4 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29702

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Dışişleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkullere ait 85297 nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 19.01.2016 tarih ve 77 ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.04.2016 tarih ve 1023 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince, 04.05.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

85297 Nolu Parselasyon Planında uygulamaya tabi tutulan parseller:

Bağlıca Mahallesi, 47150 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller.

İlanen ilgililere duyurulur.

4170/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

İvedik OSB Aydın Plast Sitesi 577. Sk. No: 8 Yenimahalle/ANKARA adresinde Refleks Ambalaj İth. İhr. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Vergi No: 7340440806) firması adına düzenlenen 18.10.2004 tarihli 77226 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 27.12.2004/IM19402 ve 12.05.2005/IM007282 tarih/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile ithal edilen eşyalarla ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden KDV ve Gecikme Faizinin tahsili için çıkarılan 29.02.2016/14197211- 14198419 tarih ve sayılı tebligat yazılarımız firmanın bilinen adresinden taşındığı, yeni adresinin bilinmediği ve muhtarlık kayıtlarında yoktur ibaresiyle tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

4156/1-1


Dışişleri Bakanlığından:

MÜTERCİM GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER

1 - Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere “mütercim” unvanlı

- İngilizceden 22,

- Fransızcadan 8,

- Almancadan 3,

- Arapçadan 1 ve

- Rusçadan 1 kişi olmak üzere

Toplam 35 personel alınacaktır.

2 - Fransızca, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinin herhangi birinden sınava giren adaylar arasından başarılı olanların sayısının, atanacak azami kadro sayısından az olması halinde artan kontenjanlar, nihai başarı puanı sıralamasına göre diğer dillerden sınava girecek adaylar için kullanılacaktır.

3 - Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması, 4 Haziran 2016 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

4 - Giriş sınavlarına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş hususlar, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak;

2 - Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak;

3 - Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren İngiliz, Amerikan, Fransız, Alman, Arap, Rus Dili/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça veya Rusça bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak;

4 - Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2014 veya 2015 yılları içerisinde Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ve 2014, 2015 veya 2016 yılları içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (e-YDS (sadece İngilizce için)/YDS) aşağıda kayıtlı taban puanları aşmış olmak (eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır);

İngilizce veya Fransızcadan sınava girecekler için:

KPSS-3 puan türünde en az 60 puan ve sınava başvurulan yabancı dilde 2014, 2015 veya 2016 yılları içerisinde e-YDS (sadece İngilizce için)/YDS’den en az “85” puan almış olmak, ayrıca, başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 150 kişi arasında yer almak.

Almanca, Arapça veya Rusçadan sınava girecekler için:

KPSS-3 puan türünde en az 60 puan ve sınava başvurulan yabancı dilde 2014, 2015 veya 2016 yılları içerisinde YDS’den en az “C” (en az 70) düzeyinde puan almış olmak, ayrıca, başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 25 kişi arasında yer almak.

5 - Sınava katılmaya hak kazananların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

6 - Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

Sınav başvuruları, 16 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak ve 26 Mayıs 2016 tarihinde saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç puanının beyanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

d) 2014, 2015 veya 2016 yıllarına ait e-YDS/YDS sonuç puanının beyanı (İngilizce veya Fransızcadan sınava girecek adaylar için en az “85” puan; Almanca, Arapça veya Rusçadan sınava girmek isteyenler için ise en az “C” düzeyinde).

IV. SINAVIN AŞAMALARI

Yazılı Sınav:

1 - Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

a) Uluslararası ilişkiler alanında Türkçe metin/metinlerin yabancı dile çevirisi

b) Uluslararası ilişkiler alanında yabancı dilde metin/metinlerin Türkçeye çevirisi

2 - Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70'tir.

3 - Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde (www.mfa.gov.tr) ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav:

1 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, öncelikle muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilecektir. Ankara'da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

2 - Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir.

3 - Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

4 - İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres ve e-posta üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı / İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

4164/1-1


 


Türk Standardları Enstitüsünden:

4110/1-1


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlüğümüz http://www.alanyaaku.edu.tr/duyuru adresinden öğrenilebilir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi),

Özgeçmiş,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6'şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doçentlik belgesi, doktora belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe,

Özgeçmiş,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4'er takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Ortopedi uzmanı olmak

El Cerrahisinde yan dal ihtisası yapmış olmak Arteriyovenöz fistül ve kırık iyileşmesi konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

3

1

Ortopedi uzmanı olmak

Elektromanyetik alanın kırık iyileşmesine etkisiyle ilgili çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Doçent

3

1

Tedarikçi Yönetimli Envanter alanında çalışmaları olmak

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe Alanın Doçent Unvanı almış olmak Muhasebe Denetimi konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

3

1

Yakınçağ alanında doçentlik unvanını almış olup, Yakınçağda yörükler üzerine çalışmaları olmak

4158/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                             18.01/67 E.P

Toplantı Tarihi ve No    : 24/03/2016 - 168                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24/03/2016 - 3185                                          ANKARA

4098/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 57.01/95

Toplantı Tarihi ve No    : 01.04.2016-148                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.04.2016-3376                                              GERZE

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Gürsökü Köyü, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 180 ada, 1 parselde tespit edilen Nekropol Alanının I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.10.2015 gün ve 3087 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 01.02.2016 tarih ve 22587 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16.02.2016 tarih ve 299 sayılı, Sinop Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.03.2016 gün ve 2272 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.03.2016 tarih ve 120 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Gürsökü Köyü, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 180 ada, 1 parselde tespit edilen Nekropol Alanının ekli 1/500 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına,

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.   

