27 Mayıs 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29724

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Cahide ÜNLÜ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/03/2016 tarihinde kesinleşen 03/03/2016 tarihli ve E:2015/339, K:2016/81 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanın en değerli varlığı olan sağlığını korumak ve bu konuda kişisel ve toplumsal bilinç oluşturmak, ‘sağlıklı insan-sağlıklı toplum’ felsefesini ve ‘bilgi toplumunu’ hayata geçirmeye çalışmak, kadın istihdamını arttıracak eğitim ve faaliyetlerde bulunmak, sağlık ve eğitim alanında bilimsel çalışmalar yapmak, bilimsel gelişmeleri, yeni teknoloji ve uygulamaları takip etmek, duyurmak, tanıtmak ve bu konularda kamuoyunu bilgilendirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Cahide EŞREFOĞLU, Duygu SARI, Serhat SAK, Aykut Kadir KURT, İnci HAVESOĞLU.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakıf senedinde belirtilen vakıf amaçlarına benzer amacı olan başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5028/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883972 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Oktay KİREMİTÇİ (Denetçi No: 6303, Oda Sicil No: 3743) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/2021 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 12.02.2016 tarihli ve E.2015/2021-K.2016/424 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Oktay KİREMİTÇİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.05.2016 tarihli ve 12013 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5027/1-1

—————

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 8344 ada, 2 parsel üzerindeki 597514 YİBF nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen 94781-MERKEZ-8321 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 268 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş. tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/978 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 22.01.2016 tarihli ve E.2015/978-K.2016/202 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Avrasya Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.05.2016 tarihli ve 12017 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5026/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883967 YİBF nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Oktay KİREMİTÇİ (Denetçi No: 6303, Oda Sicil No: 3743) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/2021 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 12.02.2016 tarihli ve E.2015/2021-K.2016/424 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Oktay KİREMİTÇİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.05.2016 tarihli ve 12014 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5025/1-1

—————

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, 344 ada, 72 parsel üzerindeki 883787 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 137 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 04.03.2016 tarih ve E.2015/1243-K.2016/705 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.05.2016 tarih ve 12006 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5024/1/1-1

—————

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 32469 ada, 5 parsel üzerindeki 651817 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mustafa Adnan SARACOĞLU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 23.12.2015 tarih ve E.2014/1253-K.2015/2201 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Mustafa Adnan SARACOĞLU (Denetçi No: 398, Oda Sicil No: 28192) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.05.2016 tarihli ve 12007 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5024/2/1-1

—————

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, 3904 parsel üzerindeki 917127 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1687 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Füsun GAMSIZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 18.02.2016 tarih ve E.2015/1889-K.2016/427 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Füsun GAMSIZ (Denetçi No:11043, Oda Sicil No:23391) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.05.2016 tarihli ve 12008 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

5024/3/1-1

—————

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, 344 ada, 72 parsel üzerindeki 883787 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 137 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçü Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi İbrahim KABA tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 04.03.2016 tarih ve E.2015/2370-K.2016/704 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi İbrahim KABA (Denetçi No:2179, Oda Sicil No:13581) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.05.2016 tarihli ve 12009 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

5024/4/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

 

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                           :  24.06.2014

Başvuru No                               :  C2014/043

Coğrafi İşaretin Türü                 :  Menşe adı

Başvuru Sahibi                          :  Milas Ticaret ve Sanayi Odası

Başvuru Sahibinin Adresi         :  Hayıtlı Mah. 23 Nisan Bulvarı No: 172 Milas/MUĞLA

Ürünün Adı                               :  Zeytinyağı

Coğrafi İşaretin Adı                   :  Milas Zeytinyağı

Kullanım Biçimi                         :  Etiketleme

 

 

 

 

 

 


Coğrafi Sınır                              :  Milas ilçesi

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

5000 yılı aşkın bir süredir insan yerleşmesi söz konusu olan ve bünyesinde 27 antik kenti barındıran Milas’ın tarihinde Karya Uygarlığı döneminden itibaren zeytinyağı ticareti önemli yere sahiptir. Antik çağ Akdeniz üretim geleneğini kanıtlayan ayak yağı üretimi, baskı kollu pres, kaya işlikleri, zeytin değirmenleri donanımları tespit edilmiş olup, kalıntılar Milas’ın endüstriyel üretime yönelik organize etkinlik mekanı olduğuna işaret etmektedir. Milas Ortaköy Türbeovası Pazarlık mevkiinde Bizans döneminden kalma yağ işliğine, Akkovanlık köyü Belasarı ve İskele mevkilerinde baskı kollu pres sisteminin kullanıldığı çok sayıda pres yatağı, pres ağırlıkları, baskı kolu yuvası, tekne kalıntıları, ayak tekneleri ve kap yuvası belgelenmiştir. Bafa gölünün kıyısında Hereklia’da bulunan pres ağırlığı geç Roma Döneminden bir çiftlik evine aittir. Milas-Bodrum yolunda Sarıçay yatağında Pilavtepe’deki yerli kayaya şekillendirilmiş bir pres yatağı M.Ö. 2000 yılına tarihlenir.

Milas, Osmanlı öncesi ve Osmanlı döneminde İzmir’e kadar uzanan geniş bölgenin zeytinyağı ihtiyacını karşılamaktaydı. Güllük limanı tüm zamanlarda Milas’ın zeytinyağı ihracatında önemli yolları arasında yer almış, M.S. 16. ve 17. yüzyıllara ait kayıtlarda, Osmanlı İmparatorluğu’nun Menteşe Sancağındaki zeytin değirmenlerinden ve yağhanelerden söz edilmiştir. 16 ve 19. yüzyıllar arasında ise İstanbul’un talebi üzerine Milas yöresinden zeytinyağı sevkedildiği, İstanbul’un Milas menşeli yağlar için önemli bir tüketim merkezi olduğu bilinmektedir. 19. yüzyıl ortalarında yüksek kapasiteye sahip fabrikalar açılmıştır. 19. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanan demir vidalı burgu sistemi 20. yüzyıl sonlarına kadar dek varlığını sürdürmüş, 20. yüzyıl ortalarında yağhanelerde kurulmaya başlanan hidrolik presler önceleri buhar daha sonra elektrik enerjisiyle çalıştırılmıştır. Günümüzde üretim, hidrolik pres ve kontinü sistem fabrikalarda yapılmaktadır.

