20 Mayıs 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29717

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET MANYETİK ALAN SIÇRATMA SİSTEMİ VE 1 ADET ISIL BUHARLAŞTIRMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DIŞ TESİS BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


PAYET KOSTİK (SODYUM HİDROKSİT) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TIBBİ CİHAZ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN İZMİR BANLİYOSU KATENER BESLEME SİSTEMİNİN OPTİMİZASYONU İÇİN SİMÜLASYON YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


MEYDAN HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜLÜ 2 ADET DAMPERLİ KAMYON KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makineleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


KAPALI TEKLİF USULÜ İLE GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ayvalık Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkoğlu Malmüdürlüğünden:


ÇAMLIK TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ VE İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Erbaa Belediye Başkanlığından: TOKAT


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Erbaa Belediye Başkanlığından: TOKAT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET MANYETİK ALAN SIÇRATMA SİSTEMİ VE 1 ADET ISIL BUHARLAŞTIRMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 Adet Manyetik Alan Sıçratma Sistemi ve 1 Adet Isıl Buharlaştırma Sistemi", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/06/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4797/1-1


DIŞ TESİS BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan hizmet alımı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Çoğulhan Mahallesi 46500 AFŞİN/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                   :  3445242204 - 3445242202

c) Elektronik Posta Adresi                     :  afsin@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :  http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/ihaleler.aspx

2 - İhale konusu hizmetin

a) Dosya No ve İhale Kayıt Numarası    :  2016/25 - 2016/171766

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Santralımız Kül Kömür Sistemine Ait Mekanik ve Bant Vulkanize İşlerinin Bir Yıl Süreyle Yapılması Hizmet Alımı İşi.

c) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Afşin/KAHRAMANMARAŞ

ç) Süresi                                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren takribi 1 (bir) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K: 2 Çoğulhan Mahallesi - Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati                                     :  07.06.2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İdari Şartnamenin 7. maddesinde düzenlenmiştir.

5 - İhaleye yerli/yabancı tüm istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, (Ticaret Servisi)- Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinden satın alınabilir. İhale dokümanını posta yoluyla almak isteyenler, doküman bedelini Vakıfbank Afşin Şubesi IBAN No: TR87000150015800 7287757271 Ziraat Bankası Afşin Şubesi IBAN No:TR170001000390377120435440 yatırmak zorundadır. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarih olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K:2 Çoğulhan Mahallesi - Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi miktarı ile bu hizmet kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

4765/1-1


PAYET KOSTİK (SODYUM HİDROKSİT) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

PAYET KOSTİK (SODYUM HİDROKSİT) alımı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Çoğulhan Mahallesi 46500 AFŞİN/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                   :  3445242204 - 3445242202

c) Elektronik Posta Adresi                     :  afsin@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :  http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/ihaleler.aspx

2 - İhale konusu malın

a) Dosya No ve İhale Kayıt Numarası    :  2016/24 - 2016/169587

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  200.000 Kilogram, Payet Kostik (Sodyum Hidroksit)

c) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Afşin/KAHRAMANMARAŞ

ç) Teslim tarihi                                       :  İşin teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K:2 Çoğulhan Mahallesi - Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati                                     :  09.06.2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İdari Şartnamenin 7. maddesinde düzenlenmiştir.

5 - İhaleye yerli/yabancı tüm istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanını posta yoluyla almak isteyenler, doküman bedelini Vakıfbank Afşin Şubesi IBAN No: TR870001500158007287757271 Ziraat Bankası Afşin Şubesi IBAN No: TR170001000390377120435440 yatırmak zorundadır. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarih olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K: 2 Çoğulhan Mahallesi - Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

4766/1-1


TIBBİ CİHAZ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 1 (Bir) adet tıbbi cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f)bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, yabancı ülkelerden (CIP/CIF teslim şekline göre) ve yerli isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2016/175887

