28 Haziran 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29756

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:


JEOTERMAL KAYNAK VE MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


PANCARLARIN SİLOLARA BOŞALTILMASI VE MAKİNELERİN BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


AFYON - SANDIKLI İSTASYONLARI ARASINDA 65 KM.LİK GERİ TAMİRAT ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET BALAST ELEME MAKİNASI, 1 ADET BURAJ MAKİNASI, 1 ADET BALAST REGULATÖRÜ, 1 ADET DİNAMİK HAT STABİLİZATÖRÜ KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİDİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ladik Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf: (0 344) 524 22 04 - 05

                                                            Faks: (0 344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

A-a) Dosya No-İ.K.N                      :  2016/32 - 2016/234576

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  1. 2. 3. ve 4. Ünitede Çıkabilecek Kazan Sistemine Ait İşlerin Teknik Şartname Esaslarında Bakım Onarım ve Revizyonunun Yapılması.

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                 :  İşin Süresi 1 (Bir) Yıldır.

e) İhale tarihi ve saati                       :  13/07/2016 Saat: 14.00

f) Şartname bedeli                            :  100,00.- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                               :  Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 6400 0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba

c) İhale tarihi ve saati                       :  13/07/2016   Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 13/07/2016 saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

6063/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:

Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında Akaryakıt istasyonu Ticaret ve LPG Tesisi (E:0.30 Hmax:7.50)'ne isabet eden 3.900.000,00 TL muhammen bedelli, 117.000,00 TL geçici teminatlı Yaka Mahallesi 1666 ada 2.463,90 m2 miktarındaki 4 nolu taşınmazın, 2886 sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü -Kamulaştırma Bürosu'nda bedelsiz görülebilir.

İhale 20/7/2016 Çarşamba günü saat 15.45'de Meram Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni'nce yapılacaktır.

- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

a. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

b. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediğini belirten dilekçe,

c. İkamet Belgesi (Türkiye'de adres göstermek),

d. Geçici teminatı yatırmış olmak,

e. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

f. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri,

g. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri,

h. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

i. Teklif Mektubu

(İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLMESİ

İhaleye katılacak isteklilerin, ihale günü olan 20/7/2016 Çarşamba günü saat 12.30'a kadar ihale evraklarını şartname hükümlerine göre hazırlayarak, Meram Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

ÖDEME SEKLİ

İhale bedeli %25'i peşin kalanı 6 eşit taksitle, katma değer vergisi, sözleşme vergisi, damga vergisi, basın bedeli ve kesin teminat peşinatla birlikte ödenecektir.

İlan olunur.

6085/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İŞİN ADI:

A) Sakarya İli, Kocaali İlçesi dahilinde, 2873,62 hektar alana sahip, 3281596 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

314370

310987

310988

314162

322944

325997

Yukarı (X)

4536418

4536430

4538909

4538826

4540045

4543993

 

 

 

 

 

 

 

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Sağa (Y)

326002

330005

329997

326051

322989

314373

Yukarı (X)

4549000

4548951

4543997

4543991

4540018

4538819

 

B) Sakarya İli, Adapazarı İlçesi dahilinde, 5000 hektar alana sahip, 3289149 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

278100

278100

268100

268100

Yukarı (X)

4531401

4526401

4526401

4531401

 

C) Sakarya İli, Serdivan İlçesi dahilinde, 5000 hektar alana sahip, 3289151 Erişim numaralı Jeotermal kaynak ve Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

278100

278100

268100

268100

Yukarı (X)

4521401

4516401

4516401

4521401

 

D) Sakarya İli, Serdivan İlçesi dahilinde, 4600,24 hektar alana sahip, 3289152 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

278100

278100

274728

274728

268100

268100

Yukarı (X)

4516401

4513083

4512094

4511399

4511401

4516401

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

İLÇE

ERİŞİM

NUMARASI

ALAN

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDEL

ASGARİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE

A)

Kocaali

3281596

2873,62

112.869,70-TL

3.386,10-TL

13.07.2016

10:00

B)

Adapazarı

3289149

5000

193.580,70-TL

5.807,42-TL

13.07.2016

10:30

C)

Serdivan

3289151

5000

193.580,70-TL

5.807,42-TL

13.07.2016

11:00

D)

Serdivan

3289152

4600,24

178.407,10-TL

5.352,21-TL

13.07.2016

11:30

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                        :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı     :  İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü A Blok     3 Nolu Toplantı Salonu

b) Yapılacağı Tarih/Saat            :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                     :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                       :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Komisyonuna Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme

    Tarih/Saati                             :  13.07.2016 Çarşamba günü TRT saati ile İhale saatine kadar

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen ruhsat alma şartlarını sağladığını gösterir belge

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-k-l bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 13.07.2016 Çarşamba günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8 - İhale edilecek olan arama ruhsat sahaları mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

10 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

11 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.

12 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6090/1-1


PANCARLARIN SİLOLARA BOŞALTILMASI VE MAKİNELERİN BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

7 adet Elektrik Tahrikli, 10 adet Dizel Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri ile kampanya süresince (Boğazbaşı ve Gürçeşme 2 ay, Diğer Kantarlar 2,5 ay) 438.000 Ton Pancarın Silolara Boşaltılması ve Makinelerin Bakım-Onarım ve revizyonu ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                           :  2016/234636

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamızın 2016/2017 kampanya döneminde 7 adet Elektrik Tahrikli, 10 adet Dizel Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri ile kampanya süresince (Boğazbaşı ve Gürçeşme 2 ay, Diğer Kantarlar 2,5 ay ) 438.000 Ton Pancarın Silolara Boşaltılması ve Makinelerin Bakım-Onarım ve revizyonu

