11 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29709

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (TEDES) YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bucak Belediye Başkanlığından:


DEĞİRMEN KOL PİMLERİNİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


SAFKAN ARAP TAYI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


MT 15000 VE MT 30000 TİPİ TREN SETLERİ İLE DİZEL JENERATÖR VAGONLARININ BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM MUHTELİF FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ V. KISIM I. ETAP 77,50 HA ALANINA AİT, YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


9.000 TON KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF SAC ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Tokat Zile Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İDARE) tarafından aşağıdaki tabloda yer alan Şirketdeki İDARE hissesi “Satış” yöntemiyle blok olarak “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.de bulunan %56,09 oranındaki İDARE hissesi

1.000.000.-

3.000.-

16/6/2016

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Özel yatırım fonları ise Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.’deki %56,09 oranındaki hisse için Tanıtım Dokümanı alınması ve teklifin İDARE’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

4 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İDARE’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, Teklif Sahibinin ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı açıkça belirtilecektir.

Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari % 20 (Yüzdeyirmi)’si Hisse Satış Sözleşmesi’nin imza tarihine kadar peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına Hisse Satış Sözleşmesi’nin imza tarihinden itibaren yıllık %12 (Yüzdeoniki) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

5 - Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.de işlem gören halka açık bir anonim şirkettir.

6 - İhaleye konu hisselerin yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler hisselerin satışının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İDARE ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir, İDARE son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulur.

8 - Özelleştirme işlemleri; Katma Değer Vergisi’nden ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

9 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. Ayrıca (0 312) 585 84 71 - 585 84 57 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 80 00

www.oib.gov.tr

4504/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“UHeM Hesaplama Kaynaklarını Arttırmak Üzere Sunucu Sistemleri ve Gerekli Ekipmanların Alımı (2016)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2016/165085

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası             :  0212 285 6949 - 0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi                 :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın:

a) Niteliği, türü ve konusu               :  Sunucu Sistemi ve Ekipmanları

b) Miktarı                                         :  14 Kalem

c) Yapılacağı yer                              :  İTÜ Ayazağa Kampüsü, Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHEM), Maslak/İstanbul

d) Süresi                                          :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 8 haftadır.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                              :  01.06.2016 Çarşamba, 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. Teknik şartnamenin 2.17’nci maddesinde istendiği şekilde teknik şartnameye cevaplar,

4.1.8. İsteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde, kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. 150.000.-TL’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 150.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4485/1-1


TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (TEDES) YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bucak Belediye Başkanlığından:

Burdur İli Bucak İlçesi Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) yapımı ve işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No: 1 Bucak/BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  248 325 1001 - 248 325 3181

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@bucak.bel.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği Türü Miktarı             :  Tasarruf Hakkı Belediyemize ait Bucak Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, KGYS-TEDES yer tespit raporu ile belirlenmiş ve ekte belirtilen 2 noktada toplam 4 adet Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi, 2 noktada Anlık Hız İhlal Sistemi, bir adet Mobil Anlık Hız İhlal Tespit Sistemi, Yer tespit raporunda belirtilen noktalarda ve sayıda KGYS sistemlerinin kurulması ve mevcut sisteme entegre edilmesi, Yer tespit raporunda belirtilen noktalarda ve sayıda PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kurulması, yeni ve mevcut KGYS Sistemlerinin yeni kurulacak olan Fiber Optik Network Ağına dahil edilmesi, KGYS-Tedes Merkezinin kurulması, Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde belirtilen özelliklerde araçların temini, Trafik Eğitim Parkının kurulması ve yeni kurulacak ve mevcut kavşakların Tam Adaptif Kavşak Yönetim Sisteminin Kurulması, sözleşme süresinde tüm masrafları firma tarafından karşılanmak üzere işletilmesi, sözleşme süresince gerekli tüm bakım ve onarımının yapılması, sonradan oluşacak olan imar planları ve karayolları planları doğrultusunda gerekli altyapı dahil sistemlerin taşınması, Emniyet Genel Müdürlüğünün onay verip sistemi devreye almasından itibaren 7 (yedi) yıl sure ile tüm bakım, onarım, yenileme, sistemin 7/24 çalışır halde desteğinin verilmesi, ihlallerin cezaya makbuzu dönüştürülmesi için gerekli dokümantasyon vb. işleri yapmak için gerekli personeli çalıştırma, tüm kırtasiye malzemesi gereklilikleri ve benzeri tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere işletilmesi işi

b) İşin Muhammen Bedeli         :  8.000.000,00-TL (SekizmilyonTürkLirası)

c) Teslim Yeri                            :  BUCAK İlçesi sınırları içinde teknik şartname ve eklerinde gösterilen yerler.

