18 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29716

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun N34 - C numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 29.04.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

4684/1-1

—————

Enpet Enerji ve Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin G26 - A numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 28.04.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

4685/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun O35 - a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 29.04.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

4686/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun O34 - c numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 29.04.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

4687/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun N34 - d3, d4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 29.04.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

4688/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Belediye Encümenimizin 10.03.2016 gün ve 291/598 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.04.2016 gün ve 1156/2543 sayılı kararı ile onaylanan imarın 61387 ada   1 nolu parsele ait hazırlanan 84250 1 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

4770/1-1


 


 


 


Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

I. GENEL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 15 Sözleşmeli Personel alınacaktır. Müracaatlar 23 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak olup, 27 Mayıs 2016 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Esasları" uygulanır.

Yabancı dil sınavı 02 Haziran 2016 tarihinde daha sonra ilan edilecek yerde, giriş sınavı 08-17 Haziran 2016 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ ANKARA adresinde yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1) Bütün başvuru grupları için İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve Arapça dillerinden herhangi birinden 2014 yılı için Sonbahar, 2015 yılı için İlkbahar ve Sonbahar, 2016 yılı için İlkbahar dönemlerinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan 1. Gruptan başvuran adaylar için (C) seviyesinde; 2, 3 ve 4. Gruptan başvuran adaylar için (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı (1. Grup 70 puan; 2, 3 ve 4. Gruplar için 80 puan) olmak.

Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,

3) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.)

4) Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu” ndaki şartları taşıyor olmak,

 

Gruplar

Adet

Başvurabilecek Mezuniyet Alanı

Özel Şartlar

1. Grup

5

- Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.

- Mühendis veya Mimar pozisyonunda en az 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.

- Tercihen saha deneyimi sahibi olmak

- Tercihen tarihi eser restorasyonu alanında tecrübe sahibi olmak veya lisansüstü derece sahibi olmak

2. Grup

1

- Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde Radyo, TV Sinema, Gazetecilik, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı ve diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak.

- İletişim ve medya sektöründe en az 3 yıllık hizmet resine sahip olmak. Tercihen yayıncılık, kurumsal iletişim, grafik tasarımı, internet medyası, web tasarımı konularında çalışmış olmak.

3. Grup

6

- Üniversitelerin 4 (dört) yıllık İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümlerinden mezun olmak

- TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az 4 yıllık hizmet süresine sahip olmak.

- Tercihen yurtdışında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak.

4. Grup

3

- Üniversitelerin Sosyoloji veya Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak

- En az 3 yıl hizmet süresine sahip olmak ve TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin araştırma, inceleme çalışmalarında yer almış olmak veya TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin akademik yayın yapmış olmak.

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 27 Mayıs 2016 cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için istenen belgeler:

a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş

Başvuru Formu,

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Başkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)

ç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının 1 adet sureti, yabancı ülke vatandaşları için pasaport örneği,

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı yazılı beyanı, yabancı ülke vatandaşları için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

f) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

g) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi (E-devlet üzerinden alınan hizmet dökümünü ve daha önce çalışılan yerden alınacak hizmet belgesi),

ğ) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf,

h) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.

Giriş sınavından önce yabancı dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan adaylar için ihtiyaç halinde 02 Haziran 2016 Perşembe günü Başkanlıkça İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça yabancı dil seviyelerini ölçmeye yönelik sınav yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça mülakat programında belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN

Sözlü sınav Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu www.tika.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.

Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrasına göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Esasları uygulanır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

23-27 Mayıs 2016

YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI

31 Mayıs 2016

YABANCI DİL SINAVI

02 Haziran 2016

MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI

03 Haziran 2016

MÜLAKAT SINAVI

08 - 17 Haziran 2016

4768/1-1

—————

TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 23 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak olup, 03 Haziran 2016 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir.

Giriş sınavı 20 Haziran 2016 - 24 Haziran 2016 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

 

Grup No

Bölüm

Aday Sa

1

İnşaat Mühendisliği (2), Mimar (1),

3

2

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat (2), İşletme (1), Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (2), Uluslararası İlişkiler (3) ve Maliye (1) Bölümleri

9

3

Hukuk

1

4

Sosyal Hizmetler

2

 

II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) 01/01/2016 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

4) Son başvuru tarihi itibariyle 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS):

a) Birinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

b) İkinci grupta yer alanlar için bölümlere göre aşağıdaki puan türlerinden en az 75 puan almış olmak.

