7 Mayıs 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29705

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF MADENİ YAĞ (TAMAMLAMA YAĞI NİTELİĞİNDE) SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SİNOP BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN 15 YIL SÜRE İLE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ YOLU İLE İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sinop Belediye Başkanlığından:


ATIKSU ARITIM TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK YERALTI SESLİ-IŞIKLI ALARM ÜNİTELERİ, TELLİ-KİLİTLİ ACİL DURDURMA ÜNİTELERİ VE KORNA 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Uşak Belediyesinden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 59/3 MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ERZİNCAN BELEDİYESİ 250 BÜYÜK BAŞ VE 500 KÜÇÜKBAŞ KESİMEVİ YAPIM VE YÜKLENİCİLİĞİNİN İŞLETMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Komatsu kamyonlarda kullanılmak üzere (27 Kalem) Yedek Parça Temini İşi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/157674

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası            :  Tel: 0 286-4162001 - Faks: 0 286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi               :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                              :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  İşletme Müdürlüğümüz Komatsu kamyonlarda kullanılmak üzere (27 Kalem) Yedek Parça Temini İşi.

b) Teslim yeri                                   :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                  :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                              :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                               :  17/05/2016 Salı günü saat 15:00

d) Dosya no                                     :  242-KÇLİ/2016-0269

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 17/05/2016 Salı günü saat 15:00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4294/1-1


MUHTELİF MADENİ YAĞ (TAMAMLAMA YAĞI NİTELİĞİNDE) SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Muhtelif Madeni Yağ (Tamamlama Yağı Niteliğinde) Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/160344

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası      :  388 311 93 01 - 06 (6 Hat) - 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Sanayi Dişli Yağı Grevis M220 Petrol Ofisi (1 Varil=185 Kg) 3.515 Kg, Sanayi Dişli Yağı Grevis M320 Petrol Ofisi (1 Varil=185 Kg) 2.590 Kg, Sanayi Dişli Yağı Grevis M680 Petrol Ofisi (1 Teneke=16 Kg) 384 Kg, Tirbün Yağı Petrol Ofisi 68 R+OLBS-489 (1 Varil=180 Kg) 900 Kg, Kompresör Yağı HD 68 Petrol Ofisi     (1 Kova=16 Kg) 160 Kg, Hidrolik Yağı Hydro Oil HD 46(16 Varil=180 Kg) 2.880 Kg, Hidrolik Yağı Petrol Ofisi HD 46 (1 Varil=180 Kg) 1.980 Kg, Otomatik Şanzuman Yağı ATF 2 Petrol Ofisi (1 Bidon=20 lt) 200 lt, Dizel Motor Yağı Turbo Petrol Ofisi 20W-50 (1 Varil=180 Kg) 720 Kg, Genel Amaçlı Makine Yağı Special Sae 10 Petrol Ofisi (1 Varil=180 Kg) 180 Kg, Gres Yağı Shell Gadus S2 V100 C3 (1 Kova=18 Kg) 144 Kg, Kauçuklu Gres Yağı EP2 Petrol Ofisi (1 Kova=16 Kg) 32 Kg, Gres Yağı Carius EP 320 Petrol Ofisi (1 Kova=16 Kg) 32 Kg, Gres Yağı Kap Gres No 3 Petrol Ofisi (1 Varil=180 Kg) 180 Kg ve Gres Yağı Lityum Sabunlu Süper Gres Ep 2 (1 Kova=16 Kg) 800 Kg

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  Bor Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 10 (On) gün içerisinde teslim edecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bor Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24.05.2016 Salı günü saat: 14.00

4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İstenmiyor.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler;

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Sanayi sicil belgesi, Meslek odası tarafından düzenlenen kapasite raporu ve İmalatçı yeterlilik belgesi

4.2.2. Türk Standartlarına Uygunluk belgesi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bor Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL (Y. Yüz. TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

4329/1-1


SİNOP BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN 15 YIL SÜRE İLE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ YOLU İLE İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sinop Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

İlimiz Korucuk Köyü Mevkiinde bulunan 18 J4 Pafta, 1016 Parsel 1 Pafta da kayıtlı ve imar planına Şehirlerarası Otogar olarak işlenen Sinop Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinin 15 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi yolu ile işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi ihalesidir.

TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ:

Bodrum Katta         B Blok Kazan Dairesi

Zemin Katta            A Blok 10 Adet bilet satış peronu,

                               2 adet büfe, danışma ve yolcu bekleme salonu

                               B Blok 6 Adet dükkan, açık kafeterya, bay ve bayan WC

                               C Blok Yolcu bekleme salonu, ATM'ler, danışma, telefonlar ve yolcu bekleme salonu

                               D Blok 15 Adet bilet satış peronu, 1 PTT Şubesi, 1 Adet banka ŞUBESİ,

                               1 Adet emanet odası, yolcu bekleme salonu, Bay ve Bayan WC

1. Katta                   B Blok 100 kişilik restoran, Bay ve Bayan WC

                               C Blok Tek katlıdır,1 kat seviyesinde çelik köprü ile B ve D Bloklarını birbirine bağlar

                               D Blok 9 Adet büro, 1 adet hostes odası, 1 adet şoför dinlenme odası, 1 adet sağlık kabini, 1 adet güvenlik odası, 5 adet idari oda, bay ve bayan mescit ile bay ve bayan WC

2 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale servisinden 250,00.-TL’sı bedelin ödenmesi şartıyla temin edilir.

3 - İHALENİN USULÜ YER VE ZAMANI:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 18.05.2016 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da Sinop Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

4 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI:

Söz konusu terminalin 15 yıllık kiralama ihalesi için belirlenen muhammen bedel 9.482.888,85,-TL’dır. (Dokuz milyon dört yüz seksen iki bin sekiz yüz seksen sekiz lira seksen beş kuruş)

Geçici teminat muhammen bedelin % 3’ü oranında olup, 284.486,67.-TL’dır. (İki yüz seksen dört bin dört yüz seksen altı lira altmış yedi kuruş)

5 - İHALEYE KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

A) İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE:

TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisini

Kanuni ikametgah belgesini,

Tebligat için adres beyanını,

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi (2016 yılına ait)

İstekli adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise vekaletname ve imza sirküsü, vekalet verenin imza sirküsü (Noter onaylı olacak)ve ihaleden yasaklı olmadığına dair belgeyi,

Muhammen bedelin % 3 oranındaki geçici teminatını,

İhaleye katılan isteklinin Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren, Sinop Belediyesi Gelir servisinden alınan belgesini,

Şartname bedelinin Belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuzu,

Vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesini,

İhaleden yasaklı olmadığına dair belgeyi,

(Ulaştırma Bakanlığından Sinop Otobüs Terminali için T2 Yetki Belgesi alınması şarttır.

İhale öncesi T2 Yetki Belgesi alacağına dair noter onaylı taahhütname ibraz edilecektir.)

B) İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE:

Tüzel kişiliği temsilen katılanların TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisini, adres beyanını,

Tüzel Kişiliğin tebligat adresini,

Tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletname ve imza sirkülerini,

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicil kayıt belgesini (2016 yılına ait)

Muhammen bedelin %3 oranındaki geçici teminatını,

Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren, Sinop Belediyesi Gelir servisinden alınan belgeyi,

Şartname bedelinin Belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuzu,

Tüzel kişiliğin vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesini,

Vekaleten katılanın ve tüzel kişiliğin İhaleden yasaklı olmadığına dair belgeyi,

(Ulaştırma Bakanlığından Sinop Otobüs Terminali için T2 Yetki Belgesi alınması şarttır.

İhale öncesi T2 Yetki Belgesi alacağına dair noter onaylı taahhütname ibraz edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİM İSE:

İhaleye katılacak olan ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı 5-A ve 5-B maddelerindeki belgeleri ile ortak girişim beyannamesini,

İhale günü saat 09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Katılımcılar ihale ile ilgili Şartnameyi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinde ücretsiz olarak görebilirler.

İlanen duyurulur.

4096/1-1


ATIKSU ARITIM TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Atıksu Arıtım Tesislerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı İşlerine İlişkin Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/147280

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 0 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Niteliği: 2016/2017 Kampanya Döneminde 160 gün süre ile (±%20 toleranslı) 4 tesis sorumlusu, 2 adet makine teknisyeni, 2 adet elektrik teknisyeni, 1 adet laborant ve 7 adet işçi olmak üzere toplam 16 (onaltı) kişi ile atıksu arıtım tesislerinin işletilmesi ve 45 gün süre ile 1 adet tesis sorumlusu, 2 adet makine teknisyeni, 2 adet elektrik teknisyeni ve 2 adet işçi olmak üzere toplam 7 (yedi) kişi ile atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarım işlerinin yapılmasıdır.

                                                  Türü ve miktarı: 4 adet ekip Tesis Sorumlusu ve 12 adet işçi (2 adet Makine Teknisyeni, 2 adet Elektrik Teknisyeni, 1 adet Laborant ve 7 adet İşçi) ile 160 gün süresince atıksu arıtım tesislerinin işletilmesi, toplam 22,5 gün (Tesis Sorumlusu, Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Laborant) ve toplam 15 gün işçi için ulusal bayram, resmi ve dini bayram ile yılbaşı günleri çalışması ve 1 adet ekip Tesis Sorumlusu ve 6 adet işçi (2 adet Makine Teknisyeni, 2 adet Elektrik Teknisyeni ve 2 adet İşçi) ile 45 gün süresince atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarımı hizmetleri.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Atıksu arıtım tesislerinin işletilmesi işlerinin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 160 (yüzaltmış) takvim günüdür. Atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarımı işlerinin süresi 01.05.2017 - 31.08.2017 tarihleri arasında İdarece seçilecek 45 gün içinde yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  26/05/2016 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/ KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4144/1-1


