3 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29701

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı:

 

İhalenin Niteliği Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1

9.000.000 Milyon Polipropilen Kömür Torbası Alımı

151499

2016-0782

12.05.2016-14.00

  90 Gün

2

99 Kalem BMC Fatih ve Ford Cargo Kamyonlara Yedek Alımı

151504

2016-0783

25.05.2016-14.00

  90 Gün

3

85 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

151515

2016-0784

25.05.2016-15.00

120 Gün

4

212 Kalem Hizmet Dışı (İhtiyaç Fazlası) Briket Tesisi Malzemesi SATIŞI

------

2016-0785

25.05.2016-16.00

  30 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli          :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

4130/1-1


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan madeni yağ temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/151060

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad.Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                               :  Fabrikamız ihtiyacı olan madeni yağ temini

b) Niteliği ve miktarı                        :  Aşağıdaki tabloda gösterilen malzemenin, şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamız Malzeme Ambarına teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

ADI-EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

EVSAFI

MİKTARI

  1

PO sanayi dişli yağı

Kg

M68

1.110

  2

PO sanayi dişli yağı

Kg

M 220

2.220

  3

PO sanayi dişli yağı

Kg

M 320

2.405

  4

PO sanayi dişli yağı

Kg

M 460

740

  5

PO sanayi dişli yağı

Kg

M 680

185

  6

PO Compressör oil

Kg

XT 46

1.110

  7

PO Kap Gres No:3

Kg

Agrease

180

  8

Hidrolik yağ

Kg

Shell Tellus S2 M46

3.330

  9

Otomatik şanzuman yağı

Kg

ATF 220

360

10

Motor yağı

Kg

15W40

180

11

Hidrolik yağ

Kg

HD-46

4.500

12

Shell Gapus

Kg

S1V160-28 (gres)

370

13

Castrol hyspin

Kg

AWS 100

2.220

14

Castrol Molup-Alloy

8031/6000

925

15

Mobil Grease xhp 222

Kg

XHP 222

20

16

Mobil Sentetik Dişli Yağı

Kg

SHC 630

555

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                   :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini         :

a) İhale dokümanının görüleceği yer                :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer    :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil):100,00 TL.

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                         :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                             :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                       :  18/05/2016 Çarşamba Günü

d) İhale (son teklif verme) saati                       :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4108/1-1


LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/152331

1- İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  2 kalem (15 adet DE 22000, 15 adet DE 33000 tipi) Lokomotif Makinist Kabini Bakım Onarımı, teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16/05/2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 16/05/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4163/1-1