5 Mayıs 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29703

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin Edirne illinde sahip bulunduğu AR/PPG/4037 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatından ARİ/PPG/K/E17-c1-2 paftasının işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 23.03.2016 tarihinde sone ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

4127/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltdnin Diyarbakır ve Adıyaman illerinde sahip bulunduğu AR/TPI/5041 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 30.03.2016 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

4128/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.01.2016 gün ve 017 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2016 gün ve 608 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar İlçesi, Saray 98312 ada 2 ve 3 nolu parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

4189/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.02.2016 gün ve 041 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2016 gün ve 607 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98295 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

4190/1-1


Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Takipsizlik Masasından alınan 26.05.2015 tarihli, 2015/225 Muahabere sayılı, anılan Savcılığın Soruşturma No:2006/18036-Karar No:2009/6935 sayılı, bila tarihli KOVUŞTURMA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR'da özetle; şüpheliler hakkında kamu adına CMK'nın 172.maddesi gereğince KOVUŞTURMA YER OLMADIĞINA DAİR karara..." hükmedilmiştir. 15522665 sayılı, 23.04.2016 tarihli yazımız ile TASFİYE HALİNDE TARKO ULUS. TAŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 98 KAT: 1 YAKUPLU/BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresine tebligat yazımız, PTT tarafından yetersiz adres böyle bir cadde yok denilerek iade edilmiştir. 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler başlıklı 177.maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi gereğince söz konusu 34 YDZ 10 plakalı aracın yazımız tebliğ tarihinden itibaren, en geç 30 gün içerisinde İşletme Müdürlüğümüzden teslim alınmasını, aksi halde anılan kanunun 177 ile 180. maddeleri kapsamında firmanıza ait 34 YDZ 10 plakalı aracın tasfiye işlemine tabi tutulacağının bilinmesini tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4276/1-1


 


 


 


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bartın İli, Merkez İlçesi, 107 ada, 13 parsel üzerindeki 949314 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Bartın Demir Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Şirket Ortağı veya Yetkilisi, Kontrol Elemanı, Mimar Nejat VURAL (Oda Sicil No: 10794) tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2015/681 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 26.02.2016 tarihli ve E.2015/681-K.2016/523 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Nejat VURAL hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.04.2016 tarihli ve 10073 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4204/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 07/03/2005 tarih ve 410/13-10 sayılı soruşturma raporunda getirilen mali yönlü teklif hakkında;

Dilek KOLÖREN

a) Üzerinde bulunan okula iat 837 TL ve 54 Kuruş'un (837.537.600) TL nin 01/11/2003 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte Çankaya Mal Müdürlüğü veznesine yatırılması

b) 194 Lira 75 kuruşun (yüzdoksandörtmilyonyediyüzellibin) TL.nin 02/01/2003 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte Çankaya Mal Müdürlüğüne yatırılması

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

4161/1-1


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. İlgililerin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3. Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Kontenjan

İşletme

Uluslararası Ticaret

-

Profesör

1

4288/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin İlgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALAN

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Para İktisadı, Finansal İktisat, Makro İktisat, Matematiksel İktisat

Profesör

1

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Transit Satış Sistemleri, Envanter Havuzu Sistemleri

Doçent

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

NOT: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9282     F: 0 216 474 53 53 e-posta: info_isletme@sehir.edu.tr

4271/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

 

1

 

Mekân dizimi konusunda yurtdışında doktora yapmış, mimarlık temel alanında ÜAK doçentlik unvanı almış ve mekânsal analiz, kentsel mekânlarda yaya hareketleri konularında araştırmalar ve yayınlar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

 

1

Doktorasını yapı mühendisliği alanında ve yurtdışında yapmış olmak. Yapıların risk ve güvenilirlik analizi, sismik performans değerlendirmesi ve karayolu köprülerinin çoklu afet riskinin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak ve uluslararası yayınları bulunmak

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

 

1

Makina Mühendisliği konusunda doktora yapmış olmak ve Makina Mühendisliği anabilim dalında doçentliğini almış olmak. Mekanik davranış ve şekillendirme, ileri fonksiyonel ve yapısal malzemelerin tasarımı, malzeme modelleri ve uygulamaları, hafif alaşımlar ve aşırı plastik deformasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Fakültesi

 

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. En az iki yıllık ders tecrübesi ve yurt dışında ders verme deneyimi bulunmak. Tefrika edebiyat, edebiyat teorileri ve Türk modernleşmesi konularında uzman olmak. Disiplinlerarası yetkinliğini makaleleri ve yürüttüğü projeler ile kanıtlamış bulunmak. İyi derecede İngilizce bilmek.