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: (342) 360 17 01 Faks: (342) 360 17 01

c) E-Posta adresi                                 :  arsfon@gantep.edu.tr

d) İhale Dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Niteliği Türe ve Miktarı                  :  Laboratuvar Cihazı Alımı 2 adet (Robotik Cerrahi Simülasyon Sistemi 1 Adet-Laparoskopik Cerrahi Simülasyon Sistemi 1 Adet)

b) Teslim Yeri                                     :  CIP/CIF teslim şekli ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şehitkamil Araştırma ve Uygulama Hastanesi yürütücünün göstereceği yere

c) Teslim Tarihi                                   :  Yerli isteklilerden Sözleşme imzalanmasını müteakip tebliğinden, yabancı isteklilerden Sözleşmenin imzalanmasına (vizeye tabi işlerde ise bu kontrolün yapılmasını) müteakip Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanılacaktır. İş başlama tarihinden itibaren 180 gündür.

3 - İhalenin Yapılacağı:

a) Yapılacağı Tarih                              :  06/06/2016 Pazartesi-Saat:10:00

b) Yapılacağı Yer                                :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

4 - Yeterlik Değerlendirilmesine Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler

4.1. Yeterlik Değerlendirmesine Katılma Şartları ve istenilen Belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak kabul Edilecek Belgeler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’dan görülebilir.

5 - Belgelerin Sunuluş Şekli:

5.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.7’den görülebilir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 150,00.-TL karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR23 0001 2001 3380 0010 1000 07 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

8.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edecektir.

10 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim teklif bedel sözleşme imzalanacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

13 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4798/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN İZMİR BANLİYOSU KATENER BESLEME SİSTEMİNİN OPTİMİZASYONU İÇİN SİMÜLASYON YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2016/169185

İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220    ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

   Görülebileceği İnternet Adresi      :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

1 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan İzmir Banliyosu Katener Besleme Sisteminin Optimizasyonu İçin Simülasyon Yapılması Hizmet Alımı İşi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 02.06.2016 Tarihi Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4722/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2016/180980

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                            :  0 312 293 44 00

c) Faks No                                 :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Ankara Şeker Fabrikası 2016/2017 kampanya döneminde her vardiyada 10 kişi olmak üzere toplam 30 işçi ile Fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti ile pancar numunesi alma, yıkama cihazlarında yıkama; taş, çamur, otlarının ayrılması ile fire tespiti yapma ve yıkanmış pancardan freze ile en az 500 gr kıyım numunesi alınıp şeker yüzdelerinin tayini yaptırılacak ve bu işlemler Fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla yaptırılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  20.09.2016 ile 20.12.2016 tarihleri arası olup (Tahmini 92 Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2016/2017 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  03.06.2016 Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4790/1-1


KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2016/180939

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                            :  0 312 293 44 00

c) Faks No                                 :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2016/2017 pancar kampanyası süresince her vardiyada 6 işçi olmak üzere toplam 18 işçi ile (± % 20 toleranslı) tahmini 127 gün Kireç Ocaklarında günlük tahmini 200 ton, toplam tahmini 24.000 ton kireç taşının bant ile vagonete, günlük tahmini 15 ton, toplam tahmini 1.900 ton kok kömürünün dirgen ile kovalara doldurularak vagonete boşaltılması ve vagonetin elle itilerek ocak asansörüne verilmesi, ayrıca kok kömürünün elekten elenmesi, kok kömürü ve kireç taşının iri olanlarının çekiç veya balyozla kırılması, taş balastı ile kok tozunun kepçe alabilecek şekilde kenara istif edilmesi ve kireç ocağı maniplasyon sahası temizliği işidir

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  22.09.2016 ile 26.01.2017 tarihleri arası olup (tahmini 127 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2014/2015 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  02.06.2016 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4791/1-1


MEYDAN HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜLÜ 2 ADET DAMPERLİ KAMYON KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Döneminde, Meydan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Sürücülü 2 Adet Damperli Kamyon Kiralanması işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2016/180959

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                            :  0 312 244 90 55

c) Faks No                                 :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Ankara Şeker Fabrikasında 2016/2017 Kampanya süresince günlük kok, kireç taşı vs. gibi malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat süre içerisinde belirli aralıklarla getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların ve malzemelerin (pancar toprağı, pancar kuyruğu vs) pres filtre toprağının idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması işi

