1132 Ref: 1009945 sayılı yazımız şirketinize tebliğ edilmek istenilmiş ancak, belirtilen adreste bulunmamanız nedeniyle söz konusu yazımız tebliğ edilemediğinden; Ankara Ticaret Odası tarafından adresiniz Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak No:21/7 Çankaya/ANKARA olarak bildirilmesi üzerine söz konusu adrese 10.06.2016 tarih ve 3800 Ref:1106823 sayılı yazımız Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce tebliğ edilmek istenilmiş, ancak; yine adreste bulunmamanız nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Bu durumda 23.02.2016 tarih ve 1132 Ref: 1009945 sayılı yazımızda belirtilen bedelin tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Belediyemiz veznesine ödenmesi, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

6325/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Konya Onbirinci Noterliği 08.09.2016 tarihinde, Bornova Dördüncü Noterliği 09.09.2016 tarihinde ve Ankara Kırkbirinci Noterliği 17.09.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ANKARA KIRKBİRİNCİ NOTERLİĞİ

2.931.122,46 TL

2

BORNOVA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.827.603,21 TL

3

KONYA ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.061.070,89 TL

6527/1-1


 


 


 


 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

2

2

2

Bina Bilgisi alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Endüstri Mühendisliği

2

2

2

Üretim Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Endüstri Mühendisliği

2

2

2

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Makine Mühendisliği

2

2

2

Metalurji alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

2

2

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik

2

2

2

Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Beslenme ve Diyetetik

2

1

1

Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak

Ebelik

1

1

3

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

1

2

Kardiyoloji alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

1

2

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Odyoloji

2

2

2

Kulak Burun Boğaz alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Sosyal Hizmet

2

2

2

Psikiyatri alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Hemşirelik

2

2

2

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi, Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi veya El Cerrahisi alanlarından birinde doktora yapmış veya bu alanların birinde eserler vermiş olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler

1

1

1

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

6429/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini  belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD’yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y. DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

 

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Robotik Cerrahisi alanında deneyimli olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

TAVİ ve CTO Girişimlerinde deneyimli olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Kelam Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

İslam Hukuku Anabilim Dalı

1

1

1

1

 

  

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 

 

 

 

 

 

  

Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

  

Din Psikolojisi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Mimarlık Bölümü

 

 

 

 

1

3

 

6481/1-1


Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip oldukları unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Birim

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

İlan Açıklaması

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İç Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında Almış Olmak. Hemodiyaliz Alanında ve Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Hastalarında Mental Semptomlar Üzerine Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Patoloji

Profesör

1

1

Hematopatoloji, Nefropatoloji, Genitoüriner Patoloji ve Perinatal Otopsi Konularında Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Profesör

1

1

Nöroüroloji Konusunda Deneyimli Olmak ve Bunu Yayınlar İle Belgelemek. Ürodinami Konusunda Eğitici Düzeyinde Deneyimli Olmak ve Bunu Belgelemek.

Fen Edebiyat Fakültesi

Topoloji

Profesör

1

1

Simplişıl Gruplar, Digital Topoloji, Sabit Nokta Teorisinde Çalışmaları Olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

3

1

Hareket ve Antrenman Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Spor ve Çoklu Zeka Alanında ve Otizm Alanında Çalışmaları Bulunmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon Bölümü

Doçent

3

1

Boş Zaman Engelleri, Boş Zaman Tutumları ve Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Motivasyonu Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bütçe ve Mali Planlama

Doçent

1

1

Mali Alan ve Mali Alan Oluşturma Yöntemleri ile Maliye Politikalarının Sürdürülebilirliği Konularında Çalışmaları Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Hukuk Bilimleri

Doçent

3

1

Doçentliğini İdare Hukuku Alanında Almış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

3

1

Yerel Yönetimler, Bölgesel Kalkınma, Stratejik Planlama Alanlarında Çalışmaları Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Doçent

2

1

Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak. Türkiye'de İşçilerin Direniş ve Hayatta Kalma Stratejileri Üzerine Çalışmış Olmak. Neoliberal Politikalar ve İşçi Sınıfı, Endüstri İlişkileri, Yoksulluk Üzerine Çalışmaları Olmak.

İlahiyat Fakültesi

Din Bilimleri

Doçent

1

1

Din Eğitiminde Eleştirel Düşünme ve İbn Haldun'un Eğitim Görüşü İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Müh./Mekanik

Doçent

1

1

Optimizasyon Teknikleri, Çelik Yapılar ve Zemin-Yapı Etkileşimi Konularında Çalışmaları Olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Müh./Mekanik

Doçent

1

1

Akışkan-Yapı Etkileşim Problemleri, Kiriş Teorileri,  Kesirli Türevli Sönümleyiciler Üzerine Çalışmaları Olmak.

