29 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29698

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orman ve Su işleri Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Seyhan (Adana) Belediye Başkanlığından:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolubank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orman ve Su işleri Bakanlığından:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

07/08/2015 tarih ve 29438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Birikim Grup Enerji Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26 ncı maddesi gereğince 2 (iki) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 18. İdare Mahkemesinde 2015/2210 Esas sayılı dosya ile açılan davada Ankara 18. İdare Mahkemesince verilen 09/03/2016 tarih ve E.2015/2210, K.2016/509 sayılı Kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4035/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Fahri ve Niyazi Kuran Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı.

VAKFEDENLER: Niyazi KURAN.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/02/2016 tarihinde kesinleşen 23/12/2015 tarih ve E:2015/305, K:2015/517 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: İhtiyaç sahibi insanlara eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, ekonomik, sanat ve kültürel alanlarda da maddi, manevi destek ve yardımlarda bulunarak ülkemize sağlıklı, nitelikli, üretken, milli ve manevi değerleri sahiplenen aydın insan gücü yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL (Nakit)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Tasfiyeden arta kalan mal ve hakları aynı amaçlarla faaliyet gösteren bir başka vakfa veya resmi kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3982/1-1

—————

VAKFIN ADI: Sarayyeri Köyü Camii Tesisi Vakfı

VAKFEDENLER: Refia Öner, Kemalettin Sezgin

VAKFIN İKAMETGAHI: DÜZCE

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Düzce Asliye Hukuk Yargıçlığının 02/05/1951 tarihli ve E:1949/332, K:1951/219 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Vakfın malvarlığı olan tarladan elde edilen hasılat ve semereleri ile bunların bedellerini, Sarayyeri Köyünde kain ve köy şahsiyeti maneviyesine ait caminin hatip, imam ve müezzin ücretlerine, caminin bilcümle tamir ve tenvir masraflarına ve artarsa su yollarına ve mezarlık imar işlerine sarf etmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI : Düzce, Sarayyeri Köyü Hududu, Kozluk Mevkiinde bulunan tahminen 25.000 m2 yüzölçümlü tarla (Yeni: Düzce İli, Sarayyeri Mahallesi, Dereli Mevkii, 32 parsel sayılı 30.120 m2 yüzölçümlü taşınmaz)

YÖNETİM KURULU: Ali Acar, Servet Acar (Düzce 1. Noterliğince düzenlenen 25/09/1948 tarihli ve 1950 yevmiye nolu tesis senedine göre belirlenecektir.)

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3983/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Aydın KABATAŞ (Denetçi No:12515, Oda Sicil No: 70164) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2015/545 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 18.12.2015 tarihli ve E.2015/545-K.2015/2047 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Aydın KABATAŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.04.2016 tarihli ve 9726 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3985/1-1


Seyhan (Adana) Belediye Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

ADANA - SEYHAN SUCUZADE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI

01/04/2016 tarih ve 29671 sayılı Resmi Gazete’nin 66,67,68,69 nolu sayfalarında yayımlanan Adana - Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması'na ait yarışma şartnamesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olup, şartnameye esas ilan metninde aşağıdaki maddelerde düzeltme yapılmıştır.

İlan metninin;

3. Maddesinde “Yarışmanın konusu, Adana’ da, Seyhan nehrinin batısında ve Seyhan ilçe belediyesine bağlı Sucuzade mahallesi sınırları içindeki Obalar ve Saydam caddeleri arasında kalan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı’nın Kent Meydanı ve çevre yapıları için ayrılan (çevre yolları hariç) 32832 m2 büyüklüğündeki kesiminin Kentsel Tasarımı ve bu alanda yer alması öngörülen Ticaret, Sosyal, Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Kompleksinin Mimari Projesinin arazi, çevre ve imar koşulları ve program verileri ile uyumlu ve çevrenin sağlıklı gelişmesine yönlendirici katkıda bulunacak bir bütün halinde hazırlanmasıdır. Yarışma alanının güneyinde kalan ve kentsel dönüşüm programının 2. Etabını oluşturan 81155 m2’lik alanın bu projeden nasıl etkilenebileceği de kentsel tasarım ve çevre düzeni çalışması çerçevesinde dikkate alınacaktır.” denilmekte olup,