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Tahmini 123 Gün

                                                     İşe Başlama Tarihi           : 26.09.2016

                                                     İşin Bitiş Tarihi               : 26.01.2017

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  01.06.2016 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4792/1-1


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlaması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2016/180922

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                            :  0 312 293 44 00

c) Faks No                                 :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Ankara Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde Her vardiyada 8 işçi olmak üzere toplam 24 işçi ile ± % 20 toleranslı 56.400 ton kristal şekerin ambalajlama ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  26.09.2016 ile 28.01.2017 tarihleri arası olup (Tahmini 125 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2016/2017 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  01.06.2016 Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4793/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası         :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi             :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı:

 

İhalenin- Niteliği- Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim

Süresi

1-

82 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

177860

2016-0885

08.06.2016-14.00

120 Gün

2-

9. Kalem Sivil Savunma Teçhizat Alımı

(1adet Kaldırma yastığı seti, 1 adet Göçük altı görüntülenme kamerası ve karof, 1 adet Dinleme canlı tespit cihazı, 1 adet Prt kitparatech manuel, 1 adet Makaralı kurtarma seti, 1 adet Sepet tipi sedye, 2 adet Kaşık faraş sedye 1 adet Çoklu gaz ölçme cihazı 1adet Çok amaçlı fırlatma tüfeği

177862

2016-0886

08.06.2016-15.00

45 Gün

3-

3. Kalem Polipropilen Branda Alımı

177863

2016-0887

08.06.2016-16.00

45 Gün

 

b) Teslim yeri                               :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                          :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer            :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

4794/1-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makineleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makineleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ait, YG-AG Elektrik Şebekesi ve Enerji Nakil Hattı (ENH) yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Havza Ticaret ve Sanayi Odası Belediye Sarayı Şehir Kulübü Üstü Kat: 2 Havza / SAMSUN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  YG-AG Elektrik Şebekesi ve ENH Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                    :  Havza - SAMSUN

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 Tedaş B.F. ile)     :  7.108.975 TL

f) Geçici Teminatı                                   :  497.628,25 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154      1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  09/06/2016 - Saat  10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Havza Ticaret ve Sanayi Odası Belediye Sarayı Şehir Kulübü Üstü Kat: 2 Havza / SAMSUN adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4764/2-2


ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB alanına ait yol, kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                       :  Kırıkkale-Kırşehir Yolu Üzeri Arpalık Çukuru Mevkii/KIRIKKALE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB alanına ait yol, kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım işi

b) Yapılacağı yer                          :  Kırıkkale

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  30/06/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)      :  14.991.047 TL

f) Geçici Teminatı                         :  1.049.373,29 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                           :  08/06/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kırıkkale-Kırşehir Yolu Üzeri Arpalık Çukuru Mevkii/KIRIKKALE adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4787/2-1


KAPALI TEKLİF USULÜ İLE GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığından:

 

Mevki

Ada

Parsel

Alanı

Tahmini Bedeli

Geçici Teminat (%3)

İhale Saati

1) Karşıyaka- Şemikler (Zübeyde Hanım)

26365

1

4592,97 m2

7.860.582,00 TL.

235.817,46 TL

10:30

 

Niteliği: 2 bodrum dahil 4 katlı Betonarme Bina

Taşınmazın İmar Durumu: İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, 26L-IIb pafta, 26365 ada, 1 parselde Emsal: 1 olup, “Yüksek Öğrenim Tesis Alanı” olarak ayrılmıştır.

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri yazılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2 - İhale 31/05/2016 Salı günü saat 10:30’da Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

a) İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, T.C. Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Sicil Kaydı, Noter Tasdikli yetki belgesi ile birlikte imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda istenilen belgelerle birlikte ortaklarca imzalanan noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri

b) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noterden alınmış noter tasdikli imza sirküleri,

c) Türkiye de Tebligat için adres bildirimi,

d) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 250,00 TL. mukabilinde Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuz.

4 - Tekliflerin, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 31/05/2016 Salı günü saat 10:15’e kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

5 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL. bedel mukabilinde temin edilebilir.

İlan Olunur.

