31 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29728

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

18/05/2016 tarihli ve 29716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi ilanında "Diğer Şartlar" bölümünde yer alan "Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar." ibaresi iptal edilmiştir.

5248/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALIMI YAPILACAKTIR

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere; 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca münhal bulunan 3 (üç) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.sbu.edu.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

 

BAŞVURUYA VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1.     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2.     05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3.     Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4.     Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

1.     Üniversitemiz web sitesinde yer alan Başvuru Formu’nun imzalı bilgisayar çıktısı,

2.     Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3.     Üç adet vesikalık fotoğraf,

4.     KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5.     Özgeçmiş,

6.     Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği,

§  Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından onaylanabilir.

§  Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurum tarafından onaylı olması gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar kurumun internet sitesinde duyurulur.

SINAV KONULARI

YAZILI SINAV KONULARI

SÖZLÜ SINAV KONULARI

·     Anayasa Hukuku

·     Medeni Hukuk

·     Borçlar Hukuku

·     Ticaret Hukuku

·     Medeni Usul Hukuku

·     İcra ve İflas Hukuku

·     İdare Hukuku

·     İdari Yargılama Hukuku

·     Ceza Hukuku

·     Ceza Usul Hukuku

·     İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

·    Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

·    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

·    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

·    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

·    Genel yetenek ve genel kültürü,

·    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adet

Derece

Avukat

AHS

3

8

 

SINAV TAKVİMİ

İlan ve Başvuru Başlangıç Tarihi

01/06/2016

Son Başvuru Tarihi

15/06/2016

Yazılı Sınava İlişkin Bilgiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu 01/07/2016 Saat: 10.00

Sözlü Sınava İlişkin Bilgiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu 12/07/2016 Saat: 10.00

 

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları www.sbu.edu.tr web adresinden yayınlanacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavın Değerlendirilmesi

İlan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

Sözlü sınavda adaylar;

a) 10 uncu maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe Aykırı Beyan

(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Kurumca saklanır.

Atamadan Önce İstenecek Belgeler

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

d) Mal bildirimi.

İlan Edilen Kadroya Atanma

(1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler ilan edilen kadroya atanırlar.

(2) Adayların ilan edilen kadroya atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Hüküm Bulunmayan Haller

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

İrtibat Telefonları: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosu

Telefon: (0 216) 3463636

5156/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (İngilizce) *

2

Mimarlık

Prof., Doç.

İç Mimarlık (İngilizce) *

2

İç Mimarlık

Prof., Doç.

Yazılım Mühendisliği *

2

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

1

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Yardımcı Doçent

1

İdare Hukuku

Yardımcı Doçent

Özel Hukuk

1

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

1

Grafik Tasarım

Prof., Doç., Yrd.Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri **

2

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

İşletme **

2

İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları

Prof., Doç.

3

Yönetim ve Organizasyon

Prof., Doç.

2

Stratejik Yönetim

Prof., Doç.

2

Örgütsel Davranış

Prof., Doç.

1

Toplam Kalite Yönetimi

Prof., Doç.

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

1

Kulak Burun Boğaz

Profesör

Ortopedik Protez ve Ortez

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

1

Patoloji

Yardımcı Doçent

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

1

İşletme Yönetimi

Yardımcı Doçent

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1

Radyoloji

Yardımcı Doçent

Fizyoterapi

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

İlk ve Acil Yardım

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

1

İşletme Yönetimi

Yardımcı Doçent

Elektronörofizyoloji

1

Genel Cerrahi

Profesör

1

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) *

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Prof., Doç.,

Yard. Doç.

 

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

** Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

Üniversitemize 34 Öğretim Üyesi (Prof.,  Doç., Yrd. Doç.)  alınacaktır.

Başvurular, 12.06.2016 günü saat 17:30'a kadar yapılacaktır. Öğretim Üyesi başvuruları, dilekçe ekinde YÖK formatlı özgeçmiş ve yayın listelerinin Personel Daire Başkanlığı'na posta ile ya da elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır. Tüm başvurular ve değerlendirmeler gizli tutulacaktır.

5163/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Yardımcı Doçent alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Lisansını Matematik, Yüksek Lisansı Yetişkin Eğitimi alanında yapmış olmak. Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak. Alanında 10 yıllık tecrübesi olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak. İngiliz Dili Eğitimi alanında Teknoloji konusunda Doktora yapmış olmak. Yüksek Eğitim Kurumlarında uzmanlık alanında en az 5 yıllık ders verme deneyimine sahip olmak.

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Gömülü Mandibular üçüncü molar dişlerin çekiminden sonra uygulanan hyaluronik asitin tükrük ve doku parametreleri üzerine etkisini değerlendiren çalışma yapmış olmak.

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ortodonti

Yrd. Doç.

1

Çift çene ortoanatik cerrahi ve üç boyutlu görüntüleme konularında doktora tezi yapmış olmak.

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

-

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

Başlangıç mine çürüklerinin bitkisel materyaller ile remineralizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Yrd. Doç.

