3 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29761

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2016/2017 YILI KAMPANYA DÖNEMİ KİREÇ OCAĞI TAHMİL-TAHLİYE TEMİZLİK VE YIKAMA TEKNESİ İŞİ İLE MEYDAN PERSONEL HİZMETLERİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


ARITIM TESİSİ ANAEROB TANKI ÇATI VE YAN BÖLMESİ YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET DIŞI MALLARIN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41. VE 59/3. MADDELERİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016/2017 YILI KAMPANYA DÖNEMİ KİREÇ OCAĞI TAHMİL-TAHLİYE TEMİZLİK VE YIKAMA TEKNESİ İŞİ İLE MEYDAN PERSONEL HİZMETLERİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt No                         :  2016/237196

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km.  UŞAK

b) Telefon ve faks numarası   :  0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2016/2017 yılı kampanyasında Kireç Ocağı tahmil tahliye, temizlik ve Yıkama Teknesi İşi tahmini 110 gün sürecektir. Yüklenici bu işleri yürütebilmek için her vardiyada 10 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 30 kişi (± % 20) çalışacaktır.

                                                  2016/2017 yılı kampanyasında meydan personel hizmetleri işi tahmini kampanya süresi 130 gündür. Yüklenici bu işleri yürütebilmek için her vardiyada 6 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 18 kişi (± % 20) çalışacaktır.

b) Yapılacağı yer                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  22.07.2016 Cuma günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6143/1-1


ARITIM TESİSİ ANAEROB TANKI ÇATI VE YAN BÖLMESİ YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Arıtım Tesisi Anaerob Tankı Çatı ve Yan Bölmesi Yenilenmesi işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası               :  2016 / 252245

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/Konya

b) Telefon ve faks numarası   :  0 332 73 45 930 - 36 - 0 332 73 45 938

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Arıtım tesisinde bulunan “18 metre yüksekliğinde, Ø24.1 metre çapında Anaerob tankının yan duvar en üst kat levhalarının, çatısının, izolasyonlarının komple değiştirilmesi” işidir. (Ayrıntılı bilgi teknik şartname ve eklerindedir.)

b) Yapılacağı yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  18/07/2016 - Saat 10:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV.Dahil) 150,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler yapılacak işleri yenide görüp, tekliflerinin götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale edilen istekliyle, toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6315/1-1


HİZMET DIŞI MALLARIN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet dışı malların satışı ihalesi Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :  TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA

b) Telefon Numarası               :  0 (274) 614 10 07

c) Faks Numarası                   :  0 (274) 614 59 94-95

d) Elektronik Posta Adresi     :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

Toplam 1161 Kalem (40.874 adet) Muhtelif İş Makinesine Ait Deklase durumundaki yedek parçanın Satışı işi

Dosya No: 980-GLİ/2016-639

1161

Kalem

GLİ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARLARI

30 Takvim Günü

 

3 - İhalenin;

a) Konusu

b) Tarihi ve Günü

c) Saati

d) Son Teklif Verme Saati

e) Doküman Bedeli (KDV Dahil)

Toplam 1161 Kalem (40.874 adet) Muhtelif İş Makinesine Ait Deklase durumundaki yedek parçanın Satışı işi

25.07.2016 Pazartesi

11:00

11:00

50,00

(Elli) TL

 

f) İhalenin Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu Tavşanlı/KÜTAHYA

g) İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.

h) İhalenin Sözleşme Türü: Sipariş Mektubu.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur.

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler:

G.L.İ Müessesesi Müdürlüğü- Satınalma Şube Müdürlüğü

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / KÜTAHYA

5 - Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı/KÜTAHYA’ adresi Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - İhale konusu iş için kısmi teklif verilemez.

14 - Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

6152/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41. VE 59/3. MADDELERİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 30,00 TL ile en çok 685.660,00 TL arasında değişen; 20.07.2016 günü saat 16.30’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL, en çok 68.566,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında; polyesterden mamül, demir çubuk, boş konteyner, yem hazırlama makinesi, kumaş, elyaf, menteşe, kapı kilidi, koli bandı, likralı iplik, boya, fax cihazı, hareket sensörü, çadır, iplik, tekstil makinesi, tornavida süngüsü, cam misket, motor, jakuzi ve aksamı, plastik yapışkanlı kağıt, bujiteri, saat, kule vinç aksamları, aksam, lazer, nal için bıçak, ıstampacılığa mahsus varaka, kimyevi maddei kimyasal madde, uçak aksam parçaları, mobilya aksamı, boş varil, granit, kapı aksam parçası, fayans, poşet, ütü aksamı, klima ve havalandırma paneli, derz kazıyıcı, peluş oyuncak, porselen, bardak, sofra mutfak eşyası, ısıtıcı, palanga, mama kabı ve suluk, rulman, termos, güç kaynağı, plastik kapak, plastik şişe, oyuncak, adi metalden rozet, alkol, bez torba, adaptör, fermuar, kaynak fixtürü, gaz yağı, far balastı, baharat öğütücü, soket, v kayışı, jant, güneş gözlüğü camı, borcam, sıvı gübre, rulman, stikerli not defteri, kurt üzümü, lamba ve flanş, bilyalı rulman, sokıştırma soketi, anahtar, meyve presi, holekuler, stevya yaprak v.b. 108 (Yüzsekiz ) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 21.07.2016 tarihinde saat 10:00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6276/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