4614/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ayvalık Belediye Başkanlığından:

 

Sıra

Mevkii

Ada

Parsel

Cinsi

No

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

İhale Saati

1

Mithatpaşa

1534

1

Mesken

F1

 6.300,00 TL

  210.000,00 TL

13:30

2

Kemalpaşa

1786

1

Mesken yeri

1

 3.622,50 TL

  120.750,00 TL

13:45

3

Kemalpaşa

1861

1

Mesken yeri

5

 3.622,50 TL

  120.750,00 TL

14:00

4

Mithatpaşa

1730

2

Arsa (876,64 m2)

 

22.680,00 TL

  756.000,00 TL

14:15

5

Sakarya

 858

21

Arsa (2251 m2)

 

69.300,00 TL

2.310.000,00 TL

14:30

 

İHALE TARİHİ VE YERİ :  31/05/2016 tarihinde saat 13:30’da sırayla Ayvalık Belediye Başkanlığı Orhan Peker Sanat Galerisinde yapılacaktır. (Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yanı)

İHALE YÖNTEMİ            :  2886 - 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" (5. Sıradaki arsa “Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir)

İHALE KOMİSYONU      :  ENCÜMEN

İLANIN ŞEKLİ                  :  2 kez Yerel, 1 kez Ulusal, 1 kez Resmi gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İSTENEN BELGELER      :  İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

1 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin nakit olarak yatırılması halinde satın aldığına dair belge.

2 - Geçici Teminatın belirtilen saate kadar yatırıldığına dair makbuz.

3 - Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

4 - Gerçek kişiler için ikametgah (İhale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içinde temin edilmiş)

5 - Gerçek kişiler için imza beyanı (noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,

6 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

7 - İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

8 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi,

9 - Ortak girişimin istekli olması halinde iş ortaklık beyannamesi doldurulacaktır.

10 - Ortak girişimlerde taşınmaz satış şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

11 - Ayvalık Belediyesine borcu (emlak, ilan reklam, kira vb.) olmadığına dair güncel belge,

12 - Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

13 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

14 - İhaleye kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak taşınmaz hariç posta, fax, mail vb. müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin %3’ü nispetinde geçici teminatı nakden veya süresiz teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. İştirakçilerin Geçici teminat bedelini ihale tarih ve saatine kadar belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale edilecek arsalar ve dublex meskenler için istenilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin kapalı teklif zarflarını 31/05/2016 tarih ve saat 14:30’a kadar Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için 300,00-TL (üçyüzlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4806/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkoğlu Malmüdürlüğünden:

1 - Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Malmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürü makam odasında yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;

a - Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermelerini,

ç) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzelkişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3 - 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde en az 1/4'ü peşin geri kalan kısmı, kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 yılda 8 eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

4 - İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğünde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7 - Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

8 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Not   :  İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.            Tel: 0 344 618 1094 - Fax: 0 344 618 1015

İli      :  KAHRAMANMARAŞ

İlçesi :  TÜRKOĞLU

 

S. No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Cinsi

İmar Durumu

Yüzölçümü (M2)

Hazine Hissesi (M2)

Fiili Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çakallıçullu

146

3

Arsa

K.D.K.Ç.A

27,450.19

27217.76

İşgalli

6.804.500,00

680.450,00

31.05.2016

10:00

4642/1-1


ÇAMLIK TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ VE İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Erbaa Belediye Başkanlığından:

TOKAT

İhale Konusu Yerin Adı

İşin Niteliği

Muhammen

Bedeli

İhale

Süresi

Geçici Teminat

3%

İhale Usulü

Şartname

Bedeli

İhale Tarihi

ve Saati

T.C. Erbaa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan İsmet Paşa Mah. 203 ada 49 parselin tamamı, 203 ada 51 nolu parselin belirli alanları