3. Maddesi “Yarışmanın konusu, Adana’da, Seyhan nehrinin batısında ve Seyhan ilçe belediyesine bağlı Sucuzade mahallesi sınırları içindeki Obalar ve Saydam caddeleri arasında kalan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı’nın Kent Meydanı ve çevre yapıları için ayrılan (çevre yolları hariç) 32832 m2 büyüklüğündeki kesiminin Kentsel Tasarımı ve bu alanda yer alması öngörülen Ticaret, Sosyal, Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Kompleksinin Kentsel Tasarım Projesinin arazi, çevre ve imar koşulları ve program verileri ile uyumlu ve çevrenin sağlıklı gelişmesine yönlendirici katkıda bulunacak bir bütün halinde hazırlanmasıdır. Yarışma alanının güneyinde kalan ve kentsel dönüşüm programının 2. Etabını oluşturan 81155 m2’lik alanın bu projeden nasıl etkilenebileceği de kentsel tasarım ve çevre düzeni çalışması çerçevesinde dikkate alınacaktır.” olarak düzeltilmiştir.

4. Maddesinde “Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, yetkileri idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

h) Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 150 TL’yi (Yüzelli Türk Lirası) idarenin TR 7900 0150 0158 0072 8170 5682 nolu cari hesabına, Adana - Seyhan Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli notuyla yatırmaları, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları zorunludur.

Yarışmacılar şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine gönderilecektir.

Şartname alma için son tarih 28 Haziran 2016 günü saat 17.00’dir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma şartname ve eklerine Seyhan Belediyesinin, www.seyhan.bel.tr web adresinden de ulaşılabilir.” denilmekte olup,

4. Maddesi “Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (h) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a) Yarışma, alanın büyüklüğü ve konusu sebebiyle disiplinler arası bir ekip çalışması gerektirmektedir. Yarışmaya mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekipler katılacaktır. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları ekipte danışman olarak da yer alabilirler. Yarışmacılar diğer uzmanlık alanlarından da danışmanlık desteği alabilirler. Ekip içerisinden bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur.

b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

c) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

d) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

f) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

g) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

h) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

ı) Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 150 TL’ yi (Yüzelli Türk Lirası) idarenin TR 7900 0150 0158 0072 8170 5682 nolu cari hesabına, Adana - Seyhan Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli notuyla yatırmaları, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları zorunludur.

Yarışmacılar şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine gönderilecektir.

Şartname alma için son tarih 28 Haziran 2016 günü saat 17.00’dir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma şartname ve eklerine Seyhan Belediyesinin, www.seyhan.bel.tr web adresinden de ulaşılabilir.” olarak düzeltilmiştir.

6. Maddesinde;

YARIŞMA KURUMSAL DANIŞMANLARI:

Nazım BİÇER                     İnş. Müh. TMMOB İnşaat Müh. Odası Adana Şb.

Ramazan DOĞRU              Peyzaj Mim, TMMOB Peyzaj Mim. Odası Adana Şb.

Hasan Emir KAVİ              Mak. Müh. TMMOB Mak. Müh. Odası Adana Şb.

Yakup TATLI                     Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plan. Odası Adana Şb.

Ozan V. TÜZÜN                Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şb.

denilmekte olup,

6. Maddesi; “YARIŞMA KURUMSAL DANIŞMANLARI” kısmı ile isim ve ünvanların tamamı ilan ve yarışma şartnamesinden çıkartılmıştır.

7. Maddesinde “Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

A) BİRİNCİ AŞAMA:

Bu aşama sonunda jüri başarılı bulduğu 10 adet projenin ikinci aşamaya alınmasına karar verecek olup, ikinci aşama sonuna kadar kimlikleri gizli kalacak olan bu on yarışmacı mansiyon almaya değer görülecek, her bir mansiyon sahibine ikinci aşama sonunda 10.000 TL ödenecektir.

B) İKİNCİ AŞAMA:

İkinci aşamaya kalan ve teslim edilen projelerden üçü için toplam 120.000 TL (Yüz Yirmi bin Türk Lirası) ödül verilecektir.  İdare ayrıca Satınalmalar için Jüri emrine toplam 10.000 TL(On Bin Türk Lirası) verecektir. Jüri proje satınalma ve emrine verilen toplam tutarın dağıtımı konusunda serbesttir. Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.” denilmekte olup,

7. Maddesi “Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

A) BİRİNCİ AŞAMA:

Bu aşama sonunda jüri başarılı bulduğu 10 adet projenin ikinci aşamaya alınmasına karar verecek olup, ikinci aşama sonuna kadar kimlikleri gizli kalacak olan bu on (10) yarışmacıya bu aşamada herhangi bir ödül veya bedel ödenmeyecektir.

