22 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29750

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Altındağ Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

TEİAŞ Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Sinop Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Altındağ Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığının 05/02/2016 tarih ve 2016/6 sayılı savunma kararı.

Ümit BEKTAŞ - Özel Öz Aksiyon Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu eski Müdürü

"MEBBİS MTSK modülüne gerçeğe aykırı bir şekilde, bazı adaylar için daha önce sürücü belgesi/sertifikası varmış gibi bilgi girişi yaparak söz konusu adayların, teorik eğitim ve sınavlardan muaf olmasını sağlayıp sadece uygulama (direksiyon) sınavına katılarak sertifika/ sürücü belgesi almalarını sağladığınız ve bu bağlamda, kurs arşivinde olması gereken belge örneklerinin kaybolduğunu ileri sürdüğünüz" iddiası sübuta erdiğinden;

Disiplin Yönünden; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-f (Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek) maddesi gereğince 1 (BİR) YIL KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI "cezası ile cezalandırılması ancak, ilgilinin Özel Öğretim Kurumunda görevli olduğu göz önüne alındığında; 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nun 9. maddesinin 6. fıkrasında belirtilen "...657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi halinde bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından 1/4'ü ile 1/2'si arasında maaş kesim cezası, çalışma izni veren makam tarafından verilir. Tekrarı halinde ise göreve son verilir." hükmü gereği BRÜT MAAŞINDAN 1/4'Ü ORANINDA MAAŞ KESİM" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

Konuya ilişkin savunmanızın 7-10 gün içerisinde teslimi 7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebligat olunur.

5951/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.06.2016 tarihli toplantısında, İstanbul ili nüfusuna kayıtlı 21.03.1988 doğumlu Zeynel Abidin oğlu Gurur TOMUR'un Bulgaristan'daki "Varna Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.05.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 5140 seri numaralı "Bilgisayar Mühendisliği" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

5952/1-1

—————

Akdeniz Üniversitesi Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Memur olarak görev yapan Atakan Güneş'in 30 Mart 2015 tarihinden 14 Temmuz 2015 tarihine kadar mazeretsiz olarak görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (d) bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına Üniversite ilişkin teklifinin Yüksek Disiplin Kurulunun 04.05.2016 tarihli toplantısında görüşülerek alınan 2016/39 sayılı karar ile reddedildiği hususu Atakan Güneş'in mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebliğ olunur.

5953/1-1


 


 


 


Sinop Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

(İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI)

13.01.2016 tarihinde yapılan 2015/175312 ihale kayıt No’lu Sinop Üniversitesi Merkez ve İlçelere Yemek Hizmeti Alımı (her türlü emtia dahil 310.000 adet (üçyüzonbin) İhalesine katılan Çorlu Ticaret ve sanayi Odası’na 009968 oda sicil No ile kayıtlı Trakya Tabldot Toplu Yemek Üretim Gıda Tur. ve Sosyal Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, şirketi temsilen yetkilisi 18625333922 T.C numaralı Muhammed GÜMÜŞ’ün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yasak fiil ve davranışlar ile ilgili 17. Maddesinin (b) bendi uyarınca tüm ihalelere katılmaktan 1 yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin 02.03.2016 tarihli ve 29641 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan idari işlem hakkında;

Ankara 9. İdare Mahkemesi (2016/1150 E) 23.05.2016 tarihli kararı ile “yürütmenin durdurulması” kararı vermiştir. İlgili karar uyarınca Trakya Tabldot Toplu Yemek Üretim Gıda Tur. ve Sosyal Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’yi temsilen yetkili Muhammed Gümüş (T.C. No: 18625333922) hakkında verilen tüm “ihalelere katılmaktan 1 yıl süreyle yasaklanma” kararı kaldırılmıştır. Duyurulur.

5991/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Yüreğilliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı.

