29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29757

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: VAN

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (71) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesine yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP31, KPSSP35, KPSSP48, KPSSP112, KPSSP113 puan türlerinden herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4 - 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1981 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

II - SINAV BAŞVURUSU

1 - Giriş Sınavı başvuruları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi tarafından (ybu.edu.tr/gpm) internet adresinden alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 11 Temmuz 2016 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp 17 Temmuz 2016 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir.

2 - Sınava girmeye hak kazanan adaylar 19 Temmuz 2016 Salı günü saat 09.00’da başlayıp 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 16.00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) sınav ücretini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Merkez Şube TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına adayın adı soyadı ve TC kimlik numarası belirtilerek yatıracaklardır.

3 - Sınava girmeye hak kazanan ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

4 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

5 - Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

III - SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) T.C. kimlik numarası beyanı,

d) Özgeçmiş.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Genel Müdürlüğümüz İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi, yazılı sınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Mezun Olunan Fakülte

Kadro Adedi

Yazılı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak,

71

1420

TOPLAM

71

1420

 

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

2 - Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.

3 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün il göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

A - Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları;

Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

B - Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları;

Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

VI - SINAV TARİHİ VE YERİ

1 - Giriş Sınavı yazılı bölümü 30 Temmuz 2016 (Cumartesi günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

2 - Sınava başvuran adaylar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 25 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi (ybu.edu.tr/gpm) internet adresinden edinecektir.

3 - Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

4 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

VII - YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi (ybu.edu.tr/gpm) internet adresinden öğrenilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Merkez Şube TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına 15.00 TL (On beş Türk Lirası) itiraz ücretini elden yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

VIII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

IX - GİRİŞ SINAVI SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.

X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik sözleşmesi.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres   :  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4   06370 Yenimahalle / ANKARA

Tel        :  0312 422 08 26-27-29

Faks     :  0312 422 09 00

6251/1/1-1


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (11) adet Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesine yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP21, KPSSP30, KPSSP64, KPSSP101 puan türlerinden herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4 - 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1981 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

II- SINAV BAŞVURUSU

1 - Giriş Sınavı başvuruları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi tarafından (ybu.edu.tr/gpm) internet adresinden alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 11 Temmuz 2016 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp 17 Temmuz 2016 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir.

2 - Sınava girmeye hak kazanan adaylar 19 Temmuz 2016 Salı günü saat 09.00’da başlayıp 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 16.00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) sınav ücretini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Merkez Şube TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına adayın adı soyadı ve TC kimlik numarası belirtilerek yatıracaklardır.

3 - Sınava girmeye hak kazanan ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir

4 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

5 - Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

III - SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) T.C. kimlik numarası beyanı,

d) Özgeçmiş.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Genel Müdürlüğümüz Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi, yazılı sınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Mezun Olunan Fakülte

Kadro Adedi

Yazılı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak,

11

220

TOPLAM

11

220

 

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

2 - Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.

3 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

A - Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları;

Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

B - Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları;

Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), iş hukuku, uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

VI - SINAV TARİHİ VE YERİ

1 - Giriş Sınavı yazılı bölümü 31 Temmuz 2016 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

2 - Sınava başvuran adaylar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 25 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi (ybu.edu.tr/gpm) internet adresinden edinecektir.

3 - Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

4 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

VII - YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi (ybu.edu.tr/gpm) internet adresinden öğrenilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Merkez Şube TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına 15.00 TL (On beş Türk Lirası) itiraz ücretini elden yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

VIII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

IX - GİRİŞ SINAVI SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.

X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik sözleşmesi.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres   :  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4    06370 Yenimahalle / ANKARA

Tel        :  0 312 422 08 26 - 27 - 29

Faks     :  0 312 422 09 00

6251/2/1-1


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) “Kontrol Pilotu, Hava Trafik Kontrolörü, Uçuş Tabibi ve Mühendis” alınacaktır.

 

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

SAYI

STATÜ

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Hava Trafik Kontrolörlüğü eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak veya mesleğinde tecrübeye sahip olmak. (Sivil hava trafik kontrolör lisansı ile çalışmış olmak.)

