12 Temmuz 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29768

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre "Öğretim Üyesi" alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadrolar devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

 

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Birimi

Bölümü / Programı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

• Mühendislik Fakültesi lisans mezunu olmak.

• Endüstri mühendisliği alanında doktora yapmış ve bu alanda doçentliğini almış olmak.

• Karar destek sistemleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

• Yabancı dil/ler biliyor olmak

6285/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum *

Doçent

1

* Jineonkoloji alanında yan dal uzmanlığı yapmış olmak

Doçent Kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS ve KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 4 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83 -159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

6521/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 13/7/2015 tarihinde Ordu Devlet Hastanesinin görüntüleme (MR) hizmeti ihtiyacı için yapılan "6 Ay Süreli 18.000 Çekim Sonuç Karşılığı Görüntüleme Hizmeti" ihalesi kapsamında; idareye gerçeği yansıtmayan Ortaklık Durum Belgesi sunan ve bu fiili ile de 4734 sayılı Kanun'un 17 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışta bulunduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilen;

KAYI Medikal Yatırımları ve Hizmetleri Anonim Şirketi (Adres: Yazarlar Sok. No: 21 Esentepe-Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 879925, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./538 045 5013)’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarıdan fazlasına sahip ortağı Kayı Holding Anonim Şirketi (Yazarlar Sok. No: 21 Esentepe- Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 380127, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./014 014 3537)’ne;

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci ve 26 ncı maddeleri gereğince verilen ve 27/02/2016 tarihli ve 29637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 15. İdare Mahkemesinin 18/05/2016 tarihli ve E:2016/1581 sayılı: ''teminat alınmaksızın Yürütülmesinin Durdurulmasına" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 29/06/2016 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

6472/1-1

—————

Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 01.10.2013 tarihinde 2013/117930 İhale Kayıt No ile yapılan ve 28.01.2014 tarihinde sözleşmeye bağlanan "Genel Sekreterliğimize Bağlı Gördes Devlet Hastanesi İçin Demirbaş Malzemesi Alımı" ihalesi sonucunda; taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde idarenin ihtarına rağmen yerine getirmeyerek, 4735 sayılı Kanunun 25/f maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışında bulunduğu idarece tespit edilen ve bu nedenle sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilen;

KOCAMAN Sağlık Araç ve Gereçleri Ticaret Limited Şirketi (Adres: Anafartalar Cad. No: 60/50, Altındağ/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 112409, Oda Sicil No: 3/1292, Vergi Dai./No: Kızılbey V.D./566 003 4470)'ne;

4735 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 26 nci maddesi gereğince verilen ve 16/03/2016 tarihli ve 29655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 2. İdare Mahkemesinin 01/06/2016 tarihli ve E:2016/1362 sayılı: “teminat alınmaksızın Yürütülmesinin Durdurulmasına” yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 27/06/2016 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

6474/1-1


 


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