16 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29744

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Medeniyeti Yayma ve Geliştirme Vakfı.

VAKFEDENLER: Halil İbrahim SOYDAŞ, Mükremin KARAAĞAÇ, Erdoğan ŞAHİN, Mahmut TOKGÖZ, Hüseyin CİNGİL, Mahmut SARIMERMER, Ramazan AKKOYUN..

VAKFIN İKAMETGÂHI: KAYSERİ.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/04/2016 tarihinde tavzih edilen 19/05/2016 tarihinde kesinleşen 16/02/2016 tarihli ve E:2014/333, K:2016/51 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardımcı olmak, bilgi ve aydın gençlerin yetişmesine maddeten ve manen katkıda bulunmak. Eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, kültür ve dini alanlarda yasaların öngördüğü ölçülerde faaliyet yürütmek, tesisler kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, İbrahimhanyeri Mevkii, 5228 ada, 2 parsel sayılı 48.915,95 m2 yüzölçümlü, “arsa” vasıflı gayrimenkulün, 72/15696 arsa paylı, asma katlı, atölye nitelikli, C1 zemin kat, 3 nolu bağımsız bölüm ve 5.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Erdoğan ŞAHİN, Hüseyin CİNGİL, Mahmut TOKGÖZ, Mükremin KARAAĞAÇ, Ramazan AKKOYUN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyeden arta kalan malvarlığı Kayseri İlahiyat Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5791/1-1

—————

VAKFIN ADI: Vakıf 19 Çorumlular Vakfı.

VAKFEDENLER: Alper Bilan, Necdet Portakal, Salih Şerbetçi.

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/04/2016 tarihli ve E:2015/586, K:2016/221 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve yurt dışında sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, teknik, bilgisel, bilimsel ve eğitim, öğretim faaliyetlerinde bulunarak Çorum iline ve Çorumlulara yönelik olarak dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayıp, kalkınmayı hızlandırmak, bu amaçlara yönelik olarak çalışma yapmak ve faaliyetlerde bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000-TL (Ellibeşbin) nakit

YÖNETİM KURULU: Alper Bilan, Necdet Portakal, Salih Şerbetçi.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Mehmetçik Vakfına devredilecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5792/1-1

—————

VAKFIN ADI: İbrahim Halil Küçük Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: İbrahim Halil Küçük, Selahattin Küçük, Mehmet Seyfettin Küçük, Ahmet Küçük, Emin Küçük.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.05.2016 tarihinde kesinleşen 31.03.2016 tarihli ve E:2015/405 K:2016/131 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Memleketimizin ilmi, içtimai, iktisadi ve bilimsel kalkınmasına katkıda bulunmak, bu vazifeleri deruhte edecek, milli ve mukaddes değerlerine bağlı, tüm insanlığa hizmeti şiar edinen bir neslin yetişmesi doğrultusunda hizmet vermektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmışbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: İbrahim Halil Küçük, Selahattin Küçük, Mehmet Seyfettin Küçük, Ahmet Küçük, Emin Küçük.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Konusuna en yakın olan bir başka vakıf ya da kamu kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5793/1-1


Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 16.06.2016 - 30.06.2016 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuran adayların, yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak dilekçelerinde belirtmeleri gerekir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği (İng.)

Prof. Dr.

1

 

Hukuk Fakültesi

Medeni Usul İcra-İflas Hukuku

Prof. Dr.

1

 

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku

Prof. Dr.

1

 

 

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur.

İlan olunur.

5788/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

"Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1 - Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent başvuruları ilgili birimlere 16.06.2016-30.06.2016 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.

2 - Yardımcı doçent adayları yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.

3 - Adayların atanabilmeleri için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına/anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

4 - Adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri öğrenim belgelerini, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, aday etkinlik puan listelerini, yabancı dil sınav belgesini (yardımcı doçent adayları için) kapsayan dosyalarını içeren (yardımcı doçent ve doçent adayları dört adet CD, profesör adayları altı adet CD) 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

5 - Yardımcı Doçent adaylarının öğrenim belgelerini noterlere ya da aslını getirmek kaydıyla başvurdukları birimlerin amirlerine, profesör ve doçent adaylarının ise Personel Daire Başkanlığına onaylatması gerekmektedir.

6 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir."

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

2

1

Yönetim, teftiş ve planlama konularında çalışmış olmak.

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

2

1

Türkçe ses bilgisi, şekil bilgisi, sözlük bilgisi, cümle bilgisi konularında çalışmış olmak.

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd Doç

5

1

Matematik öğretmenliği lisans mezunu olmak ve alanında çalışmış olmak.

Özel Eğitimi

Zihin Engelliler Eğitimi

Yrd Doç

5

1

Zihin engelliler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

2

1

Cumhuriyet Dönemi hikayeciliği konusunda çalışmış olmak.