Milas ilçesi Muğla ilinin kuzeybatısında yer alan Menteşe yöresinde bulunmaktadır. Batıda Bafa gölü-Milas çukurluğu ve İlbir Dağı ile çevrili, doğuda Akçay depresyonunun kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzandığı, yer yer kalkerli arazilerin bulunduğu dar ve derin vadilerin önemli olduğu dağlık bir bölgedir. İlçedeki dağlık kütleler ve yamaçlar zeytincilik için elverişli ortam hazırlamıştır. Zeytin ağacı ilçenin her bir yanına dağılmış olup, yoğun olarak ilçe merkezinden başlayarak ilçenin etrafını hilal şeklinde kuzey doğudan güney batıya çevreleyen bölgede bulunmaktadır. Bu hilal Yusufça köyünden Kırcağız, Kızılcayıkık, Köşk, Selimiye, Sandak, Derince, Eğridere, Etrenli, Bafa, Mersinet, Danişment, Çandır, Hisarcık, Kazıklı, Kurin (yeni adı: Kıyıkışlacık) ve Güllük’e kadar uzanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Güllük ile Yusufça köyleri arasında çekilecek düz bir hattın kuzey ve batısında kalan sahadır. İlçede en çok zeytin ağacı Bafa Gölü ve çevresinde bulunmakta olup, İlbir Dağı ve Batı Menteşe Dağlarının içindeki vadiler ve yamaçlarda zeytin tarımı yapılmaktadır. Milas ilçesinde dört lokasyonda zeytin tarımı yapıldığı söylenebilir. Bunlar; Bafa Gölü’nün kuzey ve güneydoğusunda İlbir Dağı ve çevresindeki Çomakdağ, Akçalı, Derince, Gürçamlar, Hisarcık, Karahayıt, Kazıklı, Kazıklıbucak, Ovakışlacık ve Pınarcık yerleşmeleri; İlbir Dağları ve Milas ilçesinin güneydoğusunda uzanan Marçalı Dağı kütlesi alanındaki Ağaçlıhöyük, Bozalan, Kalınağıl, Kemikler, Kuzyaka, Söğütçük, Alaçam, Beçin, Çamköy ve Ören yerleşmeleri; Batı Menteşe Dağları yamaçlarındaki Şenköy, Selimiye, Epçe, İkiztaş, Kafaca, Kargıcak, Ketendere, Kılavuz, Kırcağız, Kızılağaç, Sakarkaya ve Kapkırı yerleşmeleri; Milas kıyı kesiminde Güllük Körfezinin kuzeyinde Kıyıkışlacık yerleşmesidir.

Milas ilçesinde Akdeniz ikliminin tipik özellikleri görülmekte olup, bu özelliğiyle zeytin tarımına imkan vermiştir. Milas’taki zeytin alanlarında günlük ortalama sıcaklık değeri Aralık ayında en düşük 9,9°C, Ocak ayında en düşük 8,9°C, Şubat ayında ise 9,5°C olduğundan, kış soğuklaması için uygun şartları taşımaktadır. Milas’ta çiçeklenme döneminin olduğu Mayıs ayında en düşük ortalama sıcaklık değeri 19,4°C, meyvenin olgunlaşma döneminde ise en düşük ortalama sıcaklık 17,4°C, en yüksek ortalama değer 20,4°C’dir. Bu sıcaklık değerleri, subtropikal karakterli olan zeytinin yetişme şartları ve meyve verme durumu açısından Milas ilçesinin uygunluğunu göstermektedir. Zeytinin yetişme şartları açısında önemli bir diğer iklim elemanı olan yağışla ilgili olarak; 600-700 mm yağış alan yerlerde hem yağlık hem de sofralık, 800-1000 mm yağış alan yerlerde ise sadece sofralık zeytin yetiştiğinden ve Milas’ta uzun yıllar yağış ortalaması 900-1000 mm olduğundan, ilçe, yağış şartları açısından sulamaya ihtiyaç duymadan zeytin tarımına uygun karakterdedir. Milas toprağının bol kireçli olması, istihsal edilen yağların asitlik derecesini düşürmektedir. Milas’ta alüvyal toprak yanı sıra killi-kumlu toprak da görüldüğünden, ilçe zeytin tarımına uygun toprak yapısına sahiptir.

Milas Zeytinyağı, natürel sızma özellikte olup, Milas iklimi ve toprak koşullarında üretilen Memecik çeşidi zeytininin kullanılmasıyla diğer zeytinyağlarından ayrılmaktadır. Orijini Muğla ili Milas ilçesi olan Memecik çeşidi zeytin yüksek düzeyde peryodisite göstermekte olup, rüzgarla olgunlaşana kadar dalında doğadan gelen yağmurla birlikte suyu az gördüğü için nefaseti yüksektir. Doğada yağmur sularıyla olgunlaştığı için tanesi küçük bu zeytin çeşidinden, verimi yüksek, sarıyeşil arası renkte, orta değerde meyvemsi aromaya sahip üst sınıf bir natürel zeytinyağı yağ elde edilir. Yakıcı değildir. Genizde oldukça hafif bir yanma, ağızda yine çok hafif bir acılık hissettirir. Meyvemsiliğinde dikkat çeken özellikleri turunç, portakal mandalina ve limon aroma kokularının hakim olmasıdır. Meyve çeşitliliğinin sağladığı "olueropein" zenginliği açığa çıktığından, natürel zeytinyağında bulunması gereken acılık damakları yormadan hissedilir.

Milas Zeytinyağının ünü; üretiminde, antik dönemden beri yoğun olarak ve yüksek kalitede yetişen Memecik türü zeytininin kullanılması ve söz konusu zeytinin yörenin toprak ve iklim koşullarında yüksek kalitede yetişmesinden kaynaklanmaktadır. Milas yöresinin kireçli, killi-kumlu ve alüvyal toprak yapısı sayesinde Memecik türü zeytinin asitlik derecesi düşük olmaktadır. Yörenin zeytin tarımına uygun sıcaklık değerlerini yıl boyu sağlayan iklim koşulları nedeniyle bu zeytin türü olgunlaşana kadar dalında yağmuru az görmektedir. Temel bileşen analizi sonucunda Milas Zeytinyağı örneklerinin diğer bölge örneklerinden ayrıldığı kanıtlanmıştır. Memecik çeşidi zeytinlerin triolein değerlerinin Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden temin edilen zeytinyağları ile İspanyol zeytinyağlarından yüksek olduğu, zeytinyağının kalite unsurlarından bir diğer olan α-tokoferol değerinin de diğer zeytinyağlarından yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Milas Zeytinyağının aroma profilinde; “yeşil, elma ve kesilmiş çimen” olarak tanımlanan hekzanal bileşeni, “acı, badem, yeşil ve elma” gibi tanımlanan E-2-hekzenal bileşeni, “meyvemsi ve kesilmiş çimen” olarak tanımlanan hekzanol bileşeni ve “yeşil meyvemsi ve acı” olarak tanımlanan Z-3 hekzenol bileşeni yer almasıyla diğer zeytinyağlarından ayrılmaktadır.

Milas Zeytinyağı, kalite ve saflık kriterleri açısından Türk Gıda Kodeksi Natürel Sızma Zeytinyağı Tebliği ile uyumludur.

Memecik çeşidinin ortalama yağ miktarı %24,5 olup, spektrofotometrik yönteme göre,

• Peroksit Değeri: Milas Zeytinyağları için peroksit değeri ortalama 4,5 meq aktif oksijen/kg yağ olup, Türk Gıda Kodeksinde natürel zeytinyağları için izin verilen azami değer olan 20 meq aktif oksijen/kg yağ’ın altındadır.

• Serbest yağ asidi miktarı: Milas zeytinyağlarının oleik asit cinsinden serbest yağ asidi miktarı oleik asit cinsinden % 0.7 değerinin altındadır.

