26 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29695

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA (HARİÇ) - BALIKESİR-BANDIRMA HAT KESİMİNE AİT SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN KURULMASI PROJESİ KAPSAMINDA İSTASYON YOLLARINDA VE MAKASLARINDA RAY KAYNAĞI VE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI İKMALİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARI DAHİLİNDE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ HAM FABRİKA VE RAFİNERİ KISIMLARI KAYNAK İŞLERİ İLE 100 t/h VKW BUHAR KAZANI BORULARI DEMONTAJ-MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


ELEKTRİK MOTORU ROTORU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAHLİSİYE EKİBİ KIYAFET VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TTK. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


MUHTELİF BOT VE AYAKKABI SATIN ALINACAKTIR

TTK. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Maltepe Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gümüşova Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  1333

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Tuzla

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  5824

f) Parsel No                            :  1

g) Yüzölçümü                         :  5.775,57 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  389/2400

ı) Halihazır                              :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmar Durumu                     :  Konut + Ticaret Alanı

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Merkez Mah. Muhtar Sk.

3 - Muhammen Bedeli            :  1.872.240.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :    56.167,20 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  11 Mayıs 2016 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  500.- TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza sirküleri,

d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur

3877/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA (HARİÇ) - BALIKESİR-BANDIRMA HAT KESİMİNE AİT SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN KURULMASI PROJESİ KAPSAMINDA İSTASYON YOLLARINDA VE MAKASLARINDA RAY KAYNAĞI VE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI İKMALİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2016/127605

İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

   Görülebileceği İnternet Adresi      :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

1 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Manisa(Hariç) - Balıkesir-Bandırma Hat Kesimine Ait Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Kurulması Projesi Kapsamında İstasyon Yollarında ve Makaslarında Ray Kaynağı ve Yerinde İzole Ray Yapılması İkmali Hizmeti Alımı İşi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09.05.2016 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3692/1-1


KRİSTAL ŞEKER TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARI DAHİLİNDE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/135828

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası                   :  424 2512875-79 - 424 2512414

c) Elektronik Posta Adresi                     :  elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

 İnternet Adresi (varsa)                       :

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Fabrikamız sahasında bulunan Şeker Ambarlarında çalıştırılmak üzere:

                                                                  (± %20 toleranslı) 2 ay 15 kişi 10 ay 4 kişi ile (2.100 yevmiye ile 74,5 yevmiye ulusal bayram ve Resmi tatil günleri) olmak üzere; 12 ay süre İle Elazığ Şeker Fabrikası Sahasında bulunan şeker ambarlarında kristal şeker tahmil tahliye işine ait işçilik hizmetinin yürütülmesi

b) Yapılacağı Yer                                   :  Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                          :  İşe başlama tarihini müteakip 1 yıl (12 ay) dır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                                      :  10.05.2016 - 14:00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Serisinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklifler 10.05.2016 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderile bilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir.)

8 - İhale, Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir, kısmı teklif verilemez

10 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

3864/1-1


FABRİKAMIZ HAM FABRİKA VE RAFİNERİ KISIMLARI KAYNAK İŞLERİ İLE 100 t/h VKW BUHAR KAZANI BORULARI DEMONTAJ-MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

“Fabrikamız Ham fabrika ve rafineri kısımları kaynak işleri ile 100 t/h VKW Buhar Kazanı boruları demontaj-montaj ve kaynak işleri hizmet alımı”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/134686

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks Numarası     :  0 272 248 34 80   Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale Konusu Malların

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız Ham fabrika ve rafineri kısımları kaynak işleri ile 100 t/h VKW Buhar Kazanı boruları demontaj-montaj ve kaynak işleri

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede detaylandırılmıştır.

b) Yapılacağı Yer                      :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  İşyeri teslim tarihinden itibaren Ham fabrika ve rafineri kısımları kaynak işleri kısımları için 40 (Kırk) takvim günü; 100 t/h VKW Buhar Kazanı boruları demontaj-montaj ve kaynak işleri İçin 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13.05.2016 Cuma günü saat 10:30

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 13.05.2016 Cuma günü saat 10:30’a kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)  takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3865/1-1


ELEKTRİK MOTORU ROTORU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  ELEKTRİK MOTORU ROTORU alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/136284

Dosya no                                   :  1622038

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Elektrik motoru rotoru: 2 kalem

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  No: 125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  16/05/2016 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4 - 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. Aynı güçteki elektrik motoru rotoru için toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 16/05/2016 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3917/1-1


TAHLİSİYE EKİBİ KIYAFET VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TTK. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

TTK İHTİYACI OLARAK TAHLİSİYE EKİBİ KIYAFET VE MALZEMESİ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR.