6428/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili, Hukuk Fakültesinde %30, diğer Fakültelerinde %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/ Learning” eğitim-öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen Fakültelerinin bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentler alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, Hukuk Fakültesi kadrolarına başvuran adaylar hariç, diğer Fakültelerin kadrolarına başvuran adayların, aşağıdaki 4 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

- Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,

- Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

- Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadrosu için altı (6) takım, Doçent ve Yard.Doç. kadroları için dört(4) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentliğe başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4    34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 395 36 00 Faks: 0 212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.t

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doçent

1

Doktora çalışmalarını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak, bu alanda uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, uluslararası ilişkiler alanında Avrupa Birliği üzerine çalışmaları olmak, üniversitemizde uygulanan "Flipped Classroom/Learning” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek

İşletme Bölümü

Yrd. Doç.

1

Doktora derecesini Yönetim ve Strateji alanında yapmış olmak, bu alanda uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, girişimcilik, yönetim organizasyonu ile ilgili çalışmaları olmak. Üniversitemizde uygulanan “Flipped Classroom / Learning ” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Profesör

1

Üniversitemizde uygulanan “Flipped Classroom / Learning ” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Üniversitemizde uygulanan “Flipped Classroom / Learning ” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Üniversitemizde uygulanan “Flipped Classroom / Learning ” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yrd. Doç.

1

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Mimarlık alanında almış olmak; Doktorasını Yapı Teknolojileri alanında yapmış olmak; ekstrem çevre koşullarında mimari tasarım alanında uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak; üniversitemizde uygulanan "Flipped Classroom / Learning” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent veya Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde almış olmak; İç Mimarlık alanında akademik yayınlar veya mesleki uygulamalar yapmış olmak; üniversitemizde uygulanan "Flipped Classroom / Learning” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

6519/1-1


İller Bankası Anonim Şirketinden:

TEKNİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - GENEL

Bankaya giriş sınavı ile Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2 - GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının

İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama,

bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) 01/01/2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,

f) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

h) Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına bir defadan fazla girmemiş olmak,

ı) Bankaya alınacak Teknik Uzman Yardımcılarının öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

 

İLLER BANKASI A.Ş. YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİNE ALINACAK TEKK UZMAN YARDIMCISI SAYISI VE BRANŞLAR İBARİ İLE DAĞILIMLARI

Birimler/Branşlar

İnşaat Mühendisi

Harita Mühendisi

Makina Mühendisi

Elektrik, Elektrik-Elektronik Müh.

Çevre Mühendisi

Jeoloji Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

Mimar

Şehir ve Bölge Planlama

Toplam

Ankara Bölge Müdürlüğü

3

 

 

 

2

 

1

1

 

7

Adana Bölge Müdürlüğü

3

2

 

 

1

 

1

 

1

8

Antalya Bölge Müdürlüğü

3

1

2

2

2

1

1

2

 

14

Bursa Bölge Müdürlüğü

3

 

1

1

1

 

1

 

 

7

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

2

 

2

1

 

 

1

1

1

8

Elazığ Bölge Müdürlüğü

3

2

2

1

1

2

1

1

 

13

Erzurum Bölge Müdürlüğü

8

2

1

2

1

2

1

1

1

19

Eskişehir Bölge Müdürlüğü

2

 

 

 

1

1

2

1

 

7

Gaziantep Bölge Müdürlüğü

8

1

2

1

1

1

1

1

1

17

İstanbul Bölge Müdürlüğü

6

2

2

4

4

1

1

4

 

24

İzmir Bölge Müdürlüğü

2

 

 

1

 

 

1

 

 

4

Kastamonu Bölge Müdürlüğü

2

1

 

1

1

2

1

 

 

8

Kayseri Bölge Müdürlüğü

2

1

1

1

2

2

1

1

 

11

Konya Bölge Müdürlüğü

5

1

2

1

2

 

1

1

 

13

Samsun Bölge Müdürlüğü

4

 

 

 

1

 

1

 

 

6

Sivas Bölge Müdürlüğü

6

1

2

 

1

 

1

 

 

11

Trabzon Bölge Müdürlüğü

 

 

 

1

1

 

1

 

 

3

Van Bölge Müdürlüğü

8

1

2

1

3

1

1

1

2

20

Genel Toplam

70

15

19

18

25

13

19

15

6

200

Yurt İçi Hizmet Birimlerine atanacak adayların atandıkları yerde en az üç yıl süreyle çalışmaları zorunludur.

Buna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2015 veya 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP1 puan türünden yetmiş (70) ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın on (10) katı kadar aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)

i) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilan tarihi itibariyle 2015 veya 2016 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 50 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

3 - BAŞVURULAR

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 14/07/2016 - 29/07/2016 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından (www.ilbank.gov.tr) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

b) Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4. maddede (Başvuru Belgeleri) belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na teslim edecekler veya “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657.Sokak No: 14   06110 Altındağ/ANKARA” adresine posta ile (iadeli taahhütlü / kargo) göndereceklerdir.

c) 29/07/2016 Cuma günü mesai saati bitiminden (Saat 17:30) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

ç) Adayların başvuru evrakları Banka tarafından kontrol edildikten sonra adayın başvurusu onaylanacak ya da reddedilecektir.