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 77,00 TL. ile en çok 722.883,00 TL. arasında değişen; 17/05/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 8,00.- TL., en çok 72.289 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, muhtelif oto parçası, muhtelif elektronik, aksam, muhtelif kimyevi madde, makaron, vs. 37 grup eşya; açık artırma suretiyle, Sultan Orhan Mah. Terminal Cad. No: 1 Gebze- KOCAELİ adresindeki Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 18/05/2016 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye web sitemiz http://www.gtb.gov.tr/ ve “http://tasfiye.gtb.gov.tr” internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4327/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK YERALTI SESLİ-IŞIKLI ALARM ÜNİTELERİ, TELLİ-KİLİTLİ ACİL DURDURMA ÜNİTELERİ VE KORNA 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)

                                                         Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

 a) Niteliği, türü ve miktarı

Yeraltı Sesli-Işıklı Alarm Üniteleri, Telli-Kilitli Acil Durdurma Üniteleri ve Korna

5 Kalem

b) Teslim yeri                               :  Yerli Yükleniciler İçin: TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muyaene ve Tesellüm İşleri Şube Müd. Tesellüm Ambarı

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                              :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür.

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  08.06.2016 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                  :  852 - TTK/E - 128

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1 - Yeraltında kullanılacak ekipmanlar için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification - QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

2 - Sesli-Işıklı Alarm Ünitelerinin ayrı ayrı sertifikalı cihazların birleştirilmesi ile imal edilerek teklif edilmesi halinde; her bir cihaz için ATEX direktifi Ek III AT Tip İncelenmesi Modülüne göre, bu cihazlar kullanılarak imal edilecek üniteler için ise ATEX direktifi Ek IX Birim Doğrulama Modülüne uygun olarak teslim edilen her üniteyi (seri no. ile) kapsayacak şekilde sertifika sunulacaktır. Her bir cihaza ilişkin ATEX sertifikası İdari Şartname 7.3 maddesine uygun olarak teklif dosyasında, ünitelerin Birim Doğrulama Modülüne göre düzenlenecek ATEX sertifikalarının asılları ise teslimatta sunulacaktır.

3 - Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

4 - Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde %10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 08.06.2016 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4325/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Uşak Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve m² si belirtilen Uşak Merkez Bölme Beldesi 532 ada, 1-3 parsellerde kayıtlı 12.710,41 m² miktarındaki, imar planında Akaryakıt ve LPG istasyonu olan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ıncı maddesi gereğince önce Kapalı Teklif Zarfı alınarak ve bilahare Açık Arttırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır.

2 - Taşınmazın İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatde Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

 

S. No

Adres

Nevi

Ada

Parsel

Adet

m²

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli KDV Hariç

%3 Geçici Teminat

1

Uşak Merkez Bölme Beldesi İmar Planında E=1,20 H=12,50 A+LPG alanına isabet eden taşınmaz

Arsa

532

1-3

2

12.710,41

31.05.2016

16:00

3.880.000,00 TL

116.400,00 TL

 

3 - İhaleye girecekler:

a - Gerçek Kişiler;

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

b - Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

5 - İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

6 - Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

4269/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

“2016/2017 kampanya dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı hizmet alımı” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/143632

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası   :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarı hizmet ifasında; her vardiyada 1 dört yıllık üniversite mezunu olmak üzere üç vardiyada toplam 3; her vardiyada 8 iki yıllık üniversite mezunu olmak üzere toplam 24; her vardiyada 5 lise ve dengi okul mezunu olmak üzere toplam 15 çalışacak personel olup toplam personel sayısı üç vardiyada 42 kişidir.

                                                  Pancar Analiz Laboratuarı Kampanya Dönemi toplam yevmiye miktarı:

                                                  4 yıllık üniversite mezunu             :    3 kişi x 100 gün      =    300   yevmiye

                                                  İki yıllık üniversite mezunu           :  24 kişi x 100 gün      =  2.400  yevmiye

                                                  Lise veya dengi okul mezunu        :  15 kişi x 100 gün      =  1.500  yevmiye

                                                  Resmi Tatil ve Bayram Günleri     :  42 kişi x 2 gün          =       84  yevmiye

                                                                                                           TOPLAM                 =  4.284  yevmiye

                                                  Pancar Analiz Laboratuarı Revizyon Dönemi toplam yevmiye miktarı:

                                                  İki yıllık üniversite mezunu           :    3 kişi x 30 gün        =       90  yevmiye

                                                  Lise veya dengi okul mezunu        :    2 kişi x 30 gün        =       60  yevmiye

