11 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29767

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAYA TİPİ HARFİYAT KOVASI “ HAZIR VEYA İMAL ETTİRİLMEK ÜZERE” TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞYAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikasından:


8 (SEKİZ) KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA GAR’A YAPILAN MÜSELLES YOLUNUN VE MAKASLARIN GERİLİMLERİNİN ALINARAK KAYNAKLARININ YAPILMASI HİZMET ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


PİLOT ALKOL EKSTRAKSİYON ÜNİTESİNDE NASKOPİN VE DİĞER ALKALOİDLERİ ELDE ETMEK İÇİN ÜRETİM HATTI KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAYA TİPİ HARFİYAT KOVASI “ HAZIR VEYA İMAL ETTİRİLMEK ÜZERE” TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz 913 Kapı No’lu LIEBHERR de kullanılmak üzere (1 Kalem) Kaya Tipi Harfiyat Kovası “ Hazır veya İmal ettirilmek üzere ” temini işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/256123

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0286-4162001             Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi:                       :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüz 913 Kapı No’lu LIEBHERR de kullanılmak üzere (1 Kalem) Kaya Tipi Harfiyat Kovası “ Hazır veya İmal ettirilmek üzere ” temini işi

b) Teslim yeri                            :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  20/07/2016 Çarşamba günü saat 15:00

d) Dosya no                               :  242-KÇLİ/2016-0401

4 - İhaleye ait dökümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 20/07/2016 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6401/1-1

 


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya döneminde Afşin, Göksun, ve Tufanbeyli Kantarlarımızda belirtilen ± %20 toleranslı toplam 47.000 ton pancarın Seyyar Pancar Boşaltma ve temizleme Makineleri ile boşaltılması ve makinelerin Bakım-Onarım, temizlik ve revizyonunun yapılması hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2016/255317

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 km Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  Tel: 0 344 419 16 09               Fax: 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Adı                                     :  Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya döneminde Afşin, Göksun ve Tufanbeyli Kantarlarımızda belirtilen ± %20 toleranslı toplam 47.000 ton pancarın Seyyar Pancar Boşaltma ve temizleme Makineleri ile boşaltılması ve makinelerin Bakım-Onarım, temizlik ve revizyonunun yapılması hizmeti alımı işidir.

b) Niteliği ve miktarı               :  Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi ile

                                                   ± % 20 Toleranslı Afşin Bölgesi: 10.000 Ton

                                                   ± % 20 Toleranslı Göksun Bölgesi: 29.000 Ton

                                                   ± % 20 Toleranslı T.Beyli Bölgesi: 8.000 Ton

                                                  Tahmini Tesellüm edilecek pancar TOPLAM 47.000 Ton

c) İşin Yapılacağı Yer             :  T.Ş.F.A.Ş.- Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğüne bağlı Afşin, Göksun ve Tufanbeyli Bölgesi Kantarlarıdır.

d) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren Tahmini 50 (Elli) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  21.07.2016 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6420/1-1

 


HİZMET ALIMI İŞYAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Göksun Ziraat Bölge Şefliği Tesellüm İşgücü Hizmeti Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt No                           :  2016/255318

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon - Faks Numarası       :  0344 419 16 09 - 0344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın Göksun Ziraat Bölge Şefliğine bağlı Göksun Kantarından pancarın kampanya süresince üreticilerden tartılarak alınması, silolanması ve Elbistan Şeker Fabrikasına sevk edilmesi için tahmini 90 gün boyunca 11 kişi ile işgücü hizmeti alımı işidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Elbistan Şeker Fabrikası- Göksun Ziraat Bölge Şefliği

c) İşin Süresi                             :  Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği tarihte işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 100 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi - Saati                          :  21.07.2016 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6419/1-1

 


8 (SEKİZ) KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 8 (sekiz) Kalem Laboratuvar Cihazı Alımları İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f)bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2016/255169

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: (342)360 11 85   Faks: (342) 360 17 01

c) E-Posta adresi                                 :  arsfon@gantep.edu.tr

d) İhale Dokümanının görülebileceği

    İnternet Adresi                                :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Niteliği Türe ve Miktarı                  :  8 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımları

b) Teslim Yeri                                     :  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şehitkamil Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yürütücünün göstereceği yere

c) Teslim Tarihi                                   :  İsteklilerden Sözleşme imzalanmasını müteakip iş başlama tarihinden itibaren 180 gündür.

3 - İhalenin Yapılacağı:

a) Yapılacağı Tarih                              :  22/07/2016 Cuma saat:10:00

b) Yapılacağı Yer                                :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ GAZİANTEP

4 - Yeterlik Değerlendirilmesine Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler

4.1.Yeterlik Değerlendirmesine Katılma Şartları ve istenilen Belgeler:

4.1.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’ den görülebilir.

4.2.Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’ den görülebilir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’ den görülebilir.

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak kabul Edilecek Belgeler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’ dan görülebilir.

5 - Belgelerin Sunuluş Şekli:

5.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.7’ den görülebilir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

8.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edecektir.

