11 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29709

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çaycuma Belediyesinden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesinden:

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ferşad Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Fehmi Salihpaşaoğlu, Ali Dama, Ali Şahin

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/12/2015 tarihli ve E: 2015/335,  K: 2015/486 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Öncelikle gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı; kültürlü, bilgili, ahlaklı, ufku açık, aydın, yüksek teknolojiyi her alanda kullanabilecek donanıma sahip, temelini oluşturdukları toplumun üstün karakter ve kişilikli bireyleri olmalarını sağlayarak, milletimizin ilerlemesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000-TL (yüz elli bin) nakit

YÖNETİM KURULU: Mehmet Fehmi Salihpaşaoğlu, Ali Dama, Ali Şahin

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: İlim Yayma Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4480/1-1

—————

VAKFIN ADI: Konya Galip Hasan Kuşçuoğlu Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı. (Konya Galibi Vakfı)

VAKFEDENLER: Ahmet GÖKYER, Dilaver GÜRER, Hayrettin Hayrullah SOFUOĞLU, Muhammet ALTUNTAŞ, Muzaffer TARİFÇİ, Ömer DOĞDU, Mehmet VAROL, Mustafa TEKBAŞ, İbrahim PEKPERDAHCI, Mehmet SOYKAN, Hızır Hayrettin ARSLANTAŞ, Eyüp ÖZIŞIK, Ali Fuat ERDİM, Mehmet ÖRÜNDÜ, Ali KAYA, Halil İbrahim ERDEMİR.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Konya.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Konya 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.05.2016 tarihinde tashih edilen 11.03.2016 tarihinde kesinleşen 02.10.2015 tarihli ve E: 2015/405, K: 2015/432 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç ilkeleri ile birinci kısmında yer alan tanım, temel amaç ve prensiplere samimiyetle sahip ve sadakatle bağlı kalarak; Milli Kültür ve değerlerimizi korumak, Ülkemizin gelişmesine, kalınmasına, doğal kaynaklarımızın korunmasına, insanlarımız arasında "Muhammedi tasavvufi anlamda" karşılıklı hoşgörü, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma çerçevesinde; anlayışlı, olgun ve toleranslı bir işbirliği ortamının kurulmasına ve kalıcı olmasına çalışmak, insanlık alemine dünya barışına katkıda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL (EllibeşbinTL)nakit.

VAKFIN YÖNETİM KURULU: Dilaver GÜRER, Hayrettin Hayrullah SOFUOĞLU, Ahmet GÖKYER, Muhammet ALTUNTAŞ, Muzaffer TARİFÇİ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın amaçları doğrultusunda, ilanihaye amme hizmetinde kalmak şartıyla, gayece aynı bir vakfa devredilecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4481/1-1

—————

VAKFIN ADI: Dikili Eğitim, Kültür, Sanat, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı. (Dikili Vakfı)

VAKFEDENLER: Nuri Gündüz

VAKFIN İKAMETGÂHI: İzmir

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Dikili Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.04.2016 tarihli ve E: 2016/114, K: 2016/204 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Dikili ilçesinde, yetenekli veya yoksul öğrencilerin yeteneklerine uygun çağdaş bir eğitim görmelerine yardım etmek, Dikili halkının eğitim, kültürel, sanatsal, sağlık ve sosyal gereksinmelerinin karşılanmasını ekonomik ve sosyal yardımlaşmasını sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İzmir İli, Dikili İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 91 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmazın 1.kat 1 nolu bağımsız bölümü.

VAKFIN YÖNETİM KURULU: Nuri Gündüz, Levent Göçmen, Bayram Çamlı, Rıfat Emekçi, Kezban Emekçi.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Dikili ilçesinde faaliyette bulunan vakıflardan, vakfın amacına en uygun düşen bir başka vakfa kalır. Böyle bir vakıf yoksa vakfın amacına en uygun düşen ve dikili ilçesinde faaliyette bulunan benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4482/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

44338 adanın ticari rekreasyon alanından park alanına, 44271 ve 44272 adaların batısında bulunan Park Alanının ve 44339 adanın güneyinde bulunan Park Alanının ticari rekreasyon alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4483/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı, 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 754 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesinin 19.01.2016 tarih ve E.2014/1828-K.2016/122 sayılı iptal kararı ile Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 754 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi, ancak Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin, mahkemenin iptal kararına konu olan geçici faaliyet durdurma cezaları dışında, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 1 (bir) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan, 754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi’nin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 29.04.2016 tarihli ve 10146 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4484/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Metin MERǒe Oda Disiplin Kurulu’nun 06.11.2014 gün, 233 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.03.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 22.03.2017 tarihinde son bulacaktır.

