17 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29715

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi, 47 pafta, 21278 parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Güngör BERK (Denetçi No: 2533, Oda Sicil No: 28083) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/25 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 20.10.2015 tarihli ve E.2015/25-K.2015/1189 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.08.2014 tarihli ve 29077 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Güngör BERK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.05.2016 tarihli ve 10849 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4690/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43113 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4676/1-1

—————

43115 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4677/1-1

—————

Macun Mahallesi 42860 adanın güneyindeki park alanında dağıtım merkezi yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4678/1-1

—————

60441 ada 6 ve 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4679/1-1

—————

60330 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hakkındaki Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4680/1-1

—————

Serhat Mahallesi 44943 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4681/1-1

—————

60448 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4682/1-1

—————

Memlik Tp.1402 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4683/1-1


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Seva Vakfı.

VAKFEDENLER: Mustafa AYAZ, Nazlı KOPDAĞI AYAZ, Mikail AY.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/04/2016 tarihinde kesinleşen 12/01/2016 tarihli ve E: 2015/124, K: 2016/15 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Çevresinden başlayarak bütün insanlığın iktisadi, içtimai, sıhhi, kültürel, bilgi, beceri, görgü, eğitim ve sair yönlerden gelişmesini, yardımlaşma ve dayanışmaya özenmesini, refah ve saadetinin artmasını sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mustafa AYAZ, Nazlı KOPDAĞI AYAZ, Mikail AY, Adem KARAELİ, Bülent ŞEKER.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4692/1-1

—————

İstanbul'da kurulmuş olan Beyoğlu İnsan ve Çevre Vakfı, İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2016 tarihinde kesinleşen, 17.11.2015 tarihli ve E: 2015/43, K: 2015/328 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4691/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Tip Fak.

Profesör

İç Hastalıkları

1

1

Endokrinoloji yandal uzmanı olup, uluslararası çok merkezli çalışmalara katılmış olmak.

Doçent

Nükleer Tıp

1

1

Tıpta Uzmanlığını ve Doçentliğini Nükleer Tıp alanında almış olmak.

Doçent

Psikiyatri

1

1

Tıpta Uzmanlığını ve Doçentliğini Psikiyatri alanında almış olmak.

Müh. - Mim. Fak.

Doçent

Makine Teorisi ve Dinamiği

1

1

Doktora ve Doçentliğini Makine Mühendisliği Bölümünden almış olup, Sistem Dinamiği, Otomatik Kontrol ve Mekatronik konularında çalışmalar yapmış olmak.

İkt. ve İdr. Bil. Fak.

Doçent

Muhasebe Finansman

1

1

Devlet Muhasebesi alanında çalışmaları olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İdari Birimler Binası Yozgat/Merkez Tel: 03542421085

4615/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış   4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SAUM: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri/Anatomi ABD

Yrd. Doç. Dr.

1

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anatomi Anabilim Dalında Uzmanlığını yapmış olmak. Nöro-anatomi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Biyokimya ABD

Yrd. Doç. Dr.

1

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Biyokimya Anabilim Dalında Uzmanlığını veya Doktorasını yapmış olmak. Adli Biyokimya konusunda deneysel hayvan çalışmaları yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

Yrd. Doç. Dr.

1

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji ABD da uzmanlığını yapmış olmak. HCV kor antijeninin tanı değeri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Sağlık Sektöründe en az 5 yıl üst düzey yöneticilik yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Sağlık İdaresi Bölümü lisans mezunu olup, Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

Yrd. Doç. Dr.

1

2

Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ABD da doktora yapmış olmak. Su içi egzersizler ve kaplıca tedavisinde çalışma yapmış olmak.

SHMYO

Elektronik ve Otomasyon/ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr.

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Kemik implantı, kompozit malzeme ve Nano-biyoteknoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

SHMYO

Elektronik ve Otomasyon/ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr.

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Nano Biyo Malzeme Üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SHMYO

Elektronik ve Otomasyon/ Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr.

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Sağlık bilişimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SHMYO

Tıbbi Hizmetler Teknikler/Otopsi Yardımcılığı Pr.

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Adli Tıp Anabilim Dalında Uzmanlığını yapmış olmak. Belge inceleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SHMYO

Tıbbi Hizmetler Teknikler/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr.

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji Anabilim Dalında Uzmanlığını yapmış olmak. Girişimsel radyolojisinde çalışmalar yapmış olmak.

SHMYO

Tıbbi Hizmetler Teknikler/Patoloji Laboratuvar Teknikleri Pr.