Fizik

Katı Hal Fiziği

Doçent

2

1

Güneş pili üretimi konusunda çalışmış olmak.

Tarih

Orta Çağ Tarihi

Doçent

1

1

Anadolu Selçukluları tarihi kaynakları konusunda çalışmış olmak.

Felsefe

Bilim Tarihi

Yrd Doç

5

1

Felsefe alanında doktora yapmış olmak ve Alman felsefesinde bilimsel yöntem eleştirisi konusunda çalışmış olmak.

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd Doç

5

1

Felsefe alanında doktora yapmış olmak ve Fransız felsefesi ve fenomenoloji konusunda çalışmış olmak.

Matematik

Topoloji

Yrd Doç

1

1

Esnek küme teorisi ve bulanık esnek küme teorisi konusuna çalışmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme

 

Doçent

1

1

"Yönetim ve strateji" alanında doçent ünvanı almış olmak.

Sağlık Yönetimi

 

Doçent

1

1

Hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve sağlık kalitesi konularında çalışmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Yrd Doç

3

1

Yapay zeka optimizasyon yöntemleri konusunda çalışmış olmak.

İşletme

 

Yrd Doç

5

1

Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti konularında çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasaklar konularında çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yrd Doç

4

1

Yapay sinir ağları ve veri zarflama analizi konularında çalışmış olmak.

SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Müzik

Türk Müziği

Yrd Doç

5

1

Kanun alanında çalışmış olmak.

Yrd Doç

5

1

Klasik kemençe eğitimi alanında çalışmış olmak.

Yrd Doç

5

1

Ud ve Türk Müziği Teorisi alanında çalışmış olmak

Resim

 

Yrd Doç

5

1

Plastik sanatlar alanında yeterlik yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor Yöneticiliği

 

Doçent

1

1

Spor bilimleri alanında doçent unvanını almış ve psikososyal alanda çalışmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikro Dalga Tekniği

Profesör

1

1

Kırınım ve frekans seçici yüzeyler konularında çalışmış olmak.

Elektrik Makineleri

Yrd Doç

5

1

Güç elektroniği, eelüktans motorun kontrolü konularında çalışmış olmak.

İmalat Mühendisliği

 

Yrd Doç

4

1

Esnek üretim sisteminde zeki yükleme ve depolama otomasyonu konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Metaplastik meme kanseri konusunda çalışmış olmak.

Kardiyoloji

Yrd.Doç.

4

1

Koroner kollateral gelişimine D vitamininin etkileri konusunda çalışmış olmak.

Radyoloji

Yrd.Doç

2

1

Konjenital peritoneal bantlara bağlı ince bağırsak opstrüksiyonları kunusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

2

1

Solventlerin ve gürültünün işitme üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.

Doçent

2

1

Burun tıkanıklığı cerrahisinin hasta tarfından değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doç.

4

1

Hyaluronik asidin ön çapraz bağ üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.

Yrd.Doç.

4

1

Fiziksel olarak aktif hastalarda alçılama tedavileri konusunda çalışmış olmak.

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Meme ve troid kanserleri patolojileri konusunda çalışmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Yrd.Doç

4

1

Tıp doktoru ve tıpta uzman olmak ve organ saklama solüsyonları konusunda çalışmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

 

Doçent

1

1

"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği" alanında doçent ünvanı almış olmak.

DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU

Elektrik ve Enerji

İklimlendirme ve Soğutma Tekonolojisi

Yrd.Doç.

3

1

Akışkan yataklı kurutucular ve PV/T sistemler konusunda çalışmış olmak.

GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU

Makine ve Metal Teknolojileri

Metalurji

Yrd.Doç.

5

1

Kompozit anot, kompozit kaplamalar ve nano kompozitler konularında çalışmış olmak.

5767/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (16/06/2016 - 01/07/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Edebiyat Fakültesi

Alman Dilbilimi

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Biyokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

 

İletişim Fakültesi

Kişilerarası İletişim

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Makinaları

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Mekanik (İnşaat)

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Nefroloji)

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Açık kalp cerrahisinde ılık priming solüsyonu kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Histoloji - Embriyoloji

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Profesör

1

1

Tahıl yetiştiriciliği ve ıslahı alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Karşılaştırmalı Edebiyat

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Genel Fizik

Doçent

1

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Doçent

1

1

 

Sivil Havacılık YO

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Beyşehir A.A. Uygulamalı Bil. YO

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Beyşehir A.A. Uygulamalı Bil. YO

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Beyşehir A.A. Uygulamalı Bil. YO

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Beyşehir A.A. Uygulamalı Bil. YO

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd.Doç.

