23 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29751

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Turhan Polat Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Turhan Polat

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/06/2015 tarihinde tashih edilen, 05/04/2016 tarihinde kesinleşen 02/06/2015 tarihli ve E: 2012/36, K: 2015/196 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ankara’da merkez ilçe sınırları içinde “Turhan Polat İlk Öğretim İlkokulu” inşa ettirmek. Bu inşaatın yapılacağı arsanın T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilmesini sağlamak, bu konuda bir engel çıktığında malvarlığından, önce arsanın alınması daha sonra da inşaatın yapılmasını temin etmek ve senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çankaya Mahallesi, 6487 ada, 12 parselde kayıtlı 6 nolu bağımsız bölüm; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kültür Mahallesi 2745 ada, 5 parselde kayıtlı 11 nolu depolu dükkan; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 134 pafta, 1083 ada, 12 parselde kayıtlı binanın 4,5 ve 32 nolu bağımsız bölümleri; Turhan Polat Kitabevi İşletmesi (İşletmede basılan ve satışa sunulan; satılmak üzere satın alınan yayınlar, banka hesapları ve tüm gelirleri); Turhan Polat Ofset Matbaası; “Turhan Kitabevi” markası; Turhan Polat adına çeşitli vadeli ve vadesiz hesaplarda bulunan toplam 213.540,01 USD, 1.116.174,11 TL nakit; tasfiye halindeki şirketi; varsa yatırım fonu hesapları; varsa tüm hisse senetleri, kıymetli kağıtlar vs; bütün bunlar dışında Turhan Polat’a ait mevcut ya da sonradan ortaya çıkacak her türlü varlıklar.

YÖNETİM KURULU: Ahmet M. Kılıçoğlu, Asım Onur Kabadayı, Kumru Kılıçoğlu

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yardımlaşma Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6005/1-1

—————

Milas Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Milas 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/02/2016 tarihinde kesinleşen, 27/04/2015 tarih ve E: 2015/127, K: 2015/392 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6004/1-1


Adalet Bakanlığından:

Silvan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/10 Esas Sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap ve Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5992/1-1

—————

Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1972/960 Esas, 1972/1267 Karar Sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap ve Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5993/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 24/03/2016 tarihli ve 6173/45 sayılı kararı ile 31/10/2013 tarih ve DAĞ/4678-1/33382 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Mensal Petrolcülük İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeli bayisi olan 18/03/2015 tarihli ve BAY/939-82/35344 sayılı bayilik lisansı sahibi Berr Akaryakıt Ticaret Anonim Şirketi ile arasındaki bayilik sözleşmesini 06/10/2015 tarihinde karşılıklı olarak feshetmesine rağmen Kuruma bildirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 7 nci maddesinin yedinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29/04/2016 tarihli ve 657 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/1/1-1

—————

Kurul’un 02/03/2016 tarihli ve 6141/8 sayılı kararı ile 02/10/2012 tarih ve BAY/939-82/31589 numaralı bayilik lisansı sahibi Özsafran Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Topboğazı Köyü Topboğazı Mevkii No:95 (Pafta:-, Ada:-, Parsel:89) Kırıkhan/ HATAY” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 02/07/2013 ve 19/08/2013 tarihlerinde yapılan ayrı ayrı denetimlerde otomasyon sistemine müdahale etmesi ve/veya arızaya konu yer altı tanklarından akaryakıt satışı gerçekleştirmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 14 üncü maddesi, 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Danıştay 13. Dairesinin 2015/3652 sayılı Kararı gereği ve 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 11/04/2016 tarihli ve 560 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/2/1-1

—————

Kurul’un 24/03/2016 tarihli ve 6173/48 sayılı kararı ile 27/12/2012 tarih ve DAĞ/4217-3/31946 numaralı Dağıtıcı Lisansı sahibi Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin 16/09/2014 tarihli ve 54756 sayılı yazı ile ve 28/10/2014 tarihli ve 64169 sayılı yazılarla bildirim yükümlülüğü kapsamında Kuruma bildirdiği verilerin incelenmesi amacıyla talep edilen belgeleri tam olarak göndermeyerek ve istenen belgeleri Kuruma ibraz etmeyerek 5015 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29/04/2016 tarihli ve 672 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/3/1-1