İhale kayıt no                             :  2016-139476

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Elbise (Mont ve Pantolon)   : 110 Adet

                                                     Kaban                                  : 110 Adet

                                                     Tişort                                   : 220 Adet

                                                     Bot                                       : 110 Çift

                                                     Palaska Tipi Kemer              : 110 Adet

                                                     Bere                                     : 110 Adet

                                                     Çorap                                   : 110 Çift

                                                     Kollu Atlet                           : 110 Adet

                                                     Don                                     : 110 Adet

                                                     Havlu                                   : 110 Adet

                                                     Çanta                                   : 110 Adet

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim gününde teslim edilecektir

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  25/05/2016 - 15:00

c) Dosya No                              :  1632206

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

Firmalar elbise (mont + pantolon), kaban ve tişört haricindeki malzemeler için 1’er adet numune vereceklerdir.

5 - İstekliler ihale konusu alım için kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak “elbise ve kaban” bir takım olduğundan bu kalemler için ve her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif verilmeyecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 25/05/2016, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3918/1-1


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı                                       :  Ocak lokomotif yedekleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/135307

Dosya No                                  :  1627030

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ocak Lokomotif yedekleri: 9 kalem

b) Teslim yeri                            :  TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.  ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  10.05.2016 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 10.05.2016 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3919/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

TTK MÜESSESELERİ İHTİYACI OLARAK ÇEŞİTLİ CİNS, BOY VE ÇAPLARDA MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ İSTİSNA KAPSAMINDA HER MÜESSESE İÇİN AYRI, AYRI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

Karadon Müessesesi İhale Kayıt No      :  2016/136411

Üzülmez Müessesesi İhale kayıt No      :  2016/136389

Amasra Müessesesi İhale Kayıt No       :  2016/136453

Armutcuk Müessesesi İhale kayıt No    :  2016/136439

Kozlu Müessesesi İhale Kayıt No          :  2016/136424

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :  satinalma@taskömürü.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Karadon Müessesesi için              40.531 m3

                                                     Üzülmez Müessesesi için             10.975 m3

                                                     Kozlu Müessesesi için                    9.007 m3

                                                     Armutçuk Müessesesi için             6.700 m3

                                                     Amasra Müessesesi için                 4.850 m3

b) Teslim yeri                            : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müesseseleri Direk harmanları

c) Teslim tarihi                           :  Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine teslim tarihini takip eden günden itibaren 10. (onuncu) güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2017 tarihine kadar bitirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  Karadon müessesesi    16/05/2016 Pazartesi saat 15.00

                                                     Üzülmez müessesesi   16/05/2016 Pazartesi saat 15.00

                                                     Kozlu müessesesi        16/05/2016 Pazartesi saat 15.00

                                                     Amasra müessesesi     16/05/2016 Pazartesi saat 15.00

                                                     Armutçuk müessesesi 16/05/2016 Pazartesi saat 15.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb) ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır.

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır.

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

5 - ihaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnamelerin her biri 150,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, Karadon, Üzülmez, Kozlu. Amasra ve Armutçuk Müessesesi Direk nakli ihaleleri için 16.05.2016, saat 15:00’e kadar, T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz mesul değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den;

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı (TL/m3) olarak,

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı (TL/m3) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir.

HER MÜESSESE AYRI BİR İHALE KONUSU OLUP, İSTEKLİLER HER MÜESSESE İÇİN AYRI, AYRI TEKLİF MEKTUBU VE GEÇİCİ TEMİNAT VERECEKLERDİR

Her Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, ”Birim fiyat teklif Cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur.

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3920/1-1


MUHTELİF BOT VE AYAKKABI SATIN ALINACAKTIR

TTK. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

TTK İHTİYACI OLARAK EMNİYETLİ AYAKKABI, DÖKÜMCÜ VE KAYNAKÇI BOTU, ELEKTRİKÇİ İZOLEAYAKKABI VE BOTU, GÜVENLİKÇİLER VE SÜRÜCÜLER İÇİN NORMAL AYAKKABI ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

İhale kayıt No                               :  2016-138196

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel: 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                         Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi             :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Emniyetli Ayakkabı                                : 1887 çift

                                                         Yüksek gerilim elektrikçi ayakkabısı      :   171 çift

                                                         Yüksek gerilim elektrikçi botu               :   143 çift

                                                         Güvenlik ve sürücü ayakkabı                 :   523 çift

                                                         Kaynakçı ve dökümcü botu                    :   201 çift

b) Teslim yeri                               : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün de teslim edilecektir

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  23/05/2016 - 15:00

c) Dosya no                                  :  1632205

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

4.2.1 - Firmalar 1’er çift numune vereceklerdir. Emniyetli ayakkabılara ait TS EN ISO 20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk Belgesi ve AT Tip İnceleme Belgesi ile üreticiye ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi. Bu belgeleri bulunmayan ayakkabı ve botlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır.