                                                                                                           TOPLAM                 =     150  yevmiye

                                                                                                           GENEL TOPLAM   =  4.434  YEVMİYE

b) Yapılacağı yer                    :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  130 (Yüzotuz) Takvim Günü (± 20 toleranslı)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  31.05.2016 Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4281/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 59/3 MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 15,00 TL ile en çok 401.714,00 TL arasında değişen; 23.05.2016 günü saat 16.30' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,50 TL, en çok 40.171,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, usb kablo, cep telefonu bataryası, yeni masaj minderi, güneş gözlüğü, okuma gözlüğü, sırt çantası, cep telefonu, mini hava aracı , mini kamerra modülü, çakmak, kumaş valiz, oyuncak köpük tabancası, led panel, değiştirilebilir elmas uçlar, oyuncak tabanca, cep telefonu aksam parçaları, ışıklı pano, kol saati, saat pili, kalem, noel elbisesi, zincirli testere, oto radyo teyp, fotoğraf makinesi, otomobil parçası, küllük, kolye, küpe, bayan bluz, bayan elbise, mp3 çalar, mp4 çalar, pipet, tuvalet kağıdı, makaron, balta, bıçak, spor ayakkabı, terlik, ampül, kumaş v.b. 53 (elliüç ) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 24.05.2016 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4278/1-1


ERZİNCAN BELEDİYESİ 250 BÜYÜK BAŞ VE 500 KÜÇÜKBAŞ KESİMEVİ YAPIM VE YÜKLENİCİLİĞİNİN İŞLETMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

1 - İDAREYE ait, Erzincan ili, Merkez ilçesi, Erzurum Sivas karayolu 1. Km Beybağı mahallesi 404 ada 1, 2, 3, 58 parseller de bulunana 17.314 m²’lik alana kesim evi, hayvan padokları, sosyal tesisler olmak üzere Tesisinin her türlü idari, teknik işin yapılması şartıyla yirmi dokuz (29) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması ihalesi yapılacaktır.

 

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Mevcut Durumu

Yatırım Maliyeti ve Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Miktarı (TL)

Erzincan

Merkez

Beybağı

404

1, 2, 3, 58

17.314 m²

Boş Arsa

6.606.074,00 TL

198.182,20 TL

 

İşin Süresi; Yüklenici, yer teslim tarihinden itibaren en geç 500 (beş yüz) iş günü içinde kesimevi ve yanında belirtilen işleri yapılıp işletmeye alınması bu arada işletme için istenilen tüm resmi belge ve izinlerin alınmış olması Yapılacak olan bütün bu işler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Tesisin kurulmaması, eksik kurulması veya içerisinin makine, teçhizat ve eklentilerinin eksik olması ya da resmi evrak işlemlerini tamamlayamaması durumunda, İdare yükleniciye eksikliklerin tamamlanması için 90 (doksan) iş günü ek tamamlama süresi verir. Söz konusu süre bitiminde de eksiklikler tamamlanmaz ise İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih eder ve kesin teminatı belediyeye irat olarak kaydeder. Yüklenici bu tarihe kadar yapılmış tüm yatırım ve harcamalar ile ilgili olarak idareden hiçbir hak ve talepte bulunamaz. (İdarece kaynaklanan gecikmeler dışında geçerli olacaktır.)

2 - İhale 24.05.2016 Salı günü saat 10.30’da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale dokümanı 250,00 TL (iki yüz elli) karşılığında Erzincan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

4-1. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4-2. Kanuni ikametgah Belgesi, (Gerçek kişiler için muhtarlıktan veya nüfus müdürlüklerinden alınmış belge, tüzel kişiler için adres bildirgesi verilmesi zorunludur.)

4-3. Teklif vermeye ve temsile yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Noter Onaylı,

4-4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

4-5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4-6. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4-7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4-8. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4-9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4-10. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,

4-11. Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (İşletme Müdürlüğünden alınacak.)

5 - İhale için teklif verecekler; ihale zarflarını ihale komisyonu başkanlığına sunulmak üzere yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte hazırlayarak 24.05.2016 Salı günü saat 10:00’a kadar Erzincan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Bundan dolayı, İdare yâda komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

Bilgi İçin:

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Bahçelievler Mah. - ERZİNCAN

Telefon: 444 9 024 Dâhili 1072     Faks: 0 446 214 33 22 www.erzincan.bel.tr

4270/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Manavgat

Aşağıışıklar

-

341

48.208,00

2.170.000,00

65.100,00

23.05.2016

14:00

2

Serik

Yukarıkocayatak

-

1

40.125,00

2.407.500,00

72.225,00

23.05.2016

14:20

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

5.1 - Kanuni ikametgâhı olması,

5.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.4 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.5 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

5.6 - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.7 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.8 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.9 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.10 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.11 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

4205/1-1