13 Mayıs 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29711

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


AKILLI KÜTÜPHANE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET KAN VE KAN ÜRÜNLERİ IŞINLAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET GENETİK ANALİZÖR SİTEMİ (SEKANS CİHAZI) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Çankaya Belediye Başkanlığından:


GAYR-İ MENKULLER SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Yumurtalık Kaymakamlığı Malmüdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

 

Sıra No

Ada - Parsel Adres

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Karaağaç Mahallesi, 1163 parsel sayılı taşınmaz

8.637,00 m2

Ticaret Alanı

7.773.300,00 TL

233.199,00 TL

 

1 - İhale Şartnamesi, Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücretsiz görülebilecek olup, aynı yerden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

2 - İhale 24.05.2016 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediyesi, Kumburgaz Mahallesi Belediye Caddesi, No:3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 23.05.2016 günü mesai bitimine kadar Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4528/1-1


AKILLI KÜTÜPHANE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı Akıllı Kütüphane Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4606/1-1


1 ADET KAN VE KAN ÜRÜNLERİ IŞINLAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Kan ve Kan Ürünleri Işınlama Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini (130,- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26.05.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4607/1-1


1 ADET GENETİK ANALİZÖR SİTEMİ (SEKANS CİHAZI) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ihtiyacı “1 Adet Genetik Analizör Sitemi (Sekans Cihazı)”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/05/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4608/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Merkez Çepni Mahallesinde, imar planının 20.K.4.C Paftasında bulunan Ticaret+Konut işaretli 4555 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 10.425,40 m²’ yüzölçümlü taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 27.05.2016 Cuma günü saat: 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası  5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli: 16.000.000,00 TL + KDV Geçici Teminatı: 960.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler: A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri. C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri . E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri. F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun) G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. H) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. I) Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması esastır. İ) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. J) İhale şartnamesi alındı belgesi.

Tekliflerin en geç 27.05.2016 Cuma günü saat: 15.00’e kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4603/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin;

a) Adı                                  :  Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                             :  Tandoğan Mah. Billur Sok No:8 Sincan/ANKARA

c) Telefon numarası             :  444 4 762 – Dahili 344/347

ç) Faks numarası                 :  0 312 271 12 72

d) Elektronik posta adresi    :  sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.

e) İlgili personel                  :  Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İHALENİN KONUSU:

2.1. Adı: Sincan İlçesi Hürriyet Mahallesi 864 ada 4 ve 5 parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile satılması işidir.

2.2. Taşınmazın Evsafı:

864 ada 4 parsel; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında, Mola Tesisleri - Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu kullanımlı, 7.992 m2 yüzölçümüne sahip E:0,60-Hmaks=Serbesttir.

864 ada 5 parsel; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında, Ticari Rekreasyon Alanı kullanımlı 20048 m2 yüzölçümüne sahip E:1- Hmaks=Serbesttir.

Her iki parsel de, Konum itibariyle kuzeyden Eskişehir yoluna sıfır cepheli olup, güney ve batısında Temelli Muhsin YAZICIOĞLU Göl ve Rekreasyon Alanı bulunmaktadır. Ankara – Eskişehir D-200 karayolu üzerinde yer almaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma yoktur. Çevresinde yerleşim birimleri ile rekreasyon alanları ve ticari işletmeler vardır.

3 - MUHAMMEN BEDELİ ile GEÇİCİ TEMİNAT TUTARLARI ve İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

 

S N

Mahallesi

Ada Parsel No

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Hürriyet Mahallesi

864 ada  4 parsel

4.395.600,00 TL

131.868,00 TL

25.05.2016

14.00

2

Hürriyet Mahallesi

864 ada  5 parsel

12.028.800,00 TL

360.864,00 TL

25.05.2016

15.00

 

4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi Tandoğan Mah. Billur Sok. No:8 2. Kat Meclis Toplantı Salonu Sincan/ANKARA adresinde yapılacaktır. Teklifler ihale tarih ve saatlerine kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ:

5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.

a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Tandoğan Mah. Billur Sok. No: 8 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sincan/ANKARA

b) Şartname satış bedeli: 200,00 TL

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.

6.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),

b) Noter onaylı imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü ve/veya imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus kayıt örneği,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

6.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya diğer resmi makamlardan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Noter onaylı tüzel kişiliğe ait imza ve yetki sirküleri,

c) Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girilecek ise bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi,

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi tamamen kabul etmiş sayılırlar.