• Yağ asitleri kompozisyonu:

Yağ Asitleri Kompozisyonu

Milas Zeytinyağı değerleri (%)

Yağ Asitleri Kompozisyonu

Milas Zeytinyağı değerleri (%)

Miristik

0,01-0,05

Lignoserik Asit

0,01-0,19

Palmitik Asit

0,02-15,52

Heptadekonik Asit

0,02-1,38

Palmitoleik Asit

0,37-15,97

Heptadesenoik Asit

0,03-0,32

Stearik Asit

0,07-4,98

Araşidik Asit

0,08-0,87

Oleik Asit

≤0,7

Gadoleik Asit

0,17-0,58

Linoleik Asit

 9,5-71,85

Behenik Asit

0,07-0,31

Linolenik Asit

0,26-17,35

 

 

 

• Sterol Kompozisyonu: Milas Zeytinyağında desmetilsterollerden kampesterol, stigmasterol, klerosterol, β-sitosterol ve D5-avenasterol tespit edilmiştir.

Sterol Kompozisyonu

Milas Zeytinyağı için yapılan çalışmalarda bulunan alt ve üst değerler (%)

Sterol Kompozisyonu

Milas Zeytinyağı için yapılan çalışmalarda bulunan alt ve üst değerler (%)

kampesterol

1,32-3,63

D7Kampesterol

0-0,34

Toplam β-sitosterol

70,72-87,45

D5,23Stigmastadienol

0-0,26

D5-avenasterol

2,82-21,05

Klerosterol

0,39-1,13

Kolesterol

0,05-0,37

Sitostanol

0,1-1,29

Brassikasterol

0,01-0,12

D5,24 Stigmastadienol

0,35-2,09

24 Metilen kol

0,02-0,59

D7Stigmastenol

0,16-0,81

Kampestanol

0,03-0,33

D7Avenasterol

0,39-2,03

Stigmasterol

0,36-1,53

 

 

• Triaçilgliseroller (TAG): Triaçilgliseroller, zeytinyağının major komponenti olup, Milas zeytinyağlarında tespit edilen başlıca Triaçilgliseroller (TAG) triolein (OOO), palmitodiolein (POO) ve dioleolinolein (LOO)’dir.

 

Triaçilgliseroller

Milas Zeytinyağı için yapılan çalışmalarda(İlyasoğlu ve Özçelik, Yemişçioğlu) bulunan alt ve üst değerler (%)

triolein

61,87-68,32

palmitodiolein

18,25-25,82

dioleolinolein

6,01-10

 

• Tokoferol: α-tokoferol: En az 100 mg/kg

• Toplam Fenolik Madde içeriği: En az 100 mg/kg

• Fenolik Bileşenler: Milas Zeytinyağında basit fenollerden hidroksitirozol ve trizol, fenolik asitlerden p-kumarik ve ferulik asit, flavanoidlerden luteoin ve apigenin tespit edilmiştir.

 

Fenolik Bileşenler

Milas Zeytinyağı için yapılan çalışmalarda bulunan alt ve üst değerler

hidroksitirozol

0,25-14,24 mg/kg

trizol

3,31-20,08 mg/kg

Hidroksitirozol asetat

0,51-4,67 mg/kg

p-kumarik asit

0,58-1,40 mg/kg

Ferulik asit

0,26-0,51 mg/kg

Luteolin

0,97-3,68 mg/kg

Apigenin

0,8-11,19 mg/kg

 

• Uçucu Bileşenler: Milas Zeytinyağında tespit edilen başlıca uçucu bileşenler; lipoksigenaz mekanizması sırasında meydana gelen hekzenal ve E-2 hekzenal (C6 aldehitler), Z-3-hekzenol, E-2-hekzenol ve 1-hekzenol (C6 alkoller), hekzil asetat ve Z3-hekzenil asetat (C6 esterler)’dir.

Üretim Yöntemi:

Milas Zeytinyağının üretim yönteminde diğer zeytinyağlarından farklılık bulunmamakta olup, kesikli ya da iki fazlı veya üç fazlı sıkım tesislerinde üretilebilmektedir. Milas Zeytinyağının üretiminde de aşağıdaki işlem kademeleri izlenmektedir.

1. Zeytinlerin depolanması: Memecik zeytinlerinin hasat edilir edilmez yağa işlenmeleri gerekmektedir. Ancak hasatta karşılaşılan güçlükler ve zeytinlerin 1.5-2 ay gibi kısa bir süre içinde hasat edilme zorunluluğu zeytinlerin depolanmalarını gerekli kılmaktadır. Zeytinlerin kolaylıkla zedelenebilmeleri, içerdikleri yüksek orandaki su nedeni ile enzimatik bozulmalara kolaylıkla maruz kalmaları, zeytin yığınlarında küf, maya ve gram negatif bakterilerin kolaylıkla gelişerek yağı parçalayıp yağda asitlik artışa neden olmaları, zeytinlerin yağlı tohumlardan farklı yöntemlerle depolanmalarını gerektirmektedir. En yaygın olarak uygulanan yöntem, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeyecek şekilde özel kasalarla taşınarak depolanmasıdır.

2. Zeytinlerin temizlenmesi-yıkanması: Zeytin hasadı yağışlı günlerde yapıldığı için daneler kirlenmekte, zeytin yığınları yaprak, dal, toprak, taş gibi birçok yabancı maddeleri içermektedir. Yabancı maddelerin miktarı, iklim koşullarına, zeytinlerin toplanma şekillerine bağlı olarak %5-15 arasında değişmektedir. Gerek elde edilecek zeytinyağı kalitesi, gerek sert yapıdaki yabancı maddelerin sistemde neden olabilecekleri olası arızalar, yabancı maddelerin temizlenmesini gerektirmektedir. Temizleme işlemi, genellikle iki aşamalı yıkama işlemi ile yapılmakta olup, bunda helezonlu, paletli yıkama tankları, basınçlı su püskürtücüleri, sarsak elekler, hareketli bantlar kullanılmaktadır. Yıkama suyunun 30-40° sıcaklıkta olması gerekmektedir. 100 kg zeytini yıkamak için hammaddenin yabancı madde içeriğine bağlı olarak 10-100 kg arasında su harcanmaktadır. Sonraki işlem basamaklarında emülsiyon oluşumunun engellenmesi açısından yıkama işlemini takiben meyve yüzeyindeki fazla suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.

3. Zeytinlerin kırılması-ezilmesi: Ezme işlemini kolaylaştırmak için zeytinlerin kırma makinalarından geçirilerek 3-4 parçaya bölünmesi yağ verimini olumlu yönde etkilediği için önerilmektedir. Ancak ülkemizde kırma makinaları yaygın olarak kullanılmadığı için, kırma ve ezme işlemi aynı anda gerçekleştirilmektedir. Milas zeytinyağlarının işlenmesinde iki ya da üç fazlı kontinü sistemler kullanılmaktadır.