İngilizce dilinden, (2012 Mayıs-Kasım KPDS, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (e-yds dahil) başvuru tarihi itibariyle en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

4 adet

İHS

Ücret (Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.649.88 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.245.07 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.811.35 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

KONTROL PİLOTU

GPL lisansı ile uçuş öğretmenliği yetkisine, toplam 1000 saat uçuş tecrübesine ve toplam 500 saat öğretmenlik uçuşuna sahip olmak veya,

3 adet

İHS

FBPL lisansı ile uçuş öğretmeni yetkisine, toplam 1000 saat uçuş tecrübesine ve toplam 250 saat öğretmenlik uçuşuna sahip olmak veya,

ULA lisansı ile uçuş öğretmeni yetkisine, toplam 1000 saat uçuş tecrübesine ve her tipte toplam 250 şer saat öğretmenlik uçuşuna sahip olmak.

Ücret (Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.355.86 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.835.39 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.314.92 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

MÜHENDİS

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak.2014 ve 2015 KPSS P-7 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. İngilizce dilinden, (2012 Mayıs-Kasım, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (e-yds dahil) başvuru tarihi itibariyle en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak unvan için boş pozisyon sayısının beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.

2 adet Bilgisayar Mühendisi

İHS

Ücret (Brüt):

5 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.995.95 TL

2-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.474.71 TL

0-2 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.953.46 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

UÇUŞ TABİBİ

Tıp Fakültesinden mezun olmak, geçerli Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

2

İHS

Ücret (Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.649.88 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.245.07 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.811.35 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

İSTENİLEN ÖZEL BELGELER

 

Kontrol Pilotu

Mühendis

Hava Trafik Kontrolörü

Uçuş Tabibi

7. http://web.shgm.gov.tr/tr/ genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”,

8. Pilot lisansı,

9. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk 2 ve son 2 sayfasının fotokopisi,

7. KPSS belgesinin çıktısı,

8. Yabancı dil belgesinin çıktısı,

9. http://web.shgm.gov.tr/tr/ genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Bilgisayar Mühendisleri için doldurulacak ilave form”,

10. (Varsa) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5, 6 veya 7 Programmer/Developer sertifikası veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikası,

7. Yabancı dil belgesinin çıktısı,

8. Onaylı diploma örneği,

9.Sivil hava trafik kontrolör lisans fotokopisi (Varsa; Çalıştığı üniteye ait ilgili dereceleri gösterir belge örneği)

7. Uçuş tabipliği kurs sertifikası veya hava-uzay hekimliği uzmanlık belgesi

 

BAŞVURU

1. Başvurular en geç 18.07.2016 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/5151-4b-hizmet-sozlesmeli-personel-is-basvuru-formu web adresinden yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra istenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan veya başvurusu kabul edilenlerden istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır.

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

6176/1-1


 


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 3063 ada, 3 parsel üzerindeki 668409 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 99 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Seyfi ERTAN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 27.05.2016 tarih ve E.2015/2921-K.2016/1690 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.06.2016 tarihli ve 14888 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6180/1/1-1

—————

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 3063 ada, 3 parsel üzerindeki 668409 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 99 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Seyfi ERTAN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 27.05.2016 tarih ve E.2015/2921-K.2016/1690 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mimar Seyfi ERTAN (Denetçi No: 883, Oda Sicil No:14755) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.06.2016 tarihli ve 14884 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6180/2/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir (Son dönem tefsir ekolleri: Kelimâtü'l-Kur'an, Garîbü'l-Kur'an)

Profesör

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9093     F: 0216 474 53 53     e-posta: isif@sehir.edu.tr

6182/1-1


İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla aylık ve özlük hakları bakımından 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, aşağıda belirtilen Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Bölümlerine Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. Başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi 2 fotoğraf YÖK formatlı özgeçmiş öğrenim durumunu gösterir belgeler (Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi) öğretim üyeliğine başvuranların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrak başvuruları kabul edilmez.

Duyurulur.

 

PROGRAM ADI

ÜNVANI

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAK.

Yrd. Doç. Dr.

Doç. Dr.

Prof.

Psikoloji

3

3

3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3

2

2

Uluslararası İlişkiler

3

2

2

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

3

3

3

İnşaat Mühendisliği

3

3

3

İç Mimarlık

3

3

3

Mimarlık

3

3

3

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

3

3

3

Radyo Televizyon ve Sinema

3

3

3

MESLEK YÜKSEKOKULU

Amaliyathane Hizmetleri programı Kalp ve Damar Cerrahisi ABD

….

