4 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29762

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Lütfiye GÖKMEN'e Oda Disiplin Kurulu'nun 25.11.2015 gün, 30-118-06 sayılı kararı ile "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.05.2016 tarihinde başlanmıştır.

2 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ramazan EKİN'e Oda Disiplin Kurulu'nun 06.01.2016 gün ve 3 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.06.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 28.12.2016 tarihinde son bulacaktır.

6316/1-1


Adalet Bakanlığından:

Batman İdare Mahkemesinin 2016/239 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6345/1-1

—————

İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Kapatılan Sarıyer Asliye Hukuk Mahkemesi) 1961/76 Esas, 1961/48 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6346/1-1

—————

İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/27 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur

6347/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:

21/04/2011 tarih ve BAY/939-82/29339 sayılı bayilik lisansı ile Dilekpınar Petrol İnş. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen, daha sonra lisansı 03/03/2014 tarihinde sonlandırılan akaryakıt istasyonunda 28/11/2013 tarihinde yapılan denetim sonucunda gizli tank ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin bulunduğunun tespit edilmesinin, Kanunun akaryakıt bayilerine ilişkin hükümlerini ihtiva eden 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine ve Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca alınan 18/02/2016 tarih ve 6119-13 sayılı Kurul Kararı kapsamında hazırlanan 15/03/2016 tarihli ve 423 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, 13/05/2016 tarih ve 6279-27 sayılı Kurul Kararı ile tarafınıza 1.170.000-TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. (Ek)

Kararda yer alan 1.170.000 TL tutarındaki idari para cezasının; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, ancak bu fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle uygulanan idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6356/1/1-1

—————

Bursa Yolu Üzeri 4. Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) Orhangazi / Bursa adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 29/01/2014 tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri ve Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığından alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; istasyonun lisansının 28/01/2014 tarihinde iptal edilmesine rağmen lisanssız olarak satış işlemine devam ettiğinin tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına; otomasyon sisteminde dışarıdan müdahale edildiğinin, kayıtların değiştirildiğinin, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi hususlarının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine; dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında 24/12/2015 tarihli ve 5974-21 sayılı Kurul Kararı kapsamında yürütülen soruşturmanın yeni tespitler ve bilgiler ışığında genişletilmesine ilişkin 27/04/2016 tarihli ve 6253-48 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 31/05/2016 tarihli ve 971 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6356/2/1-1

—————

Kurul’un 27/04/2016 tarih ve 6252-51 sayılı Kararı ile, MYĞ/2499-2/27502 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Arc Madeni Yağ Ambalaj Nakliye ve Otomotiv Sanayi İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmemiş olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6356/3/1-1

—————

12.08.2015 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere, LPG-BAY/941-54/15428 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Gatem Petrol Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait otogaz istasyonunda, asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmaması nedeniyle, lisans sahibinden 07.01.2016 tarihli ve 6062-25 sayılı Kurul Kararı ve 21/01/2016-51 sayılı Soruşturma Raporuna istinaden istenen yazılı savunma 12.08.2015 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere, LPG-BAY/941-54/15428 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Gatem Petrol Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait otogaz istasyonunda, asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmaması nedeniyle, lisans sahibinden 07.01.2016 tarihli ve 6062-25 sayılı Kurul Kararı ve 21/01/2016-51 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma Kurulca değerlendirilmiş olup; istasyonda asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırılmamasının, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile 15 inci maddesine aykırılık teşkil etmesinden dolayı lisans sahibine, 5307 sayılı Kanunun “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 83.839- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

05.05.2016 tarihli ve 6270-101 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 83.839- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6356/4/1-1

—————

Kurul’un 25/02/2016 tarihli ve 6130-33 sayılı Kararı ile: Mmg Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında kendi bayisinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendini ihlal etmesi ve süresi içerisinde yazılı savunmasını Kuruma ibraz etmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 250.000,-TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 250.000,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6356/5/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6150-29 sayılı Kararı ile: Rode Petrol Kimya Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında bayi fesih bildirimini süresi içerisinde yapmamasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile mezkûr Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (o) bendinin (1) numaralı alt bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 72.751, -TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 72.751, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6356/6/1-1

—————

Kurul’un 25.02.2016 tarihli 6131-71 sayılı kararı ile, Tayyip Erdoğan Bulvarı No:2 Merkez Elazığ" adresinde LPG-BAY/941-54/14978 sayılı otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Rıdvan Tunç'un, 11.11.2015 tarihinde kendisine ait tesiste sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmiş olmasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine ve aynı Kanunun 14 üncü maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Rıdvan Tunç hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 21/05/2016 tarih ve 872 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6356/7/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2016 tarihli ve 6271/8 sayılı kararı ile DAĞ/627-27/15377 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin (Batman Atılım Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat Gıda İnşaat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi) sözleşmeli bayisi olan 7 adet akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 9 uncu ve 10 uncu bendine ve yürürlükteki 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (a) bendine ve 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a) ve (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi (Batman Atılım Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat Gıda İnşaat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 27.05.2016 tarihli ve 951 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6356/8/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2016 tarihli ve 6271/10 sayılı kararı ile 07.08.2006 tarihli ve DAĞ/859-2/19123 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeli bayisi 133 adet akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 9 uncu ve 10 uncu bendine ve yürürlükteki 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (a) bendine ve 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a) ve (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 27.05.2016 tarihli ve 950 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6356/9/1-1