2 - Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Turan EKER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 25.06.2015 gün ve 24, 32, 33 sayılı kararları ile üç ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinden itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.05.2016 tarihinde başlanmıştır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdullah SADIKOĞULLARI’na “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.04.2016 tarihinde başlanmıştır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Kenan YILMAZ’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 26.04.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 26.04.2017 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ekrem KAHRAMANOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 21.10.2015 gün, 1019-1165 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 23.04.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 23.10.2016 tarihinde son bulacaktır.

4475/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TEBLİGAT METNİ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 05/08/2013 tarih ve MYĞ/4540-1/33111 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Çevkim Kimya Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

4430/1/1-1

—————

TEBLİGAT METNİ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 06/07/2006 tarih ve MYĞ/818-2/17729 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Cam Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

4430/2/1-1

—————

TEBLİGAT METNİ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 20/03/2008 tarih ve MYĞ/1541-6/24048 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Bağkim Madeni Yağ ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

4430/3/1-1


Çaycuma Belediyesinden:

ÇAYCUMA BİLİM MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın Şekli ve Türü

Bu yarışma Çaycuma Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde serbest ulusal, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Zonguldak ili Çaycuma ilçesi, Yeni Mahalle sınırları içinde yer alan ve mülkiyeti Çaycuma Belediyesi’ne ait olan 40 ada, 268 ve 270 parselde bulunmaktadır.

Yarışma konusu bu alanda yapılacak olan Çaycuma Bilim Merkezi’nin tasarımıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı                      :  11 Mayıs 2016, Çarşamba

• Soru sormak için son tarih      :  2 Haziran 2016, Perşembe

• Cevapların ilanı                       :  7 Haziran 2016, Salı

• Projelerin teslimi                     :  2 Ağustos 2016, Salı, 17:00

• Kargoyla gönderimin son

   teslim alım tarihi                     :  4 Ağustos 2016, Perşembe

• Jüri çalışması başlangıcı          :  6 Ağustos 2016, Cumartesi

• Kolokyum                               :  13 Ağustos 2016, Cumartesi, 14:00

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

• Bülent KANTARCI, Çaycuma Belediye Başkanı

• Zühtü Fuat KALAYCI, Mimar & Çaycuma Belediye Meclisi Üyesi

• Belemir DALOKAY, Peyzaj Mimarı

• Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

• İlke BARKA, Mimar

• Devrim ÇİMEN, Mimar (Jüri Başkanı)

• Semra UYGUR, Mimar

• Rahmi UYSALKAN, Mimar

• Olcay AYDIN, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

• Emre ŞAVURAL, Mimar

• Hakan EVKAYA, Mimar

• Atilla TEKİN, İnşaat Mühendisi

Raportörler

• Soner DEMİR, Peyzaj Mimarı

• Cansu VARDAN, Mimar

• Timuçin PAK, Peyzaj Mimarı

• Elif DEMİROĞLU, Şehir Plancısı

Ödüller ve Ödeme Şekli

• 1. Ödül        : 12.000 TL

• 2. Ödül        : 10.000 TL

• 3. Ödül        : 8.000 TL

• Mansiyon    : 6.000 TL (5 adet)

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartnamenin Temini

Şartname ve ekleri www.caycuma.bel.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi          :  Çaycuma Belediyesi, Halkbank Çaycuma Şubesi

                                            IBAN: TR 50 0001 2009 8090 0007 0000 17

Yer Görme

Yer görme zorunluluğu yoktur.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum   :  Çaycuma Belediyesi

Adres                               :  Atatürk Bulvarı No: 2 Çaycuma, Zonguldak

Telefon                             :  +90 372 615 4944

E-posta                             :  bilimmerkeziyarismasi@caycuma.bel.tr

Web                                  :  www.caycuma.bel.tr

4435/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas Standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

UFUK MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş.