3

1

 

Beyşehir A.A. Uygulamalı Bil. YO

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd.Doç.

3

1

 

Çumra Uygulamalı Bilimler YO

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yrd.Doç.

3

1

 

Edebiyat Fakültesi

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd.Doç.

3

1

 

Edebiyat Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Yrd.Doç.

3

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Yrd.Doç.

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Tarihi

Yrd.Doç.

1

1

Serbest bölgeler ve bölgesel kalkınma alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.

1

1

Sosyal medyanın kamuoyu oluşturma ve siyasal katılma üzerine etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Sinema

Yrd.Doç.

1

1

 

İletişim Fakültesi

Sinema

Yrd.Doç.

1

1

 

Karapınar Aydoğanlar MYO

Gıda Teknolojisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Kulu MYO

Dış Ticaret

Yrd.Doç.

2

1

 

Mimarlık Fakültesi

Bina Bilgisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Bölge Planlama

Yrd.Doç.

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Yrd.Doç.

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Tesisleri

Yrd.Doç.

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Proses ve Reaktör Tasarımı

Yrd.Doç.

3

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Yrd.Doç.

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Yrd.Doç.

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Psikiyatri Hemşireliği

Yrd.Doç.

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Politikaları ve Sağlık Ekonomisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Sivil Havacılık YO

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Sivil Havacılık YO

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Sivil Havacılık YO

Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Yrd.Doç.

2

1

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Yrd.Doç.

3

1

 

Teknik Bilimler MYO

Kimya Teknolojisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Yrd.Doç.

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

Malzeme

Yrd.Doç.

3

1

Sıvı-sıvı arayüzeyde adsorpsiyon ve kompleks oluşumu üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Malzeme

Yrd.Doç.

3

1

 

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.

3

1

İleri laparoskopik cerrahi uygulamalarında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yrd.Doç.

2

1

 

Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji

Yrd.Doç.

2

1

Corynebacterium pseudotuberculosis fosfolipaz d (PLD) geninin aktarımı ve PLD enziminin aşı olarak kullanılması üzerine çalışmaları olmak.

5785/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/

Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

CAN GAS LPG-AHMET GAZİ FIRAT Esnaf

03-HYB-1481

TS 12664-1

09.06.2016

Yıllık vize yaptırmadığı için

ÇAY BELEDİYESİ EKMEK FIRINI KUM OCAĞI TESİSLERİ HAMAM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM

03-HYB-526

TS 7890

09.06.2016

Yıllık vize yaptırmadığı için

DEMİRAYAK OTOMOTİV SANAYİ TİC. A.Ş

03-HYB-1560

TS 12047

09.06.2016

Yıllık vize yaptırmadığı için

ÖZLEM DİNLENME TESİSİ VE PETROL ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

03-HYB-1504

TS 11939

TS 12820

09.06.2016

Yıllık vize yaptırmadığı için

PALAMUTCU MAKİNA MÜHENDİSLİK-MİMARLIK TEKSTİL TURİZM İTHALAT-İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

20-HYB-277

K 83

09.06.2016

Yıllık vize yaptırmadığı için

S.S.AFYON PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

03-HYB-1204

TS 12820

09.06.2016

Yıllık vize yaptırmadığı için

EMRE PETROL ÜRÜNLERİ OTO GIDA TURİZM. İNŞAAT. SANAYİ. TİC. LDT. ŞTİ

03-HYB-1404

TS 11939

01.06.2016

Firma el değiştirdiğinden

KESKİNLER AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. UŞAK ŞUBESİ

03-HYB-1442

TS 11939

20.04.2016

Firma el değiştirdiğinden

ULUBEY ASANSÖR-NURİ KÜÇÜKOĞLAN

20-HYB-702

TS EN 13015+A1 --TS 12255

05.04.2016

Unvan değişikliği

KOLAYLI AKARYAKIT VE DİNLENME TESİSLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

03-HYB-1114

TS 12820/T3

--TS 11939

25.04.2016

Firma kapalı olduğundan

MUSTAFA NARİN

03-HYB-1053

TS 12600

20.04.2016

Firma İsteği

CNK PETROL GIDA TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

03-HYB-1644

TS 11939

31.05.2016

Firma kapalı olduğundan

MEMNAK LOJİSTİK NAKLİYE İNŞAAT AKARYAKIT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

03-HYB-1611

TS 11939

06.06.2016

Firma kapalı olduğundan

CNK PETROL GIDA TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

03-HYB-1306

TS 11939

31.05.2016

Firma kapalı olduğundan

BALLIPINAR PETROL GIDA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

03-HYB-1396

TS 11939

08.04.2016

Firma kapalı olduğundan

RABİA YEŞİLYAYLA PINAR PETROL

03-HYB-1593

TS 11939

31.05.2016

Firma İsteği

5727/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