Bilahare adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı kullanılarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar ile bu belgelerde kazıntı, silinti ve bunun gibi tahrifatlar tespit edilen adaylar sınava katılamazlar.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Adaylar; Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.

e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının on (10) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

4 - BAŞVURU BELGELERİ

Giriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda istenilen;

a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin fotokopisini teslim etmek zorundadır.

c) KPSS sonuç belgesi ile 2 nci maddenin (i) bendinde belirtilen asgari yabancı dil düzeyini gösterir belge,

ç) Son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğrafı

ile birlikte yapılır.

5 - SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 03/08/2016 - 07/08/2016 tarihleri arasında “Sınav Giriş Belgesi”ni “gazisem.gazi.edu.tr” adresinden alacaktır.

Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.

b) Yazılı sınav 07/08/2016 Pazar günü Ankara’da yapılacak olup ayrıca sınav yeri ve saati Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir.

c) Sözlü sınav Ziraat Mahallesi 657.Sokak No: 14 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile birlikte Banka web sayfasında ilan edilecektir.

6 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, yazılı (test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınavda adaylara temel bilgiler ve mesleki sorular sorulacaktır. Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Bankanın web sayfasında yayınlanacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınava katılamazlar.

Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

7 - KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Yazılı ve sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan esas alınarak, her bir alan için en yüksek puandan başlanarak Yurt İçi Hizmet Birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı notu yüksek olana, yabancı dil puanı yüksek olana ve mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.

Yapılan sınav sonucunda, Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan daha az sayıda adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik aynı branştan olmak kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan tamamlanabilir.

Giriş sınavını kazanan teknik uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

8 - BİLGİ

Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği” ve “İller Bankası A.Ş. Teknik Uzman Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları İle Teknik Uzmanlığa ve Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank gibi özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.

Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve (312) 303 33 11 - 12 numaralı telefondan edinilebilir.

6529/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ŞAKİR DERYALER SOYLU PETROL

33-HYB-771

TS 11939

06.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

DELTA TELEKOM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

33-HYB-418

TS 13100

06.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

AKDENİZ TOROS PETROL NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV GIDA İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

33-HYB-446

TS 11939

07.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

ÇINARALTI PETROL OTOMOTİV NAKLİYAT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

33-HYB-367

TS 11939 TS 12820

08.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

BEŞYOL TEKNİK-ZEKİ ÇELEBİ

33-HYB-560

TS 12850

14.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

KAYALAR PLASTİK DÖKÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET

33-HYB-505

TS 12659

15.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

ELAHAN PETROL TAŞIMA GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

33-HYB-785

TS 12663  TS 11939

TS 12820

15.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

ELAHAN PETROL TAŞIMA GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

33-HYB-784

TS 12663 TS 12820

TS 11939

15.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

SUROİL İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM MADENCİLİK VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

33-HYB-903

TS 12820 TS 11939

15.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

TR KAİZEN DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.

33-HYB-681

TS 13573

27.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

RNA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ NAKLİYE VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

33-HYB-780

TS 12134 TS 12739

TS 12355 TS 12498

TS 12850

29.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            :  Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 AKDENİZ/MERSİN

Tel                 :  0 324 337 41 71 - 72           Faks: 0 324 337 41 70

Belge Türü    :  HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

6424/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

HAZİRAN 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

KOLCUOĞLU SANAYİ VE TİCARET-YAVUZ KOLCUOĞLU

TS 11939

09-HYB-504

06.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

OSMAN YARDIM - YARDIM ZİRAAT ALETLERİ

TS 12659

TS 12534

09-HYB-437

06.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

KAYIKÇI PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 11939

TS 12663

09-HYB-705

27.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

AS FURKAN AKARYAKIT NAKLİYE PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SÖKE ŞUBESİ

TS 11939

09-HYB-702

28.06.2016

FİRMA İSTEĞİ

AYTEK JENERATÖR SATIŞ SERVİS HİZMETLERİ ELEKTRİK MAKİNA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12650

TS 12533

09-HYB-555

22.06.2016

İNCELEME SONUCU EKSİKLERİNİ TAMAMLAMAMASI

İLARYA GIDA YEMEK HİZMETLERİ TEMİZLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13075

TS 8985

09-HYB-793

21.06.2016

FİRMA EL DEĞİŞİKLİĞİ

6425/1-1


Türk Standardları Enstitüsü Nevşehir Temsilciliğinden:

Aşağıda unvanı, belge numarası ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet yeriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

GÖKTÜRK BALONCULUK HAVACILIK TURİZM REKLAM LTD.ŞTİ.

1446, 1449

50-HYB-247

06.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

PEKER PETROL ÜRÜNLERİ VE TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ.

12820

50-HYB-182

30.06.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

6426/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