 

Sıra No

Bölüm

Aday Sa

KPSS Puan Türü

1

İktisat

2

KPSSP 22

2

İşletme

1

KPSSP 23

3

Maliye

1

KPSSP 24

4

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

2

KPSSP 30

5

Uluslararası İlişkiler

3

KPSSP 33

c) Üçüncü grupta yer alanlar için KPSS P-21 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

d) Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P-70 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

5) 2014 yılı için Sonbahar, 2015 yılı için İlkbahar ve Sonbahar, 2016 yılı için İlkbahar dönemlerinde İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az B düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 23 Mayıs 2016 tarihinde başlayıp, 03 Haziran 2016 günü mesai saati bitimine (saat 18:00) kadar yapılabilecektir.

2) Başvurular, elektronik ortamda http://www.tika.gov.tr web adresinde bulunan sınav linki veya doğrudan http://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile iletilmesi ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

3) Başvuru için istenen belgeler:

a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu(http://sinav.tika.gov.tr)

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı,

d) YDS sınav sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği

e) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,

f) İki adet vesikalık fotoğraf,

g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

h) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

i) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı,

4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir.

3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.

V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

2) Sözlü sınav, adaylar;

a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN

1) Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir.

3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

4) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

5) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir.

6) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

7) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VII. BİLGİ ALMA

Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 939 7750 numaralı telefonlarından, 0 (312) 939 77 51 no’lu faks ve/veya sinav@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir.

4769/1-1


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca,

ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak her bir pozisyon unvanı için puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde her bir pozisyon unvanının 5 (beş) katı kadarı sözlü sınavına alınacaktır. Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B - ÖZEL ŞARTLAR;

KIDEMLİ. NET YAZILIM UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı -3 katı)

Genel Nitelikler:

a) CLR programlama dillerini çok iyi derecede bilmek ve bu dillerle yazılım geliştirmede en az 5 yıl tecrübeli olmak,

b) .NET Framework, ASP .NET, WCF, MVC, OWIN konularında deneyimli olmak,

c) Kurumsal düzeyde yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin, web tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde görev almış olmak,

d) Unit test yazarak kod üretme alışkanlığına sahip olmak,

e) Entity framework konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Frontend kütüphaneleri (örn. KendoUI) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

g) HTML, JavaScript, XML bilgisine sahip olmak,

h) Nesneye Yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, ORM çerçeveleri konularında bilgi sahibi olmak,

i) MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle veritabanı yönetim sistemlerinden en az 2 tanesinde tecrübe sahibi olmak,

j) Ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

k) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

l) İngilizce bilmek.

Tercih Sebepleri:

a) TFS, Git, SVN gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

b) Çevik yöntemler (Agile programming, Extreme programming) kullanılan projelerde çalışmış olmak,

c) Linux kullanımında tecrübe sahibi olmak,

d) ASP.NET Core1.0 konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

f) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

g) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

h) Java programlama dilinde yazılım geliştirebiliyor olmak,

İş Tanımı:

a) .NET teknolojileri kullanarak çok katmanlı (N-tier) yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veritabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) İlişkisel veritabanı kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

.NET YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı - 2 katı)

Genel Nitelikler:

a) CLR programlama dillerini çok iyi derecede bilmek ve bu dillerle yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli olmak,

b) .NET Framework, ASP .NET, WCF, MVC, OWIN konularında deneyimli olmak,

c) Kurumsal ölçekli web tabanlı uygulama geliştirilmesinde tecrübe sahibi olmak,

d) Unit test yazarak kod üretme alışkanlığına sahip olmak,

e) Entity framework konusunda bilgi sahibi olmak,

f) HTML, JavaScript, XML bilgisine sahip olmak,

g) Nesneye Yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, ORM çerçeveleri konularında bilgi sahibi olmak,

h) MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle veritabanı yönetim sistemlerinden en az 1 tanesinde tecrübe sahibi olmak,

i) İngilizce bilmek.