8 - İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

4500/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince aşağıda adı ve koordinatları verilen 1 (bir) adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

2015/02 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Eskişehir Mahallesi Alanı: 3654,04 Ha, Pafta: N33c3

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç): 71.401,84 TL, Geçici Teminatı: 2.142,05 TL, İhale Saati: 13.30

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa(Y)

670079

677306

677306

670093

Yukarı (X)

4103592

4103592

4098531

4098531

 

2 - İhale, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Mersin Valiliği Kat: 1 Yenişehir/MERSİN adresindeki Mersin Valiliği toplantı salonunda, 24.05.2016 Salı günü saat: 13.30’da İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecekler, aşağıda istenilen belgeleri en geç 24.05.2016 Salı günü, ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. İhale başladıktan sonra hiçbir şekilde müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

3.1- Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

3.2- İhale için belirtilen geçici teminatlar Mersin T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki Mersin Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğü TR 09000 1000 207 0000 1000 5495 nolu hesabına yatırılmış geçici teminat dekontu ihale saatine kadar getirilecektir.

3.3- Gerçek kişi olması halinde,

3.3.1. Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi,

3.3.2. T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi),

3.3.3. Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

3.3.4. Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin Noterlikçe onaylı vekâletnamesi,

3.4- Tüzel kişi olması halinde;

1) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

3) Yönetimin onaylı imza sirküleri,

4) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletname

5) Gerçek ve Tüzel kişilere ait İdareye borcu olmadığına dair yazının ihale komisyonuna teslim edilmesi

3.4.1. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret ve Sanayi Odasından 2016 yılında alınmış Ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3.4.2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4.3. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesi ve imza sirküsü,

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Mersin Valiliği Kat: 3 Yenişehir/MERSİN adresinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.

5 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girilmiş ve girenin üzerine ihale kalmış ise ihale bozularak sözleşme yapılmış ise sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

6 - İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

7 - İlgili sahalarla ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçlar ile sözleşmeden dolayı doğacak olan masraflar ruhsatı alan kişi veya şirkete aittir.

8 - İhaleye katılım şartları, ilan metni ve iştirakçilerden aranılan belgeleri de ihtiva eden şartname Mersin Valiliği resmi internet sitesi olan www.mersin.gov.tr‘den görülebilir.

İlan olunur.

4212/1-1


KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 20.000 kg Kavrulmuş Kıyılmış Fındık alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 31.05.2016 Salı günü saat 14:00’de Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 31.05.2016 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : (0312) 397 33 65 – 66         Faks : (0312) 397 33 74 – 71

4593/1-1


DÜZELTME İLANI

Çankaya Belediye Başkanlığından:

10 Mayıs 2016 tarih ve 29708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan taşınmaz mal satışı ile ilgili ihale ilanımızın Sıra No: 17’de yer alan 27009 ada 16 parsel sayılı taşınmazın satışı iptal edilmiştir.

İlan olunur.

4501/1-1


GAYR-İ MENKULLER SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 7 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 25/05/2016 tarihinde saat 15:00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM M²

TAKDİR EDİLEN M² FİYATI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

GARANTİ TEMİNATI

YENİSÖLÖZ

3572

176

55.000,00 TL

1.650,00 TL

25.000,00 TL

GEDELEK

762

462

6.610,05

35 TL/m²

231.351,75 TL

6.940,55 TL

100.000,00 TL

GEMİÇ

338

7.175,00

35 TL/m²

251.125,00 TL

7.533,75 TL

100.000,00 TL

GÜRLE

1676

9.118,89

40 TL/m²

364.755,60 TL

10.942,67 TL

150.000,00 TL

GÜRLE

1680

18.539,22

40 TL/m²

741.568,80 TL

22.247,06 TL

300.000,00 TL

GÜRLE

60

64.060,00

45 TL/m²

2.882.700,00 TL

86.481,00 TL

1.250.000,00 TL

HÜRRİYET

718

1

200,58

400 TL/m²

80.232,00 TL

2.406,96 TL

40.000,00 TL

 

4 - Gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen %3’lük geçici teminatı ve garanti teminatı ihaleden evvel ödenecektir.

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır.

6 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

4356/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Yumurtalık Kaymakamlığı Malmüdürlüğünden:

 

SIRA

NO

DOSYA NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

m²

HAZİNE

HİSSESİ m²

VASFI

(Cinsi)

İMAR

DURUMU

DENİZE

MESAFESİ

TAHMİNİ

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

İHALE

SAATİ

1

01130103599

Yumurtalık

Gölovası

128

7

28.666,40

28.666,40

Arsa

Sanayi Alanı

100 metre

10.034.000,00

1.505.100,00

10:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın; 6/6/2016 Pazartesi günü saat 10:00'da 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Yumurtalık Malmüdürlüğü Makam Odasında, Yumurtalık Malmüdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonca satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazda ayrıca istenilen belgeleri ihtiva eden usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi,

d) Satışı yapılacak taşınmaz için yatıracakları geçici teminat bedeline ait makbuzları veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Yumurtalık Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.

4 - Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V. , Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5 - İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.adanadefterdarlığı.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Ayas Mahallesi Hükümet Konağı 3. kat 01680/YUMURTALIK/ADANA  Tel: 0 (322) 671 25 3

İlan olunur.

4352/1-1