 

4099/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.02/322

Toplantı Tarihi ve No    : 02.04.2016-149                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 02.04.2016-3390                                           BOYABAT

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Yenimehmetli ve Bölüklü köyleri arasında, Küçükçaltepe Mevkii’nde tespit edilen antik yerleşim yerinin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve arkeolojik kazılar yapılmasına dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.11.2015 gün ve 3415 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 05.02.2016 gün ve 27022 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.02.2016 gün ve E.595 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 22.02.2016 gün ve 40755 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 27.02.2016 gün ve 131616 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 11.03.2016 gün ve E.2578 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.03.2016 gün ve 124 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Yenimehmetli Köyü, 182, 184_195 parseller ile Bölüklü Köyü, 282_321 parsellerde tespit edilen Küçükçaltepe antik yerleşim yerinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına, bu sit alanında kaçak kazılara maruz kalmadan önce kültür varlıklarının ortaya çıkarılmasına yönelik arkeolojik kazılar yapılmasının uygun olduğu görüşümüzün Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğünce değerlendirilmesine,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

4100/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               57.002/319

Toplantı Tarihi ve No    : 02.04.2016-149                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 02.04.2016-3388                                           BOYABAT

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Çukurhan Köyü, Karaçomakbaşı Yaylası Mevkii’nde, 101 ada, 1 parsel; 109 ada, 58, 146, 147, 148 parseller; 203 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ve 205 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsellerde tespit edilen antik taş ocağı alanının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.10.2015 gün ve 3094 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 05.02.2016 gün ve 27037 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.02.2016 gün ve E.618 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 22.02.2016 gün ve 40755 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 27.02.2016 gün ve 131616 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 11.03.2016 gün ve E.2578 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.03.2016 gün ve123 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Çukurhan Köyü, Karaçomakbaşı Yaylası Mevkii’nde, 101 ada, 1 parsel; 109 ada, 58, 146, 147, 148 parseller; 203 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ve 205 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsellerde tespit edilen antik taş ocağı alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına,

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

4101/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               57.002/318

Toplantı Tarihi ve No    : 02.04.2016-149                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 02.04.2016-3385                                           BOYABAT

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Ardıç Köyü, 101 ada, 21 parselde, orman arazisi içinde bulunan nekropol alanının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.10.2015 gün ve 3086 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 01.02.2016 gün ve 22585 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 04.02.2016 gün ve 27460 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.02.2016 gün ve E.594 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 03.03.2016 gün ve E.2272 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.03.2016 gün ve 116 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Ardıç Köyü, 101 ada, 21 parselde, orman arazisi içinde bulunan Roma dönemi nekropol alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına,

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

4102/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.00/686

Toplantı Tarihi ve No    : 01.04.2016-148                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.04.2016-3365                                              GERZE

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, Sis Düdüğü Mevkii, 35 ada, 160 parselde bulunan ve antik dönemde denizcilere yol gösteren deniz feneri olarak kullandığı değerlendirilen alanın III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.10.2015 gün ve 3119 sayılı, 11.12.2015 gün ve 3759 sayılı yazıları, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 25.12.2015 gün ve 254604 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 25.12.2015 gün ve E.4558 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 29.12.2015 gün ve E.13972 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 13.01.2016 gün ve 10653 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 01.02.2016 gün ve 68361 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07.01.2016 gün ve E.400609 sayılı, Sinop Belediyesi’nin 18.03.2016 gün ve 892 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.03.2016 gün ve 125 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, Sis Düdüğü Mevkii, 35 ada, 160 parselde bulunan ve antik dönemde denizcilerin kullandığı değerlendirilen alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve ekte belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanında kalan 35 ada, 160 nolu parselin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

4103/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                05.03/208

Toplantı Tarihi ve No    : 31.03.2016-147                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 31.03.2016-3349                                            SAMSUN

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Kayadüzü Köyü, Hatunpınarı Mevkii’nde, Hatun Tepe Höyüğü ve Nekropolü I. derece arkeolojik alanlarının bitişiğinde, bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanında kalan 3530 nolu parselde tespit edilen Roma dönemi yerleşmesinin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ve besi ahırı, samanlık ve bakıcı evi yapılması talebinin değerlendirilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.11.2015 gün ve 2697 sayılı yazısı, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.12.2004 gün ve 95 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2013 gün ve 1143 sayılı kararı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 01.02.2016 gün ve 22586 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08.02.2016 gün ve E.794 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 15.02.2016 gün ve 34948 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.03.2016 gün ve 112 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Kayadüzü Köyü, Hatunpınarı Mevkii’nde, Mevkii’nde, Hatun Tepe Höyüğü ve Nekropolü I. derece arkeolojik alanlarının bitişiğinde, bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanında kalan 3530 nolu parselde tespit edilen Roma dönemi yerleşmesinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; III. derece arkeolojik sit alanı ile aynı bölgedeki mevcut I. derece arkeolojik sit alanları birlikte değerlendirilerek, I. ve III. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine; III. derece arkeolojik sit alanına ait ekteki tescil fişinin uygun olduğuna,  3530 nolu parselin tapu kaydına I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına,

I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna; buna göre 3530 nolu parselin III. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan kısmında, besi ahırı, samanlık ve bakıcı evi yapılmak istenen alanda Müze Müdürlüğünce sondaj kazıları yapılarak sonuçlarının kurulumuza iletilmesine karar verildi

 

4104/1-1