Tercih Sebepleri:

a) TFS, Git, SVN gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

b) Linux kullanımında tecrübe sahibi olmak,

c) Frontend kütüphaneleri (örn. KendoUI) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

d) ASP.NET Core1.0 konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

f) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

g) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

h) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

i) Java programlama dilinde yazılım geliştirebiliyor olmak,

İş Tanımı:

a) .NET teknolojileri kullanarak çok katmanlı (N-tier) yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veritabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) İlişkisel veritabanı kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı - 3 katı)

Genel Nitelikler:

a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil aracılığıyla yazılım geliştirmede en az 5 yıl tecrübeli olmak,

b) MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle veritabanı yönetim sistemlerinden en az 2 tanesinde tecrübe sahibi olmak,

c) Kurumsal düzeyde yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin, web tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde görev almış olmak,

d) HTML, JavaScript, Jquery, Angularjs, XML bilgisine sahip olmak,

e) Linux kullanımında tecrübe sahibi olmak,

f) Nesneye Yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

g) Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate v.b), Java web çerçeveleri, GWT konularında tecrübeli olmak,

h) Ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

i) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

j) İngilizce bilmek.

Tercih Sebepleri:

a) .NET CLR programlama dillerini iyi derecede bilmek ve bu dillerle yazılım geliştirmede tecrübeli olmak,

b) .NET Framework, ASP .NET, WCF, MVC, OWIN konularında deneyimli olmak,

c) TFS, Git, SVN gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

d) Çevik yöntemler (Agile programming, Extreme programming) kullanılan projelerde çalışmış olmak,

e) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

f) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

g) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

İş Tanımı:

a) Çok katmanlı (N-tier) yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veritabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) İlişkisel veritabanı kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı - 2 katı)

Genel Nitelikler:

a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil aracılığıyla yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli olmak,

b) MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle veritabanı yönetim sistemlerinden en az 1 tanesinde tecrübe sahibi olmak,

c) HTML, JavaScript, Jquery, Angularjs, XML bilgisine sahip olmak,

d) Linux kullanımında tecrübe sahibi olmak,

e) Nesneye Yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

f) Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate v.b), Java web çerçeveleri, GWT konularında tecrübeli olmak,

g) Ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

h) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

i) İngilizce bilmek.

Tercih Sebepleri:

a) .NET CLR programlama dillerini bilmek ve bu dillerle yazılım geliştirmede tecrübeli olmak,

b) .NET Framework, ASP .NET, WCF, MVC, OWIN konularında bilgi sahibi olmak,

c) Kurumsal düzeyde yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin, web tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde görev almış olmak,

d) TFS, Git, SVN gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

e) Çevik yöntemler (Agile programming, Extreme programming) kullanılan projelerde çalışmış olmak,

f) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

g) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

h) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

İş Tanımı:

a) Çok katmanlı (N-tier) yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veritabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) İlişkisel veritabanı kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

 

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

KIDEMLİ .NET YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı)

3 katına kadar

KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı)

.NET YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı)

2 katına kadar

JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı)

 

II - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, 18/05/2016 - 01/06/2016 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 01/06/2016 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

II - İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru Formu,

b) Detaylı Öz Geçmiş,

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

IV - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ

a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlüye katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, Sözlüye çağırılacaktır.

b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 09/06/2016 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

VI - SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü, 16/06/2016 tarihinden itibaren (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 2151. Cadde No: 154/A   06510 Çankaya /ANKARA) da yapılacaktır.

b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sözlü sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 23/06/2016 tarihinde www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

VII - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 4 (dört)'dür.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VIII - ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇAGRI MERKEZİ    : 444 6 278

Web                           : www.sanayi.gov.tr

4693/1-1


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi / Türk İslam Sanatı

Doçent

1

2

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi / Türk İslam Sanatı

Yrd. Doçent

1

3

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Fizyoloji

Profesör

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik / Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Doçent

1

1

 

4713/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Prof.

1

1

Ergodik teori, Latis modelleri (Potts, Ising) ve nonexpansive dönüşümler konularında çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Doç.

1

1

Eczacılık Fakültesinde öğretim üyeliği yapmış olmak, Salmonellalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

 

Doç.

1

1

Turizm işletmelerinde hijyen ve yerel yemek kültürü konularında çalışmaları olmak, aile ve tüketici bilimleri alanında doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

1

1

ÜYTE ve endoskopi eğitimi almış olmak ve en az 2 yıl IVF merkezinde çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç.

1

1

Adıyaman bölgesinde erişkinlerde zehirlenme olgularının analizi hakkında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Kronik otitis medialı hastalarda elektronörografi kullanılarak fasiyal sinir fonksiyonlarının araştırılması ile ilgili çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

 

Yrd. Doç.