d) Teslim Süresi                        :  İşe başlama tarihinden itibaren 100 (yüz) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Bucak Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  27/05/2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

4.1.2. Nüfus Kayıt Örneği.

4.1.3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

4.1.4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.5. İstekliler muhammen bedelin %3’ü 240.000,00 (İkiyüzkırkbinTürkLirasından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.1.6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

4.1.7. İş Ortaklığı şeklinde teklif verilmesi halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4.1.8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

4.1.9. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

4.1.10. BUCAK Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

4.1.11. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

4.1.12. Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari %75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

4.1.13. İlgili Vergi Dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

4.1.14. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

4.1.15. İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

4.1.16. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

4.1.17. Yeterlilik için; Aşağıdaki belirtilen belgeler dış zarfa konulacaktır.

TEDES Cihazları için,

1. İsteklinin önerdiği TEDES ürünlerinin yurt içinde TEDES Projesi Kapsamında en az bir şehirde veya yurtdışında en az üç şehirde en az ikişer noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir.)

2. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

3.   İsteklinin teklif ettiği cihazlara ait yetki belgesi (Üretici veya yetkili satıcı belgesi)

4. İsteklilerin, TEDES kapsamında yakalanan ihlal görüntülerinin sahadaki cihazlardan TEDES merkez sistemine yükleyeceği, TEDES merkez sisteminden EGM Polnet sistemine göndereceği program tamamen Türkçe olmalıdır.

5. Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.12.2015 tarihinde yayınlanan teknik gereklilikler kriterleri gereği verilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

(Teknik Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve açıklanması gereken konularda Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.12.2015 tarihinde yayınlanan teknik gereklilikler dokumanı ve güncel KGYS tip şartnamesinde yer alan hükümler geçerli olacaktır.)

• TEDES’lere ait LVD alçak gerilim yönetmeliğine uygunluk belgesi,

• Çevre şartlarına dayanaklılık (EN 60068 standardının ilgili bölümleri) deneyleri belgesi,

• Tedes Saha bileşenlerinin dış müdahalelere karşı dayanıklılığını (TS EN 60068-2-31 standardına sahip olduğunu) gösterir belge,

• TEDES’lerde kullanılacak her türlü cihaz ve donanıma ait CE belgesi

• Tedes Cihazın ölçüm birimi bazında doğruluğunu gösterir kalibrasyon belgeleri,

• Teklif edilen Tedes cihazının en az IP65 standardında olduğunu gösterir test raporu

E GRUBU: Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri

1 - Karayolu Sinyalizasyon İşleri,

2 - Demiryolu Sinyalizasyon İşleri,

3 - Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri,

4 - Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri,

5 - Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi,

6 - Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleri,

Bu işlerden en az yaklaşık maliyetin %10’u kadar iş deneyim belgesi sunulması gerekmektedir.

5 - Tekliflerin değerlendirilmesinde temel kriter, İstekliler tarafından Toplam Ceza Tutarı üzerinden teklif ve talep edilen hasılat payı oranı (%15,00'den fazla olmamak kaydıyla) olacak olup teklif edilen hasılat payı oranları üzerinden eksiltme şeklinde olacaktır. %15,00'den fazla olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.1. Kapalı teklif usulü ile hasılat payı oranı üzerinden azaltma (eksiltme) usulü ile yapılacak ihalede; geçerli en düşük teklifin üstünde olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Eksiltme usulü ile isteklilerden her turda indirim yapılması istenecektir. Her turda en az %0,50 puandan az eksiltme yapılamaz.

5.2. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en düşük hasılat payı teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en düşük üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teminata ilişkin hususlar;

7.1. Teminat mektupları dışındaki teminatların Bucak Halk Bankası TR 84 0001 2009 3170 0007 0000 22 nolu hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8 - İhale iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 27/05/2016 tarihinde saat:14:00’a kadar Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne vereceklerdir.

9 - İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılanlar huzurunda 27/05/2016 tarihinde saat: 14:00’da açılacaktır.

10 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

12 - İhaleye ait gerekli ayrıntılı açıklamalar ihale dokümanı içerisinde yer alan Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı içerisinde yer almaktadır.