—————

26-28 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim esnasında; 23/06/2015 tarihinde sonlandırılan 21/10/2009 tarih ve BAY/939-82/26689 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Niğde-Kayseri Karayolu 15 Km, Ovacık Kasabası NİĞDE" adresinde Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Turkish Oil Petrolcülük Anonim Şirketi’nin bayisi olarak işletilen akaryakıt istasyonunda, istasyon sahası içerisinde vaziyet planı harici gizli bölmeli tank tespit edilmesi; bu hususun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirilmesi nedeniyle 25/06/2015 tarihli ve 5661-6 sayılı Kurul Kararı ile açılmış bulunan soruşturma kapsamında hazırlanan 17/08/2015 tarih ve DDB.309/22-22 sayılı Soruşturma Raporundaki hususlar ve konu ile ilgili Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; akaryakıt istasyonunda vaziyet planında bulunmayan tank kullanılmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiği, tüzel kişinin konu ile ilgili savunma sunmamış olduğu, anlaşıldığından alınan 13/04/2016 tarih ve 6221-64 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kişi hakkında akaryakıt istasyonunda gizli tank kullanılması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi uyarınca 1.000.000 TL; idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, ancak bu fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle uygulanan idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/4/1-1

—————

"26-28 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim esnasında; 23/06/2015 tarihinde sonlandırılan 21/10/2009 tarih ve BAY/939-82/26689 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Niğde-Kayseri Karayolu 15 Km, Ovacık Kasabası NİĞDE" adresinde Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Turkish Oil Petrolcülük Anonim Şirketi’nin bayisi olarak işletilen akaryakıt istasyonunda yapılan satışların tamamının otomasyon sistemine yansımadığının, otomasyon sistemine izinsiz müdahale edildiğinin tespit edilmesi ve bu hususların 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin mülga on dördüncü fıkrası ve yürürlükte olan haliyle 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirilmesi nedeniyle 25/06/2015 tarihli ve 5661-6 sayılı Kurul Kararı ile açılmış bulunan soruşturma kapsamında hazırlanan 17/08/2015 tarih ve DDB.309/22-22 sayılı Soruşturma Raporundaki hususlar ve konu ile ilgili Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; istasyonda otomasyon sistemine izinsiz müdahale edildiğinin ve satışların tamamının otomasyon sistemine yansımadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin mülga on dördüncü fıkrası 1240 sayılı Kararın yürürlükte olan haliyle 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, süresi içinde yazılı savunmada bulunulmadığı anlaşıldığından Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’ne akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine izinsiz müdahale edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası gereği 13/04/2016 tarih ve 6221-65 sayılı Kurul Kararı ile hakkınızda 70.000,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kararda yer alan 70.000 TL tutarındaki idari para cezasının; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/5/1-1

—————

20/03/2015 tarihinde iptal edilmiş olan 28/08/2013 tarih ve BAY/939-82/33148 sayılı bayilik lisansı ile “Alpağut Mahallesi E-90 Karayolu Kenarı Hatıbın Gölü Mevkii Ulukışla/Niğde” adresinde, Cankesen Akaryakıt Turizm Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilmekte olan akaryakıt istasyonunda 12/06/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan; istasyonda vaziyet planı haricinde yer altı tankı bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine; istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin bulundurulmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirilmesi nedeniyle 03/09/2015 tarihli ve 5770-11 sayılı Kurul Kararı ile açılan soruşturma kapsamında hazırlanan 08/10/2015 tarih ve DDB.309/27-27 sayılı Soruşturma Raporundaki hususlar ve konu ile ilgili Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup 21/04/2016 tarih ve 6232-53 sayılı Kurul Kararı ile mezkur kişiye; akaryakıt istasyonunda gizli tank kullanılması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereği 1.039.300 TL; akaryakıt istasyonunda akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünler bulundurulması fiili nedeniyle 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü alt bendi ve (d) bendi uyarınca 176.681 TL olmak üzere toplamda 1.215.981 TL idari para cezası uygulanmasına; ayrıca bu fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle uygulanan idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına, karar verilmiştir.