VAKFEDENLER: Avni İlhan, Hasan Erbil, Kemal Karababa

VAKFIN İKAMETGAHI: Denizli

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Denizli 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/05/2016 tarihli ve E: 2016/137, K: 2016/359 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yüreğil’in tarihi, tabii, maddi ve manevi değerlerini zenginliklerini korumak ve yaşatmak; başta yeni yetişen Yüreğilli gençler olmak üzere herkese tanıtmak. Öncelikle Yüreğilliler olmak üzere kişilerin maddi, manevi, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak milli ve manevi değerlere bağlı insan yetiştirmek ve eğitmek. Her nerede ikamet ederse etsin bütün Yüreğilliler arasında maddi manevi her türlü dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak birlik ve dirliklerinin sürdürülmesine gayret etmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmışbin) nakit

YÖNETİM KURULU: Avni İlhan, Kemal Karababa, Mustafa Karababa, Hasan Çelikbilek, Hüseyin Bağcı, İbrahim Akman, Fikret Bağcı.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Kızılay Denizli Şubesine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5974/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 47 pafta, 1477 ada, 27/1 parsel üzerindeki 617167 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 3591 Ticaret Sicil No ile Ayvalık Ticaret Odasına kayıtlı 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 12.02.2016 tarihli ve E.2015/964-K.2016/320 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.06.2016 tarihli ve 13694 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5975/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883972 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Fethi YORULMAZ (Denetçi No: 3999, Oda Sicil No: 4012) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/2042 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 12.05.2016 tarihli ve E.2015/2042-K.2016/1424 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fethi YORULMAZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 14.06.2016 tarihli ve 14008 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5947/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883977 YİBF nolu (C Blok) inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Fethi YORULMAZ (Denetçi No: 3999, Oda Sicil No: 4012) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/2042 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 12.05.2016 tarihli ve E.2015/2042-K.2016/1424 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fethi YORULMAZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 14.06.2016 tarihli ve 14009 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5948/1-1


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca Doçent alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro

Ünvanı

Adet

Açıklamalar

Mühendislik Fak.

İnşaat Mühendisliği

 

Doç. Dr.

1

Geoteknik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

5964/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfuz cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

- Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

- Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

- Adayların yapancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

Unvanı

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Yrd. Doç.

4

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

 

5963/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Japon Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

3

1

Meiji Dönemi Japon Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd. Doç.

3

1

Leibniz ve çağdaş doğruluk kuramları konularında çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Coğrafya

Yrd. Doç.

5

1

Göç, diaspora mekanları ve ulusaşırı mekanlar, mekan ve aidiyet konularında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

GPS hassas nokta konumlama doğruluğunu artırmak için modelleme stratejileri geliştirme konularında çalışma yapmış olmak.

5814/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

ADET

DOÇENT

ADET

YARDIMCI DOÇENT

ADET

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tar.

 

1

 

3

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

1

 

 

1

 

Matematik

Topoloji

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog. ve Öğretim

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

 

 

1

1

Alanında doktora yapmış olmak.

İlköğretim

Matematik Eğitimi

 

1

 

1

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

3

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

 

1

 

1

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

1

 

3

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe Finansman

 

 

1

1

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tar.

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

 

 

1

5

Alanında doktora yapmış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

 

 

1

3

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

 

1

 

1

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

 

 

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Reh.

Nörolojik Fizy. ve Reh.

 

1

 

2

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Fizyoterapi ve Reh.

Geriatrik Fizyoterapi

 

 

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Sağlık Sistemleri Yön.

 

 

1

5

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Bak. ve Genç. Hiz.

Çocuk Gelişimi

 

 

1

3

Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

1

 

 

1

 

5970/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

NİTELİĞİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında almış ve davranış sorunları ile aile işlevleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında yapmış, Piyano Eğitimi ve Müzik Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında yapmış ve flüt eğitimi, müzik eğitimi, etüt analizi, çalgı çalmaya bağlı bedensel sorunlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Batı Akdeniz ve Güney Ege Bölgelerinde yetişen Lathyrus bitkisi üzerine sistamatik ve sitotaksonomik çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

İngiliz Dili Eğitimi/öğretimi alanında doçentliğini yapmış ve Çocuklara Yabancı Dili Öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçe Eğitiminde doçentliğini almış, Türkçe Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimler

Farmakoloji-Toksikoloji

Doçent

1

1

Veteriner Farmakoloji alanında doçentlik ünvanını almış, sağlıklı ve koksidiyozlu etlik piliçlerde sülfakinoksalinin farmakokinetiği üzerine çalışmış olmak.