4437/1-1


DEĞİRMEN KOL PİMLERİNİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf     : (0 344) 524 22 04-05 (Dahili: 1148)

                                                            Faks  : (0 344) 524 24 08

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  feyzanur.arslan@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

A- a) Dosya No                               :  2016/22

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  DEĞİRMEN KOL PİMLERİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ VE TESLİMİ

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                           :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                       :  26.05.2016 Saat: 14.00

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                               :  Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71 - Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 no’lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

4428/1-1


SAFKAN ARAP TAYI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 51 baş Safkan Arap Tayı açık arttırma usulüyle teker teker satılacaktır.

2 - İhale 31.05.2016 günü saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL dir.

4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,

b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. İhale, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İlan Olunur.

ADRES:

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7.Km.

Karacabey/BURSA 

Tel: 0 224 689 64 75-76     Faks  : 0 224 689 64 96

4355/1-1


MT 15000 VE MT 30000 TİPİ TREN SETLERİ İLE DİZEL JENERATÖR VAGONLARININ BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM MUHTELİF FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/162647

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/4419 – 4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  4 Kalem Muhtelif Filtre Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 14/06/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4378/1-1


ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ V. KISIM I. ETAP 77,50 HA ALANINA AİT, YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Elazığ Organize Sanayi Bölgesi V. Kısım I. Etap 77,50 Ha alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                              :  Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yazıkonak/Elazığ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  YG-AG Elektrik Şebekesi

b) Yapılacağı yer                                 :  Elazığ

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                       :  30/04/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 Tedaş B.F. ile)  :  5.433.050 TL

f) Geçici Teminatı                               :  380.313,50 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  31/05/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yazıkonak/Elazığ adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4348/2-2


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                       :  ASO 1. OSB Ayaş Yolu 25. Km. ASO Bulvarı No: 1/203 ASORA Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 Sincan/ANKARA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Ankara Dökümcüler İhtisas OSB I. etap 74 hektarlık alana ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                          :  ANKARA

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)      :  15.323.700 TL

f) Geçici Teminatı                         :  1.072.659 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  26/05/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a) İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b) Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a) İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b) Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının ASO 1. OSB Ayaş Yolu 25. Km. ASO Bulvarı No: 1/203 ASORA Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 Sincan/ANKARA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4349/2-2


9.000 TON KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                   :  2016/159393

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27/ ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  9.000 Ton Kireç Taşı Mal Alımı

b) Teslim yeri                                   :  Erzincan Şeker Fabrikası Ambarı.

c) Teslim tarihleri                             :  İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  31/05/2016 Salı Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; İdari Şartnamede belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 31.05.2016 saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

9 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4427/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda Basınçlı Su Jeti İle Buharlaştırıcı (Tephir) Aparatları ve Isıtıcı Boruların Temizlenmesine ait hizmet Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2016/154617

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Özalper Mah. Ankara Asfaltı üzeri Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ MALATYA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 422 212 10 44 – 0 422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi                 :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Basınçlı Su Jeti İle 30.983 Adet Buharlaştırıcı (Tephir) Aparatları ve Isıtıcı Boruların Temizlenmesi işi,

b) Yapılacağı yer                              :  Malatya Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  40 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  23/05/2016   Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, standart forma uygun belge sunulması zorunludur.

5- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1- İş Deneyim Belgeleri :

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

5.2- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Boruların içindeki kirliliklerin su jeti ile temizlenmesi ve buharlaştırıcı boruları, plakalı ısıtıcılar (eşanjörler), sirkülasyon ve boru hatları, kazan boruları yaptığına ait işler.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir

8 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Ankara Asfaltı üzeri Karakavak Mevkii Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 23/05/2016 Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Ankara Asfaltı üzeri Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4380/1-1


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası:                              :  2016/159524

1 - İdarenin                                            

a) Adı                                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                                :  Ankara Yolu 9. km. ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası                   :  0.364 235 04 70 - 0.364 235 04 77

d) Elektronik posta adresi                       :

2 - İhale konusu malın                           

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen ±%20 Toleranslı 33.000 Ton Kireçtaşı Alımı

b) Teslim Yeri                                        :  Çorum Şeker Fabrikası stok sahasında istifli olarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                    :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                                     :  30/05/2016 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve KDV. Dahil. TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4354/1-1


MUHTELİF SAC ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2016/164829

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                   :  Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu malların          

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif Sac Alımı

                                                     1- Paslanmaz Sac Levha (3x2000x6000 mm) SAE 316L (45 Plaka) 12.720

                                                     2- Paslanmaz Sac Levha (7x1500x12000 mm) SAE 316L (8 Plaka) 7.915 .