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

 

 

1

Karşılaştırmalı ekonomi politiği ve sosyal politika konusunda doktorasını tamamlamış (yurtdışında doktorasını almış ise denkliği bulunan); ders tecrübesi ve yurtdışında ders verme deneyimi olan; tercihen cinsiyet ve araştırma metotları konularında uzman; Disiplinlerarası yetkinliğini ve sektörel bilgisini, yayınları ve yürüttüğü projeler ile kanıtlamış; iyi derecede İngilizce bilen

4162/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.     

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,       

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - İLK BAŞVURU TARİHİ   :  04.05.2016

     SON BAŞVURU TARİHİ  :  18.05.2016

 

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

23.05.2016

10:00

İlgili Birimlerde

 

BİRİM / BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Çocuk Cerrahisi

1

Yenidoğan Mekanik Ventilasyon kursu, Laparoskopik Cerrahi kursu katılım belgeleri olmak.

Radyodiognastik

1

Tanısal Kardiyak Görüntüleme ve Girişimsel Radyolojik işlemler için eğitim sertifikası olmak.

Halk Sağlığı

 

 

1

Lepra (Cüzzam) üzerine çalışması olmak.

Üroloji

 

 

1

Laparoskopi ve infertil hastalarda mikrobiyolojik Ajanlar konusunda çalışma yapmış olmak.

Üroloji

 

 

1

Robotik Radikal Prostatektomiyle ve Perkütan Nefrolitomi ile ilgili çalışması olmak.

Acil Tıp

 

 

1

Acil Serviste US deneyimi ile ilgili çalışması olmak.

Kardiyoloji

 

 

1

2 Yıl Elektorofizyoloji ve Ablasyon sertifikası olmak.

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

 

 

1

Aile Hekimi Uzmanı ve Tıp Eğitiminde Akreditasyonun önemi konusunda çalışması olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

 

 

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

 

1

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

1

 

 

 

Türkçe Eğitimi

 

 

1

Türkçe Öğretmen Adaylarının konuşma becerileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Parazitoloji

 

 

1

Veteriner Parazitoloj anabilim dalında doktora yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Atom ve Molekül Fiziği

 

1

 

Caster - Kronig şiddetlendirme Faktörleri ve Floresans verimlerin ölçülmesi konusunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi

 

1

 

 

Yapı (inşaat)

 

1

 

 

4155/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               03.00/2073

Toplantı Tarihi ve No    : 11.03.2016 -189                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11.03.2016 - 3935                                         ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Merkez, Mecidiye Mahallesi’nde ve tapunun 338 ada, 3 parselinde yer alan taşınmaza ilişkin alınan 06.11.2015 tarih ve 3576 sayılı Kararımız gereği 2863 sayılı Kanun kapsamında yapının tesciline ilişkin kurum görüşünün iletildiği Afyonkarahisar Belediye Başkanlığının 23.02.2016 tarih ve 60979755.01/349./112-243798 sayılı yazısı ile Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 02.03.2016 tarih ve 2281 sayılı sunuş raporu okundu, fotoğrafları görüldü, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Afyonkarahisar İli, Merkez, Mecidiye Mahallesi’nde ve tapunun 338 ada, 3 parselinde yer alan taşınmazın yapım malzemesi ve tekniği, cephe düzeni ve özellikleri, kitlesi ve gabarisi, tarihi değeri vb. özellikleri bakımından korunması gerekli sivil mimarlık örneklerinden olması nedeniyle, 2863 sayılı Kanun kapsamında “II. (İki) Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline; taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna; bahsi geçen taşınmaz için rölöve çizimleri ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; rölöve çizimlerinin Kurulumuzca uygun bulunmasından sonra taşınmaza ilişkin yıkım talebinin yeniden değerlendirilmesine ve gerekli güvenlik önlemlerinin Belediyesince alınmasına karar verildi.