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Patoloji ABD da uzmanlık yapmış olmak. Benign ve malign tiroid lezyonlarının ayırımında immüno-histokimyasal çalışma yapmış olmak.

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri/Üroloji ABD

Prof. Dr.

1

1

Böbrek nakli ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Konya SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr.

1

1

Meme Kanseriyle ilgili eğitim almış olmak, meme kanserinin erken tanı, tarama ve eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak. Cerrahi endoskopi eğitimi almış ve eğitim vermiş olmak.

Konya SAUM

Dâhili Tıp Bilimleri/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD

Doç. Dr.

1

2

Elektronöromiyografi (ENMG) Eğitimi almış olmak.

Konya SAUM

Dâhili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doç. Dr.

1

1

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı olmak, ve ''Diyabetik Anne Bebeklerinde Kardiyovasküler Hemodinamik Veriler ve Plazma Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) Düzeyleriyle ilgili çalışmaları olmak.

Konya SAUM

Dâhili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları ABD

Prof. Dr.

1

1

Nefroloji Yan Dal uzmanı olmak.

Konya SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi ABD

Doç. Dr.

1

1

Tendon iyileşmesi ile ilgili Hücre Kültürü alanında çalışması olmak.

Samsun SAUM

Dâhili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları ABD

Doç. Dr.

1

1

Romatoloji yandal uzmanı olmak.

Samsun SAUM

Dâhili Tıp Bilimleri/Kardiyoloji ABD

Doç. Dr.

1

1

Koroner arter hastalığında monositler ve monosit alt tipleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Samsun SAUM

Dâhili Tıp Bilimleri/Enfeksiyon Hastalıkları ABD

Prof. Dr.

1

1

İmmünoloji alanında deneyim sahibi olmak.

Samsun SAUM

Dâhili Tıp Bilimleri/Enfeksiyon Hastalıkları ABD

Doç. Dr.

1

1

Q ateşi ve HIV enfeksiyonu konularında bilimsel çalışma yapmış olmak.

Kayseri SAUM

Dâhili Tıp Bilimleri/Enfeksiyon Hastalıkları ABD

Prof. Dr.

1

1

Tuleremi, Kırım Kongo konularında çalışma yapmış olmak.

Kayseri SAUM

Dâhili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doç. Dr.

1

2

Çocuk Hematoloji ve Onkolojide yandal uzmanlığını yapmış olmak.

Kayseri SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr.

1

1

Laparoskopik kolorektal cerrahi ve bariatrik cerrahi eğitimi almış olmak.

Kayseri SAUM

Dâhili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları ABD

Doç. Dr.

1

1

Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması konusunda çalışmaları olmak.

Kayseri SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri/Göz Hastalıkları ABD

Doç. Dr.

1

1

Ön Segment Cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Diyarbakır Gazi Yaşargil SAUM

Cerrahi Tıp Bilimleri/

Genel Cerrahi ABD

Prof. Dr.

1

1

Erkek meme kanseri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Diyarbakır Gazi Yaşargil SAUM

Dâhili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doç. Dr.

1

1

Yandal eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Endokrin bilim dalında yapmış olmak.

VAN SAUM

Dâhili Tıp Bilimleri/Dermatoloji ABD

Doç. Dr.

1

1

Atopik dermatitli hastalar ve probiyotikler ile ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.

4763/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DÜZELTME İLANI

16/5/2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmi Gazete’nin 44. ve 45. Sayfalarında yayımlanan “Lisans Verilen Tüzel Kişilerle” ilgili ilanın 2., 4. ve 12. sırasındaki şirket isimleri sehven Şirket Adı Olarak yayımlanmıştır. Doğrusu aşağıdaki şekildedir.

2

Üniversal Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Üniversal Tekstil Kojenerasyon Santrali

07/04/2016 tarihli ve 6194-5 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Türkerler Jeotermal enerji Arama ve Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Alaşehir JES-2

27/04/2016 tarihli ve 6237-1 sayılı Kurul Kararı ile 24 (yirmidört) yıl 11 (onbir) ay 16 (onaltı) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

12

Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kuyucak JES

27/04/2016 tarihli ve 6255 sayılı Kurul Kararı ile 26 (yirmialtı) yıl 11 (onbir) ay 22(yirmiiki) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

4666/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.

 

Ada Parsel

Maliki

Enc. Tarih/Sayı

Ceza Mik. (TL)

Adres

41543/4

Sinan Efe EZEN

24.03.2016/318

2.501,53TL

Anadolu (Güzelyaka) Mah. 494. Sok. No: 7/10 Yenimahalle/ANKARA

4675/1-1