                                                     3- Aşınma ve Sürtünmeye Dayanıklı Çelik Levha (20x1500x6000 mm) (2 Plaka) 2.830

b) Teslim Yeri                           :  Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  25.05.2016 Çarşamba günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18.km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4477/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Tokat Zile Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz tarafından kat karşılığı yaptırılan ve yapımı devam eden içerisinde bodrumunda kapalı Otopark zemin katında Depolu Asma katlı 4 adet Dükkan birinci katında sinema, 2 adet kafeterya nikah salonu, 2inci ve 3 katlarında ofis bulunan Kültür merkezi binasının giriş katındaki 555,00 m2 Bodrumlu asma katlı dükkân 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca, Açık Teklif Usulü ile 23/5/2016 Pazartesi günü Saat 11:00’da Muhammen bedel üzerinden, Zile Belediyesi Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli (2.750.000,00) TL. KDV (%18) hariç fiyatıdır. İhaleye bedeli üzerinden çıkılacaktır. (İşyerinin KDV’si alıcıya aittir.)

3 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

4 - İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır.

A) Gerçek kişilerden; 1) İkametgâh Belgesi, 2) Nüfus Cüzdan Sureti, 3) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, 4) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, 5) Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

B) Tüzel Kişilerden; 1) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden) alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2) Şirketlerden; Noter tasdikli imza beyannamesi, 3) Derneklerden; İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 5) Derneklerden; tüzüğünün noter tasdikli sureti, 6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7) Tüzel Kişi adına ihaleye katılan yetkilinin; Genel Kurulca gayrimenkul alması yönünde yetkilendirildiğine dair tüzel kişi Genel Kurul kararının noter tasdikli sureti 8) Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

C- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

D - Zile Belediye Başkanlığı adına alınmış. (82.500,00) TL geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Zile Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındısı makbuzu

5 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

6 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 50,00-TL’lik makbuz karşılığı ihalenin yapıldığı adreste bulunan Destek hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.

7 - ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

8 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Zile Belediye Başkanlığı Encümenine veya destek hizmetleri müdürlüğüne verilmesi şarttır.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

4476/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1) İdaremizce, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama/işletme ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 19 (Ondokuz) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şubesinde, 23.05.2016 Pazartesi günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.842,13 hektar

İlçesi

: Demirci

Muhammen Bedel

: 91.896,84 .-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 2.756,91 .-TL

Köyü-Mevkii

: Saruyar

 

 

Pafta No

: K21a4, K21d1

 

 

Erişim No

: 3305922

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y (SAĞA)

640510

635050

635890

634350

639530

X (YUKARI)

4279290

4279570

4284470

4288530

4290350

 

6.NOKTA

 

 

 

 

Y (SAĞA)

640447

 

 

 

 

X (YUKARI)

4280000

 

 

 

 

 

2 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 457,46 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedeli

: 28.467,99.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04 .-TL

Mahallesi-Mevkii

: Emcelli Mah. Mevkii

 

 

Pafta No

: L21d2

 

 

Erişim No

: 3305154

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

646000

646127

646940

648590

647670

X(YUKARI)

4227000

4228016

4227966

4226816

4225284

 

6.NOKTA

7.NOKTA

 

 

 

Y(SAĞA)

645410

645707

 

 

 

X(YUKARI)

4226705

4226853

 

 

 

 

3 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.916,47 hektar

İlçesi

: Soma

Muhammen Bedeli

: 93.307,72 .-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 2.799,23 .-TL

Mahallesi-Mevkii

: Kozanlı, Avdan mevkii

 

 

Pafta No

: J18c2, J19d1

 

 

Erişim No

: 3241776

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

541050

548000

551080

543200

X(YUKARI)

4336085

4342050

4336600

4332000

 

4.Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 490,00 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedeli

: 28.467,99-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04 .-TL

Mahallesi-Mevkii

: Selimiye

 

 

Pafta No

:

 

 

Erişim No

: 3191204

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

644000

646000

648000

644000

X(YUKARI)

4234900

4234500

4233000

4233000

5 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 100,00 hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 28.467,99

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04

Mahallesi-Mevkii

: Kapanca

 

 

Pafta No

: K20d4

Erişim No

: 3179646

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

591000

592000

592000

591000

X (YUKARI)

4264000

4264000

4263000

4263000

 

6.Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.795,47 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedel

: 91.011,31.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 2.730,34 .-TL

Mahallesi-Mevkii

: Aktaş

 

 

