30 Nisan 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29699

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı olup, Özafagus Hastalıkları konusunda yurt dışında eğitim ve araştırma yapmış olmak.

4117/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

İzmir Barosu Başkanlığı'ndan alınan 05.04.2016 gün ve 5504 sayılı yazıda; Şahabettin ve Yüksel Oğlu, 31915706978 T.C. Kimlik Nolu, 1971 doğumlu, Karapınar Konya - İli, Emirgazi İlçesi; Göleren Köyü.; Cilt No: 020/02, Sahife No: 80, Kütük No: 70’de kayıtlı Ali TURHAN’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 23.02.2016 gün ve 67 - 55 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

4049/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır. 30.04.2016 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

NO

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

Emine SARIKAYA

Araplar Mh. Şehit Yaver Turan Sk. No:64 Mamak/ANKARA

03.03.2016 Tarih ve 417/1149 Sayı

2

Mehmet Nuri AÇIKEL

Dutluk Mh. 45. Sk. No:50 Mamak/ANKARA

10.03.2016 Tarih ve 603/1217 Sayı

3

Ahmet ÖZCAN

Araplar Mh. Şehit Yaver Turan Sk. No:62 Mamak/ANKARA

03.03.2016 Tarih ve 418/1150 Sayı

4070/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Gedelek Köyü, Kocamanlar Mevkii, Orhangazi-Bursa Karayolu, 8. Km (Ada:-, Pafta:H22.B.01C.D, Parsel:1548) Orhangazi / BURSA adresinde 28.05.2012 tarih BAY/939-82/31038 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (18.08.2015 tarihli 31613 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 10/07/2014 tarihinde yapılan denetim ve bayinin 01.07.2014-31.07.2014 tarihleri arası otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi ve bu kapsamda 04.06.2013 tarih DAĞ/4433-1/32743 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 21/01/2016 tarihli ve 6081-78 sayılı Kurul Kararı kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 17/02/2016 tarihli ve 181 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/1/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6151-101 sayılı Kararı ile, 03/09/2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09473 numaralı (04/01/2016 tarihli ve 175 sayılı Karar ile sonlandırılan) Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne ait LPG otogaz istasyonunda Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 03/09/2015 tarihinde gerçekleştirilen denetimde istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi hususunun; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29/03/2016 tarihli ve 498 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/2/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6151-46 sayılı Kararı ile “Karaağaç Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri No: 60/A (Pafta: 3 Ada: Parsel: 500) BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 21/01/2011 tarihli ve BAY/939-82/28909 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan ADK Petrol Nakliye İnşaat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, dağıtıcısı konumunda olan Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 13/09/2012 tarihinde yapılan kontrolde tespit edildiği üzere, istasyon otomasyon sistemine müdahale etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı'nın 5 inci maddesinin mülga (14) numaralı bendi ile 01/06/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, ADK Petrol Nakliye İnşaat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında Danıştay 13. Dairesinin 02.12.2015 tarih ve E.2015/2953, K.2015/4318 sayılı Kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, konunun detaylı şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi için 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 28/03/2016 tarihli ve 477 sayılı Soruşturma Raporu savunma için gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir.

Yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3991/3/1-1

—————

Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-5 sayılı Kararı ile; İHR/531-336/13884 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Akpet Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında yapılması gereken bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Akpet Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 22/02/2016 tarihli ve 221 sayılı Soruşturma Raporu savunma için gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir.

Yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3991/4/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6150-41 sayılı kararı ile; 11.09.2013 tarih ve DAĞ/4614-2/33258 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Alfoil Petrol Anonim Şirketi’nin, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını kurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında Bayilik teşkilatını kurmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve Mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, piyasa faaliyetiniz geçici olarak durdurulduğundan piyasa faaliyeti yapmamanız ve geçici durdurma süresince mevzuata aykırılığı gidermeniz ve süre sonunda Kuruma bilgi vermeniz gerektiği ve karar uyarınca belirlenen 84.575,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3991/5/1-1