1

1

Siyaset Bilimi alanında yurt dışında doktora yapmış olmak, Türkiye’de ekonomik büyüme ve demokratikleşme üzerine çalışma yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yrd. Doç.

1

1

İslam borçlar hukukunda ayni teminat konusunda çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Yrd. Doç.

1

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak, Tıbbi Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

4694/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

2

2

2

İşletme Anabilim Dalı mezunu olmak ve Kooperatifçilik alanında eserler vermiş olmak

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

4711/1-1


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retinal Cerrahi konusunda tecrübeli olmak, Retina Hastalıkları konusunda deneysel hayvan modelleri üzerine çalışması olmak

2

Tıp Fak.

Dahili Tıp

Adli Tıp

Profesör

1

1

Moleküler Genetik konusunda yayınlanmış ulusal ve uluslararası çalışmalarının olması

3

Tıp Fak.

Dahili Tıp

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

1

1

İç hastalıkları uzmanı ve romatoloji yandal uzmanı olmak, Behçet Hastalığı ve Kapilleroskopi konularında yayınlanmış çalışmaları olması

4

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp

Üroloji

Doç. Dr.

1

1

Ürolojik Laparoskopik ve Robotik Cerrahi konusunda deneyimli; yurt dışı robotik ve laparoskopik cerrahi sertifikası olması ve yurt içi/yurt dışı kurslarda laparoskopi eğitmeni olarak görev yapmak.

5

Tıp Fak.

Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hast.

Doç. Dr.

1

1

Pediatrik Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak, Pediatrik aritmilerin kateter ablasyon yöntemiyle tedavisi  konusunda deneyimli ve uluslararası yayınlanmış çalışması olmak

6

Tıp Fak.

Dahili Tıp

Çocuk  Sağlığı ve Hast.

Doç. Dr.

2

1

Çocuk Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

7

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp

Kalp ve Damar Cer.

Yrd. Doç.Dr.

4

1

Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi konusunda deneyimli olmak ve bu konuda sertifika sahibi olmak

8

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp

Göğüs Cerrahisi

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Diyafragma pil uyarı sistemi uygulanmış hastaların takibi konusunda yeterli deneyime sahip olmak

9

Tıp Fak.

Dahili Tıp

Fiziksel Tıp ve Reh.

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı ve Sinirbilim alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak. Nörolojik Rehabilitasyon alanında yayınlanmış çalışması olması

10

Tıp Fak.

Temel Tıp

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı ve parazitoloji yandal uzmanı olmak

11

Mühendislik ve Mimarlık

Elektrik Elektronik

Mühendisliği

Elektronik

Doç.Dr. *

1

1

Elektrik Mühendisliği ve/veya Elektrik Elektronik Alanında Doktora Yapmış Olmak.  Optik dalga kılavuzları, optik kuvvet ve opto-akışkan uygulamalar hakkında uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak

12

Mühendislik ve Mimarlık

Makina Mühendisliği

Enerji

Yrd. Doç.Dr.*

3

1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve

Yüksek Sıcaklıklı Jeotermal Sondaj Sıvıları konusunda teorik ve deneysel çalışmaları bulunmak

13

Mühendislik ve Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Yrd. Doç.Dr.*

4

1

İnşaat mühendisliğinde Doktora yapmış olmak,

Hidrolik ve Açık Kanallarda Taşkın Dalgaları konusunda çalışmalar yapmış olmak

14

Mühendislik ve Mimarlık

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Üretim Metalurji

Yrd. Doç.Dr. *

3

1

Doktora derecesini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında almış olmak. Metal Matrisli Kompozitlerin Toz Metalurjisi ile Üretimi ve Mikrodalga Sinterleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

15

Mühendislik ve Mimarlık

Çevre

Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Yrd. Doç.Dr.*

3

1

İnşaat Mühendisliği bölümü Çevre ve Su Kaynakları Mühendisliği Programında doktora yapmış olmak, anaerobik çürütme ve hidrolojik modelleme alanlarında teorik ve/veya deneysel çalışmalar yapmış olmak

16

Turizm Fak.

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

 

Doç.Dr.

2

1

Turizm İşletmeciliği alanında doçentliğini almış olmak, Turizmde Yaşam Kalitesi ve Avrupa Birliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

17

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Psikoloji

Klinik Psikoloji

Doç.Dr.