Pafta No

: L21d1,d2,d3,d4

 

 

Erişim No

: 3202214

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

644730

644840

644900

639909

637972

X(YUKARI)

4222238

4222165

4212725

4213901

4214365

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

 

 

637838

637760

641500

644505

 

 

4214425

4214465

4222490

4222256

 

 

7 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 942,50 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedel

: 28.467,99.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04 .-TL

Mahallesi-Mevkii

:

 

 

Pafta No

: L21a2,a3

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

651000

654000

653600

653000

X(YUKARI)

4246000

4246000

4244600

4242500

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

 

Y(SAĞA)

652800

651000

651000

 

X(YUKARI)

4241825

4242500

4244000

 

 

8 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 1.776,25 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedeli

: 33.710,74.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.011,32.-TL

Mahallesi-Mevkii

:

 

 

Pafta No

: L21a2,a3

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

650000

652625

652000

657000

651000

X(YUKARI)

4240000

4241300

4239000

4235250

4235350

 

9 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 1.125,04 hektar

İlçesi

: Alaşehir

Muhammen Bedeli

: 28.467,99.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04.-TL

Mahallesi-Mevkii

:

 

 

Pafta No

: L21a2,L21a3

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1 .NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

642000

644907

651250

651000

X(YUKARI)

4252000

4251371

4250000

4246000

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

 

651000

650000

648000

646000

 

4248400

4249250

4249385

4247375

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

 

646000

646500

645650

642000

 

4249000

4249500

4250450

4251700

10 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.959,39 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 94.122,28.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.823,67.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Başıbüyük

 

 

Pafta No

: K21d3,d4,L21a1,a2

 

 

Erişim No

: 3292869

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1 .NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

651900

647700

643000

643000

X(YUKARI)

4266000

4259000

4261454

4262000

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

 

 

641957

641000

641000

 

 

4262000

4262500

4266000

 

11 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 5.000,00 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 94.893,00.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.846,73.-TL

Mahallesi-Mevkii

:

 

 

Pafta No

: K21d3,d4

 

 

Erişim No

: 3292868

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1 .NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

641000

646000

646000

641000

X(YUKARI)

4276000

4276000

4266000

4266000

12 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 524,95 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 28.467,99.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Gökçeören

 

 

Pafta No

: K20C3,K21D4

 

 

Erişim No

: 3292870

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1 .NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

629600

631000

631000

629690

629501

X(YUKARI)

4271100

4273140

4268000

4268717

4270991

 

13 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.827,86 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 91.626,02.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.748,78.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Esenyazı

 

 

Pafta No

: K21d4,L21a1

 

 

Erişim No

: 3292947

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1 .NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

641000

641000

639383

636677

636400

X(YUKARI)

4268000

4262500

4261999

4262000

4263800

 

6 .NOKTA

7.NOKTA

 

 

 

 

631000

631000

 

 

 

 

4264300

4268000

 

 

 

 

14 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.520,47 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 85.792,19.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.573,77.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Emre köyü

 

 

Pafta No

: K21d1,d4

 

 

Erişim No

: 3292948

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

631000

633150

635116

635165

640510

X(YUKARI)

4280000

4279999

4279266

4279563

4279290

 

6 .NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

 

640447

641000

641000

635000

635000

 

4280000

4280000

4276000

4276000

4271500

 

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

 

 

 

633000

633000

631000

 

 

 

4271500

4276000

4276000

 

 

15 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 293,46 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedeli

: 28.467,99.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Dindarlı

 

 

Pafta No

: L21d2

 

 

Erişim No

: 3280269

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

642900

644000

644000

643956

X(YUKARI)

4230500

4229834

4227600

4227619

 

5.NOKTA

 

 

 

Y(SAĞA)

642459

 

 

 

X(YUKARI)

4228561

 

 

 

16 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 212,64 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedeli

: 28.467,99.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Dindarlı

 

 

Pafta No

: L21d2

 

 

Erişim No

: 3280269

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

650175

649297

647971

648590

X(YUKARI)

4225711

4224863

4225784

4226816

17 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.807,00 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 91.230,13.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.736,90.-TL

Mahallesi-Mevkii

:

Kuyu adedi

 Kuyu Derinliği

: 2

: 1.547m.-270m.