—————

Kurulun 10/03/2016 tarihli ve 6151-48 sayılı Kararı ile; Kayseri Sivas Karayolu 28.Km, Çavuşağa Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde 14/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29139 numaralı (12/02/2013 tarihli ve 5481 sayılı Karar ile sona erdirilmiş olan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ali Burak SABAN’ın;

- Akaryakıt istasyonundan 02/01/2013 tarihinde alınan numunelere ilişkin İnönü PAL’in 2013-1856 nolu analiz raporuna göre farklı akaryakıt ürünlerini karıştırması, diğer taraftan, 02/01/2013 tarihli denetimde istasyon otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmiş olması,

- Akaryakıt istasyonundan 15/01/2013 tarihinde alınan numunelere ilişkin İnönü PAL’in 2013-0085 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda jet yakıtı bulundurması ve araçlara jet yakıtı ikmal etmesi, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi,

- Akaryakıt istasyonundan 22/01/2013 tarihinde alınan numunelere ilişkin İnönü PAL’in 2013-0088 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda jet yakıtı bulundurması ve araçlara jet yakıtı ikmal etmesi, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi

nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu gerçek kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 28/03/2016 tarihli ve 486 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/6/1-1

—————

Kurul’un, 31.12.2015 tarih ve 6046-50 sayılı Kararı ile Belkaya Kasabası Fatih Mah. Altunhisar Kavşağı E-90 Karayolu Üzeri Saytepe Küme Evleri No:1 (PAFTA:36, ADA:-, PARSEL:2478) Ereğli/KONYA adresinde faaliyet gösteren ve daha sonra 03.03.2014 tarih ve 7486 sayılı kararla lisansı sonlandırılan Erdem Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 07/08/2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde;

a) İstasyonda tespit edilen gizli tank ve gizli tankla bağlantılı olan 4 nolu tanktan alınan numunelere ilişkin EGE-PAL tarafından düzenlenen 20l3-l308150l ve 20l3-l3081502 sayılı analiz raporları göre; motorini tağşiş etmek eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine,

b) İstasyonda vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olduğu,

c) Yazılı savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı;

anlaşıldığından, Erdem Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında motorini tağşiş etmek, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmekle ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000.-TL ve istasyonda vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000.-TL olmak üzere toplamda 2.000.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 2.000.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3991/7/1-1

—————

Kurul’un, 31.12.2015 tarih ve 6046-50 sayılı Kararı ile Belkaya Kasabası Fatih Mah. Altunhisar Kavşağı E-90 Karayolu Üzeri Saytepe Küme Evleri No:1 (PAFTA:36, ADA:-, PARSEL:2478) Ereğli/KONYA adresinde faaliyet gösteren ve daha sonra 03.03.2014 tarih ve 7486 sayılı kararla lisansı sonlandırılan Erdem Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 07/08/2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde;

a) İstasyonda bulunan yer altı tanklarından 4 nolu tankın otomasyon sistemine bağlı olmamasının 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın mülga 5 inci maddesi (10) numaralı bendi hükümleri ile halen yürürlükte olan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendi ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,

b) Lisans sahibinin yazılı savunmasında öne sürdüğü hususların ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterilmesini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı,

anlaşıldığından Erdem Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3991/8/1-1

—————

20.04.2010 tarih ve BAY/939-82/27590 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Fevzi Paşa Mahallesi No:4 İpek yolu küme evi (Ada:1664, Pafta:- , Parsel:16) Karapınar/KONYA adresinde faaliyet gösteren ve daha sonra 26.05.2014 tarih ve 18376 sayılı kararla lisansı sonlandırılan Hamza BAYRAK’a ait istasyonda;

a) 09.11.2013 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda bulunan gizli yer altı tankından ve daha önce mühürlenmiş olan tanktan alınan numunelere ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1320P01450001 ve 1320P01450002 sayılı analiz raporlarına göre; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu,

b) 09.11.2013 tarihinde yapılan denetimde istasyonda vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olduğu,