4. Zeytin ezmesinin yoğrulması (malaksasyon): Kırma ve ezme işleminden sonra elde edilen zeytin ezmesinin, özellikle metal değirmenler kullanıldığında yoğrulması gerekmektedir. Yoğurma işlemi, katı fazdan sıvı fazı ayırma esasına göre gerçekleştirilen zeytinyağı üretim teknolojisinde zeytin hamurunun hazırlanması açısından önemli bir kademeyi oluşturmaktadır.

5. Zeytin ezmesinden yağın ekstraksiyonu: Zeytin ezmesinden yağın ekstraksiyonu; iki ya da üç fazlı santrifüj ekstraktörlerle ya da kesikli sistemde çalışan hidrolik preslerle gerçekleştirilir.

6. Karasuyun zeytinyağından ayrılması: Değişik sistemlerden elde edilen yağ-karasu karışımındaki karasuyun, zeytinyağı üretiminde son işlem basamağı olan ayırma işlemi ile yağdan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla dekantasyonla ayırma ve santrifüjle ayırma yöntemleri kullanılmaktadır.

7. Zeytinyağının filtrasyonu: Karasudan arındırılan zeytinyağı, bir miktar tortu oluşturan madde ve su içermektedir. Bu maddeler, zeytinyağının depolanması sırasında kaliteyi olumsuz etkileyerek yağın asitliğinde yükselmeye neden olmaktadır. Parlak, doğal renginde zeytinyağı üretmek için, zeytinyağının filtre edilerek yabancı maddelerden arındırılması gerekmektedir. Bu amaçla pamuklu filtreler olarak kullanılmaktadır.

8. Zeytinyağının Depolanması: Klasik ya da modern yöntemler kullanılarak üretilen natürel zeytinyağı ambalajlama işleminden önce tanklarda depolanmaktadır. Zeytinyağının kalitesinde depolama aşamasında istenmeyen değişimlerin meydana gelmesini engellemek için bu tankların aşağıda belirtilen özelliklerde olması gerekmektedir:

• Tanklar sıvı geçirgenliği olmayan materyalden imal edilmelidir.

• Tank materyali yağa karşı fiziksel ve kimyasal olarak stabil olmalıdır.

• Tank materyali yağı bozucu koku ve tatları bünyesine almamalı, oksidasyona neden olacak metalleri içermemelidir.

• Yağları hava ve ışıktan korumalı, yağı sabit sıcaklıkta tutabilmelidir.

Yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan yer altı veya yer üstü tankları zeytinyağının depolanmasında kullanılmaktadır.

Yer Altı Tankları: Bu tanklar iç yüzeylerinin uygun bir materyal ile kaplanması kaydı ile zeytinyağı depolanması için en çok kullanılan ve en uygun olan tanklardır. Zeytinyağının yer altı tanklarında depolanması ile yağ hava oksijeninden ve ışıktan korunmakta, depolama sıcaklığı kontrol altında tutulabilmektedir. Yer Üstü Tankları: Yer altı tanklarının yapılmasında karşılaşılan zorluklar nedeniyle bunlara alternatif olarak daha basit ve kullanımı daha kolay yer üstü tankları kullanılmaktadır. Zeytinyağının kalitesini en iyi koruyarak muhafaza etmek için bu tankların paslanmaz çelikten imal edilmesi gerekmektedir.

Denetleme:

Milas Zeytinyağı’nın coğrafi işaret etiketinde kullanılacak renk pantonları 357 C ve 450 C’dir. Milas Zeytinyağının üretim yönteminde açıklanan özelliklere uygun olarak üretim yapılıp yapılmadığına dair kontroller, Milas Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde; TARİŞ sorumlu 153 nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinden 1 uzman, Milas İlçe Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü’nden 1 uzman ve Milas Zabıta Müdürlüğünden 1 uzmandan oluşacak toplam 3 kişilik bir komisyon tarafından, üretim, pazarlama ve satış dahil olmak üzere sürecin tüm evrelerine yönelik yılda 1 defa düzenli olarak ve ihtiyaç duyulduğunda/şikayet halinde her zaman yapılır ve sonuçları raporlanır.

Denetim komisyonu; Milas zeytinyağının satışı esnasında, ürünün Serbest Asitlik, Peroksit sayısı, Yağ Asiti Kompozisyonu, Sterol Kompozisyonu, Toplam Fenolik madde miktarı, Toplam Tokoferol miktarı konusunda, ayrıca ambalaj malzemesinin cam şişe ya da teneke olması konusunda gerekli denetim işlemlerini yürütür.

Denetim Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek Denetim, bir ön Denetim niteliğinde olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu “Gıda Kodeksi” başlıklı 23 üncü maddesi çerçevesinde, Milas Zeytinyağının Denetimini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerçekleştirecektir. Coğrafi işareti haksız ve kurallara aykırı kullananlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurur, şikâyet, şüphe üzerine ve ihtiyaç duyulduğunda ise her zaman denetim yapar. Denetime ilişkin raporlar Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne gönderilir.

5041/1-1

—————

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                              :  02.05.2013

Başvuru No                                  :  C2013/061

Coğrafi İşaretin Türü                    :  Mahreç

Başvuru Sahibi                             :  Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Başvuru Sahibinin Adresi            :  Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No: 9 Haliliye / ŞANLIURFA

Ürünün Adı                                  :  Meyan Kökü Şerbeti

Coğrafi İşaretin Adı                      :  Urfa Meyan Şerbeti(Biyanbalı)

Kullanım Biçimi                            :  Markalama

Coğrafi Sınır                                 :  Şanlıurfa

Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi Gereken Üretim,

İşleme ve Diğer İşlemler               :  Urfa Biyanbalı’nın ünü, Şanlıurfa ili sınırları içerisinde, toprak ve iklim yapısı nedeniyle Birecik ve Fırat Nehri kenarında yaygın olarak ve yüksek kalitede yetişen meyan bitkisinin köklerinin ustalık içeren yöntemle şerbet haline getirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Meyan bitkisinin kökünün özütü, eski çağlardan günümüze kadar hem tıbbi ve hem de endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Her derde deva ve bilhassa panzehir olarak antik dönemde Çinliler tarafından kullanılmış olup, günümüzde ilaç sanayinde ilaçların terkibine giren droglardan (hayvan ve bitkilerden kurutularak veya özel metotlarla toplanarak elde edilen, eczacılık ve kısmen sanayide kullanılan ham veya yarı ham madde) biridir. Meyan kökü özütü, ayrıca sigara, şarap, bira ve şekerleme sanayinde kullanılmaktadır. Milattan önce 15. yüzyılda Hititler devrinde kullanılan bitkisel droglar içerisinde meyan kökü de geçmekte olup, doğu ve batı ülkelerine sattıkları en mühim droglar arasında olduğu bilinmektedir. Sümerlere ve Hititlere ait tabletlerde, meyan kökünün değişik amaçlar için kullanıldığı kayıtlıdır. Meyan kökü, askeri amaçlarla ilk kez Roma imparatoru Büyük İskender'in yaptığı seferlerde, askerin susuzluğunu gidermek için kullanılmıştır. Sultan III. Mehmet için hazırlanan “Terkib-i Şahi”nin terkibinde bulunan 6 drogdan biridir. 1873 yılındaki bir kayda dayanarak hekimbaşının ilaç yapımında kullandığı droglar arasında, meyan kökünün de bulunduğu bilinmektedir. Osmanlı Döneminde hem Avrupa’ya hem de Amerika’ya meyan kökü özütü satışı yapılmaktaydı.