Pafta No

: L21d2

Kuyu Sıcaklığı

: 65-27 derece

Erişim No

:

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

652500

652500

650000

650000

X(YUKARI)

4282000

4280500

4280500

4279000

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Y(SAĞA)

649000

649000

650500

650500

X(YUKARI)

4278500

4276625

4277500

4278500

 

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y(SAĞA)

652500

653000

653000

653787

X(YUKARI)

4278500

4278500

4279679

4279679

 

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

 

653770

658000

658000

656000

 

4275968

4275968

4273000

4273000

 

17.NOKTA

18.NOKTA

19.NOKTA

20.NOKTA

Y(SAĞA)

656000

652500

652500

648000

X(YUKARI)

4272000

4272000

4275000

4275000

 

21.NOKTA

22.NOKTA

 

 

Y(SAĞA)

648000

648000

 

 

X(YUKARI)

4276000

4282000

 

 

18 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 225,00 hektar

İlçesi

: Kula

Muhammen Bedeli

: 28.467,99.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04.-TL

Mahallesi-Mevkii

:

Kuyu Derinliği

: 1.149 m.

Pafta No

: K21c1,K21c4,   K21d2,K21d3

Kuyu Sıcaklığı

: 50 derece

Erişim No

:

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1 .NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Y(SAĞA)

634599

635000

636099

636090

635000

X(YUKARI)

4270831

4270829

4270822

4269322

4269329

 

6 .NOKTA

 

 

 

 

 

634590

 

 

 

 

 

4269331

 

 

 

 

19 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 1.200,00 hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 28.467,99.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 854,04.-TL

Mahallesi-Mevkii

: Adala

 

 

Pafta No

: K20c4

 

 

Erişim No

: 3179661

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

610000

610000

613000

613000

X(YUKARI)

4269000

4273000

4273000

4269000

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a) Gerçek kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - T.C. kimlik numarası,

3 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - Onaylı imza beyanı,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,

7 - Her sayfası imzalanmış şartname,

8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel kişiler için;

1 - Müracaat dilekçesi,

2 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi, şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3 - Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi,

6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyanı,

7 - Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,

8 - Her sayfası imzalanmış şartname,

9 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

İLAN OLUNUR.

4275/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Dikilitaş

23N12

16443

9

3.592,29

Tam

Arsa

Ticaret Alanı E: 1.00 TAKS: 0.50

Y en çok 2 (iki) kat

Plan Notu: Ticaret alanının girişi, güneyindeki 6.00 m’lik yoldan sağlanacaktır.

3.800.000,00 TL

114.000,00 TL

(KDV’den muaftır.)

Tamamı peşin

15.00

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 24.05.2016 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 24.05.2016 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 Dilekçe,

5.2 Tebligat için adres beyanı,

5.3 Gerçek kişi olması halinde:

5.3.1 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

5.3.2 İmza beyannamesi,

5.4 Tüzel kişi olması halinde:

5.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

5.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

5.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6 - Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

4381/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, adres bilgisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin Adı                                      :  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a) Adresi                                                :  Eskikuyumcular Mah. Salih Tozan Cd. No:1 Karesi/BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)         :  emlakistimlak@balıkesir.bel.tr

2 - İhale Konusu                                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı

b) Yeri                                                    :  Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 7626 ada 13 parsel

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                    :  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                    :  25/05/2016 Çarşamba Günü Saat:13:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu

k)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

l) İhale şartnamesinin 27. maddesi uyarınca noterden düzenlenmiş taahhütname.

5 - Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 21MIII pafta 7626 ada 13 parsel üzerinde hali hazırda Balıkesir Büyükşehir Belediyesince halen kullanılmakta olan yapı ve tesisler 15.01.2017 tarihine kadar idarece kullanılmaya devam edilecek olup; bu tarihe kadar taşınmaz üzerindeki yapı ve tesislerin her türlü tasarruf hakkı İdareye aittir. İhaleyi alan istekli bu süre zarfındaki kullanımdan ötürü İdareden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. İhaleye katılan istekliler bu durumu bilerek kabul etmiş sayılır.

6 - İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 300,00-TL (Üçyüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

7 - Başvuru dosyaları 25/05/2016 Salı günü saat: 12:00’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Birimi ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, kdv, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

9 - Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 

Sıra No

İlçesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü (M²)

Vasfı

Adresi

İmar Planındaki Kullanım Amacı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

Karesi

21MIII

7626

13

26.720,29m2

Arsa

Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi Serkan Cad. No:52

Emsal:1.60, Y. Ençok: Mania, Kullanım Alanı %30 Ticaret %70 Konut

40.100.000,00-TL

1.203.000,00- TL

25.05.2016

13:30

2886 sayılı D.İ.K. 35/a maddesi

4379/1-1