c) Hamza BAYRAK’a ait akaryakıt istasyonunda 23/04/2014 tarihinde yapılan denetim sonucunda; 09.11.2013 tarihinde mühürlenen istasyonda yeni tespit edilen gizli yer altı tankından alınan numuneye ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1420P00855001sayılı analiz raporuna göre; motorine solvent karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve mühürlenmiş olan istasyonda gizli yer altı tankı bulundurulmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olduğu,

d) Yazılı savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı;

anlaşıldığından Hamza BAYRAK hakkında tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 170.000.-TL, istasyonda vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000.-TL, 23/04/2014 tarihli tespite ilişkin motorini solvent karıştırarak tağşiş etmek, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmekle ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 1.039.300.-TL ve mühürlenmiş olan istasyonda gizli yer altı tankı bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 1.039.300.-TL olmak üzere toplamda 3.248.600.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiiller için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 24/12/2015 tarih 5973-35 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 3.248.600.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiiller için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3991/9/1-1

—————

Kurul’un 10.3.2016 tarihli ve 6151/59 sayılı Kararı ile; 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-3/31529 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Cv Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını oluşturmaması ilgili olarak konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Cv Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 29/03/2016 tarihli ve 521 sayılı Soruşturma Raporunda Lisans sahibinin Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını oluşturmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (r) bendi ile Geçici 17 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/10/1-1

—————

Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-8 sayılı Kararı ile; İHR/774-5/17269 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 yılına ilişkin bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 22/02/2016 tarihli ve 237 sayılı Soruşturma Raporu savunma için gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir.

Yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3991/11/1-1

—————

Kurul’un 11/02/2016 tarihli ve 6110-43 sayılı Kararı ile F.S.D. Enerji Taşımacılık Petrolcülük Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi 'nin 28/04/2011 tarih ve İHR/3195-3/29382 sayılı ihrakiye teslimi lisansı ile 17.12 2012 tarihinde Aliağa Tüpraş A.Ş.’ den aldığı Jet A1 yakıtını Sevk İrsaliyesinde yer alan şirketlere götürüyormuş gibi göstermesinin gerçek dışı beyan olduğu bu suretle anılan lisans sahibinin sahibi olduğu lisans ile kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunmasının ve bu haliyle petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet vermesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile anılan Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin 31 nci maddesinin birinci fıkrasına; aykırılık teşkil ettiği ,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespiti amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca F.S.D. Enerji Taşımacılık Petrolcülük Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 11/02/2016 tarihli ve 6110-43 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 11/02/2016 tarihli ve 6110-43.sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08/03/2016 tarih ve 353 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Ticaret Sicilinde kayıtlı adresine, MERNİS ’deki kayıtlı adresine ve Lisansında beyan ettiği adrese tebligat gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/12/1-1

—————

Kurul’un 04/02/2016 tarih ve 6102-3 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31090 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Doruk-Grup Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda 23/01/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde 05/10/2012 tarih ve BAY/939-82/31615 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı sahibi Gönkek-Grup Otomotiv Petrol Nakliye İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait 72 DK 096 plakalı tankerin istasyon yeraltı tankına ikmal yaptığının, bunun yanı sıra anılan tankerin 3 gözünden alınan numunelerin çözücü (solvent) ile mineral yağ içerdiğinin ve söz konusu numunelerin gaz yağı karışımlı mineral yağ olduğunun İNÖNÜ-PAL’in 2013-0097, 2013-0098 ve 2013-0099 sayılı analiz raporları ile tespit edilmiş olması; dolayısıyla, ilgili lisans sahibince tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; ayrıca ilgili lisans sahibince yeniden satış amaçlı satış yapılmasının ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Gönkek-Grup Otomotiv Petrol Nakliye İnşaat Hafriyat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/02/2016 tarih ve 249 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/13/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6150-45 sayılı kararı ile; 14.03.2005 tarih ve DAĞ/455-2/04841 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını kurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında Bayilik teşkilatını kurmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve Mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, piyasa faaliyetiniz geçici olarak durdurulduğundan piyasa faaliyeti yapmamanız ve geçici durdurma süresince mevzuata aykırılığı gidermeniz ve süre sonunda Kuruma bilgi vermeniz gerektiği ve karar uyarınca belirlenen 84.575,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3991/14/1-1