Kararda yer alan 1.215.981 TL tutarındaki idari para cezasının; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, ancak bu fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle uygulanan idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/6/1-1

—————

20/03/2015 tarihinde iptal edilmiş olan 28/08/2013 tarih ve BAY/939-82/33148 sayılı bayilik lisansı ile “Alpağut Mahallesi E-90 Karayolu Kenarı Hatıbın Gölü Mevkii Ulukışla/Niğde” adresinde, Cankesen Akaryakıt Turizm Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilmekte olan akaryakıt istasyonunda 12/06/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde; istasyon vaziyet planında yer alan tanklardan birinin otomasyona bağlı olmamasının, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine; istasyonun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptal edilmiş olduğunun tespit edilmesinin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirilmesi nedeniyle 03/09/2015 tarihli ve 5770-11 sayılı Kurul Kararı ile açılmış bulunan soruşturma kapsamında hazırlanan 08/10/2015 tarih ve DDB.309/27-27 sayılı Soruşturma Raporundaki hususlar ve konu ile ilgili Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 21/04/2016 tarih ve 6232-54 sayılı Kurul Kararı ile istasyonda otomasyona bağlı bulunmayan tankın akaryakıt içermemesi nedeniyle 1240 sayılı Kararın mevcut hükümlerine aykırılık teşkil etmediği, istasyonun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptal edilmiş olduğunun Kuruma bildirilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılık teşkil ettiği, süresi içinde yazılı savunmada bulunulmadığı anlaşıldığından Cankesen Akaryakıt Turizm Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne; istasyonda otomasyona bağlı bulunmayan tankın akaryakıt içermemesi nedeniyle bu konuda idari yaptırım uygulanmamasına, istasyonun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptal edilmiş olduğunu Kuruma bildirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası gereği 72.751 TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Kararda yer alan 72.751 TL tutarındaki idari para cezasının; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/7/1-1

—————

13/06/2006 tarihli ve LPG-BAY/785-432/04869 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahibi Cankesen Akaryakıt Turizm Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin “Alpağut Mahallesi E-90 Karayolu Kenarı Hatıbın Gölü Mevkii NİĞDE” adresinde işletmekte olduğu, LPG Otogaz istasyonunda, 12/06/2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür çalıştırılmadığının ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptal edilmiş olduğunun tespit edilmesi nedeniyle 03/09/2015 tarih ve 5770-13 sayılı Kurul Kararı ile başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 08/10/2015 tarih ve DDB.309/28-28 sayılı Soruşturma Raporundaki hususlar ve konu ile ilgili Denetim Dairesi Başkanlığı görüşleri Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; Cankesen Akaryakıt Turizm Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, LPG Otogaz istasyonunda, yapılan denetimde, istasyonda sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi hususunun, 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) ve (ı) bentlerine, 14 üncü maddesine; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ve ikinci fıkrasına,13 üncü maddesine, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı olduğu; Cankesen Akaryakıt Turizm Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, LPG Otogaz istasyonuna ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptal edilmiş olduğunun Kuruma bildirilerek konu ile ilgili tadil talep edilmemiş olmasının 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılık teşkil ettiği; süresi içinde Kuruma yazılı savunma sunulmadığı, anlaşıldığından alınan 21/04/2016 tarih ve 6232-62 sayılı Kurul Kararı ile Cankesen Akaryakıt Turizm Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında; istasyonda sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 76.142- TL; istasyonun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptal edilmiş olduğunun Kuruma bildirilerek tadil talep edilmemiş olması nedeniyle Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü alt bendi ve 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 380.715- TL olmak üzere toplamda 456.857 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca tespit edilen mevzuata aykırı durumların giderilmediği anlaşıldığından 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca piyasa faaliyetinin 30 gün geçici olarak durdurulmasına, karar verilmiştir.

Kararda yer alan idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkının saklı olduğu,  söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/8/1-1