—————

Kurul’un 27/04/2016 tarihli ve 6253/25 sayılı kararı ile DAĞ/3162-1/29279 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi’nin bayisi Dörtel Akaryakıt ve Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda 22/01/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 8 inci ve 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 25.05.2016 tarihli ve 922 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6356/10/1-1

—————

Kurul’un 27/04/2016 tarihli ve 6253-30 sayılı kararı ile 20.05.2010 tarihli ve MYĞ/2566-7/27737 numaralı ve 25.04.2008 tarihli ve MYĞ/1585-6/24254 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Or-san Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 2008, 2009, 2010, 2011 hesap dönemlerinde, Lisansın Verdiği Haklar Dışında ithal ettiği ve yurtiçinden satın aldığı baz yağları üretim taahhütlerine aykırı şekilde motorin yerine kullanılan 10 numara yağ olarak satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasına aykırı olduğu düşünüldüğünden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 inci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 27/04/2016 tarihli ve 6253-30 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/05/2016 tarihli ve 941 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6356/11/1-1

—————

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; DAĞ/3162-1/29279 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Ltd. Şti (Şirket) 2012 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde denizcilik amaçlı teslim etmediği ÖTV'den muaf akaryakıtı denizlik amaçlı satış olarak göstermek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin bir ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği; ayrıca yapılan denetimlerde denizcilik amaçlı satışların talep edilmesine rağmen gerçekte denizcilik amaçlı olmayan satışları Kuruma beyan etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanun'a göre yapılan talep ve işlemlerde gerçek dışı beyanda bulunmak fiilini işlediği düşünüldüğünden, ayrıca 5015 sayılı Kanun'un 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ile de, Kanun'a göre yapılan talep veya işlemlerde kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğu değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla ve Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2014/260 E., 2015/2309 K. sayılı kararı çerçevesinde 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereğince Uluslararası Akaryakıt Ltd. Şti nezdinde 05/05/2016 tarih ve 6271-6 sayılı Kurul Kararı ile hakkınızda soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2016 tarih ve 6271-6 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23üncü maddesi gereğince düzenlenen 25/05/2016 tarihli ve 928 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

6356/12/1-1

—————

Kurul’un 24/03/2016 tarih ve 6172/51 sayılı Kararı ile; Fatih Mah. No:30 Yeşilyalı Arsin/TRABZON adresinde faaliyet gösteren LPG-BAY/708-219/01618 sayılı lisansa sahip Saral Kardeşler Gıda Maddeleri Nakliyat İnşaat Taahhüt Servis ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 25/09/2013 tarihinde yapılan denetimde, sorumlu müdür ve yetkili personel belgelerinin ibraz edilemediğinin tespit edilmesinin 5307 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine ve 5307 sayılı Kanunun 15 inci maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından Saral Kardeşler Gıda Maddeleri Nakliyat İnşaat Taahhüt Servis ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince toplamda 146.526,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca hakkınızda uygulanan 146.526,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6356/13/1-1

—————

BAY/939-82/31673 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mustafa AKAL - Mert Petrol'in,

24.01.2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal ettiği tespit edildiğinden, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 25.02.2016 tarih ve 6131/5 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 18.05.2016 tarih ve 835 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

6356/14/1-1

—————

Kurul’un 24/03/2016 tarihli ve 6172-17 sayılı Kararı ile; Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 972.717,-TL olarak belirlenen idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 194.543,-TL olmak üzere, otomasyon sistemi fiilen faaliyette bulunmayan yer altı tanklarını ve pompaları piyasa faaliyetine konu etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 80.106,-TL olmak üzere, gaz yağını motorlu kara taşıtlarına ikmal etmesi ve motorin olarak piyasaya sürmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 400.530,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi hükümleri uyarınca 80.106,-TL olmak üzere, toplamda 354.755,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 354.755,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6356/15/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarih ve 6151/40 sayılı Kararı ile; 09/05/2011 tarih ve BAY/939-82/29427 numaralı bayilik lisansı kapsamında “İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı No: 57 (Ada:2, Parsel:1) Polatlı / ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Reta Petrol Ürünleri Nakliyat Pazarlama Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 24-25/02/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere; dağıtıcısı haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 13.İdare Mahkemesinin E.2015/824 ve E.2015/825 sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Reta Petrol Ürünleri Nakliyat Pazarlama Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 12/05/2016 tarihli ve 802 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6356/16/1-1