—————

DEP/988-3/20678 sayılı depolama lisansı sahibi Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/162 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08.03.2016 tarih ve 369 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

3991/15/1-1

—————

Kurul 10/03/2016 tarih ve 6150/15 sayılı Kararı ile, 02.05.2013 tarihli ve DAĞ/4385-1/32551 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 13.06.2014 ve 30.09.2014 tarihlerinde yapılan denetimde vaziyet planında yer alan yer altı tankının otomasyon sistemine bağlı olmaması, otomasyon sisteminin kurulmaması ve bayisinde istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 10.09.2015 tarihli ve 5785/18 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 06.10.2015 tarihli ve 47 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince her bir fiil için belirlenen 883.405.-TL’nin 2 farklı denetim tarihi için ayrı ayrı uygulanmak üzere toplamda 1.766.810.-TL idari para cezası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.766.810.-TL (Birmilyonyediyüzaltmışaltıbin sekizyüzon TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3991/16/1-1

—————

Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093/47 sayılı kararı ile MYĞ/529-192/13526 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Maysan Oto Sanayi Ticaret Ve Pazarlama Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/02/2016-232 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/17/1-1

—————

Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093/49 sayılı kararı ile MYĞ/2552-5/27681 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Me-Sa Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/02/2016-233 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/18/1-1

—————

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/26 sayılı kararı ile 28.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/32069 sayılı bayilik lisansı sahibi Yudum Petrol Ürünleri Nakliye Ve Orman İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 26.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere muhtelif fatura ile 2013 yılı içerisinde bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı YSF Akaryakıt Nakliyat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yudum Petrol Ürünleri Nakliye Ve Orman İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 25.02.2016 tarihli ve 289 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/19/1-1

—————

Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093/48 sayılı kararı ile MYĞ/2711-3/28166 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Maytem Petrol Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/02/2016-297 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/20/1-1

—————

Kurul’un 12/11/2015 tarih ve 5874/8 sayılı Kararı ile; Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Bey City Rezidans B Blok No:3/2 Esenyurt / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Beylikdüzü Vergi Dairesi'nin 463 053 2279 numaralı mükellefi Hızpet Enerji İnşaat Nakliyat Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2014 yılı içerisinde çok sayıda bayiye yüklü miktarda akaryakıt ikmali gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunduğu ve 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hızpet Enerji İnşaat Nakliyat Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 24/12/2015 tarihli ve 253 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/21/1-1

—————

Kurul’un 12/11/2015 tarih ve 5874/9 sayılı Kararı ile; 23/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30272 numaralı bayilik lisansı kapsamında Dağyaka Mahallesi Kartal Caddesi No:1/A Kazan / ANKARA adresinde kurulu tesisinde faaliyet gösteren Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 10/10/2014 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı haricinde başka bir kaynaktan (Hızpet Enerji İnşaat Nakliyat Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Akbakan Tarım Petrol Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 24/12/2015 tarihli ve 253 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/22/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6150-53 sayılı kararı ile; 17.01.2013 tarihli ve DAĞ/4241-2/32068 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Bayilik teşkilatını oluşturmadan 2015 yılında muhtelif zamanlarda akaryakıt ithalatı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; bayilik teşkilatını oluşturmadan akaryakıt ithalatı yapması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 80.106,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3991/23/1-1

—————

Kurul’un 28.01.2016 tarihli ve 6093/34 sayılı Kararı ile Antalya Karayolu 10. Km Kusura Kasabası Sandıklı/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 08.06.2012 tarih ve BAY/939-82/31102 sayılı bayilik lisansı sahibi Miran İnşaat Gıd. Tar. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin tesisi nezdinde 16.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde: (1) ODTÜ PAM’in 19/07/2012 tarihli ve PAL-12-500-984 ile PAL-12-500-983 sayılı raporları ile adı geçenin, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının ve istasyonda bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, (2) Akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, hakkınızda 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/02/2016 tarihli ve 303 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/24/1-1

—————

Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-11 sayılı Kararı ile; İHR/3274-1/29623 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Rida Petrol Ürünleri Anonim Şirketi’nin 2012 yılına ilişkin bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 22/02/2016 tarihli ve 246 sayılı Soruşturma Raporu savunma için gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir.

Yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3991/25/1-1

—————

Kurulun 10/03/2016 tarihli ve 6151-7 sayılı Kararı ile; 18/10/2012 tarihli ve DAĞ/4077-9/31661 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik San. Tic. Ltd. Şti.’nin, bayisi olan İhya Petrol Motorlu Araçlar İth. İhr. İnş. Tur. San. Tic. Ltd Şti.’ne ait Sivas Yolu 20.Km Bağpınar Köyü Melikgazi/ KAYSERİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 22/05/2013 tarihli denetimde otomasyon sistemine bağlı olmayan yeraltı tankının tespit edilmiş olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 28/03/2016 tarihli ve 481 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/26/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6150-50 sayılı kararı ile; 27.12.2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını kurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında Bayilik teşkilatını kurmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve Mevzuata aykırı eyleminin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, piyasa faaliyetiniz geçici olarak durdurulduğundan piyasa faaliyeti yapmamanız ve geçici durdurma süresince mevzuata aykırılığı gidermeniz ve süre sonunda Kuruma bilgi vermeniz gerektiği ve karar uyarınca belirlenen 84.575,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3991/27/1-1

—————

Kurulun 10/03/2016 tarihli ve 6151-16 sayılı Kararı ile; Noter Sok. No: 49/1 Suadiye Kadıköy/ İSTANBUL adresli Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin, 27/12/2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 numaralı dağıtıcı lisansı kapsamında temin ettiği Jet A-l yakıtını teslim etmesi gereken havalimanlarına ikmal etmemesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 28/03/2016 tarihli ve 483 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/28/1-1

—————

Kurulun 10/03/2016 tarihli ve 6151-49 sayılı Kararı ile; 12/04/2011 tarihli ve DAĞ/3162-1/29279 numaralı (05/12/2013 tarihli ve 4750 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.’nin, bayisi olan Ali Burak SABAN’a ait Kayseri Sivas Karayolu 28.Km, Çavuşağa Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda yapılan 02/01/2013 tarihli denetimde istasyon otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmiş olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 28/03/2016 tarihli ve 486 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/29/1-1

—————

Kurulun 10/03/2016 tarihli ve 6151-17 sayılı Kararı ile; 12/04/2011 tarihli ve DAĞ/3162-1/29279 numaralı (05/12/2013 tarihli ve 4750 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.’nin; 20/09/2012 ve 01/03/2013 tarihli tespitlere göre bayisi olan Yeni Turnagöl Petrol Nakliyat İnşaat Tarım Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait Elbaşı Kasabası Kayseri Burhan Mevkii Malatya Yolu Üzeri 50.km Bünyan/ KAYSERİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde tamamlamaması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 28/03/2016 tarihli ve 484 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3991/30/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                        07.04.2016/AT

Toplantı Tarihi ve No    : 07.04.2016 / 197                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.04.2016 / 1800                                         İSTANBUL