—————

31/08/2010 tarih ve BAY/939-82/28211 numaralı bayilik lisansı ile Yunus Emre Madeni Yağ Petrol Nakliye Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından “E-90 Karayolu Üzeri Ereğli Makası Tepeköy Mevkii Ulukışla/NİĞDE” adresinde Petsa Petrolcülük Anonim Şirketinin bayisi olarak işletilen, daha sonra lisansı 12/12/2013 tarihinde sonlandırılan akaryakıt istasyonunda 13/09/2013 tarihinde Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan; istasyonda vaziyet planı haricinde yer altı tankının bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil etmesi ve Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca dağıtıcının da bu fiilden sorumluluğunun bulunması nedeniyle 01/10/2015 tarihli ve 5811/4 sayılı Kurul Kararı ile mezkur kişi hakkında başlatılmış bulunan soruşturma kapsamında hazırlanan 13/11/2015 tarih ve 142 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığının konu hakkındaki görüşleri Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; Akaryakıt istasyonunda vaziyet planında bulunmayan tank kullanılmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) aykırı olduğu ve Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca dağıtıcının da bu fiilden sorumluluğunun bulunduğu, süresi içinde yazılı savunmada bulunulmadığı, anlaşıldığından 27/04/2016 tarih ve 6252/57 sayılı Kurul Kararı ile 21/02/2013 tarih ve DAĞ/4286-2/32224 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi ve aynı fıkranın (b) bendi uyarınca 250.000 TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Kararda yer alan 250.000 TL tutarındaki idari para cezasının; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/9/1-1

—————

20/03/2015 tarihinde iptal edilmiş olan 28/08/2013 tarih ve BAY/939-82/33148 sayılı bayilik lisansı ile “Alpağut Mahallesi E-90 Karayolu Kenarı Hatıbın Gölü Mevkii Ulukışla/Niğde” adresinde, Cankesen Akaryakıt Turizm Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi’nin bayisi olarak işletilmekte olan akaryakıt istasyonunda 12/06/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde; vaziyet planı harici gizli tank bulunduğunun ve ayrıca istasyon vaziyet planında bulunan tanklardan birinin otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit edildiği, bu hususların 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine; aynı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (b) bendine, 5 inci maddesinin mülga 11 inci fıkrasına; aynı Kurul Kararının yürürlükte olan haliyle 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, 03/09/2015 tarihli ve 5770-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında hazırlanan 08/10/2015 tarih ve DDB.309/27-27 sayılı Soruşturma Raporundaki hususlar ve konu ile ilgili Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; akaryakıt istasyonunda vaziyet planı harici gizli tank bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olduğu ve Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca dağıtıcının da bu fiilden sorumluluğunun bulunduğu, akaryakıt istasyonu vaziyet planında bulunan tanklardan birinin otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit edilmesinin, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (b) bendine, 5 inci maddesinin mülga 11 inci fıkrasına; aynı Kurul Kararının yürürlükte olan haliyle 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, aykırı olduğu, süresi içinde yazılı savunmada bulunulmadığı anlaşıldığından 21/04/2016 tarih ve 6232-55 sayılı Kurul Kararı ile Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi hakkında; bayisine ait akaryakıt istasyonunda vaziyet planı harici gizli tank tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi ve (b) bendi uyarınca 259.825 TL; bayisi bulunan istasyonda vaziyet planında bulunan tanklardan birinin otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi gereği 883.405 TL olmak üzere toplamda 1.143.230 TL olmak üzere idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Kararda yer alan 1.143.230 TL tutarındaki idari para cezasının; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/10/1-1

—————

31/08/2010 tarih ve BAY/939-82/28211 numaralı bayilik lisansı ile Yunus Emre Madeni Yağ Petrol Nakliye Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından “E-90 Karayolu Üzeri Ereğli Makası Tepeköy Mevkii Ulukışla/NİĞDE” adresinde işletilen, daha sonra lisansı 12/12/2013 tarihinde sonlandırılan akaryakıt istasyonunda 13/09/2013 tarihinde Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan; istasyonda vaziyet planı haricinde yer altı tankının bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine; istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin bulundurulması eyleminin ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu değerlendirilmesi nedeniyle 01/10/2015 tarihli ve 5811/3 sayılı Kurul Kararı ile mezkur kişi hakkında açılan soruşturma kapsamında hazırlanan 13/11/2015 tarih ve 142 sayılı Soruşturma Raporu, tüzel kişinin savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; akaryakıt istasyonunda vaziyet planında bulunmayan gizli tank kullanılmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiği, istasyonda akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünler bulundurulması fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği, yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından; 27/04/2016 tarih ve 6252/56 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kişiye; akaryakıt istasyonunda gizli tank kullanılması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi uyarınca 1.000.000 TL; akaryakıt istasyonunda akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünler bulundurulması fiili nedeniyle aynı fıkranın (c) bendinin 3 üncü alt bendi ve aynı fıkranın (d) bendi uyarınca 170.000 TL olmak üzere toplamda 1.170.000 TL idari para cezası uygulanmasına; ayrıca bu fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle uygulanan idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir.