Çamlık Tesisi yapım işi ve işletilmesi

6.451.094,88 TL + KDV

EN FAZLA 29 YIL

193.532,85 TL

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULܔ

500,00 TL

30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 10.00’da Erbaa Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Mülkiyeti Belediyemize ait İsmet Paşa Mah. 203 ada 49 nolu parselin tamamı, 203 ada 51 nolu parselde köşe koordinatları y1: 548009.758 x1: 4503854.176 y2: 548016.193 x2: 4503871.382 y3: 548038.341 x3: 4503862.487 y4: 548031.497 x4: 4503845.446 belirli alanlar üzerinde bulunan taşınmaz yapının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesisi yaptırılarak 29 yıldan eksiltmeli ve yapılacak tesislerin işletilmesi her türlü borçtan ari bakımlı ve kullanılır durumda bedelsiz olarak idareye devri işidir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Erbaa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde adresinde incelenebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırılabilir. Veya belediyemiz Halka Bankası TR14 0001 2009 6700 0007 0000 02 nolu ıban numarasına doküman bedelini yatırmak koşulu ile gerekli dokümanlar ilgili firmaya posta ve kargo ile gönderilebilecektir. Postada ve kargoda oluşabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır.

İhale 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır.

İhale Erbaa Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:

İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen yeterlilik şartları ve gerekli belgeler:

I) İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dilekçesi ile birlikte;(EK-1) örneğe uygun

a) Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekli adına vekâleten yeterlilik dosyası veriliyor ise, yeterlilik dosyası veren kimselerin Noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğin

e uygun (Ek-4) örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-6) örnek forma göre

ı) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

i) Geçici teminat mektubu

j) Muhammen bedelin %25’sinden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu) (Banka Teyit yazılı) (EK-5) örneğe uygun. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

k) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi. (Ek-9 örnek forma göre)

II) İstekliler, ihaleye yeterlilik başvurusu için yukarıda istenen belgeleri, ilanda belirtilen yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar, Erbaa Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının 3. katındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğüne imza karşılığı vermeleri gerekmektedir.

III) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1 - Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz özel ya da tüzel kişiler ihaleye katılamazlar:

a) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Daha önce İdaremize kat karşılığı, /yap işlet devret (İnşaat Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama) Modeline göre, yükleniciden kaynaklanan nedenlerden dolayı işi feshedilerek teminatı gelir kaydedilmiş olanlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayan istekliler bu ihaleye giremeyecektir.

b) Bu ihaleye katılan şirketlerde ve ortak girişimlerde yer alan ortak kişi ve şirketler ile ortak olan şirketlerin yönetiminde yetkili kişiler her ne şekilde olursa olsun aynı ihaleye ayrıca münferiden veya başka bir ortaklık halinde katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Şayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir, sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve o ana kadar sözleşme konusu iş ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır.

2 - İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

a) Hile, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İhale sırasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak yasaktır.

Bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri uygulanır.

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Erbaa Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

Zarf; 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Erbaa Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu İhale Komisyon Başkanlığına dilekçe ile teslim edilecektir.

İlan olunur.

4633/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Erbaa Belediye Başkanlığından:

TOKAT

1 - İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi (açık teklif usulü) gereği tahmini muhammen bedelden Açık Teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI::

 

SIRA

NO

İL/İLÇE KÖY MAHALLE

CİNSİ

TAHMİNİ

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

ŞARTNAME

BEDELİ

1

ERBAA MÜCAVİR ALANLARI

SINIRLARI İÇERİSİ

ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ 592 ADA 5 NOLU PARSELİN

(AKARYAKIT İSTASYONUNUN ) SATIŞI YAPILMASI

2.750.000,00 TL

82.500,00 TL

500,00 TL

 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis salonu 30/05/2016 Saat: 10:00 da Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Erbaa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde adresinde incelenebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırılabilir. Veya belediyemiz Halka Bankası TR14 0001 2009 6700 0007 0000 02 nolu ıban numarasına doküman bedelini yatırmak koşulu ile gerekli dokümanlar ilgili firmaya posta ve kargo ile gönderilebilecektir. Postada ve kargoda oluşabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

b) Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

F) Bu şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

H) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

İ) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

J) Bu şartnamenin 14. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

K) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

L) Şartname alındı makbuzu

5 - İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler ilan metnimizin 2. maddesinde belirtilen miktardaki parayı yatıranlara Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir.03567151191

Adres: Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No: 85 ERBAA/TOKAT

İrtibat Kurulacak İlgili Personel: İbrahim KESKİN / Destek Hizmetleri Müdürü

İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İlgililere ilanen duyurulur.

4634/1-1