22 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29750

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


DEMLİK SÜZEN POŞET ÜRETEN VE KUTULAYAN TAM OTOMATİK ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI İÇİN 16 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DIŞ KAPI LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI İŞİ İLE SOKAK LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI İŞİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:


DC’LERE DİŞ AÇILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK, DOĞAL MİNERALLİ SU VE JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.500,00 TL ile en çok 48.750,00 TL arasında değişen; 29.06.2016 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 150,00 TL, en çok 4.875,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen dereceli gözlük, güneş gözlüğü cinsi 7 grup eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule / EDİRNE adresindeki ihale salonunda 30.06.2016 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgağ beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5962/1-1


DEMLİK SÜZEN POŞET ÜRETEN VE KUTULAYAN TAM OTOMATİK ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 5 Gr ve 15 Gr Demlik Süzen Poşet Üreten Poşetleri Kutulayan Tam Otomatik Çay Paketleme Makinesi ve Bu Makineye Entegre Selefon Kaplama Makinesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.07.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5850/1-1


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI İÇİN 16 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü ihtiyacı, 16 Kalem muhtelif cins ve miktar kırtasiye malzemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça talep edilen marka/modeline ve Teknik Şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İhale Evrakı Bedellidir.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, Ofis Ticari şartname, marka/model ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28.06.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı tarihte açılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5977/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Donanım ve Yazılım teknik şartnamesine ve donanım içerisinde yer alan Tip-1, Tip-2, Tip-3, Tip-4 IP Telefonlar ile Tip-1 Kenar Anahtar, Tip-2 Kenar Anahtar ve Video Konferans Cihazının (Oda Tipi Uç Cihaz Set) Avaya markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/07/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5978/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Genel Kurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Gurup Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar veri depolama ünitesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, idari şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/06/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5979/1-1


DIŞ KAPI LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI İŞİ İLE SOKAK LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI İŞİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü’ne DIŞ KAPI LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI İŞİ İLE SOKAK LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI İŞİ HİZMETİ alımı ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 Konak / İzmir

b) Telefon Numarası                  :  0 232 293 15 30

      Faks Numarası                    :  0 232 293 37 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  hizmetalimlari@izmir.bel.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2 (İki) Kısım Toplam 7 (Yedi) Hizmet Kalemi

b) İşin Yapılacağı Yer               :  1. Kısım: 22 (Yirmiiki) İlçe ve Bağlı Mahalleler ile İdarenin Belirleyeceği Yerler

                                                     2. Kısım: 25 (Yirmibeş) İlçe ve Bağlı Mahalleler ile İdarenin Belirleyeceği Yerler

c) İşin Süresi                             :  1. KISIM: İşe başlama tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

                                                     2. KISIM: İşe başlama tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE ODASI KAT: 4 (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 Oda No: 429 Konak/ İZMİR)

b) Tarihi - Saati                          :  13.07.2016 Saat:14:00

c) İhale Usulü                            :  19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2’nci maddesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar hakkında kararın 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ile.

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1 - İş Deneyim Belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş tek bir sözleşmeye bağlı olarak sokak veya dış kapı levhalarının üretimi, montajı veya numarataj verilerinin, adres ve numaralama yönetmeliği esasları doğrultusunda toplanarak veri biçimine göre bilgisayar ortamına girilmesi ve haritalarla ilişkilendirilmesi ile birlikte yol ve yol donanım verilerinin sahadan toplanarak haritalara işlenmesi ve yol ve bina bilgilerinin sayısal kameralar ile fotoğraflarının çekilmesi ve tüm sözel geometrik verilerin veri tabanına aktarılarak CABS ile bütünleştirilmesi işleri ayrı ayrı veya bir arada kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (YüzTürklirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 No: 425 Konak/İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5919/1-1


DC’LERE DİŞ AÇILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

DC’lere Diş Açılması Hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/230383

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139    06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 55 – 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı,

                                                                 62 Adet 8” Dc’lere Diş Açılması

                                                               109 Adet 6 1/2” Dc’lere Diş Açılması

                                                                 37 Adet 5” Dc’lere Diş Açılması

b) Yapılacağı yer                                 :  Yüklenici Atölyesi

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                 :  12.07.2016 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İdaremizce benzer iş olarak kabul edilecek işlere ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine ikmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5927/1-1


ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan “GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ V. KISIM 2. ETAP OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İŞİ” açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İDARENİN

a) Adresi                                    :  I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tlf: 0 342 - 337 11 01 - 09 - Fax: 0 342 - 337 13 71

c) Elektronik Posta Adresi         :  ihale@gaosb.org, - e.gunden@gaosb.org

2 - İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

a) Niteliği Türü ve Miktarı         :  GAZİANTEP 5. KISIM 2. ETAP OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İşi’dir.

b) Yapılacağı Yer                      :  5. Kısım Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin Süresi                             :  540 takvim günü.