….

1

Amaliyathane Hizmetleri programı Genel Cerrahi ABD

 

 

1

Amaliyathane Hizmetleri programı Ortopedi ve Travmatoloji ABD

 

 

1

Diyaliz programında Nefroloji Alanında

 

1

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Endokrinoloji alanında

 

 

1

İlk ve Acil Yardım Kadın Doğum Uzmanı alanında

 

 

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Kardiyoloji ABD

 

 

1

6175/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nim yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup,  Yurtdışında Nörobilim Doktorası yapmış ve Erişkin Psikiyatri alanında Doçentliğini almış olmak

Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Doktora ve Doçentliğini Sosyoloji alanında tamamlamış olmak, Postkolonyal teoriler kapsamında sosyal dışlanma üzerine çalışmış olmak

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında tamamlamış olmak

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında tamamlamış olmak

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu olup,  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,   Elektrodiagnostik Nöroloji ve Algoloji alanında uzmanlığı olmak

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktorasını Biyofizik alanında tamamlamış olmak

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Doktorasını Çocuk Gelişimi alanında tamamlamış olmak

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Doktorasını Çocuk Gelişimi alanında tamamlamış olmak

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak

Doçent

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Radyoloji

Tıp fakültesi mezunu olup, Radyodiagnostik alanında ihtisasını tamamlamış olmak ve Doçentliğini Radyodiagnostik alanından almış olmak

Profesör

1

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

Doktorasını Tasavvuf Anabilim Dalında yapmış olmak, Tasavvuf düşüncesi ve tasavvuf tarihi konularında eser sahibi olmak ve dersler vermiş olmak

Profesör

1

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No. 14 Üsküdar - İSTANBUL

Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2842)

6181/1-1


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine 2547 Sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarih ve 17588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince belirli süreli statüde 2 (iki) adet öğretim üyesi (Profesör) alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Profesörlük kadrosuna başvuracak adayların; Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne, başvurdukları uzmanlık alanını ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), doçentlik belgesinin onaylı suretini, özgeçmişi, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan 6 kopya dosyayı vermeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" 8. Maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelenmelidir.

4 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

6 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

7 - 0 (332) 223 54 88 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

8 - İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Uzmanlık Alanı

Unvanı

Adet

Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Tedarik Zinciri Yönetimi, Hizmet Sektöründe Yönetim, Lojistik Yönetimi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Web tabanlı optimizasyon, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yapay Sinir Ağları konularında çalışmaları olmak. İnglizce ders verme yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.

6167/1-1


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak. Çağdaş Türk Şiiri ve Romanı üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Dili

Yrd. Doçent

1

5

Musevi Türkler ve Ermeni Yazılı Metinler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

1

Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanında almış olmak. Osmanlı Siyasi Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme / Bitki Besleme

Profesör

1

1

Topraklarda fosfor fiksasyonu ile bitkilerde ve sularda nitrat üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma / Fitopatoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Bitki Koruma alanında almış olmak. Fungal patojenlerin ürettiği toksinler ve toprak kökenli fungal etmenler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

3

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında almış olmak. Columna Vertebralis konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Meslek Yüksekokulu

Tasarım / Moda Tasarımı

Yrd. Doçent

1

3

Türk Hazır Giyim İşletmeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği/ Balıkçılık Yönetimi

Yrd. Doçent

1

3

Balık ve kabuklularda dip trol ağlarında torba seçiciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

6149/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    76.03.19

Toplantı Tarihi ve No       : 17.05.2016 - 99                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 17.05.2016 - 1341                                            KARS

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Hadımlı Köyü, tapunun 641 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel Mülkiyete ait olan tescilli Hadımlı Köyü I. Mezarlığın sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2006 gün ve 425 sayılı karar Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1607 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Hadımlı Köyü, tapunun 641 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel Mülkiyete ait olan tescilli Hadımlı Köyü I. Mezarlığın sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu tescilli mezarlığın tescil edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli Hadımlı Köyü I. Mezarlığın bulunduğu Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Hadımlı Köyü, tapunun 641 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu tescilli mezarlığın, koruma alanının ekte bulunan koordinatlı kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince I.Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli mezarlığın ve koruma alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahele (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;

Karar verildi.

