10 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29708

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PARMAK İZİ ALMA CİHAZI VE ÇEVRE BİRİMLERİ İLE TARAYICI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 ADET KARKAS BÖLME TESTERESİ, 4 ADET DÖŞ AÇMA TESTERESİ VE 8 ADET AYAK-BOYNUZ KESME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİTACHİ 1200 HİDROLİK EKSKAVATÖRDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİN EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF TEZGAHLAR VE EKİPMANLAR SATILACAKTIR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. den:


KARBON KÜKÜRT ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


RUTUBET, KÜL, UÇUCU MADDE ANALİZ (TGA; TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


6 ADET HELİKOPTER 2 ADET HELİKOPTER MOTORU ÖZEL ALET TECHİZAT VE YEDEK PARÇA SATIŞ ÖNCESİ İHALE İLANI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PARMAK İZİ ALMA CİHAZI VE ÇEVRE BİRİMLERİ İLE TARAYICI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı) ihtiyacı Parmak İzi Alma Cihazı ve Çevre Birimleri ile Tarayıcı Cihazı, Kısım-1: Parmak İzi Alma Cihazı ve Çevre Birimleri ve Kısım-2: Tarayıcı Tip-2 ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4397/1-1


3 ADET KARKAS BÖLME TESTERESİ, 4 ADET DÖŞ AÇMA TESTERESİ VE 8 ADET AYAK-BOYNUZ KESME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mezbaha Şube Müdürlüğü ihtiyacı 3 adet Karkas Bölme Testeresi, 4 adet Döş Açma Testeresi ve 8 adet Ayak-Boynuz Kesme Makinesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23.05.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4398/1-1


HİTACHİ 1200 HİDROLİK EKSKAVATÖRDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİN EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait HİTACHİ 1200 Hidrolik Ekskavatörde kullanılmak üzere yedek parça temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/161473

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel: 0286-416 20 01       Faks: 0286-416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi            :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                           :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  İşletme Müdürlüğümüzde çalışmakta olan HİTACHİ 1200 Hidrolik Ekskavatör yedekleri (2 kalem silindir)

b) Teslim yeri                               :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                               :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                          :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                           :  18/05/2016 Salı günü saat 15:00

d) Dosya no                                  :  242-KÇLİ/2016-0274

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 60,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 18/05/2016 Çarşamba günü saat 15:00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4389/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

12 Mart 2016 tarih ve 29651 sayılı resmi gazete ile 14 Mart 2016 tarih ve 29653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.21 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6. Teklifler 15 Haziran 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000, - (ikiyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 15 Haziran 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

4462/1/1-1

—————

AMENDMENT NOTICE

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)

Sixth and seventh items of IFB No: DB.ATT.21 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 29651 on March 12, 2016 and Issue No: 29653 on March 14, 2016 are updated as follows.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on June 15, 2016 and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent (twohundredfifty thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (local time) on June 15, 2016 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

4462/2/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                            :  2016/162293

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  0 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  Yok

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı hizmetinin 80 gün (±%20 toleranslı) (Eylül-Aralık) 11’er kişi ile 2 (iki) vardiya toplam 22 kişi olarak çalıştırılması işi

b) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası Laboratuarı ve Meydan Sahası

c) İşin süresi                                       :  Eylül-Aralık dönemi 80 (Seksen) (±%20 toleranslı) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  26.05.2016 Perşembe günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet işleri kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

4436/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  1597

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler     :

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Eyüp

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  747

f) Parsel No                            :  33

g) Yüzölçümü                         :  649.74

h) Satılacak Hisse Oranı         :  24637/32487

ı) Halihazır                              :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmar Durumu                     :  Konut Alanı

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Alibeyköy (Karadolap) Mah. Gül Sok.

3 - Muhammen Bedeli            :  1.231.850.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  36.955,50 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  25 Mayıs 2016 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                  Tel: 0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  500.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirküleri,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25  34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

4426/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  1641

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler     :

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Tuzla

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  5819

f) Parsel No                            :  2

g) Yüzölçümü                         :  4.218,04 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  433/2400

ı) Halihazır                              :  Boş

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmar Durumu                     :  Ticaret Hizmet Alanı

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Merkez Mah. Kazım Karabekir Cad.