Kararda yer alan 1.170.000 TL tutarındaki idari para cezasının; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, ancak bu fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle uygulanan idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/11/1-1

—————

Kurul’un 02/03/2016 tarihli ve 6141/18 sayılı Kararı ile;Kağıthane Sünnet T.İ.Y.K Energy Benzin İstasyonu Başakşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermek üzere 09.02.2009 tarih ve BAY/939-82/25587 sayılı bayilik lisansı alan Başakşehir Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 06.12.2012 günü yapmış olduğu tespitlere göre bağlı dağıtıcısının dışında akaryakıt ikmali eylemi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur kişi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 21/03/2016-446 sayılı Soruşturma Raporunda Lisans sahibinin bağlı dağıtıcısının dışında Nurettin Sarı’dan akaryakıt ikmali eylemi yaparak Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/12/1-1

—————

Kurul’un 18.02.2016 tarihli ve 6119-26 sayılı kararı ile 07.10.2012 tarihinde tespit edildiği üzere, BAY/939-82/29372 sayılı bayilik lisansı sahibi Canpet Petrol Nakliyat Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurduğunun ve vaziyet planında yer almayan depolama tankı ve gizli düzenek bulundurduğunun tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine ve 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Canpet Petrol Nakliyat Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 18.05.2016 tarih ve 833 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/13/1-1

—————

Kurulun 13/04/2016 tarihli ve 6222-24 sayılı Kararı ile; 205 054 2858 vergi kimlik numaralı Cenfi Otomotiv Oto Tamir Bakım Yedek Parça Servis Hiz. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 19/11/2013 tarihli tespite göre lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 12/05/2016 tarihli ve 815 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/14/1-1

—————

Kurulun 30/03/2016 tarihli ve 6190-12 sayılı Kararı ile; 28/10/2009 tarihli ve BAY/939-82/26738 numaralı (09/06/2014 tarihli ve 20391 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında, Dere Mahallesi Erkilet Bulvarı No:55/F Kocasinan/ KAYSERİ adresinde faaliyet gösteren Elmalı Akaryakıt Ürünleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 16/02/2013 tarihli denetimde yapılan tespitler ile bayi otomasyon sistemi verilerine göre; dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 26/04/2016 tarihli ve 632 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/15/1-1

—————

Kurulun 07/04/2016 tarihli ve 6210-57 sayılı Kararı ile; 18/11/2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09708 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında Erkilet Bulvarı Mevki, Dere Mahallesi, No:55/F Kocasinan/ KAYSERİ adresinde faaliyet gösteren Elmalı Akaryakıt Ürünleri Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 05/06/2013 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında LPG otogaz ikmali yapması nedeniyle 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 27/04/2016 tarihli ve 646 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/16/1-1

—————

Kurul’un 07/04/2016 tarihli ve 6209-31 sayılı Kararı ile, Cen Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında bayi fesih bildirimini süresi içerisinde yapmaması nedeniyle5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 72.751, -TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 72.751, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5984/17/1-1

—————

Kurul’un 27/04/2016 tarihli ve 6253/6 sayılı kararı ile DAĞ/818-3/17730 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeli bayisi 4 adet akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 9 uncu ve 10 uncu bendine ve yürürlükteki 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (a) bendine ve 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a) ve (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 25.05.2016 tarihli ve 927 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/18/1-1

—————

Kurul’un 13/04/2016 tarihli ve 6222/36 sayılı kararı ile MYĞ/2379-1/26988 numaralı madeni yağ lisansı sahibi Yeni Toros Attariye İzolasyon Madeni Yağ Oto. Petrol Ürünleri Ltd. Şti.’nin 04/04/2013 tarihli ve 2013-A-963/2 numaralı Vergi Tekniği Raporunda belirtildiği üzere,

a) 2011-2012 takvim yıllarında ithal ettiği baz yağları üretimde kullanmaksızın doğrudan satmak suretiyle ticari faaliyete konu etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Madeni Yağın Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) nci fıkrasına ve 2010-2012 takvim yıllarında ürettiği madeni yağları, alıcılarının (nakliye firmaları) kullanımını bilerek ve bu amacı gözeterek kasıtlı olarak motorin ikamesi ürün olarak satmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu,

b) 2010-2011 takvim yıllarında Küçükler Tic. A.Ş.’ye kalyak satışı gerçekleştirdiği 04/04/2013 tarihli ve 2013-A-963/2 numaralı Vergi Tekniği Raporunda yer alan ilgilinin satış faturaları dökümünden tespit edilmiş olup, söz konusu tüzel kişinin anılan 2010-2011 takvim yıllarında akaryakıt bayilik lisansı almaksızın faaliyette bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/05/2016-822 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/19/1-1