3 - İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                       :  I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Tarih ve Saati                        :  26.07.2016 - Saat: 11:00

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini de içeren İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye katılım dilekçesi.

b) Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş deneyim belgesi (Yüklenici İş Bitirme, Yüklenici İş Durum, Alt Yüklenici İş Bitirme)

İsteklinin iş deneyim belgeleri, (GAZİANTEP OSB/İH.9, GAZİANTEP OSB/İH.9.1, GAZİANTEP OSB/İH.9.2) formatına uygun, son 5 yıl içinde teklif bedelinin %50’si kadar benzer ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi ve tek kalemde teklif bedelinin %20’si oranında benzer ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi bitirmiş ya da en az %80’ini tamamlamış olma şartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca son 5 yıl içerisinde tek kalemde 750.000 (Yediyüzellibin) AVRO SCADA işi bitirmiş olması gerekmektedir.

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Teklif edilen bedelin en az %25’i oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname.

f) Teklif bedelinin %3’ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 09.00’a kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.

6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı adreslerinde görülebilir veya 10.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

5973/3-1


JEOTERMAL KAYNAK, DOĞAL MİNERALLİ SU VE JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak, Doğal Mineralli Su ve Jeotermal Kökenli Gaz Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İŞİN ADI:

A. Muğla İli Bodrum İlçesi Karaova - Yeniköy Mevkii sınırlarını kapsayan 4847,43 hektar alana sahip, 3292848 Erişim Nolu Jeotermal Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(X)

552470

557235

561910

563585

565970

563585

565440

559880

Yukarı(Y)

4104520

4108310

4107780

4112725

4113165

4107340

4104870

4104165

 

9.Nokta

10.Nokta

 

Sağa(X)

557500

553350

 

Yukarı(Y)

4105400

4101960

 

 

B. Muğla İli, Bodrum İlçesi Yaka Mevkii sınırlarını kapsayan 3909,12 hektar alana sahip, 3292851 Erişim Nolu Jeotermal Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(X)

531637

532092

532100

530000

530000

527612

526900

532000

Yukarı(Y)

4101556

4099311

4098400

4097781

4102000

4101659

4107000

4109700

 

9.Nokta

 

Sağa(X)

532073

 

Yukarı(Y)

4101406

 

C. Muğla Bodrum, İlçesi Kızılağaç Mevkii sınırlarını kapsayan 3908,06 hektar alana sahip, 3292853 Erişim Nolu Jeotermal Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(X)

538650

540550

542650

546640

546082

546037

545343

544000

Yukarı(Y)

4106700

4103400

4102930

4095500

4095169

4095295

4095016

4098000

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

 

Sağa(X)

542000

542000

540582

537600

533000

533000

535000

 

Yukarı(Y)

4098000

410000

410000

4104335

4106715

4109000

4107700

 

 

D. Muğla İli, Bodrum İlçesi Kızılağaç Mevkii sınırlarını kapsayan 101,97 hektar alana sahip, 3325139 Erişim Nolu Jeotermal Kaynak Ruhsat Sahası ihalesi

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa(Y)

539999

539531

539001

538961

539000

540000

Yukarı(X)

4098201

4097937

4097937

4098007

4098996

4099000

 

E. Muğla İli, Dalaman İlçesi sınırlarını kapsayan 905,04. hektar alana sahip, 3270589 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa(Y)

665000

662365

662930

663998

665000

Yukarı(X)

4061000

4061000

4063230

4065710

4065700

 

F. Muğla İli Datça İlçesi dahilinde Merkez Mevkiinde, 4104.17 hektar alana sahip, 3301862 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

Poligon1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(X)

560870

560600

561302

561725

561670

560419

560324

554641

Yukarı(Y)

4064660

4062400

4062195

4062296

4062117

4061381

4057944

4059447

 

9.Nokta

 

Sağa(X)

560933

 

Yukarı(Y)

4067356

 

 Poligon2

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

 

Sağa(X)

562126

561803

561792

 

Yukarı(Y)

4063604

4062552

4064096

 

Poligon3

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(X)

563974

566802

566631

565542

565663

566550

566532

564257

Yukarı(Y)

4071185

4071366

4069803

4069821

4069035

4069068

4068902

4068334

 

9.Nokta

10.Nokta

 

Sağa(X)

561781

561761

 

Yukarı(Y)

4065644

4068398

 

 

G. Muğla İli, Datça İlçesi Hızırşah Mevkii sınırlarını kapsayan 4665,81 hektar alana sahip, 3301863 Erişim Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

Poligon1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa(X)

560933

554641

552763

557010

554638

556404

561021

Yukarı(Y)

