10 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29708

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Biriminden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Biga Hakka Hizmet ve Eğitim Vakfı (Bİ-HAK-EV)

VAKFEDENLER: Mahmut Tüzgen, Elif Tüzgen Demirtaş

VAKFIN İKAMETGAHI: ÇANAKKALE

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Biga 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/04/2016 tarihli ve E:2015/564, K:2016/313 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanların mutlu ve birbirine saygılı olmalarını sağlamak; başta anne veya babası şehit olan veya deprem, yangın, sel gibi felaketlerde anne veya babasını kaybeden veya sair sebeplerle öksüz ya da yetim çocukların barınma, beslenme, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak; tüm gençlerin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatlarına göre ahlaklı, kültürlü, pozitif ilim sahibi ve vatanını-milletini, bayrağını seven, dini değerlerine bağlı nesiller olarak yetişmelerini sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000-TL (elli beş bin) nakit

YÖNETİM KURULU: Mahmut Tüzgen, Elif Tüzgen Demirtaş, Kasım Top

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Türkiye Diyanet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4391/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bağımsız Sanat Vakfı (BSV)

VAKFEDENLER: Hülya Yazıcı, Ayşe Taşkent, Fatma Yıldız, Muhammed Hüseyin Aktaş, Melike Kadayıfçı

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/04/2016 tarihinde kesinleşen, 25/02/2016 tarihli ve E:2015/323, K:2016/35 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kültürel altyapıların, kültürel üretimlerin ve sanatsal yaratıcılığın sürdürülebilirliği, gençliğe ve geniş kitlelere yeni açılımlar ile kültürel altyapıların sunulması, yerel ve uluslararası farklı kültürler arasında iletişim, işbirliği ve diyalog oluşturmak; sanat eğitimi, üretimi, sergilenmesi, sanat ve sanatçılara her türlü destek verilmesi, bu doğrultuda kültürel bir ağ oluşturmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000-TL (elli beş bin) nakit

YÖNETİM KURULU: Hülya Yazıcı, Ayşe Taşkent, Fatma Yıldız, Muhammed Hüseyin Aktaş, Melike Kadayıfçı

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın gayesine uygun vakıflardan birine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4390/1-1


Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul Anadolu 9.Asliye Ceza Mahkemesinden alınan Dosya No: 2007/720 sayılı, 11.04.2016 tarihli yazıda özetle; 34 RKS 05 plakalı aracın Trafik kaydına SATILAMAZ-DEVREDİLEMEZ şerhi konulmak sureti ile ruhsat sahibine iadesinde Mahkemelerince sakınca bulunmadığı bildirilmiş olup, araç ruhsat sahibi Murat YÜCE’nin (TC: 18701893142) adres bilgileri, 15528950 sayılı, 25.04.2016 tarihli yazımız ile Bakırköy Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünden istenilmiş, anılan kurumdan alınan 5899 sayılı, 25.04.2016 tarihli cevabi yazıda; Murat YÜCE’ye ait adres bilgisinin MERNİS sisteminde yapılan inceleme sonucu kişiye ait adres kaydının bulunmadığı bildirilmiştir. 15545850 sayılı, 25.04.2016 tarihli yazımız ile Murat YÜCE’nin Orhangazi Mah. Vatan Cad. Selin Sokak No: 10/2 PENDİK/İSTANBUL adresine tebligat yazımız, PTT tarafından tanınmıyor denilerek iade edilmiştir. 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler başlıklı 177. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi gereğince söz konusu 34 RKS 05 plakalı aracın yazımız tebliğ tarihinden itibaren, en geç 30 gün içerisinde Erenköy Kaçak Araç Şefliğinden teslim alınmasını, aksi halde anılan kanunun 177 ile 180. maddeleri kapsamında firmanıza ait 34 RKS 05 plakalı aracın tasfiye işlemine tabi tutulacağının bilinmesini tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4463/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce ER-ÇİM GIDA MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM021242/15.08.2005 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ'NE ilişkin yazılar yükümlüsünün Yalova Yolu Üzeri 3. KM Gemlik-BURSA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM021242/15.08.2005

16ET3422001

KDV: 14.946,00-TL

 

 

KKDF: 2.419,00-TL

 

 

G.V.: 2.177,00-TL

 

 

TOPLAM: 19.542.00-TL

4351/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26K-2D pafta, 22109 ada, 1 parsel üzerindeki 702593 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Hülya DİNÇER (Denetçi No: 12643, Oda Sicil No: 31076) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 25.11.2015 tarihli ve E.2014/1452-K.2015/1706 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Hülya DİNÇER hakkında, 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.04.2016 tarihli ve 8924 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4392/1-1


 


 


 


 


 


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Yrd. Doç.

3

1

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu olup, Restorasyon alanında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Yrd. Doç.

4

1

Antikçağ İnançları üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yrd. Doç.

1

1

Kadmiyum toksisitesi ve örümceklerden kitin izalosyanu ve karakterizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yrd. Doç.

3

1

Grafların komşuluk matrislerine göre spektral karakterizasyonları ve belirlenebilirlikleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

Yrd. Doç.

5

1

Türk Halk İnanışları ve uygulamaları üzerine çalışmış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

3

1

Otel işletmelerinde hizmet kalitesi, yiyecek-içecek yönetimi, menü planlama ve yerel gastronomi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

3

1

Turizmde post-modern pazarlama, destinasyon imajı, destinasyon markalama süreci, turizm talebi, içsel pazarlama ve toplam kalite yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finansman

Bankacılık ve Finans

Doçent

1

1

İşletme bölümünde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Türkiye’de küçük sanayi işletmelerine yönelik kredi garanti fonu ve risk değerlendirmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Devletler Hukuku

Yrd. Doç.

3

1

Uluslararası ilişkiler alanında doktora, yüksek lisans ve lisans mezunu olmak. Afrika örf ve adet hukuku, Filistin, Güney Sudan, Kırım, Rusya konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doç.

5

1

Lisans ve Lisansüstü eğitimini bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında tamamlamış olmak, dijital kavram haritaları üzerine çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

Problem çözme basamaklarına dayalı bireyselleştirilmiş web tabanlı matematik öğrenme ortamının tasarlanması ve geliştirilmesi üzerine çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Yrd. Doç.

4

1

Almanca ve Türkçe Ad Tamlamaları üzerine çalışma yapmış olmak.

4467/1-1