Şanlıurfa yöresinde meyan bitkisi; biyan, bıyan, meyan, miyan, sus, vb. olarak adlandırılmaktadır. İçecek olarak tüketilen halkın “Biyanbalı” dediği şerbet, meyan kökünden yapılmaktadır. Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalı) sıcakların en etkili şekilde hissedildiği Şanlıurfa’da sıcak günlerin ve Ramazanlarda iftar sofralarının olmazsa olmazıdır.

Meyan bitkisi, dünya’nın pek çok yerinde kendiliğinden yetişen çok yıllık otsu bir bitkidir. Meyan bitkisinin kökünün (rizomun) ana maddesini glycrrhizin adlı bir glikozit teşkil etmektedir. Yaşam alanı ekilmiş tarlalar, alüvyonlu nehir vadileri ve kumullar olup, Türkiye’de Trakya, Marmara Bölgesi ve Karadeniz sahilleri hariç tüm Anadolu’da özellikle akarsu kenarlarında ve Muş, Bingöl, Kars, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antakya illeri ile Ege Bölgesinde ve Çukurova’da yetişir. Şanlıurfa’da ise Birecik ve Fırat Nehri kenarlarında yoğun miktarda ve üstün kalitede yetişmekte olup, Fırat Nehrinin kıyı şeridinde, nehrin taşıyıp depoladığı alanlardaki toprakların yüzeyi nemli ve organik madde ile yukarı arazilerden yıkanan kireç bakımından zengin olması, bu yörede yetişen meyan bitkisinin tadını diğer yörelerde yetişen ürünlerden farklılaştırmaktadır. Fırat Nehri kıyı şeridinde, Fırat Nehrinin taşıyıp depoladığı alanlardaki alüviyal topraklar, A-C horizonlu genç topraklardır. Mineral bileşimleri; akarsu havzasının litolojik bileşimi ile jeolojik periyotlarda yer alan toprak gelişimi sırasındaki erozyon ve birikme devrelerine bağlı olup heterojendir. Kireç bakımından zengindir. Yüzey nemli ve organik madde bakımından zengindir. Profillerinde horizonlaşma, ya hiç yok, ya da çok az belirgindir. Buna karşılık, değişik özelliklerde katlar görülür. Çoğu yukarı arazilerden yıkanan kireççe zengindir. Her türlü kültür bitkisinin yetiştirilmesine elverişli topraklardır.

Birecik, yüzey şekillerinin elverişliliği ve Fırat Irmağı kenarında önemli bir köprübaşı olması nedeniyle, eski çağlardan bu yana çeşitli yerleşmelere ev sahipliği yapmıştır. Eski uygarlıkların (Hitit, Frig, Eski Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi) yaşam alanını oluşturan ve tarihi kültür açısından en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu, Zeytinbahçe höyüğü, Akarçay höyüğü ve Mezra höyüğünde yapılan arkeolojik kazılarla desteklenmiştir. Bitki coğrafyası açısından değerlendirildiğinde; Birecik yöresi, İran-Turan floristik bölgesine girer. Ancak Akdeniz iklimi de hüküm sürdüğünden ve her iki fitocoğrafik bölgenin geçiş noktasında bulunmaktadır.

Meyan bitkisi Şanlıurfa’da yöre halkı tarafından toplanmakta olup, yoğun olarak toplandığı yerleşim birimleri; Merkeze bağlı Çamlıdere köyü, Komat, Edene, Dodaş, Mağarcık, Nalçıkan, İncirli ve Sergavur köyleri, Bozova; Fırat nehri kenarı, Kızlar köyü, Tülmen, Kalecik ve Yaylak köyleri, Birecik; Merkez ve Geçittepe, Keskince, Dolucak, Çiftlik, Böğürtlen, Mezra (Sarraönü, Zehri ve Savi’ye bağlı köyler), Çiçekalan, Magaralı, Akarçay, Arat, Taslıhöyük, Kural, Cerdo, Kocaali Köyleri, Birecik-Ayrancı kasabası; Baglarbası, İnaplı, Ogurcuk, Karabas köyleri, Harran; Merkez ilçe ve Mamuca, Horoz, Kubacık, Yardımcı ve Atatürk köyleri ile Suruç’ tur.

Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalı), kullanılan meyan bitkisinin Fırat Nehri kıyı şeridinde özellikli topraklarda yetişmesi, şerbetin hazırlanması ve sunumunun geleneksel karakteriyle diğer yörelerde yapılan meyan kökü şerbetlerinden ayrılmaktadır.

Üretim Yöntemi:

Urfa Meyan Şerbeti’nin (Biyanbalı) yapımında ipliksi(elyaf) hale getirilmiş meyan kökü kullanılır. Meyan köklerini elyaf haline getirmek için; topraktan söküldükten sonra üstündeki toprak, çamur gibi kirler yıkanır, temizlendikten sonra ortalama 20 cm. uzunluğunda kesilerek güneşte veya sıcak bir yerde kurutulur. Bu köklerin tatlı ve güzel bir kokusu vardır. Daha sonra bu çubuklar, dövülmek/ makinede yahut değirmende çekilmek suretiyle elyaf haline getirilir. Genişçe bir leğene veya kaba konur, üzerine bir miktar su serpilir, elyaf bu az miktardaki su ile birlikte elle karıştırılır. 1 kg elyafın içine 10 gr karbonat, 0,2 gr tarçın eklenir ve hamur gibi yoğrulur. Daha sonra kurutularak Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalı) yapmak üzere satışa hazır hale getirilir. Söz konusu elyaf, yapıma hazır halde satılır.

2,5 litrelik Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalı) yapımında şerbet yapmaya hazır hale getirilmiş, elyaf (ipliksi) şeklinde 100 gr meyan kökü 2,5 litre buz kullanılır. Meyan kökü yıkanır, bir süzgeç içine koyulur, üzerine ufak parçalara ayrılan buz koyulduktan sonra, süzgeç derin bir kap içerisinde bekletilir. Şerbet, 3 saat sonra kokusunu ve esmer rengini suya vermiş olarak süzgecin altındaki kapta toplanır. Bu oldukça yoğundur. Demlenen şerbet başka bir sürahiye tülbentten geçirilerek süzülür. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta şerbetin dibine tortular birikeceği için birazını bırakmaktır, aksi taktirde şerbet bulanık olur. (Şerbetin dibinde kalan bu tortulu su ile ıslanmış meyan kökü atılır.) Daha sonra köpüklü görünüm vermek için bir sürahiden diğerine birkaç kez boşaltılır, buz ilave edilerek soğuk servis yapılır.