5 - İstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir. Her bir iş kalemi için kısmi teklif Kabul edilecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 23.05.2016, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3921/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

İhale Tarihi:10/05/2016 saat: 11.00'da başlayacak, 15'er dakika ara ile ihaleler yapılacaktır.

2 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer:İ1 Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü.

b) Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 100,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarı yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bitlis İl Özel İdaresi, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne yatırılacaktır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer: Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümen toplantı salonu.

b) Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

4 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer: Bitlis İl Özel İdaresini Encümen toplantı salonu.

b) Son Teklif Verme Tarih/ Saati: 10.05.2016          18 nolu saha: 11.00 kadar

                                                                                  19 nolu saha: 11.15 kadar

                                                                                  21 nolu saha: 11.30 kadar

5 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi,

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

3 -      T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerinde alınmış, onaylı nüfuz cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve onaylı bir sureti.(son üç ayda alınan)

2 - Yönetim onaylı imza sirküleri,

3 - Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları Vekaletnameyi ibraz Edeceklerdir.

ç) Bitlis İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul Edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

d) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedeli %3'ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

e) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.

f) Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

g) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle alınmış belge.

6 - İhale bedeli KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi ihale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

7 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda ön görülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Belirtilen tarih ve saten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

3803/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Maltepe Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel

No

Parsel

Alanı (m2)

Satılacak

Hisse Oranı

İmar

Durumu

İşgal

Durumu

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

(TL)

İştirak Bedeli

Teminatı (TL)

İhale Gün

ve Saati

Şartname

Bedeli (TL)

Maltepe

Zümrütevler

15679

5

2724,27

Tam

Konut

EMSAL 1.40

-

10.897.080,00 TL

369.912,40 TL

1.089.708,00 TL

10/05/2016

Saat: 15.00

1.000 TL

 

İlgili Müdürlük                    :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İhale Kararı                          :  12/04/2016 Tarih ve 319 Sayılı Encümen Kararı

İhale Usulü                          :  Yukarıda tüm bilgileri yer alan, Maltepe Belediye’si mülkü taşınmazların, 2886 sayılı, Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

İhalenin Yapılacağı Yer       :  Feyzullah Mahallesi, Bağdat Caddesi No: 292 adresindeki, Maltepe Belediyesi Hizmet Binasının 7. Katındaki Encümen Salonu

İhale Şartnamesi                  :  Emlak İstimlak Müdürlüğünden 1000 TL karşılığında temin edilecektir.

Telefon ve Faks Numarası  :  0 216 458 99 99/12 29 - 0 216 371 50 38

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilecek Belgeler

Gerçek Kişiler İçin:

A) Kanuni İkametgah sahibi olduğuna dair, Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan sureti

B) Vekil ile temsil ediliyor ise Noter tasdikli vekaletname,

C) Geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırdığını gösterir makbuz,

D) Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz,

E) İhaleye katılacaklar, Belediyemize hiçbir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları belgeyi diğer belgelerle birlikte ihale saatinde ihale komisyonuna vermek zorundadır.

F) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

Tüzel Kişiler İçin:

G) İstekli Tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekaleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekaletname

H) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi

İ) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi

Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden, yukarıda belirtilen maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihalenin her hangi bir aşamasında hiçbir gerekçe belirtmeden ihaleyi iptal edebilir.

- İhaleye iştirak edeceklerin, 09/05/2016 günü saat: 16.30 kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak, ihale şartnamesini almaları zorunludur.

- İhale Teklif Zarfları, ihale günü, saat: 14.00 da Encümen Başkanlığına teslim edilecektir.

3883/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 839,00 TL ile en çok 196.815,00 TL arasında değişen; 11.05.2016 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 84,00 TL, en çok 19.681,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, mermi, av fişeği, havalı tüfek ve mermisi, panel, kumaş, bağlantı parçası, çift yönlü bant, mantar tıpa, metal aksam, entegre, reklam stantı, plastik aksam, şarj adaptörü, tel fırça, el aleti, masaj aleti, tişçört, kriko, plastikten malzeme, oto aksamı, konnektör, naylon film, somun, süs bebek, led aydınlatma, rulman, ateşleme bujisi, drone batarya, hidrolik valfi, led lamba, tel, aksam, lazer, fayans, iş gözlüğü, varak, caraskal, klima ve havalandırma kontrol paneli, cep telefonu, kulaklık, şarj cihazı aparatı, güneş gözlüğü, oyun konsolu, fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi lensi, recener, printer, mıknastıs, elektrik aksam, elektronik aksam, hoparlör, boş varil, granit, oto motor beyni, enjektör, kalıp, oyuncak bebek, olastik oyuncak, v kayışı, porselen, bardak, sofra mutfak eşyası, boya karıştırıcı makine, makine aksamı v.b. 28 (yirmisekiz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 12.05.2016 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109 - 187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3916/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Tapu