3 - Muhammen Bedeli            :  1.750.300.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  52.509.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  25 Mayıs 2016 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                  Tel: 0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  500.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirküleri,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

4425/1-1


MUHTELİF TEZGAHLAR VE EKİPMANLAR SATILACAKTIR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. den:

Şirketimiz envanterine kayıtlı bulunan ve detayları ihale dokümanlarında yer alan muhtelif tezgâhların ve ekipmanların satışı yapılacaktır.

MADDE 1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. İdarenin;

a) Adı                                  :  TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

b) Adresi                             :  Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Macunköy-Yenimahalle / ANKARA

c) Telefon numarası             :  0 312 397 55 75

ç) Faks numarası                 :  0 312 397 42 60

d) Elektronik posta adresi    :  temsan@temsan.gov.tr

e) Tezgâhların görülebileceği adres:

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Macunköy-Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0 312 397 55 75 (8 Hat) Faks: 0 312 397 42 60

1.2 İstekliler, ihaleye ilişkin diğer bilgileri ihale dokümanları içerisinde yer alan Satış Şartnamesinde isimleri yazılı görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

MADDE 2 - İHALE KONUSU:

Detayları ihale dokümanlarında yazılı bulunan muhtelif tezgâhların ve ekipmanların satılması işidir.

MADDE 3 - İHALE KONUSU İŞE AİT BİLGİLER:

İhale usulü: TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, İhale TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Satış Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca “Açık Teklif” usulü ile yapılacaktır.

Tekliflerin sunulacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Macunköy-Yenimahalle / ANKARA adresindeki Genel Evrak Servisi

İhalenin yapılacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Macunköy-Yenimahalle / ANKARA

İhale tarihi: 25 Mayıs 2016 tarihinde Çarşamba günü

İhale saati: 14.30

Son teklif verme tarih ve saati: 25 Mayıs 2016 tarihinde Çarşamba günü, saat; 14.00

İhale komisyonunun toplantı yeri: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Zemin Kat toplantı odası

İhale Dokümanının Görülmesi, Temini ve Bedeli: İhaleye ilişkin şartname bedeli 200,00 TL (ikiyüz) olup, şartname ve ekleri İdarenin belirtilen adresindeki Ankara merkez hizmet binası Pazarlama Dairesi Başkanlığında veya http://www.temsan.gov.tr/ihale_ilanlari.aspx linkinden görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini satın almaları zorunludur. Satış şartnamesi bedeli bankaya yatırılacak olup, dekonta tezgâh ihalesine ait şartname bedeli açıklaması yaptırılacaktır.

4479/1-1


KARBON KÜKÜRT ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karbon Kükürt Analiz Cihazı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/161831

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya / Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı, 2 Adet Karbon Kükürt Analiz Cihazı (Teknik Şartnamede belirtilen yardımcı donanımlar ve diğer tüm giderler dahil)

b) Teslim yeri/yerleri              :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Ambarı

c) Teslim tarihi/tarihleri           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren, 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                     :  24/05/2016 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, servis bilgileri, teknik doküman, kullanma talimatı ve arıza kılavuzu, cihazı ayrıntılı olarak tanıtan kullanım kitapçığı, katalog varsa, bilgisayar ortamında bakılabilmesi için CD şeklinde vereceklerdir.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya / ANKARA ) görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4334/1-1


RUTUBET, KÜL, UÇUCU MADDE ANALİZ (TGA; TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Rutubet, Kül, Uçucu Madde Analiz (TGA; Termogravimetrik Analiz) Cihazı alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/161900

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 201 20 53 / 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı, 2 Adet Rutubet, Kül, Uçucu Madde Analiz (TGA; Termogravimetrik Analiz) Cihazı

b) Teslim [yeri/yerleri]            :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Daire Başkanlığı Ambarlarına.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren; 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                     :  25.05.2016 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı ürün kataloğunu, servis kitaplarını, cihazın ve varsa bileşenlerinin şemalarını teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 nolu oda) Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 50,00.- (Elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4335/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

 

SIRA NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALANI (m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İLKER

