20 Mayıs 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29717

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

yzk_Sayfa_01


 

yzk_Sayfa_02

yzk_Sayfa_03

yzk_Sayfa_04

yzk_Sayfa_05

yzk_Sayfa_06

yzk_Sayfa_07


 

yzk_Sayfa_08

yzk_Sayfa_09

yzk_Sayfa_10

yzk_Sayfa_11

yzk_Sayfa_12

yzk_Sayfa_13

yzk_Sayfa_14


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. ve 23. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz Öğretim Üyesi (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

• Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ile ilan edilen birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi.

- Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

• Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

NOT: (*) Bulunan bölüm/anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

Birimi

Bölümü

Kadro

Unvanı

Kadro Derecesi

Kadro Sayısı

Niteliği

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik (*)

Yardımcı Doçent

3

1

Biyomühendislik Bölümünde lisans ve lisansüstü diplomasına sahip olmak, sinir doku mühendisliği üzerine bilimsel çalışmaları olmak

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, doçentliğini proje yönetimi konusundan almış olmak

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Yapı işletmesi alanında doktora yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Yapı malzemesi alanında doktora yapmış olmak

Kimya Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Kimya Mühendisliği Bölümünde lisans ve lisansüstü diplomasına sahip olmak, antimikrobiyal yüzeylerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Kimya Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Kimya Mühendisliği Bölümünde lisans ve lisansüstü diplomasına sahip olmak, yapay fotosentez konularında bilimsel çalışmaları olmak

Malzeme Mühendisliği (*)

Doçent

1

1

Yarı iletken malzeme ve aygıtlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Otomotiv Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Otomotiv alanında doktora yapmış olmak, motor titreşimleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Otomotiv Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Enerji alanında doktora yapmış olmak, termal enerji sistemleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans ve doktora derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak, makine öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doçent

1

1

Mimarlık alanında doktora derecesine sahip olmak, mimari koruma ve restorasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Mimarlık

Yardımcı Doçent

3

1

Tarihi eserlerin ve kültür varlıklarının restitüsyonu konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Yardımcı Doçent

3

1

Finansal risk modellemesi alanında doktora yapmış olmak

Yönetim Bilişim Sistemleri (*)

Yardımcı Doçent

3

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak ve veri madenciliği alanında doktora yapmış olmak

İşletme

Doçent

1

1

Pazarlama araştırmaları ve çok değişkenli veri analizi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

İşletme

Yardımcı Doçent

3

1

Bulanık matematiksel modelleme konusunda bilimsel çalışmaları olmak

4830/1-1


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler, ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Uzman olmak, Sağlık Bakanlığı ÜYTE sertifikasına sahip olmak, deneysel çalışmalarda eritropoetin etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

Fizyoloji

Yrd. Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak

Dâhili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediyatrik Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Pediyatrik Nöroloji yan dal uzmanı olmak

Profesör

1

Pediyatrik Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Pediyatrik Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doçent

1

Pediyatrik Hematoloji yan dal uzmanı olmak

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

Tırnak cerrahisi başta olmak üzere Dermatolojik girişimsel işlemlerde tecrübeli olmak ve yayın yapmış olmak

Tıbbi Genetik

Profesör

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak

Doçent

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak

İç Hastalıkları

Doçent

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak

Profesör

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doçent

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak

Profesör

1

Alerji ve İmmünoloji yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Alerji ve İmmünoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doçent

1

Alerji ve İmmünoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doçent

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak

Nöroloji

Yrd. Doçent

1

Spastisite tedavisinde çalışma yapmış olmak ve elektronörofizyoloji programında deneyimli olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Onkoloji ve Laparoskopi konusunda deneyimli olmak

Doçent

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak.

Yardımcı Doçent

1

IVF Sertifika sahibi olmak

Beyin ve Sinir

Cerrahisi

Doçent

1

Yardımcı Doçent

1

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

Mikro Cerrahi konusunda deneyimli olmak

Genel Cerrahi

Doçent

1

Endokrin Cerrahisi konusunda deneyimli olmak

Yardımcı Doçent

1

Endokrin Cerrahisi konusunda deneyimli olmak

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

El ve Mikro Cerrahi Sertifika sahibi olmak ve bu konuda deneyim sahibi olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Yapı Bilgisi

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık bölümünden Lisans derecesi almış ve Yapı Bilgisi Anabilim Dalında doktora derecesi almış olmak.

 

Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık bölümünden Lisans derecesi almış ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak. Mimari proje organizasyonu konularında çalışmaları olmak.

 

Mimarlık

Doçent

1

 

 

Mimarlık

Profesör

1

 

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

2

Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans mezunu olmak. İlgili alanlarda doktora yapmış olmak,

 

Doçent

1

 

 

Profesör

1

 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon Bölümü

Sinema ve Televizyon

Yardımcı Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, Sinema ve TV alanında doktora yapmış olmak.

 

Profesör

1

Güzel Sanatlar Sinema ve Televizyon alanında Profesör unvanına sahip olmak.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji

Profesör

1

Psikiyatri alanında profesör unvanına sahip olmak. Klinik psikoloji alanında çalışmaları olmak.

 

Yardımcı Doçent

1

Psikoloji alanında lisans ve Klinik Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak, alanında en az beş yıl deneyim sahibi olmak.

 

Yardımcı Doçent

1

Psikoloji alanında lisans ve Gelişim psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

 

Yardımcı Doçent

1

Psikoloji alanında lisans ve Klinik Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak, çocuk ve aile araştırmaları konusunda deneyimli olmak.

 

Yardımcı Doçent

1

Psikoloji alanında lisans ve Bilişsel Psikoloji veya Deneysel Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

 

Doçent

1

Psikoloji alanında lisans mezunu olmak; Gelişim psikolojisi alanında çalışmaları ve deneyimi bulunmak.

 

Profesör

1

Psikoloji alanında lisans mezunu olmak; Gelişim psikolojisi alanında çalışmaları ve deneyimi bulunmak.

 

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

----

Yardımcı Doçent

1

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri Bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak; Yazılım Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

 

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak; Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Profesör

1

---

 

Mali Hukuk

Doçent

1

Mali Hukuk alanında doçent unvanı almış olmak, Finans piyasasının vergilendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Yardımcı Doçent

1

İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak, pazarlama alanında çalışmaları olmak ve uluslararası yayınları olmak.

 

Uluslararası Ticaret Ve Finansman

Uluslararası Ticaret Ve Finansman

Yardımcı Doçent

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini işletme veya finans-muhasebe alanında almış olmak; muhasebe-finans alanıyla ilgili yayın yapmış olmak.

 

4833/1-1