1

Farmasötik Kimya dalında Yüksek Lisans ve Doktora diplomasına sahip olmak. Farmasötik Kimya alanında SCI kapsamındaki dergilerde Hepatit-C ve kanser konularında yayınlanmış makaleleri bulunmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Yrd. Doç.

1

Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Transdermal terapötik sistemler ve in vivo hayvan çalışması yapmış olmak. Tekstür analiz cihazı ile çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Yrd. Doç.

1

Fluoresans veren polimerik glukoz sensörü ve ağır metal sensörleri konularında SCI indeksli dergilerde makaleleri olmak, ders verme tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Yrd. Doç.

1

Polarografi yöntemiyle reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması konusunda SCI indeksli dergilerde makaleleri olmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Yrd. Doç.

1

Yeniçağ Tarihinde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Yrd. Doç.

1

Heykel Sanatının İkonografi ile ilişkisi üzerine çalışmalarda bulunmuş olması.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İçmimarlık

İçmimarlık

Yrd. Doç.

1

Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve Sanatta yeterlik eğitimini Güzel Sanatlar Enstitüsünde tamamlamış olmak. Uzmanlık alanları: İç mekan tasarımında sürdürülebilirlik, mobilya tasarımı, tasarım tarihi, tasarımda insan faktörü.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil

Tekstil

Yrd. Doç.

1

Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümünde, Yüksek Lisans ve Sanatta yeterlilikleri eğitimlerini Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat Dalında yapmış olmak, buluş kompozisyon ve baskı tasarımı alanlarında uzmanlaşmış olup, bu alanlarda ders vermiş olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Yrd. Doç.

1

Alanında Doktor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Yrd. Doç.

1

Alanında Doktor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç.

1

Alanında Doktor olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç.

1

Hadis alanında Doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri

İslâm Hukuku

Yrd. Doç.

1

İslam Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Reklamcılık ve Tanıtım

Yrd. Doç.

1

Alanında en az 2 dönem İngilizce ders vermiş olmak ve en az 5 yıl sektör tecrübesine sahip olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Yrd. Doç.

1

Sahte belgesel konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

1

Finans alanında kurumsal yatırımcı ve kurumsal sosyal sorumluluk konularında çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç.

1

Pazarlamada Veri Madenciliği konusunda çalışma yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç.

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında tamamlamış olmak. Girişimcilik alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Müh.

Elektronik

Yrd. Doç.

1

Doktorasını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Çok etmenli sistemler konusunda çalışmalarının olması tercih sebebidir.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Müh.

Telekomünikasyon

Yrd. Doç.

1

Doktorasını kablosuz ağlar konusunda tamamlamış ve akıllı şebekeler için iletişim teknolojileri ve standartları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Yrd. Doç.

1

Lisans ve Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; proses simülasyonu ve teknikleri konusunda ders deneyimi olmak ve ağır metal giderimi, fermantasyon, biyopolimerler konusunda yayınları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç.

1

Siyasi Tarih üzerine Doktora çalışması yapmış olmak. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişk. (İng.)

Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç.

1

Uluslararası İlişkiler üzerine Doktora çalışması yapmış olmak. Türk-Yunan ilişkileri ve Yunan dış politikası üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Yrd. Doç.

1

Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü mezun olmak. Spor Yönetim Bilimleri konusunda doktora yapmış olmak. Spor Yönetimi ve Rekreasyonu konusunda çalışma yapmış olmak. Tercihen Basketbol antrenörlüğü ve bu konuda çalışma yapmış olması.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Endoskopik Spinal Cerrahi konusunda çalışmış olmak. Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Özel Eğitimi
almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz

Yrd. Doç.

1

Koklear İmplant Cerrahisi, Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi, Fasiyal Plastik Cerrahisi ve Pediatrik otorinolaringoloji konularında cerrahi tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç.

1

Pediatrik ortopedi ve tümör cerrahisi konusunda deneyimli olmak ve Pediatrik ortopedi ve tümör cerrahisi konusunda yayınları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Yrd. Doç.

1

PET ile Pulmoner Ateroskleroz tanısı alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Yrd. Doç.

1

"Radyoprotektörler konusunda hayvan deneyleri" ve "radyoterapiye ağrı cevabını öngörmede FDG PET'in yeri konusunda çalışmaları" olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık

-

Yrd. Doç.

1

Bankacılık Bilim dalında Doktora yapmış olmak, Para Politikası ve Merkez Bankacılığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Anestezi Programı

Yrd. Doç.

1

Anestezi Uzmanı olmak. Rejyonel anestezide ileri düzey ultrasongrafi kullanımı eğitimi almış olmak. Kontrollü hipotansif anestezi konusunda çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Görsel, İşitsel Tek. ve Medya Yap.

Basım ve Yayın Teknolojileri

Yrd. Doç.

1

Flesko Baskı alanında Doktora yapmış olmak ve bu konuda yayınlar yapmış olmak. Üniversitede Basım Teknolojileri alanında teorik ve uygulamalı dersler vermiş olmak.