 

6111/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Dosya No                     : 40.04.0.27

Toplantı Tarihi              : 30-31/05/2016-152                                  TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31/05/2016-2190                                           NEVŞEHİR

Kırşehir İli, Çiçekdağı İlçesi, Konurkale Köyü, 144 ve 145 parsellerde yer alan, özel mülkiyette ve Kamu Orta Malına ait olan Konurkale Yerleşim yerinin I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Kırşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.10.2015 gün ve 3170 sayılı yazısı ve ekleri, Kırşehir Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 21.12.2015 gün ve 9393 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2015 gün ve 64930 sayılı yazısı, Kırşehir İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 04.12.2015 gün ve 8287 sayılı yazısı, Kırşehir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 12.01.2016 gün ve 72055 sayılı yazısı, Çiçekdağı Kaymakamlığı Tapulama Müdürlüğü’nün 06.05.2016 gün ve 1074711 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 2092 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kırşehir İli, Çiçekdağı İlçesi, Konurkale Köyü, 144 ve 145 parsellerde bulunan, ekli kadastral kroki üzerinde koordinatları ile gösterilen Konurkale Yerleşim yerinin “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ve hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, kaçak kazıya ilişkin suç duyurusunun ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına, kaçak kazı çukurlarının ise adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde Müze Müdürlüğü denetiminde Özel İdaresince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, 658 nolu Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

6112/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Dosya No                     : 50.00.1.245

Toplantı Tarihi              : 30-31/05/2016-152                                  TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31/05/2015-2191                                           NEVŞEHİR

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Çat Beldesi, 6879 ve 6880 parsellerde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yığma ve kaya mezarların bulunduğu alanın I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.12.2015 gün ve 1387 sayılı yazısı ve ekleri, Nevşehir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 13.01.2016 gün ve 87681 sayılı yazısı, Nevşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07.03.2016 gün ve 94396567 sayılı yazısı, Nevşehir Valiliği Tapulama Müdürlüğü’nün 08.03.2016 gün ve 554295 sayılı yazısı, Nevşehir Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 06.05.2016 gün ve 11394 sayılı yazısı, Çat Belediye Başkanlığı’nın 30.05.2016 gün ve 310 sayılı yazısı; Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 2096 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Çat Beldesi, 6879 ve 6880 parsellerde bulunan, ekli 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde koordinatları ile gösterilen yığma ve kaya mezarların bulunduğu alanın “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ve hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, kaçak kazıya ilişkin suç duyurusunun ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına, kaçak kazı çukurlarının ise adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde Müze Müdürlüğü denetiminde Belediyesince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, 658 nolu Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ilke kararının geçerli olduğuna karar verildi.

 

6113/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Dosya No                     : 51.00.0.420

Toplantı Tarihi              : 30-31/05/2016-152                                  TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31/05/2016-2186                                           NEVŞEHİR

Niğde İli, Merkez İlçesi, Yaylayolu Köyü, 1242 ve 1243 parsellerde, tapulama harici ve kısmen özel mülkiyette yer alan, Yaylayolu Köyü Üstü Nekropol alanının I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.12.2015 gün ve 3439 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 02.02.2016 gün ve 255446 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Tapulama Müdürlüğü’nün 25.02.2016 gün ve 454050 sayılı yazısı, Niğde Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 29.02.2016 gün ve 1967 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.03.2016 gün ve 774 sayılı yazısı, Niğde İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 04.03.2016 gün ve 2167 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.03.2016 gün ve 409226 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 2094 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Niğde İli, Merkez İlçesi, Yaylayolu Köyü, 1242 ve 1243 parsellerde bulunan, ekli kadastral kroki üzerinde koordinatları ile gösterilen Yaylayolu Köyü Üstü Nekropol alanının “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ve hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, kaçak kazıya ilişkin suç duyurusunun ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına, kaçak kazı çukurlarının ise adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde Müze Müdürlüğü denetiminde İl Özel İdaresince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, 658 nolu Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

6114/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 01.04.2016-156                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.04.2016-2759                                               SİVAS