7431

1

880

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,232,000 TL

37,000 TL

24/05/2016

14:00

2

İLKER

7431

2

610

KONUT

KLASİK 3 KAT

854,000 TL

26,000 TL

24/05/2016

14:05

3

İLKER

7445

8

721

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,154,000 TL

35,000 TL

24/05/2016

14:10

4

İLKER

7463

5

690

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,001,000 TL

31,000 TL

24/05/2016

14:15

5

İLKADIM

7463

8

602

KONUT

KLASİK 3 KAT

934,000 TL

29,000 TL

24/05/2016

14:20

6

İLKADIM

7465

2

656

KONUT

KLASİK 3 KAT

984,000 TL

30,000 TL

24/05/2016

14:25

7

İLKER

7469

2

688

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,032,000 TL

31,000 TL

24/05/2016

14:30

8

İLKER

7469

3

605

KONUT

KLASİK 3 KAT

908,000 TL

28,000 TL

24/05/2016

14:35

9

DİKMEN

7504

8

657

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,314,000 TL

40,000 TL

24/05/2016

14:40

10

ZAFERTEPE

7711

8

530

KONUT

KLASİK 3 KAT

636,000 TL

20,000 TL

24/05/2016

14:45

11

ZAFERTEPE

7711

9

530

KONUT

KLASİK 3 KAT

636,000 TL

20,000 TL

24/05/2016

14:50

12

ZAFERTEPE

7711

10

530

KONUT

KLASİK 3 KAT

636,000 TL

20,000 TL

24/05/2016

14:55

13

LODUMU

18774

2

3436

TİCARET

E:1.00 Hmax: Serb

17,180,000 TL

516,000 TL

24/05/2016

15:00

14

SANCAK

25356

8

545

KONUT

0.40/1.40 (5.A-3.3)

1,336,000 TL

41,000 TL

24/05/2016

15:05

15

SANCAK

25356

9

617

KONUT

0.40/1.40 (5.A-3.3)

1,512,000 TL

46,000 TL

24/05/2016

15:10

16

İMRAHOR-2

26531

10

632

KONUT

0.35/1.40 (5.A-4.3)

822,000 TL

25,000 TL

24/05/2016

15:15

17

ÖVEÇLER

27009

16

2425

S.K.T.A.-TİC.-KONUT

Max. İnş. Alanı= 3971 m2

5,335,000 TL

161,000 TL

24/05/2016

15:20

18

KIRKKONAKLAR

27385

8

584

KONUT

0.35/1.05 (5.A-3.3)

760,000 TL

23,000 TL

24/05/2016

15:25

19

KEKLİKPINARI

27253

8

1 NOLU DAİRE

Brüt 94 m2

903.Sokak 3/1

130,000 TL

+ % 1 KDV

3,900 TL

24/05/2016

15:30

20

METİN OKTAY

7718

14

5 NOLU DAİRE

Brüt 138 m2

Hınıs Sokak 43/5

140,000 TL

+ % 1 KDV

4,200 TL

24/05/2016

15:35

2 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte; Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B2 Blok 9.kat adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No: 11 A1 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 100.-TL (yüz lira) karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve tekliflerinde ada, parsel numarasını yazmaları gerekmektedir.

5 - Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 B1 Blok 8.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B1 Blok 8.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Belediyemizce satışı yapılacak ilanda belirtilen taşınmazlardan 19 ve 20. sıra nolu hariç diğerleri; 3065 Sayılı KDV Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

8 - Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 -2241 -2244   Faks: 0 312 458 90 76

9 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4060/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazın satış ihalesi 23/05/2016 günü yapılacaktır.)

 

Sıra No

Dosya  No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak / Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçüm (M²)

Hazine Hissesi (M²)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu

İhale Saati

1

34200104003

Maltepe

Bağlarbaşı

Yeniyol

G22A08C1B

16337

(Eski 2000)

21

465,00

Tam

Tarla

2.790.000,00

558.000,00

Ticaret+Konut, Kısmen de Yol

13.30

 

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 -  Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

4322/1-1


6 ADET HELİKOPTER 2 ADET HELİKOPTER MOTORU ÖZEL ALET TECHİZAT VE YEDEK PARÇA SATIŞ ÖNCESİ İHALE İLANI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

Kurumu         :  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                     İhale Tarihi    : 25 MAYIS 2016

Dairesi           :  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı                                                    İhale Saati      : 10:00

Müdürlüğü    :  Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü                                             İhale Yeri      : D.S.M.Ş.M. Top. Odası

 

S.No.