5157/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5 - Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Flep yaşayabilirliği, diyabetik el enfeksiyonları ile ilgili çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Parmak ucu replantasyonları konusunda deneyim sahibi olmak ve parmak ucu replantasyonunu kolaylaştırıcı teknik tarif etmiş olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

3

1

Medikal retina dalında uluslararası geçerliliği olan belge sahibi olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Keratoplasti konusunda deneyimli olmak ve göz bankası tıbbi müdürlük sertifikasına sahip olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

2

1

Omurga cerrahisi ve mikrocerrahi eğitimi almış olmak, epidural fibrozis üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

2

1

Klinik Nütrisyon konusunda eğitim almış ve akciğer iskemi ve reperfüzyonu ile ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

3

1

Beynin elektriksel kaynak görüntülemesi konusunda çalışma yapmış olmak, yurt dışında bir beyin araştırmaları merkezinde en az bir yıl çalışmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

Medikal simülasyon eğitici eğitimi almış ve Geriatrik acil servis hastalarında risk skorlama sistemleri üzerinde çalışma yapmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

2

1

Manyetik Rezonans görüntülemede akut serebral enfarkt volümü ölçümünün erken dönem mortalite ile ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

2

1

En az 10 yıllık aile hekimliği uzmanı olmak, kanıta dayalı tıp, evde bakım ve sağlık teknolojileri değerlendirme, tütün bağımlılığı tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji uzmanı olmak, kemik iliği ve kök hücre nakil sertifikasına sahip olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olmak, Fötal Ekokardiyografi ve Ekokardiyografi konusunda yurt dışı deneyimi olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

3

1

Tıp Doktoru ve Tıbbi Farmakoloji Uzmanı olmak, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalında en az bir yıl süre ile çalışmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

1

HLA-Doku Tiplendirme Labarotuvarında en az 3 (üç) yıl çalışmak ve immünogenetik alanında yayını olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

3

1

Over kanserlerinde PET/BT'nin kullanımı ile karaciğer ve mediasten kan havuzu FDG SUV değerlerine kemoterapinin etkisi ile ilgili çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Doçent

3

1

Osmanlı dönemi bediiyyat şairleri hakkında çalışması olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

3

1

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında yurtdışında doktora yapmış olmak, Almanya'da yaşayan 3. nesil (Suç İşlemiş) Türk Gençleri konusunda ve eğitim bilim, psikoloji konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Sıvı ve Polimer İçerikli Membranlar konusunda çalışma yapmış olmak. Grafen Tabanlı Elektrokimyasal Sensörlerle ilgili çalışmalarda bulunmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğtimi

Müzik Eğitimi

Doçent

2

1

Doktora çalışmasını "Müzik Eğitimi Teknolojisi" konusunda yapmış olmak ve bu konuda uzmanlaşmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğtimi

Müzik Eğitimi

Doçent

2

1

Söz Ögesinin Müzik Eğitimciliği Açısından Önemi konusunda bir çalışması bulunmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

3

1

Armağan kültürü, kültür sosyolojisi ve din sosyolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

3

1

Kent ve Göç Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doçent

1

1

Zihin ve bilinç konusunda çalışması olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

-

Doçent

1

1

Baskı tekniklerinin grafik tasarım eğitimine yansımaları hakkında çalışması olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Üniversite öğrencilerinin konuşma becerileri üzerine ve Ana Dili Öğretim Programları üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Lorentz Uzayında Paralel Hiper Yüzeylerin Genelleştirilmiş Gauss ve Ortalama Eğrilikleri üzerine ve Yüksek Mertebeden Gauss Eğrilikleri üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

İslam Tarihinde Haberleşme konusu alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Diophantine Denklemi ve Terai Konjektürü üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Türkiye ve Almanya’daki Ortaöğretim Öğrencilerinin Estetik Beğeni Düzeylerinin karşılaştırılması üzerine ve Resim-İş Eğitimi alanında Estetik Eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Temel Yabancı Diller

-

Yardımcı Doçent

5

1

Ana Dili İngilizce Olan ve Olmayan İngilizce Öğretmenlerinin Sözel Düzeltici Geri Bildirimlerine dair çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Evre II kolon Ca olan hastalarda adjuvan kemoterapi konusunda çalışması olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

5

1

Mısır'da demokratikleşme ve Selefilik konusunda çalışması olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-

Yardımcı Doçent

5

1

Destinasyonların itibar yönetim süreci ve online medya üzerine çalışması olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-

Yardımcı Doçent

5

1

Medya, ideoloji, iktidar ve söylem üzerine çalışması olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Yardımcı Doçent

5

1

Dil devrimi ve edebiyata etkisi üzerine çalışması olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yardımcı Doçent

5

1

Futbolcularda osteitis pubis sendromu ile ilgili çalışması olmak ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yardımcı Doçent

5

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yüksek lisansı ve doktorası olup, Kuadriseps kasına uygulanan kinezyo bantlamanın kas kuvveti, endurans, propriosepsiyon ve performans üzerine etkisiyle ilgili çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yardımcı Doçent

5

1

Lamina veneerler üzerine çalışma yapmış olmak.

5149/1-1