 

140

4140/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 01.04.2016 - 132                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.04.2016 - 2019                                          KAYSERİ

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Doğanlı Mahallesi'nde tapunun 890 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazda güneş enerji sistemli proje uygulaması amacıyla mevzi imar planı çalışması için 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin Yeşilhisar Belediye Başkanlığının 20.10.2015 gün ve 1573 sayılı yazısı gereği yerinde yapılan inceleme neticesinde Müdürlüğümüz uzmanlarınca tespit edilen tapunun 0 ada, 800, 890, 891, 892 parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı kaya yerleşimi ve kaya mezarlarının 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak bahse konu alanın tescilinin değerlendirilmesi hususundaki Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 21.12.2015 tarih, 1391 sayılı raporları okundu, konuya ilişkin Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.01.2016 tarih, 739 sayılı; Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarih, 328 sayılı; Kayseri Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 29.01.2016 tarih, 1273 sayılı; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 10.03.2016 gün ve 55356 sayılı; Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı’nın 01.03.2016 gün ve 407973 sayılı; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 29.03.2016 gün ve 4798 sayılı görüş yazıları okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Doğanlı Mahallesi'nde tapunun 0 ada, 800, 890, 891, 892 parsellerinde, özel mülkiyet adına kayıtlı kaya yerleşimi ve kaya mezarlarının, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli koordinatlı harita ile 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

4141-1

4141/1/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 31.03.2016 - 131                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31.03.2016 - 1990                                          KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Bayramhacı Mahallesinde, sit alanı dışında, özel mülkiyet adına kayıtlı, K3416d.4.d pafta, 114 ada, 1-2 parsellerde bulunan konut niteliğindeki taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Memiş Ünal’ın günsüz başvurusu ile bahse konu alanın tesciline ilişkin Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.02.2016 gün ve 379 sayılı yazıları, Kayseri Kocasinan Belediyesinin 01.02.2015 gün ve 1443 sayılı yazıları, Kocasinan Kaymakamlığının 05.02.2016 gün ve 1125 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 05.01.2016 tarih ve 177 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Bayramhacı Mahallesinde, sit alanı dışında, K3416d.4.d pafta, 114 ada, 1-2 parselde bulunan konut niteliğindeki taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunulan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar” kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “II. Grup” olarak belirlenmesine, ayrıca koruma alanının kararımız eki kadastral harita üzerinde işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, tescil işlemlerinin “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine karar verildi.

 

4141-2

4141/2/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 31.03.2016 - 131                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31.03.2016 - 1995                                          KAYSERİ

Kayseri İli, Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesinde, sit alanı dışında, tapunun 4802,4806,4807 parsel numarasında,  özel mülkiyet adına kayıtlı,   Müdürlüğümüz Uzmanlarınca tespit edilen kaya oyma güvercinliğin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin 13.08.2015 gün ve 862 sayılı uzman raporu  ile bahse konu alanın tesciline ilişkin Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06.11.2016 gün ve 3380 sayılı yazıları, Talas Kaymakamlığının 05.11.2015 gün ve 2391 sayılı yazıları, Talas Belediye Başkanlığının 16.11.2015 gün ve 66331 sayılı yazıları, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 24.11.2015 gün ve 14554 sayılı yazıları  ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 28.03.2016 tarih ve 1441 sayılı dosya inceleme  raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesinde, sit alanı dışında,  tapunun 4802,4806,4807 parsellerinde, özel mülkiyet adına kayıtlı,  kaya oyma güvercinliğin 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunulan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar” kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “II. Grup” olarak belirlenmesine, ayrıca koruma alanının kararımız eki kadastral harita üzerinde işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, tescil işlemlerinin “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine karar verildi.

 

4141-3

4141/3/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Başlıksız-5

 

Başlıksız-6

4139/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Başlıksız-7

 

Başlıksız-8

4139/2/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Başlıksız-9

 

Başlıksız-10

4139/3/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Başlıksız-11

 

Başlıksız-12

4139/4/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Başlıksız-13

Başlıksız-14

4139/5/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Başlıksız-15

 

Başlıksız-16

4139/6/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Başlıksız-17

 

Başlıksız-18

4139/7/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Başlıksız-19

 

Başlıksız-20

4139/8/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Başlıksız-21

4139/9/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Başlıksız-22

 

Başlıksız-23

4139/10/1-1