Satış Yeri

Cinsi

İstif No.

Parti No.

Helikopter

Modeli

Miktarı

Birimi

Muhammen Bedel

Fiyat İndirimi

% 10 Teminat

Para Birimi

1

OGM

Dauphın Helikopter

S/N :

6302 N1

1

AS 365

1987

1

Adet

364.000

% 30

36.400

USD

2

OGM

Dauphın Helikopter

S/N :

6303 N1

2

AS 365

1987

1

Adet

453.250

% 30

45.325

USD

3

OGM

Dauphın Helikopter

S/N :

6434 N2

3

AS 365

1991

1

Adet

840.000

% 30

84.000

USD

4

OGM

Dauphın Hel.Motoru

S/N : 5044

4

AS 365

 

1

Adet

175.000

% 30

17.500

EURO

5

OGM

Dauphın Hel. Techizat

Helikopter

5

AS 365

 

66

Kalem

103.279

% 30

10.328

EURO

6

OGM

Dauphın Özel Aletler

Helikopter Özel

6

AS 365

 

35

Kalem

56.783

% 30

5.678

EURO

7

OGM

Dauphın Hel. Yedek Parça

Helikopter

7

AS 365

 

371

Kalem

760.698

% 30

76.070

EURO

8

OGM

Ecureuıl Helikopter

S/N : 5354

8

AS 355

 

1

Adet

519.820

 

51.982

EURO

9

OGM

Ecureuıl Helikopter

S/N : 5357

9

AS 355

 

1

Adet

539.820

 

53.982

EURO

10

OGM

Ecureuıl Helikopter

S/N 5369

10

AS 355

 

1

Adet

519.820

 

51.982

EURO

11

OGM

Ecureuıl Hel. Motoru

250 C 20F

11

AS 355

 

1

Adet

180.000

 

18.000

USD

12

OGM

Ecureuıl Hel. Teçhizat

Helikopter

12

AS 355

 

33

Kalem

31.815

 

3.182

USD

13

OGM

Ecureuıl  Özel Aletler

Helikopter Özel

13

AS 355

 

32

Kalem

26.408

 

2.641

EURO

14

OGM

Ecureuıl Hel. Yedek Parça

Helikopter

14

AS 355

 

148

Kalem

368.461

 

36.846

EURO

1 - Satışa konu malzemelerin tamamına teklif verilebileceği gibi kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

2 - Söz konusu ihale 25.05.2016 Perşembe günü saat 10.00 da Orman Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. 8/1 Zemin Kat İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Toplantı Odasında yapılacaktır.

3 - İhale dokümanı Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. 8/1 Zemin Kat Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü odasında 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasının KDV. dahil 100,00 TL. bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir.

4 - İhale dokümanı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait "istekli mümessili" olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Muhasebe Servisinden temin edebilirler.

5 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelebilecek gecikmeler ve telgraf/fax ile yapılacak başvurular kabul edilmez.

6 - İhaleye katılabileceklerde aranılacak şartlar İdari Şartnamenin 7. Maddesinde belirtilmiştir.

7 - Bu iş için istekliler teklif ettikleri bedelin % 10'undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatı İdari Şartnamenin 25. Maddesinde belirtilen şartlara göre vereceklerdir. Geçici teminatın mektup olarak verilmesi halinde teminat mektubunun geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 210 gün olacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

9 - Satışa konu malzemeler önceden haber verilmek koşuluyla ihale tarihinden bir gün öncesine kadar. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri (iş günü olması şartıyla) 10:00 - 16:00 saatleri arasında OGM Helikopter Hangarı Türkkuşu Tesisleri Etimesgut/ANKARA adresinde görülebilir.

10 - Bu ihalede Kuruluşumuz 2886 Sayılı Kanun Hükümlerine tabi olup, satış mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte ve tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbest olduğu gibi öncelik T.C. Kamu Kuruluş ve Teşkillerindedir.

11 - Helikopter alım ve satış sonrası tescil giderleri ve her türlü vergi resim ve harçlar alıcıya aittir.

12 - Helikopter alım ve satış sonrası nakil, taşıma, uçuş izinleri ve sigorta giderleri alıcıya aittir.

13 - İhaleyi yapıp yapmamakta Kurumumuz serbesttir.

İLAN OLUNUR.

4340/1-1