Zootekni ve Hayvan Besleme

Zootekni

Doçent

1

1

Veteriner Genetik anabilim dalında doktora yapmış ve yerli keçilerde genetik polimorfizm konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Yakınçağ Tarihi alanında doçentliğini almış ve Balkan Tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

1

Kentsel dönüşüm ve kentsel sorunlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Klasik Arkeoloji alanında almış olmak ve Troas-İonia-Pisidya bölgelerindeki yerleşimler üzerine çalışmaları bulunmak.

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Doçent

1

1

Su akarları taksonomisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Kamu yönetimi alanında doçentlik unvanını almış ve yeni kamu yönetimi, stratejik planlama, karar verme konularında çalışmaları olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetimi Bilimleri

Doçent

1

1

Yaşlılarda egzersiz reçetesi ve düşmeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetimi Bilimleri

Doçent

1

1

Çoklu zeka alanında çalışma yapmış olmak.

5961/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 18.07.2016 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel:0212 422 70 00

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İç Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık veya Mimarlık alanında Doktorasını yada Sanatta Yeterliliğini veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık veya Mimarlık alanında Doktorasını yada Sanatta Yeterliliğini veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İletişim ve Tasarımı Bölümü

Görsel İletişim veya Grafik Sanatlar alanında Doçentliğini almış olmak

1

Profesör

İletişim ve Tasarımı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Ekonomi ve Finans Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Ekonomi ve Finans Bölümü

Maliye alanında Doçentliğini almış olmak

1

Profesör

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

1

Doçent -Profesör

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

İlgili alanda Doktorasını almış olmak

1

Yrd.Doç 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü*

İngiliz Dili ve Edebiyatı yada Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında Doçentliğini almış olmak

2

Profesör

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman alanında doktorasını almış olmak

1

Yrd.Doç 

İşletme Bölümü

Pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak

1

Profesör

İşletme (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Psikoloji Bölümü

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

1

Doçent - Profesör

Psikoloji (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç -Doçent - Profesör

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

İlgili alanda Doktorasını almış olmak

1

Yrd.Doç 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak

1

Doçent - Profesör

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını almış olmak

1

Yrd.Doç 

Sosyoloji Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sosyoloji Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Turizm Rehberliği Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Uluslararası Ticaret Bölümü

İktisat, Ekonomi yada Uluslararası Ticaret alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Uluslararası Ticaret (İngilizce) Bölümü*

İktisat, Ekonomi yada Uluslararası Ticaret alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Yeni Medya Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri veya Yazılım Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

4

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Uygulamalı Matematik alanında Doçentliğini almış olmak

1

Profesör

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik, Elektronik, Haberleşme veya Kontrol Mühendisliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü*

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik, Elektronik, Makine, Kontrol veya Mekatronik Mühendislikleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak

4

Yrd.Doç - Doçent -Profesör

Mimarlık Bölümü

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Mimarlık (İngilizce) Bölümü*

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak veya ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak

1

Profesör

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Hareket ve Antrenman Bilimleri Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Rekreasyon Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik veya Aile Ekonomisi ve Beslenme Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Gıda, Gıda Hijyeni, Beslenme ve Diyetetik ya da Aile Ekonomisi bölümlerinde yapmış olmak ve Beslenme ve Diyetetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Bölümü*

Beslenme ve Diyetetik veya Aile Ekonomisi ve Beslenme Türkçe ya da İngilizce Bölümlerden Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Gıda, Gıda Hijyeni, Beslenme ve Diyetetik ya da Aile Ekonomisi bölümlerinde yapmış olmak, Beslenme ve Diyetetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi ya da Psikoloji Bölümünde yapmış olmak ve Çocuk Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Çocuk Gelişimi (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Türkçe ya da İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi ya da Psikoloji Türkçe veya İngilizce Bölümünde yapmış olmak, Çocuk Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Ergoterapi Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Türkçe veya İngilizce Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Hemşirelik Bölümü

Genel Cerrahi alanında Doçentliği almış olmak.