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde yer alan, mülga İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.05.2011 tarihli ve 463 sayılı kararıyla geleneksel yerleşim dokusu, özgün yapı ve çevresel tarihi özellikleri ile dönemin yaşam biçimini yansıtan doku bütünlüğü oluşturduğundan karar eki halihazır haritada sınırları gösterilen alan 2863 sayılı Yasa kapsamında Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilen, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.11.2013 tarihli ve 803 sayılı kararıyla Kentsel Sit Alanı sınırlarının 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerine işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin yapılmasında sit sınırı içinde koruma amaçlı imar planlarının yapılması ve koruma amaçlı imar planları onaylanmadan uygulama yapılmaması koşulu ile sakınca bulunmadığına karar verilen, aynı Kurulun 30.01.2014 tarihli ve 895 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanına ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı düzeltmelerle uygun bulunan,  aynı Kurulun 20.08.2015 tarihli ve 1503 sayılı kararı ile 30.01.2014/895 sayılı karar ile düzeltilerek 15.05.2014 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı üzerinde Sosyo-Kültürel Tesis Alanı kullanımının değiştirilerek Sağlık Alanı kullanımına ayrılmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliğinin uygulanmasında 2863 sayılı Yasa kapsamında sakınca bulunmadığına karar verilen Mahmutbey Köyiçi Kentsel Sit Alanına ilişkin; Bakanlığımız TUES (Tescilli Ulusal Envanter Sistemi) projesi kapsamında Müdürlüğümüzce sit sınırlarının sayısallaştırılması ve gerekli ise güncellenmesi çalışmaları yapılacağı ifade edilen 20.01.2016 tarihli ve 86 sayılı Müdürlük yazısı, Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.02.2016 tarihli 899513 sayılı yazısı, hazırlanan uzman raporu okundu, 34.05.41 nolu işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde yer alan Mahmutbey Kentsel Sit Alanına ilişkin sayısallaştırma çalışmasının karar eki pafta ve koordinat özet çizelgesi ile birlikte uygun olduğuna karar verildi.

4025/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                35.12/600

Toplantı Tarihi ve No    : 02.09.2015-232                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 02.09.2015-5627                                               İZMİR

İzmir ili, Menemen ilçesi, İğnedere Mahallesinde (Köyünde) bulunan, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.09.1997 tarihli ve 6920 sayılı kararı ile tescilli köprü, 428 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan cami ve çınar ağacı ile Kurulumuzun 25/03/2015 tarihli ve 4984 sayılı kararı ile tescilli çeşmenin korunma alanının belirlenmesine yönelik çalışmanın gerekli koordinasyon sağlanarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılmasına ilişkin Kurulumuzun 25/03/2015 tarihli ve 4984 sayılı kararı, İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü Menemen Kadastro Biriminin 30/06/2015 tarihli ve 664813 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 01.09.2015 tarih ve 892 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Menemen ilçesi, İğnedere Mahallesinde (Köyünde) bulunan, birbirine yakın konumlu 3 pafta, 428 parselde kayıtlı tescilli caminin, 427 parselde kayıtlı tescilli çeşmenin İğnedere üzerinde tapulama dışı alanda bulunan tescilli köprünün korunma alanının kararımız eki 1/500 ölçekli kadastral paftada gösterildiği şekilde belirlenmesine, korunma alanı içinde Kurulumuzdan izin alınmadan hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına,

Tabiat varlığı olarak tescilli çınar ağacına ilişkin konunun ilgili kurumca değerlendirilmesine, karar verildi.

 

3999/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               35.13/1201

Toplantı Tarihi ve No    : 25.03.2016-165                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.03.2016-4353                                               İZMİR

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Suçıktı Köyü, Küçükçal Tepe Mevkii, L19-b3 nolu paftada, küçük bir bölümü İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.06.1997 gün ve 6865 sayılı kararı ile belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırları içinde yer alan 201500504 ruhsat nolu maden sahasına yönelik kurum görüşünün istendiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 4.2.2016 gün ve 5929755 sayılı yazısı, Müdürlük evrakına 21.03.2016 gün ve 301 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Suçıktı Köyü, Küçükçal Tepe Mevkii, L19-b3 nolu paftada, kararımız eki İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.06.1997 gün ve 6865 sayılı kararı ile belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının sayısallaştırılarak kararımız eki harita ve koordinat listesinde gösterildiği şekliyle geçerli olduğuna, 201500504 ruhsat nolu sahada mermer ocağı açma isteminin

1. derece arkeolojik sit sınırları dışında faaliyette bulunmak ve arkeolojik alana zarar vermemek koşuluyla 2863 sayılı yasa açısından sakınca bulunmadığına karar verildi.

4000/1-1


Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