4067356

4059447

4061289

4066539

4068819

4070900

4071073

 Poligon2

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

 

Sağa(X)

563974

561761

561741

 

Yukarı(Y)

4071185

4068389

4071100

 

H. Muğla İli, Datça İlçesi Kızlan Mevkii sınırlarını kapsayan 254,05 hektar alana sahip, 3297585 Erişim Nolu Jeotermal Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(X)

570850

570843

570646

570522

570375

570360

570136

570003

Yukarı(Y)

4069733

4068684

4068791

4068769

4068584

4068485

4068448

4068319

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

16.Nokta

Sağa(X)

569693

569624

569639

569524

569234

568949

568738

568749

Yukarı(Y)

4068236

4068276

4068531

4068552

4068463

4068724

4069768

4068766

 

İ. Muğla İli, Köyceğiz İlçesi Kavakarası Mevkii sınırlarını kapsayan 2035,34 hektar alana sahip, 3278905 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Ruhsat sahası İhalesi:

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

Poligon 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(X)

648374

647483

648495

649165

654934

655766

654729

650755

Yukarı(Y)

4080962

4083474

4084460

4083610

4084902

4083300

4082159

4081490

 

9.Nokta

 

Sağa(X)

650946

 

Yukarı(Y)

4080989

 

 

J. Muğla İli, Milas İlçesi Kıyıkışlacık Mevkii sınırlarını kapsayan 4453.26 hektar alana sahip, 3296003 Erişim Nolu Jeotermal Kaynak Ruhsat Sahası ihalesi

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa(Y)

551514

545566

546195

551547

551378

546467

544477

Yukarı(X)

4126891

4131345

4131345

4128431

4126891

4120514

4124033

K. Muğla İli, Milas İlçesi Kıyıkışlacık Mevkii sınırlarını kapsayan 3078.19 hektar alana sahip, 3277123 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Ruhsat sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(X)

558765

558865

560880

560880

558765

559481

557180

554815

Yukarı(Y)

4130419

4130025

4129763

4127605

4126880

4126101

4123692

4125075

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

 

Sağa(X)

554815

554786

554561

554205

563604

 

Yukarı(Y)

4125860

4125882

4129985

4129987

4130418

 

 

L. Muğla İli, Ortaca İlçesi Eskiköy Mevkii sınırlarını kapsayan 529.85 hektar alana sahip, 3303450 Erişim Nolu Jeotermal Gaz Kökenli Arama Ruhsat Sahası ihalesi

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa(X)

653055

650755

650946

651888

652888

Yukarı(Y)

4081877

4081490

4080989

4078520

4078546

 

M. Muğla İli, Yatağan İlçesi dahilinde Yumaklı Mevkiinde, 3710,61 hektar alana sahip, 3297163 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

607990

608485

610585

611215

613945

617500

610645

607060

Yukarı(X)

4130380

4130780

4131620

4131480

4134840

4130000

4127040

4129650

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

 

İLÇE

ERİŞİM

NUMARASI

ALAN

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

ASGARİ

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

TRT SAATİ İLE

A

Bodrum

3292848

4847,43

100.000,00

3.000,00

21.07.2016

14:00

B

Bodrum

3292851

3909,12

80.000,00

2.400,00

21.07.2016

14:10

C

Bodrum

3292853

3908,06

80.000,00

2.400,00

21.07.2016

14:20

D

Bodrum

3325139

101,97

30.000,00

900,00

21.07.2016

14:30

E

Dalaman

3270589

905,04

30.000,00

900,00

21.07.2016

14:40

F

Datça

3301862

4104,17

85.000,00

2.550,00

21.07.2016

14:50

G

Datça

3301863

4665,81

95.000,00

2.850,00

21.07.2016

15:00

H

Datça

3297585

254,05

30.000,00

900,00

21.07.2016

15:10

İ

Köyceğiz

3278905

2035,34

42.000,00

1.260,00

21.07.2016

15:20

J

Milas

3296003

4453,26

90.000,00

2.700,00

21.07.2016

15:30

K

Milas

3277123

3078,19

62.000,00

1.860,00

21.07.2016

15:40

L

Ortaca

3303450

529,85

30.000,00

900,00

21.07.2016

15:50

M

Yatağan

3297163

3710,61

75.000,00

2.250,00

21.07.2016

16:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı:

İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 50,00 -TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Muğla Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi.  TR63 0001 0002 0100 0010 005696 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu (Orhaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi No: 5/2 Menteşe/MUĞLA)

b) Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Komisyonuna Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 21/07/2016 Perşembe günü TRT saati ile İhale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya İhale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.  Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen ruhsat alma şartlarını sağladığını gösterir belge İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-k-l bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 21/07/2016 Perşembe günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Muğla Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi. TR63 0001 0002 0100 0010 005696 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir

11 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5534/1-1