1

Profesör

Hemşirelik Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Yüksek Lisans veya Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Hemşirelik (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Hemşirelik Türkçe veya İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak ya da Yüksek Lisans veya Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sosyal Hizmetler Bölümü

Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü ya da Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe Bölümlerinden birinde yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sosyal Hizmetler (İngilizce) Bölümü*

Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü ya da Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe Bölümlerinden birinde yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent- Profesör

Sağlık Yönetimi Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Odyoloji Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Odyoloji ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Gastronomi Bölümü

Gıda Mühendisliği, Gastronomi ya da Beslenme alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Havacılık Yönetimi Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Lojistik Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Medya İletişim Sistemleri Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü

Mimarlık Alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Sosyal Hizmet Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Sayısal Yöntemler alanında Doktorasını almış olmak.

1

Yrd.Doç.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Diş Protez Teknolojisi Programı

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd.Doç - Doçent - Profesör

Optisyenlik Programı

Fizik alanında Doktorasını almış olmak

1

Yrd.Doç.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Biyoloji lisans mezunu, Biyoloji alanında yüksek lisans, Doktora yapmış olmak Hücre Kültürü ve Moleküler Biyoloji alanında çalışma yapmış olmak

1

Yrd.Doç.

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

5950/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 57.05/117

Toplantı Tarihi ve No    : 07.05.2016-152                       Toplantı Yeri    : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 07.05.2016-3484

Sinop İli, Gerze İlçesi, Abdaloğlu Köyü, 6 pafta, 274 parselde yer alan, özel mülkiyete ait aile mezarlığı tanımlı mezarlık içerisinde bulunan mezar taşlarının tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.11.2015 gün ve 3426 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşünü bildiren Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.02.2016 gün ve E.525 sayılı yazısı, Sinop İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 11.03.2016 gün ve E. 2578 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının gün 25.04.2016 ve 166 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Sinop İli, Gerze İlçesi, Abdaloğlu Köyü, 6 pafta, 274 parselde yer alan, özel mülkiyete ait aile mezarlığı tanımlı mezarlık içerisinde bulunan M. 1924 tarihli Gerzeli Hacı Ahmet Ağa’nın ve M. 1920 tarihli Hacı Ahmet Ağa’nın Kerimesi Hacile Hanım’ın mezar taşının ayak taşları ile birlikte korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 6 pafta, 274 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğuna dair şerhin konulması gerektiğine, tescilli mezar taşlarının bulunduğu mezarlık alanında bundan sonra yapılacak yeni defin ve ağaç kesimi işlemlerinin tescilli mezar taşlarına zarar vermeden yapılmasında sakınca olmadığına karar verildi.

5958/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              31.13/159

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.05.2016-191                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.05.2016-6457                                HATAY

Hatay ili, Arsuz ilçesi, Kabev mıntıkası, 3. Derece arkeolojik sit alanı içinde tespiti yapılan kaya mezarlarının bulunduğu alanın sit derecesinin 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.05.2016 gün ve 1924 sayılı yazısı, eki 29.04.2016 günlü rapor, Kurulumuzun 23.03.2016 gün ve 6159 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay ili, Arsuz ilçesi, Kabev mıntıkası, 3. Derece arkeolojik sit alanı içinde tespiti yapılan kaya mezarlarının bulunduğu alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

5956/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      57.08/13

Toplantı Tarihi ve No    : 07.05.2016-152                       Toplantı Yeri       : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 07.05.2016-3489

Sinop İli, Dikmen İlçesi, Küplüce Köyü, Uzunköy Mevkii, özel mülkiyete ait 101 ada, 84 parselde tespit edilen ve Müze Müdürlüğünce kurtarma kazısı gerçekleştirilen Roma dönemine ait dromoslu mezar odasının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak ve çevresinin de III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.01.2016 gün ve 83 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 23.02.2016 gün ve 41157 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 26.02.2016 gün ve 44600 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 23.02.2016 gün ve E.722 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 29.03.2016 gün ve E.3317 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 27.03.2016 gün ve 201423 yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 02.05.2016 gün ve 185 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Dikmen İlçesi, Küplüce Köyü, Uzunköy Mevkii, özel mülkiyete ait 101 ada, 84 parselde tespit edilen ve Müze Müdürlüğünce kurtarma kazısı gerçekleştirilen Roma dönemine ait dromoslu mezar odasının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak, bu mezarın bulunduğu alan ve çevresinin de III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, mezar odası ve sit alanına ait ekteki tescil fişlerinin uygun olduğuna, 101 ada, 84 parselin tapu kaydına “korunması gerekli kültür varlığı” ve “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına; dromoslu mezar odasının açık hava koşullarından korunmasına yönelik ahşap çatı projesinin hazırlanarak kurulumuza sunulmasına;