Geleneksel yöntemle üretilen ve günlük tüketilen Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalınin, (UV)-C Işık Teknolojisini içeren pastörizasyon yöntemi uygulanması suretiyle raf ömrünün artırılması mümkündür. Söz konusu yöntem ile meyan kökü şerbetinin tazelik özelliklerinin korunması, başlangıç mikrobiyal yükünün azalması ve soğuk zincir şartlarında depolandığında raf ömrünün 14 güne kadar uzatılması sağlanabilmektedir. (UV)-C Işın Teknolojisi, ürün pastörizasyonunda ısıl işleme alternatif olmakta veya ön işlem olarak kullanılabilmektedir.

Sunumu ve Şanlıurfa Folklorundaki Yeri:

Şerbetin Satışı ve Güğümler: Şerbetin satılacağı güğümler; sarı pirinç veya bakırdan yapılmış, 30 ila 40 litre arasında değişen büyüklükte, temiz ve kalaylıdır. İşlemeli ve gösterişli güğümlerin yanı sıra, galvanizli sacdan yapılmış sade olanları da bulunmaktadır. 50-60 yıl öncesinde tuluklarda (Tulum) da şerbet satılırdı. Büyük güğümlerle ve içine bolca buz atılmış vaziyette sırtında şerbetini dolaştıran şerbetçi, geldiğini belli etmek için tunçtan yapılmış üç-dört adet çıngırağı veya elinde taşıdığı küçük tunç tabakları birbirine ritimli vurarak dolaşır. Bu dolaşma esnasında yüksek bir sesle; “Geldim, Bırdayam... Biyanbalıcı”, “Böbrek Doktoru”, “Her derde Deva Beğım” diyerek, çarşı esnafına ve çarşıda gezenlere sesini duyurur. Güzel sesli bazı şerbetçiler ise esprili sözlerle satışını sürdürür. Bazı şerbetçiler imalat yaptıkları dükkânlarında satış yaparlar.

Şerbet Satışına İlişkin Kurallar: Şerbetçi, şerbet satarken bazı kurallar uygular. Bunların başlıcaları şöyledir: Dükkân sahiplerine veya dükkândaki misafirlere şerbet verdiği zaman genellikle hemen parasını almaz. Bununla ilgili olarak, dükkânın kepenk veya darabasının yan tarafındaki tahtaya verdiği şerbet sayısını belirten bir çizgiyle işaret koyar. Bu satışların toplamını haftadan haftaya veya aydan aya alır. Hesap görüldükten sonra bu çizgiler hemen silinir. Mırracılar da aynı işlemi yaptıkları için çizgi yerleri ve nüansları ayrıdır. Başka bir kural ise, müşterisi olan bir dükkâncıya yolda rastlayan şerbetçi bu müşterisine şerbet verdiği zaman bu satıştan para almaz ve o kişinin hesabına daha sonra ekler. Bazı şerbetçiler fakir kimselerden para almazlar. Yine bazı şerbetçilerimiz çarşı-pazarda gördüğü garibanlara, alış veriş için dolaşan yabancılara şerbet ikram ederler. Bu kişiler, “Biz istemedik” derlerse de şerbetçi, “Benden” deyip ikramında ısrar eder ve yabancılar bundan çok memnun olurlar.

Ramazan Sofralarındaki Yeri: Sıcak yaz aylarındaki Ramazanlarda iftar sofrasında Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalı) bulundurmak Şanlıurfa’da vazgeçilmez bir tutkudur. Öğlenden sonra şerbetçilerde oluşan kuyruklar iftar saatine kadar devam eder. Şerbetini alan Şanlıurfa halkı, büyük bir keyifle yorgunluğu biraz azalmış bir şekilde evinin yolunu tutar.

Şerbetin Sebil Edilmesi: Bazı hayırsever kimseler çarşıda gezen bir şerbetçi ile anlaşarak güğümündeki şerbetini ücretsiz olarak halka dağıtmasını ister ve şerbetçiye bunun ücretini öder. Şerbetçi de bu işi yaparken “sebil, sebil…” diye bağırarak yoldan geçenlere ve o anda etrafında bulunanlara şerbeti bitinceye kadar dağıtmaya devam eder. Ayrıca Cuma günleri namaz bitiminde cami önlerinde ve mezarlıkta cenaze defnedildikten sonra şerbet sebil edenler olur. Bu gelenek Şanlıurfa’da halen devam etmektedir.

Şanlıurfa’da Sebiller: Şanlıurfa mimari eserlerinde yer alan sebiller, bazı hayırsever kimselerin ruhuna dua okunması için yaptırdığı tesislerdir. Bu sebillerde şerbet dağıtan ve sebilci denilen görevliler vardır. Bazı sebillerin içlerinde sebili yaptıranın mezarı da bulunmaktadır.

Denetleme:

Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalı) ’nın, belirtilen özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğine dair denetimler 555 Sayılı KHK hükümlerine uygun olarak, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisinin koordinatörlüğünde; Şanlıurfa Belediyesi, Şanlıurfa Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası ve Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda Yem Şube Müdürlüğü temsilcisinden oluşan 3 kişilik denetim kurulu tarafından yapılır.

Denetim Kurulu; Urfa Meyan Şerbeti(Biyanbalı) coğrafi işaretini kullanmak isteyen imalatçı/satıcısının başvurusunu değerlendirip karara bağlar. Başvurusu kabul edilen imalatçı/satıcı ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası arasında ikili protokol yapılır, protokolden sonra imalatçı coğrafi işareti, ürün/ etiket ve ambalajında kullanabilir.

Denetim Kurulu “Urfa Meyan Şerbeti (Biyanbalı)” adını kullanan firmaların, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi/hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarının gıda mevzuatına uygun ve hijyenik koşullarda yapılmasına yönelik yılda 1 defa düzenli olarak, ihtiyaç duyulduğunda/şikayet halinde ise her zaman denetim işlemleri yürütülür ve sonuçları raporlanır. Denetime ilişkin raporlar Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne gönderilir.

Kurul tarafından gerekli hallerde numuneler alınarak laboratuvar analizlerinin, bağımsız laboratuvarda yapılması sağlanır, Coğrafi işareti haksız ve kurallara aykırı kullananlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurur, konunun takipçisi olur.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu “Gıda Kodeksi” başlıklı 23 üncü maddesi çerçevesindeki denetimler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirecektir.

5042/1-1

—————

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 inci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 inci maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                                 :  30.10.2013

Başvuru No                                     :  C2013/082

Coğrafi İşaretin Adı                         :  Gemerek Gilaburusu

Ürünün Adı                                     :  Gilaburu

Coğrafi İşaretin Türü                       :  Menşe Adı

Başvuru Sahibi                                :  Gemerek Kaymakamlığı

Başvuru Sahibinin Adresi                :  Fevzi Çakmak Mah. Hükümet Konağı 58840 Gemerek SİVAS

Coğrafi Sınır                                    :  Sivas ili Gemerek ilçesi

Kullanım Biçimi                               :  Etiketleme 

11

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Gilaburu (viburnum opulus), kırmızı renkli, nohut büyüklüğünde meyve veren bir ağaç türüdür. Daha çok İç Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir. Irmak kenarlarında ve suyun bol olduğu yerlerde yetiştirilir. Gemerek gilaburusu bahçelerde yetiştirildiği gibi dere kenarlarında da yabani formları bulunmaktadır.

