23 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29751

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

Burdur Şeker Fabrikasından:


260 ADET UIC 60 RAY PROFİLLERİNDE ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


DEKLASE MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


BLADE ŞASİ VE SUNUCULARI İLE HARİCİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MADEN MAKİNELERİ VE KONVEYÖR HATLARI ELEKTRİK BAKIM VE ONARIMI KAPSAMINDA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hatay Reyhanlı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016-2017 Kampanyası Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı işidir.

İhale kayıt numarası            :  2016/217680

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı   :  Fabrikamız 2016-2017 Kampanyasında üretilecek yaklaşık 78.000 ton şekerin ambalajlama ünitesinde 50 Kg’lık polipropilen torbalara konup, torba ağzı dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir. Söz konusu iş asgari 39 kişi ile tahmini 120 gün sürecektir.

6016/1-1


260 ADET UIC 60 RAY PROFİLLERİNDE ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/225560

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Bölgemiz 71. ve 73. Yol Bakım Onarım Müdürlüğü mıntıkasında tamir ve bakım amacıyla termit malzemesinin yüklenici firmaca karşılanması suretiyle toplam 260 adet UIC 60 ray profillerinde UKR tekniğine uygun olarak Alüminotermit ray kaynağı yapılması hizmeti satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 12/07/2016 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5989/1-1


İPTAL İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

8 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı ihalesi, 6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 16. maddesine istinaden iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/220067

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

b) Telefon ve faks numarası             :  (342) 360 11 85 - (342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi                 :  arsfon@gantep.edu.tr

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin

    tarih ve sayısı (yayınlanmış ise)   :  ---

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)                         :  Resmi Gazete 17/06/2016

3 - İhale iptal tarihi                           :  23/06/2016

4 - İptal nedeni veya nedenleri         :  2016/220067 İKN’li İhale Malzeme İstek Dilekçesinde Marka ve Model belirtildiğinden iptal edilmiştir.

6025/1-1


DEKLASE MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri’ne ait Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlüklerinde bulunan Deklase Malzemeler TP Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği esas alınarak kapalı zarfta teklif almak suretiyle pazarlık usulü ile satılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06530 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 312 207 20 00 - 0 312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi               :  ihale@tp.gov.tr

d) İlgili personelin adı ve ünvanı      : Osman AY / Uzman Yardımcısı

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Batman Bölge Müdürlüğü’ne ait 10.785 kalem deklase malzemesi, Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne ait 997 kalem deklase malzemesi ve Trakya Bölge Müdürlüğü’ne ait 647 kalem deklase malzemesi

b) Bulunduğu Yer                            :  Batman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Bölge Müdürlüğü ve Trakya Bölge Müdürlüğü

c) Teslim Süresi                               :  İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün (09.00-11.30/13.30-16.30) saatleri arasında teslimat yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ANKARA

                                                            MAKAM BLOK ZEMİN KAT TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve Saati                              :  12.07.2016 Saat 14.00

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhaleye ilişkin malzemelerin ayrıntılı listesi ve Teklif Mektubu T.P. web sayfasında (www.tpao.gov.tr) ihale ilanları sekmesi altında ya da T.P. Genel Müdürlüğü Makina İkmal Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 604 no.lu odada görülebilir. İhaleye katılım ücretsizdir.

b) İstekliler, Malzeme Gruplarının hepsine teklif verebilecekleri gibi sadece istedikleri Malzeme Grubuna da teklif verebileceklerdir. Grup içinde yer alan kalem bazında kısmi teklif verilemez.

c) Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecek olup, ilgili KDV (%18) mevzuatı gereği ALICI tarafından ayrıca ödenecektir.

d) İhale, 12.07.2016 Salı günü saat: 14.00’da TP Genel Müdürlüğü Makam Blok Giriş Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

e) Teklifler, kapalı zarf içerisinde ve internet sitemizde yayınlanan Teklif Mektubu doldurularak 12.07.2016 tarih ve saat 14.00’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeden TP sorumlu değildir.

f) İstekliler ihale konusu malzemeleri Batman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Bölge Müdürlüğü ve Trakya Bölge Müdürlüğü ambarlarında mesai saatleri dahilinde (09.00-11.30/13.00-16.30) başvurarak bir refakatçi ile birlikte görebilirler.

g) Malzemelerin mevcut durumu dikkate alınarak teklif verilecek ve aynı durumda teslim işlemi yapılacaktır.

h) ALICI, TP’nin işletme yetkili görevlisinin teslimatla ilgili düzenlemelerine uyarak kendi imkanlarıyla malzemeleri yükleyip nakledecektir.

i) İhaleyi kazanan ALICIYA yazılı olarak bildirilecek olan Malzeme Grup Bedeli (teklif tutarı + %18 KDV) ile Malzeme Grup bedeli üzerinden hesaplanacak olan Karar Teyit pulu % 05,69 (Binde beş virgül altmış dokuz), TP hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontlarının Makine İkmal Daire Başkanlığına ulaşmasından sonra Mali İşler Daire Başkanlığınca fatura düzenlenecektir.

j) Fatura, teklif mektubunda yer alan gerçek veya tüzel kişi adına ve belirttiği adresine kesilecektir.

6024/1-1


BLADE ŞASİ VE SUNUCULARI İLE HARİCİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Blade Şasi ve Sunucuları İle Harici Depolama Ünitesinin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte hazırlanan teknik şartnamenin, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/06/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6011/1-1


MADEN MAKİNELERİ VE KONVEYÖR HATLARI ELEKTRİK BAKIM VE ONARIMI KAPSAMINDA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

EÜAŞ Genel Müdürlüğü “Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olarak 1 yıl süreli 61 kişi ile Maden Makineleri ve konveyör hatları elektrik bakım ve onarımı” kapsamında hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2016/216734

Dosya No                                     :  33-AEL/16048

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                      :  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat: 13     06490 Bahçelievler Çankaya /ANKARA

c) Telefon numarası                      :  0312 212 69 00-2322

d) Faks numarası                          :  0312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi             :  nerminavsar.ozcan@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı,

     niteliği, türü ve miktarı             :  “Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olarak 1 yıl süreli 61 kişi ile Maden Makineleri ve konveyör hatları elektrik bakım ve onarım hizmet alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) İşin yapılacağı yer                     :  EÜAŞ Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

b) İşin süresi                                 :  İşin süresi 1yıldır.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli              :  118,00.-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer                :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat: 13 Oda No: 28 Bahçelievler Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                               :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                     :  14.07.2016 perşembe günü, saat: 14:00

e)Tekliflerin verileceği yer            :  Teklifler 14.07.2016 saat 14:00’a kadar;

                                                         EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-1 Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer              :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-3 Çankaya / ANKARA

g) İhale dokümanına

     ulaşılabilecek internet adresi    :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5870/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hatay Reyhanlı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Hatay Reyhanlı Küçük Sanayi Sitesine ait 231 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Fidanlık Mah. No: 12/2 Reyhanlı/HATAY

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  231 işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Reyhanlı/HATAY

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  58.225.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :  4.075.750 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  19/07/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b- Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b- Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında veya Hatay Reyhanlı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Fidanlık Mah. No: 12/2 Reyhanlı/HATAY adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5980/2-1