38-HYB-69

TS 12487

28.03.2016

Firma İsteğiyle

SAMİ ÖZMERDİVENLİ - RADAR MÜHENDİSLİK

38-HYB-3836

TS 12664-1

25.03.2016

Ara Kontrol Olumsuz

FEYZULLAH IŞIK - AHMET YAĞMUR

38-HYB-107

TS 11939

30.03.2016

Firma İsteğiyle

FİKRET ÖZŞAHİN. MERTKA ÇELİK KAPI

38-HYB-3922

TS 12558

30.03.2016

Firma İsteğiyle

EREN PETROL ÜRÜNLERİ HUBUBAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

38-HYB-400

TS 12663

TS 11939

04.04.2016

Firma İsteğiyle

Galip SÖYLER - ELİZAN ÇELİK KAPI

38-HYB-3896

TS 12558

05.04.2016

Yıllık vize yaptırmama

METİNER AKARYAKIT MADENİ YAĞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

38-HYB-93

TS 11939

20.04.2016

Firma İsteğiyle

AYDEMİR YILDIRIM - ALMİLA ASANSÖR SANAYİ TİCARET

38-HYB-3983

TS 12255

20.04.2016

Talimata aykırılık

TOMARZA PETROL ÜRÜNLERİ TURZ. TEKS.İNŞ.NAK.TARM.ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

38-HYB-3919

TS 11939

TS 12820

21.04.2016

Yıllık vize yaptırmama

TSE-SOJUZTEST METROLOJİ VE KALİBRASYON LTD.ŞTİ.

38-HYB-2558

HYB K 298

21.04.2016

Yıllık vize yaptırmama

ELMAS ALTUN -ABİDE ÇELİK KAPI

38-HYB-3926

TS 12558

21.04.2016

Yıllık vize yaptırmama

DİLAVER DELİBAŞ-KAYSERİDOR ÇELİK KAPI

38-HYB-3923

TS 12558

21.04.2016

Yıllık vize yaptırmama

BMV BAYRAM MUSTAFA VOLKAN İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TEMİZLİK HİJYEN İLAÇLAMA HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TURHAN KARABUĞA-RAVZA ASANSÖR

38-HYB-3958

TS 13287

22.04.2016

Firma İsteğiyle

TURHAN KARABUĞA-RAVZA ASANSÖR

38-HYB-3980

TS 12255

02.05.2016

Talimata aykırılık

YATIRIM MADENCİLİK NAKLİYAT BETON SAN VE TİC LTD ŞTİ

38-HYB-2694

TS 12820

02.05.2016

Firma İsteğiyle

4464/1-1


 


 


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI

 Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Girişi Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yazılı ve sözlü sınav ile 2 (iki) adet Avukat alımı yapılacaktır.

 

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

AVUKAT

6

2

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden 70 almış olmak.

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

 

 

Yazılı Sınav Başvuru Yeri ve Başlangıç-Bitiş Tarihleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No: 144 Alsancak-İZMİR 13.05.2016 - 30.05.2016

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Bulvarı

No: 144 Alsancak-İZMİR 27.06.2016 tarihinde saat 10.00

Sözlü Sınav Tarihi

14.07.2016 tarihinde saat 14:00

 

Giriş Sınavı İçin Başvuruda İstenen Belgeler

1 - Başvuru Formu (www.deu.edu.tr web sitesinden temin edilebilecektir.),

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 13.05.2016-30.05.2016 tarihleri arasında şahsen veya posta ile yapılacaktır.

* Posta ile yapılacak başvurularda, istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Not: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Giriş Sınavının Şekli, Başvuru Şartları, Yeri ve Değerlendirilmesi

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.deu.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.) Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (www.deu.edu.tr) duyurulacaktır.

YAZILI SINAV KONULARI

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

i) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtirazlar

1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe Aykırı Beyan

1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atanma İşlemleri

1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

4465/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  11.05.2016

Son Başvuru Tarihi    :  25.05.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi: (232) 4888113

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi: (232) 4888122

Fax: (232) 2792626

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/ AÇIKLAMA

İşletme Fakültesi

İşletme

Doçent

1

Pazarlama

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Doçent

1

Nicel Karar Yöntemleri

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Esnek İmalat Sistemleri, Çizelgeleme, Çok Amaçlı Karar Verme

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Esnek montaj hatlarinin tasarim ve çizelgelenmesi

Matematiksel ve kisit programlama Sezgisel yöntemler

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Nanoteknoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

4393/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇ.

