31 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29728

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


POLİPROPİLEN ASTARSIZ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ TORBASI ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAHMİNİ 200.000 KG. MAHSUL DANE MISIR İLE 100.000 KG. SELEKTÖR ALTI BUĞDAY PARTİLER HALİNDE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


8 ADET EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ MUHTELİF MARKA VE MODEL ARAÇ SATILACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:


MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS ANLAŞMASININ GÜNCELLENMESİ VE PREMİER DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GAYRİ MADDİ HAK ALIMI-BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız “MEYDAN, HAM FABRİKA VE RAFİNERİ KISMINDA EROZYON VE KOROZYON NEDENİYLE DEFORMASYONA UĞRAMIŞ APARAT VE TESİSATINDA ÖNCELİKLİ OLAN KISIMLARIN TAMİR VE BAKIM İŞLERİ” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/188878

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070  KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası      :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi          :  --

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif çaplardaki dikişli çelik boru, dirsek ve sac levhaların (St37) demontajı ile bunların yerlerine Cr-Ni boru ve dirsekler, St 37 boru ve dirseklerin montajı ile St 37 sac levhaların boyama dahil kaynakla birleştirilmesi işidir.

                                                     İşin ayrıntıları teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                       :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen işleri, işyeri tesliminden itibaren 60 takvim gününde anahtar teslimi olarak bitirip teslim edecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10.06.2016 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satış bedeli (KDV. Dahil) 120,00 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5085/1-1


POLİPROPİLEN ASTARSIZ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ TORBASI ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız, Polipropilen Astarsız Kristal Şeker Ambalaj Torbası Mal alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/194631

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200  KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30 - 37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 2016/2017 Kampanya döneminde tam otomatik ambalajlama tesisinde kullanılmak üzere ihtiyacı olan 57x101 cm ebadında, 125 Gr ağırlığında ± %20 toleranslı 1.300.000 adet 50 Kg.’lik Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Torbası alımı işidir.

b) Teslim Yeri                                  :  Kırşehir Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Süresi                               :  İdarece verilecek termin programı dahilinde 150 (Yüzelli) gün içerisinde teslim edilecektir.

3 - ihalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200  KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              :  09.06.2016 Perşembe Günü, Saat 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5132/1-1


TAHMİNİ 200.000 KG. MAHSUL DANE MISIR İLE 100.000 KG. SELEKTÖR ALTI BUĞDAY PARTİLER HALİNDE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2015 yılı istihsali tahmini 200.000 Kg. mahsul dane mısır ile 100.000 Kg. selektör altı buğday partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 07.06.2016 Salı günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 14.06.2016 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

3 - İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

P. No

Cinsi

Miktarı

Muhammen Fiyatı

Muhammen Tutarı

Geçici Teminat

1.

Mahsul Dane Mısır

100.000 Kg.

0,68.-TL/Kg.

  68.000,00.-TL

  3.400.00.-TL

2.

Mahsul Dane Mısır

100.000 Kg.

0,68.-TL/Kg.

  68.000,00.-TL

  3.400,00.-TL

3.

Selektör Altı Buğday

100.000 Kg.

0,80.-TL/Kg.

  80.000,00.-TL

  4.000,00.-TL

Genel Toplam:

300.000 Kg.

 

216.000,00.-TL

10.800,00.-TL

 

4 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın %5’i nispetinde olup, 10.800,00.-TL’dır. Kati teminat ihale satış tutarının %10’dur.

5 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Müşterinin; gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

7 - İhale konusuna ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat yukarıda belirtilmiş olup, geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) nolu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

8 - İhale ile ilgili şartname işletmemizde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA), Muğla, Denizli, Aydın, İzmir, Balıkesir, Bursa, Uşak, Konya, Mersin Ticaret Borsalarında görülebilir.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

ADRES:

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Dalaman/MUĞLA

Tel    : 0 252 692 3721

Faks  : 0 252 692 5229

5151/1-1


8 ADET EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ MUHTELİF MARKA VE MODEL ARAÇ SATILACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:

8 adet Ekonomik ömrünü tamamlamış muhtelif marka ve model hizmet araçlarının satışı, İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin:

a) Adresi                    :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı C Blok Kat: 3 No: 325   06109 Oran/ANKARA

b) Telefon numarası   :  0 312 463 4217

c) Faks numarası        : 0 312 463 4232

2 - İhalenin:

a) Yapılacağı adres     :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Odası C Blok Kat: 3   06109 Oran Sitesi Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati        :  23.06.2016 günü saat 10.30

3 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir.

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname.