B) İKİNCİ AŞAMA:

İkinci aşamaya kalan ve teslim edilen projelerden ilk üçü için toplam 120.000 TL (Yüz Yirmi bin Türk Lirası) ödül verilecektir. Bu ödüllerin dağıtım miktar ve biçimi jüri kararına bağlıdır. Kalan 7 adet projeye 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)’şer değerinde mansiyon verilecektir. İdare ayrıca satınalmalar için Jüri emrine toplam 10.000 TL (On Bin Türk Lirası) verecektir. Jüri proje satınalma ve emrine verilen toplam tutarın dağıtımı konusunda serbesttir. Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.” olarak düzeltilmiştir.

4038/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

2016/2.Dönem YMM Sınav Tarihleri                          :  30 Temmuz - 8 Ağustos 2016

* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi   :  30 Mayıs 2016

* Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi    :  11 Temmuz 2016

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Mayıs 2016 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı,

konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi,

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Noter onaylı Lisans diploması (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için ayrıca, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi),

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirkülerinin noter onaylı örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş belgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri)  ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi,(SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ders başına 135,00 TL olmak üzere,  ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.350,00 TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedeli, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenecektir.

Banka bilgileri;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,

• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591,

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140,

f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1. fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği http://www.tesmer.org.tr adresinden edinilebilir.)

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

3987/1-1

—————

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2016/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri                                 :  30-31 Temmuz 2016

* İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi    :  10 Haziran 2016

* Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi                           :  11 Temmuz 2016

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 10 Haziran 2016 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

2. Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3. Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması,

gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

• Finansal Muhasebe,

• Finansal Tablolar ve Analizi,

• Maliyet Muhasebesi,

• Muhasebe Denetimi,

• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,

8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

9. Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 110,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 770,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 880,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan  banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de ödenebilir. Banka bilgileri;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,

• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

1. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

3. Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

4. Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7. Sınava başvurup,  katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

8. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan olunur.

3986/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli, toplam 6 (altı) Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAV

Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının (www.yok.gov.tr) internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

 

Alanı

Kadro Adedi

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Sınav Türü ve Puanlar

Hukuk

2

Hukuk Fakültesi

KPSS - P79

Uluslararası İlişkiler

2

Uluslararası İlişkiler

KPSS - P33

Kamu Yönetimi

1

Kamu Yönetimi Bölümü

KPSS - P37

İşletme

1

İşletme

KPSS - P19

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 2014 veya 2015 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan uzmanlık alanlarının karşılarında belirtilen puan türüne göre asgari 85 puana sahip olmak.

2 - Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak.

3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

4 - Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01 Ocak 1981 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)

5 - Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

2014 veya 2015 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 (yüz) puan üzerinden 85 (seksenbeş) ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Başkanlığımızdan görev talebinde bulunacakların, elektronik ortamda doldurulacak EK-1 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılmak suretiyle) ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri 30 Mayıs-10 Haziran 2016 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 1 06539 Bilkent/ANKARA adresine şahsen, elden, posta (iadeli taahhütlü) veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza girişi yapılan evraklar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

a) Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

b) KPSS sonuç belgesinin kontrol kodlu bilgisayar çıktısı.

c) Adayın özgeçmişi.

SÖZLÜ SINAV:

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde olmak üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukardaki tabloda yer alan her bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler.

Sözlü sınavda adaylar,

a) Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Genel Kültür, Genel Yetenek, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Teşkilat, Yükseköğretim Mevzuatı (T.C. Anayasası’nın ilgili hükümleri, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar) konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınav sonuçlarının ilânını takip eden 5 (beş) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç 10 (on) iş günü içinde karara bağlanır.

UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA

Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını (son 6 ay içinde çekilmiş),

d) Mezuniyet belgesinin noter tasdikli veya kurumca onaylanmış suretini

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sınavda başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı

Telefon: (312) 298 75 68-70-71

Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

3836/1-1


 


 

 


Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip oldukları unvandan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Birim

Anabilim Dalı / Program

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

1

Fungal Enfeksiyonlar ve Dirençli Bakteri Enfeksiyonlarının Tedavisi Konusunda Çalışmaları Olmak

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak ve Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak. Sentetik Glukokortikoidler Konusunda Çalışmaları Olmak

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Kalp ve Damar Cerrahisi Anestezisi Konusunda Çalışmaları Bulunmak. Transözefageal Ekokardiyografi Kullanımında Deneyimli Olmak ve Eğitici Olmak

Tıp Fakültesi

Patoloji

Profesör

1

1

Dermatopatoloji, Endokrin Sistem Patolojisi ve İskelet Kası Patolojisi Alanlarında Çalışmaları Olmak

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Glikobiyoloji Alanında ve Timus Glikozilasyonu Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Aktinomisetler Konusunda Bilimsel Çalışmalara Sahip Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Kalkerli Algler (Corallinales) Konusunda Uzmanlaşmış ve Bu Konuda Yurtdışı Deneyimi Olmak. Alg Ekstraktlarının Nörotoksisitesi İle İlgili İn Vivo Çalışmalar Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Teorisi

Profesör

1

1

Bütçe Hakkı ve Global Bütçeleme Konularında Çalışmaları Olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret Bölümü

Profesör

1

1

Tarımsal Dış Ticaret ve Serbest Bölgeler Konularında Çalışmaları Olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Hipnozla Doğum ve Gebelerin Doğuma Hazırlık Eğitimi Konusunda Çalışmış Olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Olmak. İnfant Nöroblastom, Nörofibromatozis Tip 1'de Kanser Eğilimi ve Hemorajik Sistitin Önlenmesi Konularında Bilimsel Çalışmaları Olmak

Tıp Fakültesi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Doçent

1

1

Kraniyofasiyal Cerrahi Konusunda Çalışması Olmak

Tıp Fakültesi

Nöroşirurji

Doçent

1

1

Hipofiz Adenomu Cerrahisi İle Üst Servikal ve Odontoid Kırık Cerrahisi Konularında Deneyimli Olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı Olmak. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Olmak. Kanser Hücre Kültürü İle İlgili Çalışmaları Olmak. Böbrek, Mide, Kolon, Meme ve Akciğer Kanserinde Çalışmaları Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Gelişme-Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

İnsani Gelişme Endeksi, Kriz Göstergeleri, Gelir Dağılımı ve Sektör Analizleri Yoluyla Yaratılan Katma Değer İle Büyüme Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Doğal ve Endüstriyel Atıkların Çimento Üretiminde Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilmesi ve Biyo-atıkların Sularda Toksik Metal Gideriminde Adsorban Olarak Kullanılması Alanlarında Çalışmaları Olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans Bölümü

Doçent

1

1

Mükellef Hakları ve Vergiye Gönüllü Uyum Konusu İle E-vergilendirme Konusunda Ulusal ve Uluslararası Çalışmaları Bulunmak

3912/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi  (Bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Üniversitemiz Yönergesine göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan Tablosunu hazırlayarak; dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının;  başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, yayın listelerini, Doçentlik Belgesi, Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Profesör kadrosuna başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının;  başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine Doçentlik Belgesi, Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi,  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Doçent kadrolarına başvuran adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının;  başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dillerini belirten dilekçelerine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Belgesi ) varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek Jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır.

(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve  Doçent  adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

 

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-

Profesör

1

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

Tahıl teknolojisi alanında doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

5

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

Seyreltik manyetik yarı iletkenler konusunda doktora yapmış olmak

4052/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları, adayların http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ ve_Yukseltilme_Yonergesi.pdf web adresinde belirtilen mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri Profesörler 6 (altı) takım, Doçentler ise 4 (dört) takım dosya.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Derece

Adet

Derece

Adet

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Bölümü

 

1

1

Moleküler Komplekslerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

Atom ve Molekül Fiziği Ana Bilim Dalı

Coğrafya Bölümü

1

1

Doçentliğini Fiziki Coğrafyadan almış olmak.

Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

1

1

Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olmak ve AR-GE tabanlı içsel büyüme teorileri ile cari açık konularında çalışmaları olmak.

İktisat Ana Bilim Dalı

İşletme Bölümü

1

1

Finans, Nakit Yönetimi alanında çalışmaları olmak.

İşletme Ana Bilim Dalı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü

 

 

1

1

İleri Ekserji ve Nano Çevrimler alanlarında çalışmaları olmak.

Makine ve İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

4017/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş)  ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört)  takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

10 - Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara (Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör kadrosu hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

Demokrasi Tarihi, seçimler ve Anayasa üzerine çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

1

Tıp Ceza Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yardımcı Doçent

2

1

Mimarlık Bölümü mezunu olmak. Yapı Bilimi ve Yapı Teknolojisi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış, bina enerji performansı ve yapılar arası havalandırma konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Lisans ve Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği'nde yapmış olmak. Yeşil tedarik zinciri yönetimi, etkileşimli bulanık programlama ve genetik algoritma konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Yardımcı Doçent

2

1

Betonarme yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi, Deprem Mühendisliği'nde lineer ve nonlinear yöntemler, binaların nonlinear davranışı, yapıların 3 boyutlu modellenmesi ve (lineer/nonlinear) analizi konusunda deneyimli olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

Doçent

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Malzemelerinin sönümleme, darbe, statik ve dinamik davranışları ile helikopter pallerinin tasarımı konularında çalışmış olmak. Havacılık malzemeleri konusunda yurtiçi ve yurtdışı destekli projeler yönetmiş olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

Yardımcı Doçent

2

1

Kanat çırpma hareketi yapan mikro hava taşıtlarına yönelik kirişlerin linear olmayan yapısal dinamiği ve aeroelastisitesi konularında deneysel, sayısal ve teorik çalışmalar yapmış; tercihen özellikle havacılık uygulamalarında kullanılan fiber takviyeli tabakalı polymerik kompozit malzemelerin karakterizasyonu ve üretimi konusunda da tecrübeli olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

Yardımcı Doçent

2

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Havacılık Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarında almış olmak, rüzgâr türbini kanatçıklarının tasarımı ve geometri eniyilenmesi ile yüksek çözünürlüklü akı hesaplama şemaları konularında çalışmış olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

Yardımcı Doçent

2

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Havacılık Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarında almış olmak, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri kullanarak kanat çırpma hareketinden itki ve güç üretimi hesaplanması konularında çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

2

1

Farklı planlamalarla implant yerleştirilmiş dişsiz yarık damaklarda, çiğneme kuvvetlerinin implant çevresinde oluşturduğu streslerin FEM Analizi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Transoral robotik dil kökü ve larenks cerrahisi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Nörooftalmoloji, optik sinir rejenerasyonu ve ekstraoküler kas sinirleri manyetik rezonans görüntülemesi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Kornea, oküler yüzey hastalıkları, korneal cross-linking tedavisi ve biyomühendislik alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak. Tüberküloz konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Egzersizin tetiklediği astım ve solunum fonksiyonlarını ölçen ekipmanlar ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Yardımcı Doçent

2

1

Adli Tıp alanında tıpta uzmanlık ve hukuk alanında yüksek lisans yapmış olmak. Çocuk izleme merkezleri konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Biyokimya ve klinik biyokimya alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. İdrar glikozaminoglikanları ve idrar protein ölçümleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Entomoloji ve parazitoloji konusunda çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Yardımcı Doçent

4

1

Arap dilinde edatların anlamsal ilişkileri konusunda doktora yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Yardımcı Doçent

3

1

Sosyal yardımlar konusunda doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

1

Omuz ekleminde PNF konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

2

1

Beslenme eğitimi alanında yüksek lisans, beslenme bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Yeme davranışları ve beslenme bilgilerini ölçmeye yönelik ölçek geliştirmiş olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

4

1

Ebelik lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktorasını kadın doğum hemşireliği alanında yapmış olmak. Gebelerde gevşeme egzersizleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yardımcı Doçent

2

1

Biyoloji lisans mezunu ve tıbbi laboratuvarda çalışmış olmak, akreplerin moleküler filogenisi konusunda çalışma yapmış olmak.

4061/1-1


Anadolubank Anonim Şirketinden:

ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