YRD. DOÇ.

NİTELİKLER

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

1

Doçentliğini Felsefe alanında almış olmak ve Siyaset Felsefesi ve Çağdaş Türk Düşüncesi alanında çalışmaları bulunmak.

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

1

Doçentliğini Felsefe alanında almış olmak ve İslam Felsefesi ve Çağdaş Türk Düşüncesi, Ahlak alanında çalışmaları bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Politikası

1

İktisat alanında doktora mezunu olmak ve Kurumsal İktisat alanında çalışmaları bulunmak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

1

İşletme alanında doktora mezunu olmak ve Siyasal Pazarlama ve Spor Pazarlama alanında çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi

-

1

---

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Finans

-

1

 

Küresel Finansal Kriz ve FED’in para politikaları alanında çalışmaları bulunmak.

4394/1-1


Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İletişim Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Dilekçe,

2 - Özgeçmiş,

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/yonetmelik-ve-yonergeler) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde doldurdukları Ek-4 ile birlikte Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları yayın listesi ve bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetler listesi

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

6 - Yabancı Dil Belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AKADEMİK UNVAN

ADET

ÖZEL KOŞULLAR

İletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Doçent Doktor

1

Sinema tarihi ve kuramları, küreselleşme, sinema endüstrileri, üretim çalışmaları ve çağdaş Türkiye sineması alanlarında yayınları ve ders tecrübesi olmak.

 

Başvuru adresi

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali /İSTANBUL

4489/1/1-1


Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden de 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali/İstanbul adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Dilekçe (Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi)

2 - Özgeçmiş

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde doldurdukları Ek-4 ile birlikte Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları yayın listesi ve bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetler listesi

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir). Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AKADEMİK UNVAN

ADET

ÖZEL KOŞULLAR

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

DOÇENT

1

- Lisans derecesini Hukuk, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Özel Hukuk alanından almış olmak,

Doktora tez konusunun Milletlerarası Özel Hukuk alanında olması,

- Yurtdışında veya yabancı dilde yayınlanmış en az üç makale veya kitap bölümü olması,

- Yurtdışında yabancı dilde en az üç tebliğ sunmuş olması,

- Milletlerarası Özel Hukuk alanında yazılmış en az bir kitap veya kitap bölümü olması,

 

Başvuru Adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

4489/2/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” eğitim-öğretim modelinin uygulandığı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak iki Yard. Doç alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olmak,

Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,

Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Adaylar, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış dört (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir

Başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4    34396 Maslak- Sarıyer/İstanbul

Tel:  0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Psikoloji

Yard.

Doç.

1

Doktora derecesini Gelişim Psikolojisi alanında yapmış olmak, bu alanda uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, gelişim psikolojisi alanında okul öncesi çocuklarla ilgili çalışmaları olmak. Üniversitemizde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Psikoloji

Yard.

Doç.

1

Doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak, bu alanda uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, klinik psikoloji alanında depresyon ve olumsuz yaşam olayları ile ilgili çalışmaları olmak. Üniversitemizde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

4383/1/1-1

—————

Eğitim-Öğretim dili %30 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” eğitim-öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemizin Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir yardımcı doçent alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış altı (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel:  0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Hukuk

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yardımcı

Doçent

1

Üniversitemizde yapılan “Flipped Classroom/Learning” eğitim- öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

4383/2/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir

İlanla ilgili detaylı bilgilere Üniversitemizin www.artuklu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

PROGRAM/ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

İslami Bilimler Fakültesi Dekanlığı

İslam tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Profesör

1

1

Ortaçağ Tarihi alanında çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Profesör

1

1

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Doçent

3

1

 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Eğitim

Yardımcı Doçent

3

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktorasını yapmış olup, web tabanlı uzman sistemler konusunda çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

 

Yardımcı Doçent

4

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

 

Yardımcı Doçent

5

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

 

Yardımcı Doçent

5

1

 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Fars Dili ve Edebiyatı

 

Yardımcı Doçent

5

1

Mevlana Celaleddini Rumi hakkında çalışmış olmak

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Fars Dili ve Edebiyatı

 

Yardımcı Doçent

5

1

Farsça gramer üzerine çalışmış olmak

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Psikoloji

Gelişim Psikoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Psikoloji alanında doktorasını yapmış olmak

4382/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