Mahalle

Ada

Parsel

Parsel

Alanı (m²)

Satılacak Hisse

Pay/Payda

Satılacak

Hisse Alanı (m²)

İmar

Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

Kurtköy

3961

36

17.015,00

491/2400

3.480,99

Konut

8.354.376-(Sekizmilyonüçyüzellidörtbin üçyüzyetmişaltıTL)

250.632,00-

(İkiyüzellibinaltıyüzotuzikiTL.)

12.05.2016

Perşembe

Saat: 10.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (R2) rumuzlu Konut Alanında kalmaktadır. Ada bazında Max. Kaks: 1.20, Hmax: 30.50’dir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3915/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gümüşova Belediye Başkanlığından:

 

S. No

İlçe/Köyü

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel No

İmar Niteliği

Miktarı (m2)

KDV Hariç Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Şekli

1

Gümüşova /Selamlar

Arıburun

G25B20A1B

357

5

Sanayi Arsası

17.856,19

1.071.372,00

32.141,16

16.05.2016

11:00

Açık Teklif

2

Gümüşova /Selamlar

Arıburun

G25B20A2A-2B

388

2

Sanayi Arsası

10.489,30

734.251,00

22.027,53

16.05.2016

14:00

Açık Teklif

3

Gümüşova /Selamlar

 

G25B20A1B

355

4

Sanayi Arsası

45.447,04

3.226.740,00

96.802,20

16.05.2016

15:30

Kapalı Teklif

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan 1. ve 2. Sıradaki taşınmazlar Açık Teklif Usulü ile 3. sıradaki taşınmaz Kapalı Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Gümüşova Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler:

a) GERÇEK KİŞİLERDEN: 1 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemizin Düzce Halk Bankası Şubesi TR87 0001 2009 3270 0007 0000 15 Numaralı Iban Hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) 2 - Adres beyanı 3 - Nüfus kayıt örneği 4 - Noter tasdikli imza beyannamesi 5 - İhale şartname bedeline ait makbuz (Gümüşova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisinden 300,00 TL.’ye satın alınacak) 6 - Gümüşova Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi 7 - Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi

b) TÜZEL KİŞİLERDEN: 1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 2 - Adres beyanı 3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi 4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemizin Düzce Halk Bankası Şubesi TR87 0001 2009 3270 0007 0000 15 Numaralı Iban Hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) 5 - İhale şartname bedeline ait makbuz (Gümüşova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisinden 300,00 TL.’ye satın alınacak) 6 - Gümüşova Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi 7 - Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale günü, saat 10:00’a kadar, Gümüşova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

3778/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

İli

İlçesi

Köy

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

İdare Hissesi

İmar Durumu

Tahmin Edilen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

DÜZCE

KAYNAŞLI

DARIYERİBAKACAK

194

TARLA

83.200,00 m²

TAM

İMARLI

3.375.424,00 TL.

101.263,00 TL.

12.05.2016

14:00

 

1 - Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No: 39 Dışkapı - Altındağ/ANKARA adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı ihale kanunun 26 ve 27 nci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir)

b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı örneği ve İkametgah Belgesi

c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Levhası

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi

e) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatindaen önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Etlik Caddesi No: 39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Darıyeribakacak Köyün de yer alan 194 Parsel numaralı satış için bir şartname bedeli olan 300,00 TL. (ÜçYüzTürkLirasının Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartname alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

6 - İhale ile ilgili giderler (Vergi, KDV, Resim, Harç, İhale İlan giderleri ve diğer ödenmesi gereken giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

7 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No: 39 Dışkapı - Altındağ/ANKARA adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

9 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

10 - İhale konusu işe ait şartname düzenlenecek olup, ihale sonucunda peşin ödeme halinde sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme bedelinin taksitli ödenmesi halinde sözleşme imzalanacaktır. Ödemenin kalan tutarı, sözleşme de belirtilen ödeme planına TÜİK tarafından açıklanan aylık Yİ - ÜFE oranları ilave edilecektir

11 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı 1.000,00TL.(BinTürkLirası) olarak uygulanacaktır.

İlan olunur.

3820/1-1