—————

Kurulun 21/04/2016 tarihli ve 6232-20 sayılı Kararı ile; DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi (03/04/2013 tarihli ve 4351-13 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında, bayiine ait istasyonda otomasyon sistemine bağlı olmayan tank bulunması ve otomasyon sisteminin çalıştırılmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5984/20/1-1

—————

Kurulun 24/03/2016 tarihli ve 6172-49 sayılı Kararı ile; “Cumhuriyet Mahallesi İpek Yolu Caddesi No:29 Silopi/ ŞIRNAK” adresinde faaliyet gösteren 04/04/2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/07652 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Nuh Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sorumlu müdür sözleşmesi 07/01/2014 tarihinde sona erdiği halde yeni sorumlu müdür sözleşmesini gecikmeli olarak 13/02/2014 tarihinde imzalaması ve sorumlu müdür belgesinin de sözleşmeden sonra alınması nedeniyle, hakkında 5307 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 76.142- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 76.142- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5984/21/1-1

—————

Kurulun 13/04/2016 tarihli ve 6222-31 sayılı Kararı ile; 03/03/2005 tarihli ve DAĞ/446-265/01986 numaralı (21/05/2014, 30/12/2014 ve 08/10/2015 tarihli Kurul Kararları ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin 28-29/11/2013 tarihli tespitlere göre bayisi olan Umutlar Petrol Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Kayseri-Ankara Karayolu 52.Km, Kumkılıçlı Mevkii, No:12, Himmetdede, Kocasinan/KAYSERİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda bulunan tankta gizli bölme tespit edilmiş olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 12/05/2016 tarihli ve 816 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/22/1-1

—————

Kurulun 07/04/2016 tarihli ve 6210-21 sayılı Kararı ile; 3660056153 vergi kimlik numaralı Nevzat EROĞLU’nun, 07/10/2013 tarihli tespite göre lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyeti yapması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu gerçek kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 27/04/2016 tarihli ve 641 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/23/1-1

—————

Kurul’un 21/04/2016 tarihli ve 6232-41 sayılı kararı ile; MYĞ/2522-3/27559 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Ortadoğu Madeni Yağları İthalat İhracat Nakliyat Alternatif Enerji ve Petrol Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 yılında belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, Mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince MYĞ/2522-3/27559 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5984/24/1-1

—————

Kurul’un 21/04/2016 tarihli ve 6232-43 sayılı kararı ile; MYG/3112-1/29122 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Özler Petro Kimya Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 yılında belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, Mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince madeni yağ lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5984/25/1-1

—————

Kurul’un 21/04/2016 tarihli ve 6232-44 sayılı kararı ile; MYĞ/3266-2/29592 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Pakpet Kimya Gıda ve Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 yılında belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, Mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince madeni yağ lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5984/26/1-1

—————

Kurul’un 21/04/2016 tarihli ve 6232-45 sayılı kararı ile; MYĞ/975-3/20524 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Petaş Petrol ve Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 yılında belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, Mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince madeni yağ lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5984/27/1-1

—————

Kurul’un 21/04/2016 tarihli ve 6232-46 sayılı kararı ile; MYĞ/2214-2/26464 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Petroil Madeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 yılında belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, Mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince madeni yağ lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5984/28/1-1

—————

Kurul’un 21/04/2016 tarihli ve 6232-47 sayılı kararı ile; MYĞ/565-43/14720 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Sarıkaya Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Boya İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic Anonim Şirketi’nin 2012 yılında belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, Mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince madeni yağ lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5984/29/1-1

—————

Kurul’un 21/04/2016 tarihli ve 6232-48 sayılı kararı ile; MYĞ/4131-2/31804 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Sarp Madeni Yağlar Petrol ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 yılında belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, Mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince piyasa faaliyetinin 30 gün geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu ve geçici durdurma süresince piyasa faaliyeti yapmamanız gerektiği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5984/30/1-1