Gemerek gilaburusu etli, sulu, ince kabuklu ve iri tanelidir ve bölgedeki gilaburu ağaçlarının verimi yüksektir. Gemerek gilaburusu ağaçları bazen bir çalı görünümünde, boyu 4 metreye kadar ulaşan küçük bir ağaçtır. Ağaç başına meyve verimliliği yaklaşık 8,4 – 10 kg’dır. Dikimden 3 yıl sonra meyve vermeye başlar. Derin sürgünleri nedeniyle 300 yıla kadar yaşayabilir. Yaz sonunda küresel şekilde demet halinde meyveleri oluşur. Her demet yaklaşık 30-40 meyve barındırır. Meyve suyu verimliliği % 43 civarındadır. Gemerek gilaburusu tane ağırlığı (100 tanesi) 69,90 – 83,21 g arası, çekirdek ağırlığı (100 tane) ise 3,2 – 4,3 g arası değişmektedir. Gemerek gilaburusunun içinde reçine, viburnum, valerianic asit, organik asitler, tanin, salicosides, saponins etken maddeleri bulunmaktadır ve pek çok doymamış yağ asitleri ihtiva eder; bunlardan en önemlileri linoleik asit (omega 6), oleik asit (omega 9) ve linolenik asittir (omega 3).

Gemerek yöresine has hafif alkali toprak yapısı ve yetiştirildiği bölgenin yaklaşık denizden 1200 metre yükseklikte ve dağlarla çevrili bir arazide olması Gemerek gilaburusunun kendine has karakteristik özellikler kazanmasında etkili olmuştur. Gemerek bölgesinin karasal iklim etkisinde olmasına rağmen, dağların arasında, dar ve uzun vadiler oluşturarak akan ve daha sonra Kızılırmak nehriyle birleşen dere ve çayların yarattığı mikro klima sonucu, bölgesel iklimin yumuşaması ve bölgenin su kaynakları yönünden zengin olması, bu meyvenin yetişmesi için ideal ortamı oluşturmuştur.

Gemerek bölgesi karasal iklimin etkisinde olup, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert geçmektedir. Özellikle Aralık-Ocak-Şubat aylarında ortalama hava sıcaklığının 0°C’nin altına düşmesi, gilaburu bitkilerinin kış soğuklama ihtiyacının (bitkilerin tomurcuklanması ve verim verebilmesi için belli aralıkta düşük sıcaklık değerleri altında geçirmesi gereken süredir) karşılanmasında yeterli olmaktadır. Aynı zamanda meyve olgunlaşması döneminde (Ağustos-Eylül ayları) sıcaklık ortalamasının en yüksek değerlere (30°C) ulaşması meyve tarafından üretilen aromatik maddelerin sentezinin artmasına neden olup, yörede yetiştirilen gilaburuların kendine has tat, koku ve aromasının oluşmasını sağlamaktadır. Gemerek ilçesinde yüksekliğin fazla olması ve gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olması, meyve renginin daha koyulaşmasına sebep olmakta, tat ve lezzet oluşmasına olumlu yönde etki etmektedir.

Gemerek yöresi topraklarının bitki besin maddelerince zengin olması, organik madde düzeyinin yeterli olması ve topraklarının azot bakımından zengin olması Gemerek gilaburusunun kendine has tat, koku ve aromasının oluşmasında büyük etkendir. Gilaburu meyvesi pH 7,0-7,9 arasındaki topraklarda iyi yetişmektedir. Yapılan toprak analizi sonuçlarına göre, Gemerek ilçesinin topraklarının pH’ı 7,87 seviyesindedir.

Üretim Metodu:

Gemerek gilaburusu 1., 2., 3. sınıf  sulu tarım arazilerinin sınırlarında ve dere kenarlarında çoğunluğu yabani olarak yetişmektedir. Bölgede yaygın olarak killi-tınlı ve kumlu-tınlı toprak yapısı görülmektedir. Bu topraklar Gemerek gilaburusu ağacının gelişimi için idealdir.

Gemerek gilaburusu ağaçlarının yetiştiriciliğinde klon anaçları kullanılmaktadır. Meyve verimi ve kalitesine olumlu etkisi nedeniyle klon anaçlar tercih edilmektedir. Bu tercihte bölgedeki toprak yapısı, hastalık ve zararlılara dayanıklılık dikkate alınmaktadır.

Gemerek gilaburusu ağacı dikim işlemleri için, toprak işleme, erken ilkbaharda yapılır. Arazi, varsa, büyük taş ve kayalardan temizlenmelidir. Dikimden önce 50-60 cm derinlikte işlenir ve bu işlemden 1-2 hafta sonra toprak kültivatörle sürülerek dikime hazır hale getirilir.

Bahçenin Kurulması:

Gemerek bölgesinde hâlihazırda ırmak veya bahçe kenarlarındaki gilaburu ağaçlarından ilkbahar döneminde alınan çelikler uygun ortamlarda köklendirilerek, bölge halkının uygun gördüğü yerlere (arazi sınırı, ev bahçesi vb.) dikilmesi suretiyle yeni ağaçlar yetiştirilmektedir.

Gemerek bölgesinde mevcut gilaburu ağaçlarından elde edilecek çelikler ile bahçeler kurulacak ve Gemerek gilaburusu kültüre alınacaktır. Üretim aşamaları aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

Toprak hazırlığının bitimine doğru yetiştirilecek gilaburu fidanları temin edilir ve dikim yerleri, 3mx4m sıra üzeri ve sıra arası mesafelerle işaretlenir. Bitkilerin düzenli olarak yerleştirildiği sıralar arasındaki mesafeye sıra arası, sıralar üzerindeki mesafelere de sıra üzeri mesafe denir. Sıra arası mesafe ile sıra üzeri mesafeler toprak yapısı, bitki gelişim durumu gibi faktörler göz önüne alınarak belirlenir. Dikim yerleri işaretlendikten sonra, 60 cm derinliğinde dikim çukurları açılır. Çukur açımından sonra fidanların taç ve köklerinde dikim budaması yapılır. Dikim esnasında çukurun dibine yanmış ahır gübresi ve üst toprak karışımından oluşan harç konulur. Daha sonra dikim tahtası kullanılarak, fidanın boğaz kısmı toprak hizasına gelecek şekilde dikilip toprakla sıkıştırılır. Hemen ardından can suyu verilir. Fidan dikilirken, dikimden sonra çukurun etrafında çanak oluşturularak fidan için gerekli suyun alınmasına yardımcı olunmalıdır. Yaz aylarında ilk gelişme yılında kök bölgesinin nemli tutulmasını sağlayacak sıklıkta sulama yapılması gerekir.

Bakım ve koruma işlemleri:

Fidanların dikildiği ilk yıl bakım işlemleri yapılır. İkinci yılda Gemerek gilaburusu ağaçları biraz olgunlaşmıştır ve gövde uzamıştır. Gemerek gilaburusu ağaçları yeterli uzunluğa geldiğinde bakım ve koruma işlemleri yapılır. Üçüncü yılda bakım ve koruma işlemlerine devam edilerek, Gemerek gilaburusu ağaçları tüm gelişmelerini tamamladıktan sonra ürün elde edilir.