1

1

Sağlık Psikolojisi, Sağlıkla İlintili Yaşam Kalitesi ve Kronik Hastalıkta Stigmatizasyon alanında çalışmış olmak

18

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Uluslararası Göç, Adaptasyon ve Kültürlerarası Psikoloji alanında çalışmış olmak

19

İktisadi ve

İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi

Yrd. Doç.Dr.

4

1

Siyaset Bilimi alanında doktora derecesine sahip olmak. Demokrasi çalışmaları, sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri ve gayrı resmi siyasal kurumlar alanında çalışmalar yapmış ve dersler vermiş olmak

20

İktisadi ve

İdari Bilimler

İşletme

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç.Dr.

3

1

Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine  sahip olmak. Avrupa Birliğinde kurumsal yönetim ile bağımsız denetim mevzuatı hakkında uluslararası çalışma deneyimi ve yayınlarına sahip olmak. 

21

İktisadi ve

İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre

Yrd. Doç.Dr.

4

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.  Kentsel politikalar ile kentsel dönüşüm ve göç politikaları alanında çalışmalar yapmış ve dersler vermiş olmak.

22

Diş Hekimliği

Klinik Bilimleri

Endodonti

Yrd. Doç.Dr.

4

1

1. Yeni nesil nikel- titanyum döner eğelerin  şekillendirme yeteneği ve  döngüsel yorgunluk dirençleri hakkında çalışma yapmış olmak ve yeni nesil nikel- titanyum döner eğelerin sebep oldukları dentinal mikroçatlaklar konusunda çalışma yapmış olmak 2. Farklı apex bulucuların farklı apikal çapa sahip dişlerdeki etkinliği konusunda çalışmalarda bulunmuş olmak 3. Farklı hareket tiplerine sahip nikel-titanyum eğelerin meydana getirdiği apikal taşkınlıklarla ilgili mikrobiyolojik çalışmada bulunmak.

DİĞER ŞARTLAR:

* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

* Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

* Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

* Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

* Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

* İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

4786/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Bina Bilgisi

Doç.

1

Mimar kökenli olmak, Osmanlı Mimarisinde Konut Tipolojisi-Kentsel Morfoloji ilişkisi konusunda çalışmaları ve yayınları olmak, mekan organizasyonu konusunda araştırma ve yayınları olmak, mekan organizasyonu ve iç mekan projesi alanında en az 10 yıl tecrübesi olmak, temel sanat eğitimi, çizim anlatım teknikleri ve iç mekanlarda mobilya kullanımının tarihsel gelişimi konularında ders verme tecrübesi olmak.

Mimarlık Tarihi

Doç.

1

Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Tarihi, Çevre Değerlendirilmesi konularında tez hazırlamış olmak, Sanat ve Mimarlık Tarihi dersleri veriyor olmak, iyi derecede İngilizce biliyor olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Sanat Eserleri ve Konservasyonu

Doç.

1

Müzecilik alanında yüksek lisans eğitimi almış olmak, müzecilik ve risk yönetimi alanlarında yayın ve proje yapmış olmak,

Son Başvuru Tarihi: 23 Mayıs 2016

4714/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

 

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

İktisat Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Tarih Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Yakınçağ Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Biyoloji Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Botanik Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Matematik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Geometri Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Sosyoloji Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

İTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Daşmanlık Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

6 ay Diz-Kalça Artroplastisi alanında yurtdışı deneyimi olmak, Ortopedi uzmanlığını yurtdışından almış olmak

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

Odyoloji Yüksek Lisan olmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Sağlık Bilişimin Geliştirilmesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanlanda deneyimli olmak

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Hastane Enfeksiyonlaalanında deneyimli olmak.

Radyoloji Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

Nöroradyoloji deneyimi olmak.

Adli Tıp Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

Slık yöneticiliği yüksek lisan olmak, Adli Tıp Kurumu ve Üniversite tecrübesi olmak

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı Olmak

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Tıbbi Biyokimya alanında Doktora veya Tıpta Uzmanlık yapmış olmak ve Fizyoloji Doktora yapmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynaklanetimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası ve Karşılaştırmalı İnsan Kaynakları Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

1

1

 

 

 

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

 

1

2

 

 

 

A FUAT CEBESOY MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Yönetimi Programı

 

 

 

 

1

3

 

SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

 

 

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Makine Programı

 

 

 

 

1

3

 

SAPANCA MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

 

 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Halkla İlişkiler ve Tatım Programı

 

 

 

 

1

5

 

4724/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