—————

Kurul’un 24.03.2016 tarihli ve 6173/42 sayılı Kararı ile Antalya Karayolu 9. Km. Kusura Kasabası Sandıklı/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 10.05.2012 tarih ve BAY/939-82/30945 sayılı bayilik lisansı sahibi Miran İnşaat Gıda Tarım Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 19.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde: ODTÜ PAM’in 22/06/2012 tarihli ve PAL-12-458-894 ile PAL-12-458-893 sayılı raporları ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğunuzun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiğiniz, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiğiniz değerlendirildiğinden, hakkınızda 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05/05/2016 tarihli ve 724 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6356/17/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05/05/2016 tarihli ve 6270-62 sayılı Kararı ile "Ankara Eskişehir Yolu 53. Km. Olukpınar Köyü Temelli ANKARA" adresinde, 16/02/2011 tarihli ve BAY/939-82/29020 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Derya ÇİÇEK'in işlettiği akaryakıt istasyonunda 18/06/2013 tarihinde yapılan denetimde Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi’nin (Pasifik Liman İşletmeciliği ve Petrolcülük Ticaret Anonim Şirketi) kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamamasının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi (Pasifik Liman İşletmeciliği ve Petrolcülük Ticaret Anonim Şirketi) hakkında; Kendi ürünlerinin pazarlandığı anlaşılacak şekilde kurumsal kimlik çalışmasını tamamlamaması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6356/18/1-1

—————

Kurul’un 13/05/2016 tarihli ve 6279-24 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/27690 sayılı (24/02/2014 tarih ve 6602 sayılı Karar ile sonlandırılan) bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tez-Mir Akaryakıt ve LPG Ürünleri Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

a) Tübitak MAM’ın 1220P00858002 nolu analiz raporuna göre, 17/09/2012 tarihinde akaryakıt istasyonunda gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen, ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 163.111,-TL tutarında,

b) 19/09/2012 tarihinde vaziyet planında bulunmayan gizli yer altı tankını faaliyete konu etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 13.592,– TL tutarında, ayrıca Tübitak MAM’ın 1220P00858001 nolu analiz raporuna göre 19/09/2012 tarihinde akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 163.111,-TL tutarında,

olmak üzere, toplam 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6356/19/1-1

—————

Kurulun 07/01/2016 tarihli ve 6062-9 sayılı Kararı ile “Merkez Mahallesi Yalova-İzmit Yolu Caddesi No:1/A Taşköprü Çiftlikköy / YALOVA” adresinde 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile (07/01/2014 tarihli 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) faaliyette bulunan Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 15/04/2013 tarihinde ihbar üzerine yapılan denetim neticesinde, "Himmetoğlu Köyü, Göynük / BOLU " adresinde faaliyet gösteren 19/04/2012 tarihli ve BAY/939-82/30855 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Propet Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Nakliyat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nden dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi eyleminin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine; istasyonda otomasyon sistemi çalıştırılmaksızın akaryakıt satışı yapılmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasına ve yürürlükteki 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/04/2016 tarihli ve 597 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6356/20/1-1

—————

Kurulun 07/01/2016 tarihli ve 6062-12 sayılı Kararı ile “Merkez Mahallesi Yalova-İzmit Yolu Caddesi No:1/A Taşköprü Çiftlikköy / YALOVA” adresinde 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile (07/01/2014 tarihli 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) faaliyette bulunan Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 08/01/2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde, istasyonda otomasyon sistemi çalıştırılmaksızın akaryakıt satışı yapılmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasına ve yürürlükteki 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/04/2016 tarihli ve 608 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6356/21/1-1

—————

TEBLİGAT METNİ

Emir Trans Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 22/10/2013 tarihli ve DAĞ/4667-1/33360 sayılı dağıtıcı lisansının iptaline ilişkin Kurumumuzun 30/07/2015 tarihli ve 5714-23 sayılı işleminin yürütmesi Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin E. 2015/2566 sayılı davada aldığı 03/05/2016 tarihli kararıyla durdurulmuştur. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı gereğince Emir Trans Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Anonim Şirketi’nin 22/10/2013 tarihli ve DAĞ/4667-1/33360 sayılı dağıtıcı lisansının 06/06/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe alındığı 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

6357/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvan

Kad. Der.

Adet

Açıklama

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimler Böl./Patoloji

Profesör

1

1

 

 

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğt. Böl./Türkçe Eğit.

Profesör

1

1

 

İlköğretim Böl./Fen Bilgisi Eğit.

Profesör

1

1

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Böl./Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

 

Biyoloji Böl./Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

 

Kimya Böl./Anorganik Kimya

Profesör

1

1

 

6060/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz Fen Fakültesi Fotonik Bölümünde açık bulunan kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 25.05.2016 tarih ve 8/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 25.05.2016 tarih ve 8/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/BÖLÜM

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi

Fotonik

Doçent

1

3

Işık-madde etkileşimleri ve kuantum optik alanında kuramsal çalışmalar yapmak ve etkileşen soğuk atomların doğrusal olmayan optik uygulamaları konularında uluslararası dergilerde yayınları olmak şartları aranmaktadır.

6309/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

 

Kardiyoloji

Profesör

1

 

Nükleer Tıp

Yardımcı Doçent/ Doçent/Profesör

1

 

Gastroenteroloji

Yardımcı Doçent

1

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

 

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

 

Hemşirelik Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent/Doçent/Profesör

3

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak,

Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu, Maliye alanlarında doktora yapmış olmak.

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği veya Matematik Bölümünde doktora yapmış olmak.

6399/1-1