10 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim teklif bedel sözleşme imzalanacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

13 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi ( f ) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6396/1-1

 


PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 10.000 adet Gıdaya Uygun Plastik Palet %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.07.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6300/1-1

 


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA GAR’A YAPILAN MÜSELLES YOLUNUN VE MAKASLARIN GERİLİMLERİNİN ALINARAK KAYNAKLARININ YAPILMASI HİZMET ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/235195

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının

    Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin

    Adı ve Miktarı                          :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Manisa Gar’a Yapılan Müselles Yolunun ve Makasların Gerilimlerinin Alınarak Kaynaklarının Yapılması Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22.07.2016 Tarihi Cuma Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300.00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6091/1-1

 


PİLOT ALKOL EKSTRAKSİYON ÜNİTESİNDE NASKOPİN VE DİĞER ALKALOİDLERİ ELDE ETMEK İÇİN ÜRETİM HATTI KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere pilot alkol ekstraksiyon ünitesinde naskopin ve diğer alkaloidleri elde etmek için üretim hattı kurulması işi AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 150,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 numaralı telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 25 Temmuz 2016 günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

6306/1-1

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen 2 adet Mesken, 16 adet Arsa olmak üzere toplam 18 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (arttırma) usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahallesi/Mevkii

Ada/ Parsel

Arsa Payı

İmar Durumu

Arsa m2

Meskenin Alanı m2

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Taşucu Mh. Toki Y1-6 Bl. Zemin 1.B.B.

-/8028

1/64

-

19.214.23

138,75

110.000,00 TL

3.300,00 TL

27/07/2016

14.00

2

Taşucu Mh. Toki Y1-6 Bl. Zemin 2.B.B.

/-8028

1/64

-

19.214.23

138,75

110.000,00 TL

3.300,00 TL

27/07/2016

14.05

3

Atakent/ Kapızlı

-/2787

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

804,13

 

365.000,00 TL

10.950,00 TL

27/07/2016

14.10

4

Atakent/ Kapızlı.

-/2790

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

800,00

 

365.000,00 TL

10.950,00 TL

27/07/2016

14.15

5

Atakent/ Kapızlı

-/2791

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

881,58

 

400.000,00 TL

12.000,00 TL

27/07/2016

14.20

6

Atakent/ Kapızlı

-/2792

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

947,72

 

430.000,00 TL

12.900,00 TL

27/07/2016

14.25

7

Atakent/ Kapızlı

-/2793

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

827,98

 

375.000,00 TL

11.250,00 TL

27/07/2016

14.30

8

Atakent/ Kapızlı

-/2794

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

845,34

 

385.000,00 TL

11.550,00 TL

27/07/2016

14.35

9

Atakent/ Kapızlı

-/2796

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

858,06

 

390.000,00 TL

11.700,00 TL

27/07/2016

14.40

10

Atakent/ Kapızlı

-/2797

TAM

E:1.35

Konut Kat Sayısı:7

662,49

 

300.000,00 TL

9.000,00 TL

27/07/2016

14.45

11

Atakent/ Kapızlı

-/2801

TAM

E:1.20

Konut Kat Sayısı:7

307,83

 

140.000,00 TL

4.200,00 TL

27/07/2016

14.50

12

Kabasakallı

Mah.

-/844

TAM

A2

5

3.536,08

 

320.000,00 TL

9.600,00 TL

27/07/2016

14.55

3

 

13

Taşucu Mah.

-/5681

TAM

A-5

393,00

 

158.000,00 TL

4.740,00 TL

27/07/2016

15.00

14

Taşucu Mah.

-/5676

TAM

A-5

396,00

 

160.000,00 TL

4.800,00 TL

27/07/2016

15.05

15

Sayağzı Mah.

874/1

TAM

A-3

0.30

643,97

 

46.000,00 TL

1.380,00 TL

27/07/2016

15.10

0.90

 

16

Sarıcalar Mah.

528/7

TAM

A-4

0.30

887,00

 

89.000,00 TL

2.670,00 TL

27/07/2016

15.15

1.20

 

17

Taşucu Mah.

-/8024

TAM

E=1.50

Hmax=Serbes

17.680,24

 

3.980.000,00 TL

119.400,00TL

27/07/2016

15.20

18

Sarıcalar

Mah.

524/1

TAM

A-4

577,00

 

116.000,00 TL

3.480,00 TL

27/07/2016

15.25

İhale Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak olanlar Şartnameyi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250.00 TL karşılığında satın almak zorundadırlar.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

1) İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler:

a)                İhaleye katılacaklar için Geçici teminat (2886 D.İ.K. 26. Maddesinde belirtilen değerlerde) ihale bedelinin en az %3’ü olup; nakit para veya banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir. En geç 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü Saat 12.00’den önce diğer belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

b) İstekliler Gerçek kişiler olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

c)                İstekliler Gerçek Kişiler için ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

d) İsteklilerin Şirket veya Tüzel kişi olması halinde, bulunduğu yılda alınmış Ticaret Odasından/Sanayi Odasından kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamesi.

e) İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

1 - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin bulunduğu yer Resmi Makamlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,

2 - Dernek, Federasyon veya Konfederasyon ve Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

3 - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıfı Temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

f) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda belirtilen özel kişilerde bahsi geçen belgeleri vermiş olmaları gerekmektedir.

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

h) Her dosya için ayrı ayrı Satış Şartnamesi aldığına dair makbuz aslı,

2) İhale ve Satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, KDV, damga vergisi, tapu harçları, alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler ihale edilene (Alıcıya) aittir.

3) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

4) 2886 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

5) Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) Taşınmaz satışları peşin veya 3 eşit taksitle ödenecek olup, ilk taksit sözleşme düzenleme anında, kalan 2 taksit 1’er ay arayla yasal faiziyle birlikte ödenecektir. Taşınmazın tapudan devri, borcu bitince yapılacaktır.

7) İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, satış şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

6320/1-1