İkinci yıldan başlayarak düzenli olarak her yıl;

- Yıl içerisinde değişik mevsimlerde en az üç kez diskli tırmıkla veya kültivatörle, ayrıca iki defa çapalama yapılarak toprak işlenir.

- Mart ve Nisan aylarında budama yapılarak ertesi yılın dalları şekillendirilir.

Üçüncü yıldan itibaren;

- Sürgünler 30-35cm.’ye ulaşınca bordo bulamacı (göz taşı-kireç) uygulaması yapılır.

- Mevsime uygun olarak gelişebilen yabancı otlara karşı kimyasal mücadele ilaçları kullanılır. Bu temel bakım ve koruma işlemleri yapılarak yıllar boyunca kaliteli ürün elde edilmesi amaçlanır.

Gemerek gilaburusu ağaçlarının büyümesi, dal, sürgün, yaprak, kök, meyve ve göz gibi organların büyümesinin bütünsel sonucudur. Gemerek gilaburusu yetiştiriciliğinde meyve büyümesi ve olgunlaşması döneminde yağışların yetersiz olması nedeniyle Temmuz–Eylül ayları arasında bolca sulama yapılır. Sulamada klasik salma sulama yöntemi uygulanır.

Meyve gelişmesi, çiçek oluşumunun başlamasıyla karakterize edilir. Tam çiçeklenme, tozlaşma, döllenme ve meyve tutumu ile ürün oluşmaktadır. Gemerek yöresinde iklim koşullarına bağlı olarak tam çiçeklenme dönemi Nisan–Mayıs ayları arasında gerçekleşmektedir.

Tablo: Aylara Göre Üretim Aşamaları

ŞABLON - YARGI -

Gübreleme:

Gemerek gilaburusu yetiştiriciliği için gübrelemeye ihtiyaç vardır. Sonbaharda derin sürümden sonra 3-4 ton/da ahır gübresi atılarak kültivatörle karıştırılmalıdır. Kimyasal gübre olarak 15-18 kg/da Azot (N) ve 10 kg/da Fosfor (P2O5) verilmelidir.

Fosforlu gübrenin tamamı ve azotlu gübrenin 1/3’ü dikimden önce atılarak kültivatörle karıştırılmalıdır. Azotlu gübrenin 1/3’ü çiçeklenme devresinde 1/3’ü ise meyveler 5-15 mm çapında olduğunda verilmelidir.

Hasat zamanının belirlenmesinde kabuk zemin renginin koyu kırmızı olması esas alınmaktadır. Meyve eti sertliğinin yumuşaması ve meyve aromasının asidik bir tatta olması gibi özellikler kullanılır. Hasat işlemi, demet halindeki gilaburuların tek tek elle toplanması şeklindedir. Hasattan sonra ürünler tahta kasalara veya plastik kasalara yerleştirilir.

Denetleme:

“Gemerek Gilaburusu” adı altında üretilen ürünlerin denetimi ve üretimin her aşamasının kontrol işlemleri Gemerek Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Gemerek Pancar Bölge Müdürlüğü, Gemerek İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gemerek Ziraat Odası Başkanlığında görevli uzmanlardan oluşacak en az 3 kişilik komisyon tarafından üretim aşamasında ve hasat zamanında olmak üzere yılda 3 kez ve şikayet olması halinde her zaman yapılacaktır.

5043/1-1


 


 


 


 


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Atama kriterleri http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir. Başvuracak adayların yayınlarını Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan puan tablosuna göre kodlamaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim

Anabilim/Anasanat Dalı

Ünvan

Derece

Adet

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Profesör

1

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent ünvanı almış olmak. Eğitim denetimi alanında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitimde Ölçme Değerlendirme

Doçent

2

1

Ölçme ve değerlendirme alanında doçent ünvanı almış olmak. Tek ve çok boyutlu madde tepki kuramı ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

2

1

Mezenter iskemi pankreatit modellerinde omentin seviyeleri konularında deneysel çalışmaları olmak. Karaciğer nakli konusunda uzmanlık eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doçent

2

1

Allerjik rinitte fototerapi, timokinon ve steroidlerin etkileri ile ilgili çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doçent

2

1

Trakea darlığı ve trakea rezeksiyonu ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Termodinamik

Doçent

2

1

Organik malzemelerin termodinamik ve mekanik özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

4

1

Telsiz duyarga ağları, kablosuz haberleşme, kanal modelleme ve analizi konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Yardımcı Doçent

4

1

Elektromanyetik soğurucu, mikrodalga, anten ve radar tasarımı konularında çalışmış olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Doçent

2

1

Ağ pazarlama rekabeti konusunda çalışmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Yardımcı Doçent

5

1

İngilizce öğretiminde sözcük bilgisi ve iki dillilik konusunda çalışmış olmak.

5081/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

1. ALSER MEDİKAL TIBBİ MALZEME ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

16-HYB-2794

TS 12426 / ŞUBAT 2002

TS 13402 / MAYIS 2009

28.3.2016

TALİMATA AYKIRILIK

2. UKS UZMANLAR KALİBRASYON SERVİSİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

16-HYB-2795

HYB K 298 / KASIM 2012

28.3.2016

TALİMATA AYKIRILIK

3. KOÇASLANLAR MOTORLU ARAÇLAR ARAÇ KİRALAMA PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

16-HYB-503

TS 12047 / ARALIK 2013

1.4.2016

TALİMATA AYKIRILIK

4. TAT LOKANTA DEKORASYON YEMEK SANAYİ İNŞAAT GIDA TEMİZLİK GENEL HİZMET SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

16-HYB-2745

TS 8985 / HAZİRAN 2013

13.4.2016

TALİMATA AYKIRILIK

5. İSHANLAR MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

16-HYB-2609

TS 12487 / OCAK 2012

15.4.2016

FİRMA İSTEĞİ

6. PIRLANT SAAT MÜCEVHER VE PAZARLAMA SAN. TİC.LTD. ŞTİ

16-HYB-268

TS 13187 / ŞUBAT 2013

18.4.2016

TALİMATA AYKIRILIK

7. AHMET KEMAL KIR PETROL OFİSİ A.Ş.

16-HYB-2591

TS 11939 / EKİM 2013

18.4.2016

TALİMATA AYKIRILIK

8. YAPRAK ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

16-HYB-2805

TS 12487 / OCAK 2012

18.4.2016

TALİMATA AYKIRILIK

9. ERCAN BAYTEMÜR

16-HYB-2812

TS 12487 / OCAK 2012

18.4.2016

TALİMATA AYKIRILIK

10. TEKNİK OTO SERVİS AKARYAKIT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

16-HYB-177

TS 12047 / ARALIK 2013

18.4.2016

TALİMATA AYKIRILIK

11. ÜN OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-2819

TS 12047 / ARALIK 2013

18.4.2016

TALİMATA AYKIRILIK

5059/1-1