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Artova Ziraat Bölge Şefliği Artova, Sulusaray, Üçyol ve Yeşilyurt Pancar Kantarı, Çamlıbel Ziraat Bölge Şefliği Çamlıbel Pancar Kantarı, Niksar Ziraat Bölge Şefliği Boğazbaşı ve Gürçeşme Pancar Kantarı, Pazar Ziraat Bölge Şefliği Pazar Pancar Kantarı, Zile Ziraat Bölge Şefliği Boztepe, Güzelbeyli, Reşadiye ve Akyazı Kantarı

c) İşin süresi                                       :  Boğazbaşı ve Gürçeşme 2 ay, Diğer Kantarlar 2,5 ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  13/07/2016 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihale kantar bazında kısmi teklife açıktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞBEŞ) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

6009/1-1


AFYON - SANDIKLI İSTASYONLARI ARASINDA 65 KM.LİK GERİ TAMİRAT ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET BALAST ELEME MAKİNASI, 1 ADET BURAJ MAKİNASI, 1 ADET BALAST REGULATÖRÜ, 1 ADET DİNAMİK HAT STABİLİZATÖRÜ KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİDİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/233773

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Afyon - Sandıklı İstasyonları Arasında 65 km. lik geri tamirat çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet Balast Eleme Makinası, 1 adet Buraj Makinası, 1 adet Balast Regulatörü, 1 adet Dinamik Hat Stabilizatörü kiralanması hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 13/07/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6087/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ladik Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu olan iş; Samsun İli, Ladik İlçesi, Akpınar Mahallesi, 242 Ada, 8 Parsele kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 150.00 TL makbuz karşılığında alınır.

3 - İhale; Ladik Belediye Encümen toplantı salonunda 13 Temmuz 2016 tarihinde saat 14:00 de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4 - İhalenin Muammen bedeli: 4.920,300,00 TL (dörtmilyondokuzyüzyirmibinüçyüz Türk Lirası) olup geçici teminat 147.609,00 TL (Yüzkırkyedibinaltıyüzdokuz TL) dir.

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

İsteklilerin:

A) İkametgâh belgesi,

B) Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

D) İmza sirkülerini vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

F) İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 147.609,00 TL (Yüzkırkyedibin altıyüzdokuz TL) geçici teminat vermesi,

G) 1) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler

Son 5 yıl içinde;

Tek taahhütte en az 3000 (üç bin) m2 veya en fazla iki ayrı taahhütte en az 5000 (beş bin) m2 Konut, işyeri veya Otel, Hastane ve bunun gibi Konut benzeri inşaat işlerini bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bu işlere ait İŞ BİTİRME BELGESİ,

Yol, Altyapı, Sulama ve buna benzer inşaat işlerine ait iş bitirmeler kabul edilmeyecektir.

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3. İlgili vergi dairesinden onaylı son beş yıla ait vergi durumu bildirisi ile belgelerini vermesi. Ayrıca VERGİ BORCU YOKTUR BELGESİ ile S.G.K. PRİM BORCU YOKTUR BELGESİ.

4. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

5. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge

6. Son 3 yıla ait Şirket Cirosu,

7. Bu ihalenin ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubu (kullanılmamış nakit %20, teminat mektubu kredisi %20 olacak.

H) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin (“G/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin %40’ını sağlaması şarttır.

6 - İhaleye ait kapalı teklifler 13 Temmuz 2016 tarihi ve saat 13:45’e kadar Ladik Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı karşılığında teslim edilebileceği gibi iadeli posta vasıtası ile de gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.

7 - Belediye Encümeni gerekçesini kararda göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.

6086/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

Çakmak

21L-3a/3d

5809

3

5.451,75 m²

Ticaret(T-2 Yençok: 5.50)

1.500,00 TL (KDV Hariç)

8.177.625,00 TL (KDV Hariç)

245.328,75.-TL

2

K. Kızılhisar

N38c-21b/3c

1117

4

7.828,73 m²

Konut (E:0.40 Hmax:9.50)

550,00 TL

(KDV Hariç)

4.305.801,50 TL (KDV Hariç)

129.174,04.-TL

3

Yamaçtepe

N38c-22a/1a

262

5

10.351,74 m²

Ticaret+Konut (E: 1.50 Yençok: 21.50)

1.500,00 TL (KDV Hariç)

15.527.610,00 TL (KDV Hariç)

465.828,30.-TL

4

Umut

21M-4c

5476

1

3.283,82 m²

Konut (E: 1.80 Hmax: Serbest)

900,00 TL

2.955.438,00 TL

  88.663,14.-TL

5

Umut

21M-4c

5476

2

2.543,53 m²

Konut (E: 1.80 Hmax: Serbest)

900,00 TL

2.289.177,00 TL

  68.675,31.-TL

6

Beylerbeyi

N38c-13c/2b

878

2

5.128,83 m²

Ticaret (E:2.00 Hmax: Serbest)

1.000,00 TL

5.128.830,00 TL

153.864,90.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 20 TEMMUZ 2016 Çarşamba günü saat 15.30’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a ) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili

tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2016 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6054/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, 2 adet, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

K. Kızılhisar

N38c-21b/3c

6401

1

2.806,20 m²

Akaryakıt+LPG (E:0.40 Hmax: 6.50)

2.900,00 TL (KDV Hariç)

8.137.980,00 TL (KDV Hariç)

244.139,40.-TL

2

Beylerbeyi

N38c-13c/2b

878

3

5.596,65 m²

Akaryakıt LPG+Ticaret (E:0.30 Hmax: 6.50)

2.350,00 TL

13.152.127,50 TL

394.563,82.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 13 TEMMUZ 2016 Çarşamba günü saat 15.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2016 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6055/1-1