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

5957/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    55.00/720

Toplantı Tarihi ve No    : 05.05.2016-150                       Toplantı Yeri       : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 05.05.2016-3403

Samsun İli, Atakum İlçesi, Çatalçam Mahallesi, Güzelyurt Mevkii’nde, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce yapılması planlanan Samsun Batı Çevre Yolu güzergahı kamulaştırma sınırları içinde kalan 1080, 1081, 1082, 1083, 1445 parsellerde tespit edilen Roma dönemi yerleşim yerinin I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.11.2015 gün ve 3291 sayılı yazısı, Samsun Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 14.01.2016 gün ve E.110033 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Atakum Belediyesi’nin 08.01.2016 gün ve 18 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 08.02.2016 gün ve 28130 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 24.02.2016 gün ve 1161 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2016 gün ve 3314 sayılı kararı, Arkeolog üye Prof. Dr. İbrahim Tunç SİPAHİ tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan 05.05.216 tarihli rapor okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Atakum İlçesi, Çatalçam Mahallesi, Güzelyurt Mevkii’nde, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce yapılması planlanan Samsun Batı Çevre Yolu güzergahı kamulaştırma sınırları içinde kalan 1080, 1081, 1082, 1083, 1445 parsellerde 30.03.2016 gün ve 3314 sayılı kararımız gereği kurulumuzun Arkeolog üyesince yerinde yapılan incelemeler sonucunda, I. derece arkeolojik sit alanı olarak önerilen alanda kültür toprağı ve mimariye ait taş izler mevcut olmayıp günlük kullanıma ait seramik parçaları ve çatı kiremidi parçalarına rastlandığı, III. derece arkeolojik sit olarak önerilen alanın da aynı özelliklere sahip olduğu, burada Geç Roma dönemine ait birkaç çiftlik yapısıyla ilgili seyrek dağılım gösteren zayıf bir yerleşimin var olduğu anlaşıldığından, 1080, 1081, 1082, 1083, 1445 parsellerde yer alan Geç Roma dönemi yerleşmesinin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna; buna göre Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce yapılması planlanan Samsun Batı Çevre Yolu’nun III. derece arkeolojik sit alanından geçen kısmının zorunlu alt yapı uygulaması olması nedeniyle, bu sit alanındaki tüm yol çalışmalarının Müze denetiminde olmak koşuluyla yapılabileceğine, çalışmalar sırasında herhangi kültür varlığı kalıntı ve buluntusuna rastlanması halinde konunun kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

5959/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    05.03/372

Toplantı Tarihi ve No    : 06.05.2016-151                             Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 06.05.2016-3449

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Bahçecik Köyü, İmamlık Mevkii, 570 nolu parselde, kaçak kazı yapılan alan yakınında tespit edilen Roma dönemi tümülüs ve nekropol alanının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.02.2016 gün ve 389 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 18.03.2016 gün ve E.64212 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 23.03.2016 gün ve 64625 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.03.2016 gün ve E.1814 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 02.04.2016 gün ve 219546 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 02.05.2016 gün ve 184 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Bahçecik Köyü, İmamlık Mevkii, 570 nolu parselde tespit edilen Roma dönemi tümülüs ve nekropol alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, 570 nolu parselin tapu kaydına I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına; tümülüsün yakınında 2863 sayılı yasaya aykırı olarak izinsiz kazı yapılması nedeniyle ilgililer hakkında yasal soruşturma açılmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden kaçak kazı çukurunun köy muhtarlığınca kapatılması gerektiğine,

I. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

5960/1-1