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

f) Her sayfası isteklice imzalanmış ihale dokümanı.

4 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.

5 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

6 - Satışa konu araçlar TRT Oran Sitesi kampusu içerisinde görülebilir.

7 - İhale dokümanı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin Müdürlüğü C Blok Kat: 3 No: 306     06109 Oran ANKARA adresinde görülebilir ve KDV dahil 50.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı posta ile gönderilmez.

8 - Teklifler, en geç 23.06.2016 günü, saat 10,30’a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109   Oran-ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen teklifler dikkate alınmaz.

11 - Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve araç satışından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

5140/1-1


MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS ANLAŞMASININ GÜNCELLENMESİ VE PREMİER DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşmasının Güncellenmesi ve Premier Destek Hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15'inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2016/195583

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi             :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşmasının Güncellenmesi ve Premier Destek Hizmet Alımı

                                                         1 Adet Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşmasının Güncellenmesi (3 yıllık)

                                                         1 Adet Premier Destek Hizmet Alımı (1 yıllık)

b) Yapılacağı yer                          :  Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı

c) İşin süresi                                 :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (işe başlama talimatı tebliğinden itibaren) 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup, İşin süresi 10 (on) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                           :  13/06/2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İstekli, teklif ettiği Microsoft Premier Destek Hizmetini satmaya yetkili olduğuna dair belgeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5116/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Fotokopi Kağıdı

I. Hamur 80 g/ m²

A3 297x420 mm

50.000

Top

P-32/12.05.2015

10.06.2016

Suni Deri Kaplı İmza Dosyası

Dıştan Körüklü 10 Yapraklı

15.000

Adet

P-48.b/28.03.2007

10.06.2016

PVC Kaplı İmza Dosyası

Dıştan Körüklü 10 Yapraklı

10.000

Adet

P-48.b/28.03.2007

10.06.2016

Karton Telli Dosya

Klasöre Takılabilen

150.000

Adet

P-49.c/04.03.2016

13.06.2016

Asetat Kalemi Su Bazlı

Siyah

40.000

Adet

Firma Numunesine Göre

13.06.2016

Asetat Kalemi Su Bazlı

Kırmızı

30.000

Adet

Firma Numunesine Göre

13.06.2016

Asetat Kalemi Su Bazlı

Mavi

40.000

Adet

Firma Numunesine Göre

13.06.2016

Yapıştırıcı

Sentetik Polimer Bazlı 20g

200.000

Tüp

S-02.f/26.05.2015

14.06.2016

Yapışkan Bant Şeffaf

12mm x 10m

50.000

Rulo

S-03.e/21.01.2009

14.06.2016

Yapışkan Bant Şeffaf

12mm x 66m

25.000

Rulo

S-03.e/21.01.2009

14.06.2016

Küçük Boy Istampa

Doğal Kauçuk

7.500

Adet

D-01.d/24.02.2005

15.06.2016

Plastik Ciltlik

Siyah

2.000

Metre

I-10.b/06.04.2007

16.06.2016

Plastik Ciltlik

Lacivert

10.000

Metre

I-10.b/06.04.2007

16.06.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartları ile termin ve teslim programının aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı tarihte açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzemeler için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

5155/1-1


GAYRİ MADDİ HAK ALIMI-BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet Gayri Maddi Hak Alımı-Bilgisayar Yazılımı Alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f)bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2016/186906

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  Tel: (342)360 11 85    Faks: (342) 360 17 01

c) E-Posta adresi                                    :  arsfon@gantep.edu.tr

d) İhale Dokümanının görülebileceği

    İnternet Adresi                                   :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

A) Niteliği Türe ve Miktarı                    :  1 Kalem Bilgisayar Yazılımı Alımları (OSCE ve Elektronik Yazılım 1 adet)

b) Teslim Yeri                                        :  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şehitkamil Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yürütücünün göstereceği yere

c) Teslim Tarihi                                      :  İsteklilerden Sözleşme imzalanmasını müteakip iş başlama tarihinden itibaren 180 gündür.

3 - İhalenin Yapılacağı:

a) Yapılacağı Tarih                                 :  09/06/2016 Perşembe-Saat: 10:00

b) Yapılacağı Yer                                   :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

4 - Yeterlik Değerlendirilmesine Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler

4.1. Yeterlik Değerlendirmesine Katılma Şartları ve istenilen Belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak kabul Edilecek Belgeler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’dan görülebilir.

5 - Belgelerin Sunuluş Şekli:

5.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.7’den görülebilir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

8.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edecektir.

10 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim teklif bedel sözleşme imzalanacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

13 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5154/1-1