Dosya No                     : 60.00.712

Tokat İli, Merkez İlçe, Meydan Mahallesi’nde, sit alanı dışında, Koruma Amaçlı İmar Planı onama sınırları içinde yer alan ve Hamza Bey Camii’nin koruma alanında kalan, tapunun 26 ada, 16 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun tescil konusunun Kurulumuzda değerlendirilmesine yönelik alınan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 26.01.2016 tarihli ve 96165955-165[60.00.383]-16211 sayılı yazısı ekinde yer alan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 14.01.2016 tarih ve 512 sayılı kararı incelendi; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 28.03.2016 tarihli ve 224 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Merkez İlçe, Meydan Mahallesi’nde, sit alanı dışında, Koruma Amaçlı İmar Planı onama sınırları içinde yer alan ve Hamza Bey Camii’nin koruma alanında kalan, tapunun 26 ada, 16 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine, tescil fişinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

6109/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 12.05.2016-159                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12.05.2016-2831                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.02.66

Kurulumuzun 10.12.2015 tarihli ve 2567 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ile öneri sit sınırı uygun bulunan, Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Şehit Binbaşı Mehmet Aras Mahallesi, Gölbez Mevkii’nde sit alanı dışında bulunan, 368 ada, 224, 225, 341 nolu parsellerde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Kamu Orta Malına ait taşınmazlar üzerindeki Karaağaç Yerleşiminin nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 06.05.2016 tarihli ve 304 sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Şehit Binbaşı Mehmet Aras Mahallesi, Gölbez Mevkii, 368 ada, 224, 225, 341 nolu parsellerde kayıtlı, taşınmazlar üzerinde yer alan Karaağaç Yerleşiminin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;

Karaağaç Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

-kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

-bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

-ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine;

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.12.2001 tarihli ve 2935 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 18.11.2015 tarihli ve 2510 sayılı kararı ile taşınmazın tamamı sit sınırı olacak şekilde sit sınırı yeniden belirlenen Çepni Kalesinin üzerinde bulunduğu 368 ada, 341 parselde kayıtlı 8211139,05 m² yüzölçümlü taşınmazın yapılması planlanan Çepni Baraj alanı ile Karaağaç Yerleşim alanına kadar uzanmakta olduğu, ancak Çepni Kalesinin bu alana çok uzakta ve taşınmazın tamamını kapsamamakta olduğu anlaşıldığından Çepni Kalesi sit sınırının yeniden irdelenerek hazırlanacak belgelerin Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

 

6110/1-1

—————

İSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 02.06.2016-235                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 02.06.2016-2939                                           İSTANBUL

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, 44 pafta, 147 ada, 6 parselde yer alan taşınmazın eldeki bilgi ve belgeler ışığında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, yapının fiziki durumu dolayısıyla tehlike arz ettiğinden can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin mal sahibi ve ilgili Belediyesince ivedilikle alınmasına, rölöve ile restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine, ekli paftada işaretlendiği şekilde 147 ada, 7 ve 15 parseller ile 146 ada, 29, 30, 31 ve 32 parsellerin, 147 ada, 6 parselde yer alan tescilli yapının korunma alanı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6115/1-1

—————

İSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 04.02.2016-218                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 04.02.2016-2696                                           İSTANBUL

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 71 pafta, 1255 ada, 33 parseldeki yapının 2863 sayılı Kanunun 6. maddesinde tanımlanan nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; koruma grubunun belirlenebilmesi için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve ve restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine; her türlü uygulama öncesinde 2863 sayılı Kanun doğrultusunda Kurulumuzdan izin alınması kaydıyla kiralanmasında sakınca olmadığına;

Ekli paftada işaretlendiği şekilde 1255 ada, 31, 34, 36, 42, 43, 44 ve 45 parseller ile 104 ada, 17 parselin, 1255 ada, 32, 33 ve 35 parsellerde yer alan tescilli yapıların Korunma Alanı olarak belirlenmesine; İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.09.1995 tarih ve 7618 sayılı kararı ile tescilli 35 parselde yer alan ve yerinde olmadığı anlaşılan yapının ne zaman ve nasıl yıkıldığına ilişkin Kurulumuza bilgi verilmesine; 33 ve 35 parsel komşuluğunda bulunan 34 parseldeki yapının yasal olup olmadığına ilişkin bilgi, belgeler ile yasal değil ise yapılan işlemlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

6116/1-1