—————

Kurul’un 21/04/2016 tarihli ve 6232-49 sayılı kararı ile; MYĞ/2552-2/27679 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Selçuklu Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Paketleme Nakliye ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 yılında belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, Mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince madeni yağ lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5984/31/1-1

—————

Kurul’un 13.04.2016 tarih ve 6221-74 sayılı Kararı ile; "Ankara Asfaltı Çambel Köyü Kemalpaşa / İZMİR" adresinde 13.04.2006 tarih ve BAY/721-100/16718 numaralı bayilik lisansı ile Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi unvanlı dağıtıcının bayisi olarak faaliyet gösteren Şener Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 19/06/2013 günü yapılan denetim tespitlerine göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olarak; istasyonda 1 adet vaziyet planı harici tank ve 2 tankta probların kelepçe takılarak sabitlenmesi ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi dolayısıyla 14/02/2016 tarih ve 6102/41 sayılı Kurul Kararı gereği alınan yazılı savunma ile konuya ve yazılı savunmaya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup,

Şener Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda 1 adet vaziyet planı harici tank bulunması ve 2 tankta probların kelepçe takılarak sabitlenmesinin 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olduğu,

Yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler içermediği anlaşıldığından, anılan bayi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19. Maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.000.000.-TL. (BirmilyonTL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

5984/32/1-1

—————

Kurulun 21/01/2016 tarihli ve 6081-9 sayılı Kararı ile “Merkez Mahallesi Yalova-İzmit Yolu Caddesi No: 1/A Taşköprü Çiftlikköy / YALOVA” adresinde 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile (07/01/2014 tarihli 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) faaliyette bulunan Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 15/08/2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde, Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin "Yenişehir Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:165, İzmit / KOCAELİ " adresinde faaliyet gösteren 12/06/2007 tarihli ve BAY/939-82/22301 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Akarhan Petrol ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi eyleminin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 11/05/2016 tarihli ve 782 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5984/33/1-1


 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır.

İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 26 maddesinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan

Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçelerine ek olarak; (i) yükseltilerek atanacakların doçentlik unvanı aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan başvurulan profesörlük alanında çalıştığını gösteren belge, (ii) daha önce başka bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünde en az iki yıl hizmet eden profesörlerin bu süreyi gösteren belge ile birlikte özgeçmişleri,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

IVF Sertifika Bulunma

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları Anabilim Da

Profesör

1

Hematoloji Bilim Dalında Yandal Uzmanlığını almış olmak Kemik İliği Nakli, Transfuzyon ve Tıbbi ve Terapotik Aferez Alanlarında Eğitimli ve Deneyimli olmak

 

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik   Keçiören/ANKARA

5997/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

-

PROFESÖR

1

-

YAYGIN ÖĞRETİM

YAYGIN ÖĞRETİM

DOÇENT

1

Radyo, televizyon ve açık öğretim ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

YAYGIN ÖĞRETİM

YAYGIN ÖĞRETİM

DOÇENT

1

Birinci Dünya Savaşı ve Türk Askeri Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ

DOÇENT

1

-

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

BİYOKİMYA

PROFESÖR

1

-

DOÇENT

1

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

-

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

PROFESÖR

2

-

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

-

ÖZEL EĞİTİM

İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ

DOÇENT

1

-

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

DOÇENT

1

-

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

DOÇENT

1

-

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

PROFESÖR

1

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ

DOÇENT

1

-

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT

PROFESÖR

1

-

İKTİSAT POLİTİKASI

PROFESÖR

1

-

DOÇENT

1

-

İKTİSAT TEORİSİ

DOÇENT

1

-

MALİYE

MALİYE TEORİSİ

PROFESÖR

1

-

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME

İŞLETME

PROFESÖR

1

-

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK

YAPI BİLGİSİ

DOÇENT

1

-

RESTORASYON

DOÇENT

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

-

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

-

DEVLET KONSERVATUVARI

SAHNE SANATLARI

TİYATRO

PROFESÖR

1

-

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

MODERN DİLLER

-

DOÇENT

1

-

YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU

ECZACILIK

ECZANE HİZMETLERİ

PROFESÖR

1

-

ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

-

ZİHİN ENGELLİLER

PROFESÖR

1

-

6012/1-1