 

ŞANLIURFA İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

Y.ÖLÇÜMÜ

(m²)

NİTELİĞİ

GÜNÜ

SAATİ

ŞARTNAME BEDELİ (TL)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

TEMİNAT TUTARI (TL)

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4088

6

1.002,45

Arsa

25.07.2016

09:15

150,00

902.200,00

45.110,00

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4088

7

903,83

Arsa

25.07.2016

10:00

150,00

768.300,00

38.415,00

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4088

8

750,00

Arsa

25.07.2016

10:45

150,00

600.000,00

30.000,00

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4088

9

903,83

Arsa

25.07.2016

11:30

150,00

723.100,00

36.155,00

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4088

10

945,74

Arsa

25.07.2016

13:45

150,00

803.900,00

40.195,00

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4088

11

832,02

Arsa

25.07.2016

14:30

150,00

707.200,00

35.360,00

Şanlıurfa

Merkez

Kaleboynu

4927

2

1.792.94

Arsa

25.07.2016

15:15

150,00

1.434.400,00

71.720,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4929

2

418,54

Arsa

25.07.2016

16:00

150,00

628.000,00

31.400,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4929

3

265,96

Arsa

26.07.2016

09:15

150,00

399.000,00

19.950,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4930

2

945,42

Arsa

26.07.2016

10:00

150,00

756.300,00

37.815,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4930

3

750,00

Arsa

26.07.2016

10:45

150,00

600.000,00

30.000,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4930

4

945,42

Arsa

26.07.2016

11:30

150,00

756.300,00

37.815,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4931

2

751,39

Arsa

26.07.2016

13:45

150,00

601.100,00

30.055,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4931

3

760,52

Arsa

26.07.2016

14:30

150,00

608.400,00

30.420,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4931

4

760,55

Arsa

26.07.2016

15:15

150,00

608.400,00

30.420,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4931

5

751,39

Arsa

26.07.2016

16:00

150,00

601.100,00

30.055,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4933

2

922,78

Arsa

27.07.2016

09:15

150,00

784.000,00

39.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4933

4

803,64

Arsa

27.07.2016

10:00

150,00

804.000,00

40.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4494

7

2.018,00

Arsa

27.07.2016

10:45

150,00

404.000,00

20.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4494

8

2.018,00

Arsa

27.07.2016

11:30

150,00

404.000,00

20.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4494

9

2.018,00

Arsa

27.07.2016

13:45

150,00

404.000,00

20.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4494

10

2.018,00

Arsa

27.07.2016

14:30

150,00

404.000,00

20.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4494

11

2.018,00

Arsa

27.07.2016

15:15

150,00

404.000,00

20.200,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4494

12

2.017,00

Arsa

27.07.2016

16:00

150,00

363.000,00

18.150,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

1

2.281,91

Arsa

28.07.2016

09:15

150,00

411.000,00

20.550,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

2

2.280,00

Arsa

28.07.2016

10:00

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

3

2.280,00

Arsa

28.07.2016

10:45

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

4

2.280,00

Arsa

28.07.2016

11:30

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

5

2.280,00

Arsa

28.07.2016

13:45

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

6

2.280,00

Arsa

28.07.2016

14:30

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

7

2.280,00

Arsa

28.07.2016

15:15

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

8

2.280,00

Arsa

28.07.2016

16:00

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

9

2.280,00

Arsa

29.07.2016

09:15

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4496

10

2.280,00

Arsa

29.07.2016

10:00

150,00

456.000,00

22.800,00

Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4932

3

1.253,11

(A. Payı:9/80)

Dükkan

(11,14,17,19 ve 21 no.lu B.B.)

29.07.2016

10:45

150,00

360.000,00

18.000,00

Şanlıurfa

Viranşehir

Yenişehir

453

1

3.077,00

Dört Bloktan Müteşekkil Bahçeli İki Katlı On Altı Daireli Mesken

29.07.2016

14:30

150,00

6.154.000,00

307.700,00

Şanlıurfa

Akçakale

Koruklu

119

3

31.194,72

Tarla

29.07.2016

15:15

150,00

1.560.000,00

78.000,00

 

** Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden KDV’den muaftır.

6140/1-1